Kurs i obuka - Naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga

Nadležni u sektoru marketinga, odnosno svi koji u određenoj kompaniji imaju dodira sa poverljivim podacima, kako zaposlenih, tako isto i klijenata bi trebalo da pohađaju ovaj stručni kurs. Međutim, samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford uopšte ne iznosi zahtev za prethodnim predznanjem u konkretnoj u oblasti, to smo slobodni da kažemo da je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga namenjen apsolutno svakome, koji iz nekog razloga želi da se sa tom temom detaljno upoznati.

Dakle, sasvim je dovoljno da postoji interesovanje i želja kandidata, a posle toga se od svakog od njih očekuje i da izvrši prijavu, odnosno da se prema pravilniku navedene obrazovne institucije upiše.

A mora biti ispunjen osnovni uslov da bi prijava mogla da bude izvršena, tako da je potrebno da kandidat sve zahtevane podatke tom prilikom dostavi ili na mejl adresu konkretne poslovnice navedene institucije ili preko telefona. U svakom slučaju ima mogućnost i da to učini lično u prostorijama odabranog predstavništva. A tom prilikom je posebno važno da izuzev svog prezimena i imena, svako od njih navede i broj telefona i to primarno zarad daljeg kontakta, kao i informaciju o datumu rođenja.


U skladu sa pravilnikom institucije organizatora jeste da lično mora svaki prijavljeni da prisustvuje upisu, kao i da dostavi relevantnu dokumentaciju. Naravno da će nadležni u konkretnoj poslovnici blagovremeno informisati svakog prijavljenog polaznika i o tome koja dokumenta bi trebalo da tom prilikom dostavi, ali i o samom postupku upisa.

Da bi dobio relevantne informacije o tome u kojim terminima će da bude održana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga, odnosno kada će početi i kojim tempom će da bude organizovan predviđeni nastavni fond, kao i na kojoj lokaciji će pratiti predavanja, podrazumeva se da bi svaki prijavljeni kandidat trebalo da izabere između nekoliko mogućnosti, koje ova obrazovna institucija u tom smislu nudi.

Radi se o tome da poluindividualna nastava, odnosno individualna i grupna mogu biti organizovane na dva načina, odnosno na dve lokacije, tako da će svaki prijavljeni kandidat izabrati da li želi časove da pohađa onlajn ili će to da učini na klasičan način. U principu, tek nakon što između svih tih opcija bude izabrao, on će moći i da dobije sve neophodne podatke o načinu sprovođenja časova u konkretnom slučaju.

TESTOVI


Posebno moramo istaći podatak da sopstveni kompjuter koristi svaki kandidat, kada nastavu pohađa online. U suštini je tada obavezan i da u skladu sa pravilima samostalno instalira tačno određenu vrstu programa na taj uređaj, jer će upravo preko njega i pohađati predavanja onlajn. Ističemo da ne može postupak instalacije tog programa biti svrstan u zahtevne, tako da bi trebalo bez ikakvih problema svaki kandidat tom prilikom da se snađe. A ono čemu treba posebno da vode računa jeste veza sa internetom za konkretni uređaj, koja na odabranoj lokaciji mora da bude kvalitetna. U slučaju da bilo koji polaznik ne uspe u potpunosti pravilno da instalira namenski softver, odnosno da se ne snađe prilikom pristupanja nastavi putem interneta, mora znati da u svakom predstavništvu navedene institucije funkcioniše i tim stručnjaka, čija je dužnost da pružaju tehničku podršku polaznicima. Zato bi trebalo njima da se obrati svaki pojedinačni kandidat, kome nešto ne bude jasno ili dok pristupa predavanjima online ili dok pokušava da instalira konkretni program. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci u najkraćem mogućem roku posle toga bilo koju prethodno iskrslu poteškoću rešiti, a kako bi tom polazniku bilo omogućeno da bez ikakvih smetnji nastavi sa pohađanjem ovog kursa na taj način.

Naravno da postoji mogućnost i da specijalizovani seminar - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga bude organizovan na klasičan način. A pod tim se misli na sprovođenje časova direktno u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Ustvari je tom prilikom svakako bitno da kandidat izabere na koji način od svih pomenutih će predavanja pohađati, a kako bi u skladu sa time dobio informacije ne samo o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, nego i o datumu početka nastave, odnosno o svemu ostalom što je važno za organizaciju.

Prethodno smo naveli da se i klasična nastava i ona koju kandidat pohađa preko sopstvenog računara mogu pratiti na jedan od tri načina. Iz tog razloga jeste zahtevano da svaki prijavljeni izabere da li će časove da pohađa potpuno samostalno, odnosno da li će to učiniti u okviru grupne ili poluindividualne nastave, to jest sa više kandidata ili u društvu samo još jedne osobe. S obzirom na to da se svaki pomenuti tip edukacije organizuje uz maksimalno poštovanje jasno definisanih pravila, to podrazumeva da sa njima mora biti upoznat apsolutno svaki prijavljeni kandidat.

Vrlo je važno da napomenemo podatak da su posebno stroga pravila, u skladu sa kojima će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga za grupu kandidata. A od njih se tada zahteva najpre da budu strpljivi i da pričekaju ispunjenje zahteva, koji je naveden od strane organizatora, a u vezi sa početkom nastave tog tipa. Reč je o tome da grupna obuka može da bude organizovana u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije isključivo onda, kada postoji dovoljno zainteresovanih, to jest kada minimum četiri kandidata prijavu izvrše. Podrazumeva se da će to svakom zainteresovanim da bude napomenuto u trenutku prijavljivanja, jer ponekad može da prođe i duži vremenski period dok taj zahtev ne bude bio ostvaren. Ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu, u okviru koga prijavu izvrši dovoljno polaznika će biti u obavezi posle toga da definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Pored toga što će odlučiti o datumu početka grupne edukacije, on će precizno definisati i u kojim terminima će polaznici predavanja da pohađaju. A podrazumeva se da on mora precizirati i raspored časova, odnosno dinamiku prema kojoj će predviđeni nastavni fond da bude organizovan. A nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije imaju obavezu da pre toga odluče o tome koliko će ukupno da traje grupni seminar, tako da ta informacija biva dostupna prijavljenima i ranije. Inače je predviđeno pravilnikom da sve ono što ovlašćeno lice konkretnog predstavništva bude tom prilikom definisalo, jer je tako određeno zvaničnim pravilima ove obrazovne institucije, ne sme biti izmenjeno ni u kom slučaju. Jednostavno rečeno, čak i ako bilo koji polaznik bude možda izneo zahtev za izmenom nekog segmenta, on mora znati da takav zahtev ne može organizator da uzme u obzir, zato što pravilnik to ne dozvoljava.

Ali iz tog razloga i napominjemo da apsolutno svaki pojedinačni kandidat, kome tako stroga pravila ne odgovaraju, ima pravo da se opredeli između opcija da nastavu pohađa samostalno ili sa još jednom osobom. U principu potpuno ista pravila važe prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave, a tada će značajnu slobodu da ima svaki prijavljeni pojedinac. Reč je o tome da bi jedan ili dvoje polaznika trebalo tada zajedno sa ovlašćenim profesorom, kao i sa koordinatom za nastavu da odrede precizno kog datuma će početi izabrani tip edukacije. Odmah posle toga je vrlo važno i da se oni dogovore oko termina, u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana, kao i oko toga po kom principu će ukupan fond predviđen programom da bude raspoređen. Ovde moramo posebno istaći da uzevši u obzir da im je data sloboda tom prilikom zajedno da definišu i raspored časova, oni ustvari odlučuju o trajanju kako nastave u paru, to jest poluindividualne, tako isto i individualne edukacije.

Nastavni program stručnog kursa - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga

S obzirom na to da Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti ima primenu u brojnim sferama, to u nekima od njih postoje određene nesuglasice i nerazumevanje. Baš iz tog razloga i jeste osmišljena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga, a koja ima za cilj da pojedincima objasni zašto je važno poštovati pomenutu odredbu i u tom segmentu.

Prvenstveno se nedoumice u vezi sa primenom pravila pomenute odredbe Evropske Unije, odnosno Evropskog parlamenta, odnose na slanje reklamnih mejlova korisnicima usluga ili kupcima određenog proizvoda. Takođe, sporno je i to da li je i u kojoj meri dozvoljeno praćenje navika potrošača. Upravo iz tog razloga će profesori objasniti ukratko i koji stavovi ove odredbe imaju uticaja na oblast marketinga na prvom mestu.

Vrlo će precizno stručni seminar - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga da obradi temu uticaja tih pravila na Google analitiku, odnosno na specijalne Google oglase. A tom prilikom će predavači da objasne prisutnima i kako Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti utiče uopšteno na tu vrstu marketinških alata ima uticaja.

Trebalo bi da svako ko odluči da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju zna i da u određenim slučajevima pomenuta generalna odredba određuje i gde mora biti primenjen specijalan tretman najpre prikupljanja podataka o ličnosti, a zatim i njihove obrade i čuvanja. Sve to je regulisano pomenutom odredbom i aktuelnim zakonom, tako da će te informacije biti predočene polaznicima takođe.

U određenim kompanijama postoji i baza podataka, ali će profesori objasniti polaznicima kako bi trebalo da se ponašaju prema informacijama koje su na taj način primljene i sakupljene.

Naravno da će svakome, ko odluči ovu edukaciju da pohađa biti objašnjeno i šta je to politika privatnosti, odnosno na koji način bi ona trebalo da bude pravilno definisana.

Dobiće informacije i o tome šta je takozvano pravo na zaborav, te kakve to uopšte veze ima sa marketingom i sa primenom konkretne odredbe, odnosno nadležnog zakona.

Naravno da će stručni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga prisutnima omogućiti i adekvatne praktične primere za određene segment. A upravo će kroz primere i biti objašnjeno kako izgleda kada nadležni u nekom preduzeću ne vode računa o pravilima, koja navodi konkretni zakoni i ova odredba, te na koji način se to odražava na poslovanje konkretne firme. Isto tako će biti predočeno polaznicima i po kom principu funkcioniše kompanija, u kojoj se maksimalno poštuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti kako u oblasti marketinga, tako isto i u svim ostalim oblastima.

Poseban akcenat tokom ovog kursa će da bude usmeren i na kaznene odredbe najpre Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a zatim i konkretnog dokumenta Evropske Unije. Saznaće prisutni i na koji način će biti definisana kazna za konkretnu situaciju, te kako će to uticati kasnije i na poslovanje samog preduzeća.

A nakon što budu sve pomenute teme i mnoge druge predstavljene polaznicima, oni će imati obavezu i da izvrše određene zadatke, koje će im svakako dati predavači. Na taj način će oni pokazati profesorima da li su prihvatili predstavljena znanja, odnosno u kojoj meri su to učinili. Samim tim što će određeni zadatak rešiti, oni će i sami sebi pokazati da su u mogućnosti pravilno da primenjuju Opštu odredbu o zaštiti podataka u marketinškim aktivnostima, te nema nikakvog razloga za strah da će određene segmente odredbe u praksi da prekrše.

U kojim terminima će biti sprovedena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga i gde?

Podatke o terminima održavanja nastave, ali i o tome na kom mestu će da bude održan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga će dobiti svako fizičko lice, nakon što izvrši prijavu, odnosno prilikom upisa, jer tada mora da odluči i kako će časove da pohađa.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi mogućnost praćenja nastave u grupi i u paru, kao i individualno. Upravo od toga šta od ponuđenih opcija bude izabrao polaznik će zavisiti i termini održavanja časova. A što se tiče lokacije, na raspolaganju je polaznicima mogućnost da nastavu pohađaju na klasičan način ili putem interneta.

Različit je broj polaznika predviđen za grupnu, individualnu i poluindividualnu nastavu, ali su primetne značajne razlike i u načinu organizacije kursa. Naravno da će svi ti detalji biti prezentovani na vreme prijavljenima, kako bi lakše mogli da se opredele između ponuđenih opcija.

Poluindividualna nastava podrazumeva prisustvo dvoje polaznika. A tom prilikom se primenjuju prilično slobodna pravila organizacije, odnosno svakom pojedinačnom kandidatu se daje sloboda u donošenju odluke u vezi sa načinom organizacije časova. Stvar je u tome da bi dvoje kandidata u tom slučaju trebalo da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom usaglase oko toga na koji način će predavanja da budu organizovana. Sa tim u vezi naglašavamo da će oni prvo precizirati kog datuma bi trebalo poluindividualni seminar - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga da počne. Isto tako je predviđeno i da definišu u kojim terminima će da budu organizovana predavanja i po kom principu će da budu održani časovi, odnosno kakvom dinamikom. Baš zato se i ne navodi unapred koliko će poluindividualni kurs da traje, jer na osnovu rasporeda časova to biva definisano.

Potpuno ista pravila važe i kada kandidat odluči da ovaj kurs pohađa samostalno, odnosno u formi individualne nastave. A budući da samo jedna osoba tada treba da pohađa predavanja, samim tim se taj kandidat samostalno i dogovara sa nadležnima u okviru konkretnog predstavništva o svim neophodnim detaljima. Takođe, kao i kod poluindividualne nastave, polaznik sa njima odlučuje i o trajanju kursa.

Ali sasvim drugačija pravila važe kada nastavu pohađa grupa polaznika. Uzevši u obzir da je od strane pomenute specijalizovane institucije određeno da u grupi treba da bude prisutno od četvoro do osmoro polaznika najviše, to znači da minimalan broj njih prijavu moraju prvo izvršiti. Dakle, onog momenta kada grupa od četiri osobe minimum bude formirana u okviru konkretnog predstavništva, koordinator za nastavu će biti u obavezi da definiše detalje. U suštini, pravilnikom je predviđeno da on odlučuje o tome kog datuma će nastava da počne, kao i o svim detaljima u vezi sa terminima održavanja časova i sa rasporedom. Sve što bude određeno tom prilikom nije podložno izmenama, zato što je tako predviđeno pravilnikom konkretne obrazovne institucije. Svakako da će na vreme svaki član te grupe da bude o pomenutim detaljima informisan, kao i o činjenici da se promene ne dozvoljavaju na osnovu zahteva članova konkretne grupe.

Mesto održavanja nastave, dakle zavisi isto od toga da li polazniku više odgovara online obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga ili nastava koja podrazumeva klasičan način organizacije časova.

U okviru prostorija svake poslovnice konkretne obrazovne institucije u našoj zemlji će biti organizovana nastava na uobičajeni način. Obaveza je svakog kandidata da se i u tom slučaju opredeli između tri ponuđene mogućnosti za praćenje predavanja, tako da će tada i da dobijem informacije o terminima u kojima bi trebalo predavanja da pohađa.

A kada je u pitanju nastava koja se organizuje onlajn, tada bi svaki polaznik mogao lično da izabere na kojoj lokaciji će da boravi tom prilikom, odnosno sa kog mesta će časove online da pohađa. Važno je da poseduje računar tačno određenih karakteristika svaki kandidat u tom slučaju, pošto će upravo njega koristiti da bi mogao da pristupa predavanjima na taj način. Sve informacije i o instalaciji programa za praćenje časova u tom slučaju će da dobije svaki zainteresovani polaznik na vreme od nadležnih u okviru same poslovnice. Moramo napomenuti da sam proces instaliranja softvera ne bi trebalo da bude komplikovan nijednom polazniku, te se iz tog razloga i očekuje da on samostalno to izvrši prema zadatim smernicama. U svakom slučaju treba svaki prijavljeni da zna i to da tim za pružanje tehničke podrške kandidatima postoji u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije. A polaznici koji budu imali bilo kakvu poteškoću ili pitanje kako u vezi sa pristupom nastavi, tako isto i vezano za način instalacije softvera mogu njima i da se obrate. Bilo koji problem će ovi stručnjaci u najkraćem mogućem roku da reše.

Na raspolaganju je nadležnima u kompanijama i mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga bude isključivo organizovan za određeni broj njihovih zaposlenih. Vlasnik zainteresovane firme, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik će se o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave u tom slučaju dogovoriti direktno sa ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. A to znači da bi oni trebalo precizno da definišu najpre uobičajene detalje, koji su vezani za datum početka nastave, dinamiku sprovođenja časova i termine u kojima će biti održani. Zatim bi takođe trebalo da se usaglase i oko lokacije na kojoj će korporativni seminar da bude organizovan. Naročito je važno da istaknemo informaciju da jedino kada se nastava organizuje za zaposlene, pomenuta obrazovna institucija dozvoljava izmenu u vezi sa lokacijom. U prostorijama konkretnog preduzeća će tom prilikom predavanja da budu organizovana, ali samo ako bude izabran odgovarajući prostor. Sa svim neophodnim detaljima u vezi sa karakteristikama samog prostora će precizno da budu informisani nadležni u okviru dotičnog preduzeća, kako bi bio adekvatan prostor odabran. A detalje u vezi sa organizacijom nastave će dobiti svi zaposleni, koji bi trebalo časove da pohađaju odmah nakon postignutog dogovora.

Koliko će stručni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga ukupno da traje?

Trebalo bi odmah napomenuti da samo kada je u pitanju nastava koja se organizuje za grupu kandidata može biti prethodno određeno koliko će ukupno trajati specijalizovana obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga.

Upravo o tome odluku donosi Obrazovni centar Akademije Oxford i to pravilo važi za apsolutno svaku poslovnicu. Naknadno će koordinator za nastavu precizirati ostale detalje, a prvenstveno termine održavanja časova, datum početka grupne nastave i dinamiku u skladu sa kojom će da budu organizovana predavanja.

Ukupno je 14 časova u nastavnom fondu ove edukacije. A na jedan mesec će taj broj predavanja da bude raspoređen, ali samo kada je u pitanju nastava u grupi.

A ukoliko pojedinačni polaznik odluči časove da pohađa kroz individualnu ili poluindividualnu nastavu, primenjuju se drugačija pravila. Samim tim što se nastava organizuje na drugačiji način, njeno trajanje može biti duže ili kraće nego kada je u pitanju grupni seminar - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga. Da preciziramo, potrebno je da se jedan kandidat ili njih dvoje, a u zavisnosti od toga da li je reč o individualnoj ili poluindividualnoj edukaciji, usaglase sa predstavnicima institucije organizatora o trajanju nastave. U suštini bi oni trebalo da definišu prema kom principu će da budu raspoređeni časovi, koji su predviđeni nastavnim fondom, ali i kog datuma će početi odabrani tip edukacije, odnosno u kojim terminima će da budu organizovana predavanja. Baš iz tog razloga i jeste predviđeno da polaznici naknadno dobijaju informacije o tome koliko će ukupno trajati ili individualni kurs ili poluindividualni.

Pravila prema kojima se organizuje korporativna obuka su gotovo istovetna, tako da i trajanje može biti različito u odnosu na grupni tip edukacije namenjen fizičkim licima. Naime, neophodno je u tom slučaju i da nadležno lice u jednoj od poslovnica pomenute specijalizovane obrazovne institucije definiše sa vlasnikom dotičnog preduzeća ili sa njegovim ovlašćenim predstavnikom na koji način će da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen programom. Tako će biti odlučeno i o trajanju korporativnog kursa, a neophodno je da oni zajedno definišu i gde će nastava za zaposlene da bude održana i u kojim terminima će biti organizovana predavanja, odnosno kada će obuka da počne. Svi radnici te kompanije, koji bi trebalo časove da pohađaju će i da budu informisani na propisan način i o trajanju edukacije i o svim ostalim prethodno definisanim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje