Kurs i obuka - Naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji

Svi koji se nalaze na čelu preduzeća, a bez obzira koje je veličine to pravno lice i u kojoj oblasti posluje bi trebalo da pohađaju stručni seminar - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji. Svakako da je poželjno i i da svi oni stručnjaci, koji su u kompanijama zaduženi za sprovođenje sistema bezbednosti, odnosno za zaštitu radnika, treba da se upoznaju sa tematikom ove specijalizovane obuke. U principu, organizator ne zahteva da polaznici imaju nikakvo određeno predznanje o konkretnoj oblasti, te iz tog razloga je svako slobodan ko želi i da izvrši upis.

Kako za fizička lica, tako ova obuka može biti organizovana i isključivo za određeni broj radnika u nekoj firmi. Samim tim što je u pitanju tačno određena ciljna grupa se i primenjuju pravila korporativne obuke. Zahtevi klijenata u tom slučaju će biti maksimalno ispoštovani, te se nastava tog tipa organizuje prema smernicama koje definišu nadležni u instituciji organizatora, odnosno u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i u okviru zainteresovanog preduzeća. Jednostavnije rečeno, oni će odlučiti prvo o tome na kojoj lokaciji će biti korporativni kurs održan, zato što postoji mogućnost i da zaposleni nastavu prate na svom radnom mestu. Naravno da tada moraju biti ispoštovani tačno definisani zahtevi, a koji se odnose na opremljenost samog prostora, te je vrlo važno da klijent odabere prostorije u firmi koje će posedovati sve ono što organizator zahteva. Neophodno je da se oni dogovore i o datumu početka edukacije namenjene zaposlenima, kao i o terminima u kojima bi trebalo časovi da budu organizovani, a podrazumeva se da će precizno definisati i u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni nastavni program da bude raspoređen.

Što se tiče fizičkih lica, oni treba da izaberu između mogućnosti da stručna obuka i kurs - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji bude organizovana u paru, individualno ili u grupi, te da nastavu pohađaju onlajn ili na uobičajeni način. A pre svega toga su u obavezi da izvrše prijavu i upišu se u skladu sa pravilnikom institucije organizatora.


Svakog radnog dana u vreme dok je jedna od poslovnica pomenute obrazovne institucije otvorena može biti prijava izvršena lično ili preko telefona. Bitno je da u tom slučaju svaki kandidat navede prvo svoje prezime i ime, a zatim i datum rođenja, odnosno da ostavi broj telefona i podatke za kontakt. Isto tako je dostupna i mogućnost da konkretne informacije svaki kandidat pošalje na mejl adresu, odnosno da prijavu izvrši elektronski.

Propisana su i dokumenta koja prijavljeni moraju dostaviti u trenutku zvaničnog upisa, a o tome će dobiti naknadno obaveštenja od nadležnih u konkretnom predstavništvu. Svakako će im biti posebno naglašeno da je njihovo prisustvo prilikom upisa obavezno, jer je tako pravilima institucije organizatora definisano.

Upravo u trenutku upisa će svaki prijavljeni kandidat i biti u obavezi da odluči da li želi da pohađa nastavu u samoj poslovnici, u kom slučaju se ona organizuje na klasičan način ili će ipak to učiniti preko sopstvenog računara. Sem toga, bitno je i da odluči hoće li časove pohađati sasvim samostalno ili u paru, to jest kroz individualnu ili poluindividualnu nastavu, s tim da je u ponudi i grupni kurs i obuka - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji.

TESTOVI


Mora biti ispoštovan zahtev za posedovanjem računara, ako polaznik odluči nastavu da pohađa online. Takođe je njegova obaveza i da instalira poseban tip softvera na taj kompjuter, kao i da obezbedi vezu sa internetom koja je stabilna. A to znači da on može nastavu pratiti sa bilo koje lokacije, ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni. Vrlo je važno da svi koji su zainteresovani časove po tom principu da pohađaju znaju da u svakom predstavništvu navedene institucije postoji i IT odeljenje, tako da se zaposlenima u tom sektoru može obratiti svaki polaznik ako bude imao problem dok instalira namenski program ili dok prati predavanja po tom principu. Podrazumeva se da će se IT stručnjaci potruditi da otklone svaku poteškoću što je moguće pre i pruže priliku kandidatima da bez ikakvih smetnji nastavu na taj način pohađaju.

Prethodno smo pomenuli da je klasična edukacija ona koja podrazumeva organizaciju nastave u prostorijama izabranog predstavništva konkretne institucije. U terminima koji će prethodno biti jasno definisani bi trebalo svaki polaznik da bude prisutan lično i da prati predavanja.

Obavezan je svaki pojedinačni polaznik da izabere i između mogućnosti da nastavu pohađa u grupi ili da to učini u okviru individualne, odnosno takozvane poluindividualne.

A pored toga što je različit broj polaznika za svaku od njih, razlikuje se i princip organizacije nastave.

Individualna edukacija je ona koju prati samo jedno lice, dok je poluindividualni seminar - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji okarakterisan kao nastava u paru, tako da je dvoje polaznika u isto vreme prisutno. A kada je u pitanju grupni tip obuke, predavanja treba između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše da pohađaju.

U principu su izuzetno fleksibilna pravila, prema kojima se organizuje poluindividualna i individualna nastava. Napominjemo da u tom slučaju svaki polaznik pojedinačno, odnosno njih dvoje, a kada je u pitanju poluindividualni seminar, treba da se usaglase sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji će je voditi, kako će časovi biti organizovani. Jednostavnije rečeno, oni će se zajedno dogovoriti prvo oko toga kog datuma će početi poluindividualni ili individualni tip kursa, a potom će precizirati i dinamiku sprovođenja predavanja i termine.

Međutim, kada neko odluči da obuku pohađa u grupi, to znači da on u potpunosti prihvata sve ono što definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Naime, taj tip edukacije može biti organizovan samo ako dovoljno ljudi izvrše prijavu, odnosno ako u konkretnom predstavništvu bude bila formirana grupa od minimum četiri člana. A sve to će, naravno biti na vreme predočeno polaznicima, kako oni ne bi bili ni u kakvoj zabludi. Ističemo da koordinator za nastavu u tom slučaju odlučuje ne samo o datumu početka grupne obuke, već precizira i termine u kojima će predavanja da budu organizovana i njihov raspored. Sve te informacije će na propisan način da budu prosleđene polaznicima, a od njih se zahteva da se maksimalno pridržavaju onoga što koordinator za nastavu bude naveo, uzevši u obzir da nisu dozvoljene promene niti jednog segmenta kod edukacije namenjene grupi kandidata.

Nastavni program stručnog seminara - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji

Da bi svaki polaznik ove specijalizovane edukacije bio u mogućnosti da navedeni sistem unapredi u svojoj kompaniji, on svakako mora precizno da bude informisan o tome šta po definiciji podrazumeva sistem bezbednosti. Baš iz tog razloga i napominjemo da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji na samom početku time da se bavi. Zatim će ukratko profesori objasniti zašto ranije generalno bezbednost nije naročito mnogo proučavana, te zbog čega se za tim javila potreba u današnje vreme.

Isto tako je predviđeno da profesori objasne i zbog čega postoje određeni nedostaci terminologije za ovu oblast, te kako se ti problemi u praksi rešavaju.

Po kom principu bi trebalo pravilno da funkcioniše sistem bezbednosti u određenom preduzeću je, svakako tema koja će detaljno biti obrađena. Predavači će predočiti polaznicima apsolutno svaki segment tog sistema i njegov uticaj na poslovanje.

Iako je predviđeno da stručni kurs i obuka - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji fokus stavi na primenu tog sistema u okviru konkretnog pravnog lica, profesori će se osvrnuti i na sistem bezbednosti na nivou države. Takođe će ukratko predočiti prisutnima i kako on treba da funkcioniše, da bi svaki građanin te zemlje, odnosno pravno lice, državne institucije i ostale institucije od javnog značaja bile zaštićene na najbolji mogući način.

Na koji način se pojam bezbednosti menjao kroz istoriju, ali i kako bi uopšteno trebalo da izgleda klasifikacija sistema bezbednosti i bezbednosti uopšte su, isto tako teme o kojima će biti govora tokom ove specijalizovane edukacije.

Šta podrazumeva zvanična teorija sistema bezbednosti i koje ciljeve ima najpre na nivou države, a zatim i na nivou konkretnog pravnog lica su svakako informacije, koje će predavači podeliti takođe sa prisutnima. Navešće i primere iz prakse, a kako bi polaznici razumeli što bolje koji su to sve elementi sistema bezbednosti i kako bi oni trebalo da budu usklađeni. A biće reči o konvencionalnim i nekonvencionalnim subjektima sistema bezbednosti, te će takođe polaznici ovog kursa da nauče i šta se smatra pod suplementarnim subjektima sistema bezbednosti.

Predviđeno je da akcenat bude stavljen na primenu svih tih pravila u okviru određenog pravnog lica. Baš zato se i podrazumeva da će specijalizovani seminar - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji omogućiti prisutnima da dobiju što više i informacija i primera iz prakse, a kako bi na licu mesta naučili na koji način se primenjuju pravila konkretnog sistema u jednom preduzeću i kako ispraviti greške koje se tom prilikom eventualno budu javile. S obzirom na to da će profesori prikazati brojne primere iz prakse, očekuje se i da svaki polaznik razume i teorijski i praktično šta je potrebno da učini u svojoj firmi da bi kvalitet sistema bezbednosti bio na visokom nivou.

Ukoliko postoji bilo kakva nejasnoća ili polaznik ima neku nedoumicu, slobodan je da postavi pitanje predavaču u toku završnog predavanja. Zapravo je nastavnim programom predviđeno da oni svi učestvuju u diskusiji tom prilikom, a kako bi razjasnili celokupnu obrađenu tematiku ove edukacije. Nakon što budu završili sa pohađanjem nastave, te ukoliko primene i teorijska i praktična znanja koja su tom prilikom stekli u svom preduzeću, sasvim je očekivano i da na znatno viši nivo bude podignut kvalitet sistema bezbednosti u toj firmi. A sve to će sasvim sigurno i da utiče na kvalitet poslovanja konkretne kompanije na pozitivan način.

Kada će biti održana stručna obuka i kurs - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji i na kom mestu?

U zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi nekoliko tipova edukacija, tako da bi kandidati trebalo u trenutku zvaničnog upisa da izaberu kako će nastavu pohađati i gde će to učiniti.

Jednostavno rečeno, stručni kurs i obuka - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji može biti održan online i na klasičan način, a svaki prijavljeni će odabrati da li časove želi da pohađa samostalno, u grupi ili u paru. Kada sve to bude odlučio, nadležni će ga informisati o svim detaljima koji su vezani za organizaciju odabranog tipa nastave.

Dakle, na raspolaganju je zainteresovanima mogućnost praćenja grupne, individualne ili poluindividualne nastave, a trebalo bi da izaberu i da li će časovima pristupati na klasičan način ili će to učiniti onlajn, odnosno preko računara.

Svako od njih ko odluči da nastavu pohađa u grupi mora prvo biti spreman da sačeka zvaničan početak, jer je od strane organizatora naveden zahtev da grupa od najmanje 4 člana najpre mora da bude formirana. Radi se o tome da od četvoro do osmoro ljudi pohađaju u tom slučaju predavanja, pa je vrlo važno da se najpre minimalan broj njih prijave i grupa zvanično formira. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da isključivo koordinator za nastavu tada odlučuje o načinu organizacije časova. Zapravo, pošto grupa od najmanje četiri člana u tom predstavništvu bude formirana, on će definisati kada će nastava početi, odnosno u kojim terminima će polaznici predavanja da prate i kako će predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen. Da ne bude zabune, naglašavamo da prethodno nadležni u okviru institucije organizatora donose odluku o tome koliko bi trebalo nastava da traje, a tek posle formiranja grupe koordinator odlučuje o svemu ostalom. S obzirom na to da su u pitanju vrlo strogo i jasno definisana pravila organizacije, to je i predviđeno da se zahtevi polaznika u vezi sa bilo kojom izmenom ne smeju prihvatiti kod nastave u grupi.

Baš iz tog razloga se u ponudi nalazi i individualni i poluindividualni seminar - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji, jer se pravila organizacije znatno razlikuju. Naime, potrebno je da se svaki kandidat u tom slučaju usaglasi najpre sa profesorom, a potom i sa koordinatom za nastavu o načinu organizacije časova. Pored toga što će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo da počne nastava u paru ili individualna, oni bi trebalo da se usaglase i oko toga u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i kako bi trebalo programom predviđeni nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Sve to, u suštini znači da će oni na taj način odlučiti i o tome koliko bi individualna ili poluindividualna nastava trebalo da traje.

A u skladu sa pravilnikom će kandidati u trenutku upisa da izaberu i da li će nastavu pohađati onlajn ili će to učiniti na način koji se smatra klasičnim. Kada budu odlučili, organizator će ih o svim potrebnim detaljima informisati na propisani način.

U suštini je klasična nastava ona, koja podrazumeva organizaciju predavanja u prostorijama odabranog predstavništva institucije organizatora. Naravno da kandidati u tom slučaju imaju obavezu da prisustvuju predavanjima lično i to u terminima koje će pre toga definisati sa nadležnima, a opet sve u zavisnosti od njihove odluke da li nastavu žele da pohađaju u grupi, individualno ili u paru.

Sa druge strane, kada je u pitanju online obuka i kurs - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji, kandidat nastavi pristupa preko sopstvenog računara, tako da je u obavezi da ga poseduje ako želi nastavu na taj način da prati. S obzirom na to da u tom slučaju predavanja kandidati pohađaju preko specijalne vrste programa, to podrazumeva da je obaveza svakoga od njih da u skladu sa pravilima izvrši instalaciju tog softvera. Naravno da će svaki prijavljeni dobiti precizne informacije o načinu instalacije programa, a u svakom slučaju može da kontaktira nadležne u okviru poslovnice, u kojoj je prijavu i upis izvršio, kako bi mu pomogli da reši ma kakav problem prilikom instalacije softvera. Isto tako se podrazumeva da oni mogu kontaktirati zaposlene u IT odeljenju i ako iskrsne bilo kakva poteškoća dok budu pratili predavanja, a kako bi im ti stručnjaci pomogli da bez ikakvih smetnji nastavu onlajn pohađaju.

Bitno je da nadležni u kompanijama znaju i to da ova edukacija može biti organizovana i prema pravilima korporativne nastave. Tom prilikom se primenjuju prilično fleksibilna pravila, te se svakako omogućuje klijentu da iznese sve zahteve koje ima u vezi sa organizacijom nastave, a koje će naravno nadležni u okviru odabrane poslovnice nastojati da ostvare. Naglašavamo da bi trebalo da se direktor tog preduzeća, odnosno nadležno lice zajedno sa predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora dogovori oko svih detalja u vezi sa sprovođenjem nastave za radnike te firme. A to podrazumeva da će se oni usaglasiti prvo oko datuma početka nastave, potom i oko termina održavanja časova i oko rasporeda predavanja. Naročito je važno da svi koji su zainteresovani za organizaciju korporativnog kursa znaju i to da postoji mogućnost promene mesta održavanja nastave, tako da ona može biti organizovana i u prostorijama konkretnog preduzeća. Svi uslovi koji su od strane organizatora propisani, u tom slučaju moraju u potpunosti da budu ispunjeni, a kako bi edukacija namenjena zaposlenima bila u skladu sa pravilima sprovedena.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji?

Na osnovu toga šta odluči svaki polaznik će biti i definisano koliko će ukupno trajati specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji.

Prosti rečeno, u zvaničnoj ponudi svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford se ne nalazi samo grupna nastava, već i individualna, kao i poluindividualni edukacija za pojedinačne polaznike. A svaka od njih podrazumeva i različit broj prisutnih i drugačiji princip organizacije nastave, te isto tako može da bude različito i trajanje za svaku od njih.

Jedino kada navedena institucija unapred određuje koliko će kurs da traje jeste kada je u pitanju grupni tip edukacije. Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu, a u okviru predstavništva u kome je formirana grupa i ostvaren zahtev za početak nastave tog tipa, će definisati dinamiku sprovođenja časova, termine i datum početka. Međutim, za svaku poslovnicu važi pravilo da nastava u grupi ukupno treba da traje 3 sedmice, a detalje o tačnom rasporedu 10 časova nastavnog programa kandidati, odnosno članovi same grupe dobijaju naknadno. Preciznije govoreći, nakon što bude bila kreirana grupa u tom predstavništvu će koordinator o svemu tome odlučiti i obavestiti prijavljene.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćen i individualni i poluindividualni kurs, a da se prilikom organizacije nastave u tom slučaju primenjuju drugačija pravila nego kod grupne, to podrazumeva da i trajanje može biti različito u odnosu nastavu koja je namenjena grupi polaznika. Da pojednostavimo, potrebno je da se profesor sa jednim ili sa dvoje kandidata, te svakako sa koordinatorom za nastavu tom prilikom dogovori o svim detaljima. Bitno je da precizno definišu kako datum početka i termine održavanja časova, tako isto i njihov raspored, što znači da posredno odlučuju i o tome koliko će individualni ili poluindividualni seminar - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji da traje.

Slobodno možemo reći da se skoro ista pravila primenjuju i kada je potrebno organizovati korporativnu obuku. U suštini je jedina razlika u tome ko se dogovara, jer je tada predviđeno da detalje vezano za sprovođenje nastave moraju definisati nadležni predstavnik institucije organizatora i firme, čiji bi radnici časove trebalo tom prilikom da pohađaju. Uz to će oni zajedno da odluče i o datumu početka korporativnog kursa, ali i o mestu na kome će nastava biti organizovana i o terminima, odnosno o dinamici prema kojoj će predavanja da budu sprovedena.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje