Kurs i obuka - Naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga

Da su savremena sredstva komunikacije vrlo važna i u poslovnoj, ali i u privatnoj sferi, toga su verovatno sada već svi svesni, pa je potrebno iskoristiti sve njihove prednosti. Sa tim ciljem se i organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga, te je preporuka da nastavi pristupe svi oni koji su na nadležnim pozicijama zaposleni u kompanijama, koje se bave trgovinom, investicijama i lizingom, kao i pojedinci koji su zaduženi za pružanje različitih finansijskih usluga, te svi oni koji imaju potrebu ili želju da se sa konkretnom temom na najbolji mogući način upoznaju. Zapravo, Obrazovni centar Akademije Oxford ne navodi nikakvo ograničenje ili zahtev, koji moraju ispuniti polaznici ove edukacije, pa slobodno možemo reći da svako ko ima interesovanje može da izvrši prijavu i upis.

Izuzev za pojedinačne polaznike, nastava može biti isključivo organizovana i za radnike neke firme, a u kom slučaju se sprovodi takozvana korporativna obuka. S obzirom na to da zaposleni imaju manjak slobodnog vremena, to njima može biti dozvoljeno da časove pohađaju na svom radnom mestu, ali samo ako poslodavac obezbedi sve uslove koji su propisani i tiču se opremljenosti samog prostora. O svemu tome će ih organizator prethodno informisati, a pravilo je da korporativni kurs treba da bude organizovan onako kako nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane firme budu definisali. Ne samo da će se oni dogovoriti oko mesta održavanja časova za zaposlene, već i oko toga u kojim terminima će predavanja da budu održana, odnosno kog datuma će taj tip edukacije početi i kakvim tempom će predavanja da budu organizovana, što znači da će oni definisati i trajanje korporativnog kursa u celini.

Pojedinačni polaznici imaju obavezu da izvrše prijavu za praćenje nastave, a posle toga i da dostave propisanu dokumentaciju, te da se upišu zvanično. Inače, upis se može organizovati samo ako svaki ranije prijavljeni kandidat bude bio lično prisutan, a o čemu će naravno on dobiti prethodno obaveštenje.


Osim mogućnosti da lično izvrše prijavu, svi koje interesuje specijalizovani seminar - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga mogu svoje podatke da dostave i na mejl adresu, ali i da ih izdiktiraju putem telefona bilo koje poslovnice pomenute institucije. Važno je da navedu svoje ime i prezime, zatim datum rođenja, kao i kontakt informacije, odnosno broj telefona.

S obzirom na to da ova institucija nastavu može da organizuje i online i na klasičan način, a da je pravilnikom predviđeno da svaka od njih može biti sprovedena kako u formi grupne i individualne, tako isto i u paru, to je zahtevano od svakog polaznika da prilikom upisa navede za koji tip edukacije je zainteresovan.

Kada kažemo da se nastava organizuje na klasičan način, to podrazumeva sprovođenje časova u okviru brojnih poslovnica pomenute institucije, a koje se nalaze na više od 20 lokacija širom naše zemlje.

TESTOVI


Sa bilo koje lokacije kandidati mogu pohađati nastavu online, uzevši u obzir da tom prilikom za pristupanje predavanjima oni koriste sopstveni računar. Očekuje se da svaki polaznik obezbedi i stabilnu internet konekciju, a kako bi edukacija mogla da bude organizovana bez ikakvih smetnji. Potpuno samostalno će svaki kandidat biti u obavezi i da instalira namenski softver na kompjuter, preko koga će pohađati predavanja. Sve eventualne nedoumice koje ima po tom pitanju ili vezano za praćenje nastave online može razrešiti svaki polaznik ako kontaktirala članove tima konkretne poslovnice, a koji su primarno zaduženi za pružanje tehničke podrške.

Naveli smo prethodno da se i online i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da se očekuje da svaki prijavljeni izabere da li ga interesuje individualni kurs i obuka - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga ili nastava koja se pohađa u paru, odnosno u grupi.

Odmah moramo naglasiti da je jedina i osnovna razlika između svih njih vezana za broj osoba koje treba da pohađaju predavanja, a u slučaju individualne nastave je to jedan kandidat, dok u konkretnoj grupi može biti prisutno od četvoro do najviše osmoro ljudi, s tim da dvoje kandidata bi trebalo poluindividualni tip obuke da pohađaju.

Postoji razlika i u tome ko definiše princip organizacije nastave, jer kod grupne to čini ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora, a kod poluindividualne, odnosno individualne o tome se zajedno dogovaraju profesor, jedan ili dvoje polaznika i koordinator za nastavu. Zapravo oni zajedno definišu kog datuma će taj tip kursa početi, kakvim tempom će biti organizovana predavanja i u kojim terminima.

A kod nastave u grupi je za definisanje svega toga zaduženo ovlašćeno lice institucije organizatora, to jest koordinator za nastavu. Međutim, grupni tip edukacije ne može biti organizovan u svakom predstavništvu pomenute institucije, zato što prvo mora biti ostvaren osnovnih zahtev za to. Naime, kako je vrlo precizno određeno koliko ljudi može da prisustvuje predavanjima u slučaju nastave u grupi, to je i iznet zahtev da prvo minimum 4 njih izvrše prijavu, posle čega će biti ostvaren osnovni uslov, odnosno formirana grupa. Tek kada taj uslov bude bio ispunjen, ovlašćeno lice će pristupiti definisanju svega pomenutog, a zatim će obavestiti prijavljene. A posebno je važno naglasiti i to da kandidati nemaju pravo da zahtevaju izmenu ni datuma početka ni termina održavanja nastave, odnosno dinamike, prosto zato što to nije dozvoljeno prema pravilima institucije organizatora.

Kojim temama se bavi stručna obuka i kurs - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga?

Predviđeno je nastavnim programom, u skladu sa kojim se specijalizovani seminar - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga organizuje da u toku uvodnog predavanja budu polaznicima predstavljeni svi aspekti Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je nedavno izmenjen. A tom prilikom će oni biti upoznati sa osnovnim pojmovima, koji se u tom zakonu javljaju, te sa oblašću u kojoj odredbe konkretnog zakona važe.

Naravno da će profesori objasniti i na koji način taj zakon štiti korisnike, to jest koja prava oni imaju. Posle toga će akcenat biti stavljen na one odredbe konkretnog zakona koje su vezane za sklapanje ugovora na daljinu, odnosno uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija.

Svakako će biti reči o tome šta se prema slovu tog zakona smatra ugovorom na daljinu, te na koji način se on zaključuje, to jest koje sve informacije mora posedovati. Zatim će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga biti usmeren na primere, kako dobro kreiranih ugovora na daljinu, tako isto i onih u kojima ima propusta. Upravo u tom segmentu će polaznicima biti omogućeno da saznaju koji su to sve problemi i greške, koji se u praksi mogu javiti. Podrazumeva se da će profesori objasniti kako mogu da izbegnu sve to, odnosno šta je potrebno da učine, da se uopšte takve greške ne bi ni javljale.

Dobiće polaznici informacije i o tome na koji način funkcioniše komunikacija na daljinu, odnosno koja se sve savremena sredstva tom prilikom mogu koristiti i koja imaju najbolji efekat.

Isto tako će biti govora i o takozvanoj predugovornoj fazi, te o tome na koji način se moraju dostaviti sve relevantne informacije ugovornim stranama. A biće govora i o tome da li i u kojim slučajevima jedna ugovorna strana ima pravo da odustane od zaključivanja ugovora.

Takođe će biti reči i o tome da li se i na koji način vrši procena kreditne sposobnosti korisnika, ali i koje sve vrste ugovora postoje. Na primerima će polaznici ove edukacije saznati kako treba da izgleda ugovor o izdavanju i o korišćenju kreditne kartice, zatim ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa, kao i ugovor o kreditu, te ugovor o depozitu i ugovor o lizingu. Profesori će im objasniti i šta sve mora svaki od tih ugovora da sadrži, te na koji način mora biti prezentovan klijentu, s tim da će biti predstavljen i ugovor o drugim bankarskim uslugama.

Budući da je vrlo važno da korisnik bude adekvatno obavešten o svemu što je potrebno u toku trajanja ugovora, to će polaznici ove specijalizovane edukacije dobiti informaciju i o tom segmentu, odnosno o tome na šta se odnosi obaveza obaveštavanja, a u skladu sa konkretnim zakonom.

Trebalo bi da profesori govore i o posebnim pravima, koja su usklađena sa konkretnim zakonom, te da objasne prisutnima kada se ona primenjuju.

Nakon toga će kandidati saznati i šta se dešava kada budu povređene odredbe konkretnog ugovora, odnosno da li jedna ugovorna strana ima pravo na pritužbu i kome bi trebalo da je podnese. Biće govora i o tome na koji način funkcioniše rešavanje sporova u datom slucaju, te koje sve mere moraju biti preduzete ukoliko budu utvrđene određene nepravilnosti. Podrazumeva se da će polaznici saznati i u kojim slučajevima mogu da budu definisane novčane kazne, kao i o tome u kom rasponu se one kreću za određene prekršaje.

Predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga nakon toga omogući prisutnima da izvrše praktičan zadatak, odnosno da na osnovu informacija koje će dobiti od predavača sami pripreme ugovor o pružanju finansijskih usluga, te da objasne na koji način će komunicirati sa drugom ugovornom stranom, to jest koja savremena sredstva komunikacije su odlučili da u tom slučaju koristiti. A pošto polaznici budu završili sa konkretnim zadatkom, profesori će im omogućiti da učestvuju u diskusiji o radu svakoga od njih. Upravo zahvaljujući tome će kandidati mnogo lakše da shvate gde su pogrešili, te se veruje da neće takve greške činiti u svom budućem radu.

Takođe moramo naglasiti i da je završno predavanje zamišljeno kao interaktivno, gde je omogućeno prisutnima da postavljaju pitanja predavaču u vezi sa temom ove edukacije, a kako bi sve ono što im možda nije bilo jasno u toku predavanja tom prilikom u potpunosti razjasnili.

U kojim terminima će biti organizovan stručni seminar - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga i na kojoj lokaciji?

Kada budu izvršili prijavu, odnosno zvaničan upis, kandidati će biti u obavezi i da se opredele između više ponuđenih opcija, a vezano za način organizacije nastave, kako bi dobili informacije o tome kada će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga da bude održan i gde.

Naime, njima je na raspolaganju mogućnost da nastavu pohađaju u paru, individualno ili u grupi, a na klasičan način ili preko interneta.

Svi oni polaznici koji se opredele da časove pohađaju u paru će to učiniti praktično onda kada njima bude odgovaralo. Zapravo se radi o takvom načinu organizacije, gde se kandidatima dozvoljava da termine održavanja časova definišu sa kordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i sa nadležnim predavačima. Takođe će se oni dogovoriti i o dinamici organizacije nastave, odnosno o datumu kada će ona početi. Potpuno ista pravila važe i za individualni tip edukacije, a jedina razlika je u broju polaznika, uzevši u obzir da nju pohađa samo jedna osoba.

Kod grupne nastave je situacija potpuno drugačija, zato što nju prati veći broj polaznika, a i ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu institucije organizatora definiše u kojim terminima će biti organizovana grupna obuka i kurs - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga, odnosno prema kakvoj dinamici i kada će početi. A ono sa čime moraju svi prijavljeni biti upoznati jeste da nastava u grupi ne može biti organizovana odmah nakon što oni prijavu izvrše, jer prvo mora da bude formirana grupa, koja će brojati najmanje 4 kandidata. Pravilnikom ove institucije definisano da osmoro ljudi najviše imaju pravo da prisustvuju nastavi u grupi, a da se kod tog tipa edukacije izmene po zahtevu prijavljenih ne smeju vršiti.

U prostorijama svake poslovnice ove institucije će biti organizovana nastava na klasičan način, a dostupna je i mogućnost sprovođenja online edukacije. A u tom slučaju kandidati predavanja pohađaju preko sopstvenog računara i to uz korišćenje namenske internet platforme, odnosno softvera, koji bi oni trebalo da instaliraju samostalno pre početka edukacije. Naglašavamo da se zahteva i da veza sa internetom bude zadovoljavajuća, bez obzira odakle kandidat odluči časove da prati. A u svakoj poslovnici ove institucije su zaposleni i IT stručnjaci, koji će pomoći svakom kandidatu ukoliko bude imao neki problem, sasvim svejedno da li tokom instalacije softvera za praćenje nastave online ili kada bude pristupao časovima na taj način.

Izuzev edukacije koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, to jest fizička lica, ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćen i korporativni seminar - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga. U pitanju je edukacija koju treba da pohađaju radnici bilo kog preduzeća, a kako bi se upoznali sa njenom tematikom na najbolji mogući način. Uzevši u obzir da u tom slučaju polaznici imaju nešto manje slobodnog vremena na raspolaganju, to organizator izlazi u susret zahtevima njihovih nadležnih i po potrebi nastavu organizuje i u toj kompaniji. Podrazumeva se da moraju u potpunosti biti ispunjeni svi zahtevi, koji se odnose na opremljenost samog prostora, a svakako će nadležni u instituciji klijenta da dobiju o tome precizna obaveštenja na vreme. Inače je pravilo da korporativna obuka spada u jedinu, koja može biti organizovana i van poslovnica pomenute institucije. A o datumu njenog početka, odnosno o terminima u kojima bi trebalo časovi da budu organizovani, ali i o njihovom rasporedu, to jest o trajanju nastave u celini će se dogovoriti nadležni u instituciji organizatora i u okviru firme, koja je za edukaciju tog tipa zainteresovana.

Koliko bi trebalo da traje stručni kurs i obuka - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga?

Nastavnim fondom je obuhvaćeno 15 časova, a shodno pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford moguće je unapred reći samo koliko će grupni seminar - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga da traje.

Zapravo je to definisano za svaku poslovnicu, a naknadno će kandidati dobiti informaciju o datumu početka i o tačnom rasporedu časova, to jest nakon što bude bila formirana zvanično grupa od minimum 4 člana.

Ukupno mesec dana će kandidati pohađati nastavu u grupi, što ne mora da važi za individualnu ili poluindividualnu. Naime, predviđeno je da oni treba zajedno sa predavačm, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u tom slučaju da precizno definišu koliko će dana trajati poluindividualna ili individualna edukacija, to jest na koji način će nastavn fond u datom slučaju da bude raspoređen.

Jednostavno govoreći, na vrlo sličan način se organizuje i korporativna obuka i kurs - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga. A jedina razlika jeste što će nadležni u kompaniji, čiji bi zaposleni trebalo časove da pohađaju u tom slučaju da definišu sve detalje sa predstavnikom institucije organizatora. Naravno da će se oni dogovoriti i o datumu početka tog tipa edukacije, ali i o terminima u kojima bi radnici trebalo predavanja da pohađaju, pa će čak i imati priliku i da zajedno definišu gde će nastala biti održana, pošto je u pitanju ujedno i jedini tip nastave, koji može i to samo po zahtevu klijenata da bude sproveden i na nekom drugom mestu, a prvenstveno u prostorijama samog preduzeća u kome su polaznici zaposleni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje