Kurs i obuka - Naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor

Na prvom mestu nadležnima u oblasti ljudskih resursa, ali i svima koji su zaduženi za upravljanje različitim sektorima u firmama je namenjen na prvom mestu specijalizovani seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor. Da budemo precizni, informacije koje će predstaviti profesori prisutnima mogu da budu od koristi i nadležnima u sektoru obezbeđenja, kao i svima koji imaju dodira sa podacima zaposlenih, a koji ujedno žele da se dodatno edukuju.

Ipak, s obzirom na to da ne postoji obaveza u vezi sa prethodnim znanjem o konkretnoj oblasti, to automatski znači da svaki pojedinac koji je zainteresovan za upoznavanje sa ovom tematikom, ima apsolutno pravo da kontaktira najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i da izvrši prijavu na propisan način.

Inače se ova specijalizovana edukacija organizuje kako za fizička lica, isto tako i za zaposlene u kompanijama, a u kom slučaju se sprovodi takozvani korporativni kurs. U pitanju je nastava koja se može smatrati specifičnom, zato što je specifična i ciljna grupa lica koja treba da je pohađaju. Naime, tačno određeni broj radnika tog preduzeća bi trebalo časovima da pristupe, a o načinu organizacije isključivo brinu njihovi nadležni. A upravo će direktor zainteresovane firme, odnosno nadležno lice da se dogovori o načinu organizacije nastave direktno sa onom osobom, koja je za te poslove zadužena u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora. Zato i ističemo da bi oni trebalo da se usaglase kako oko datuma početka korporativne obuke, isto tako i oko termina u kojima će zaposleni predavanja da pohađaju. Podrazumeva se da bi trebalo da preciziraju i u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, što posredno dovodi do toga da oni zajedno definišu i koliko će ukupno da traje korporativni kurs i obuka - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor. Postoji još jedna vrlo važna informacija u vezi sa nastavom tog tipa, a vezana je za mesto njenog održavanja. Naime, u slučaju da to klijent smatra neophodnim, nastava može da bude održana i u prostorijama same kompanije. Bitno je u tom slučaju da svi zahtevi budu ispoštovani od strane klijenta, odnosno da bude osiguran prostor koji je kvalitetno i propisno opremljen.


Ukoliko je u pitanju edukacija koja je namenjena fizičkim licima, njima je na raspolaganju više mogućnosti. Radi se o tome da pomenuta institucija zainteresovanim pojedincima nudi priliku da nastavu pohađaju u paru, zatim individualno i u grupi, odnosno da to učine online i u skladu sa klasičnim principom. A uzevši u obzir da je toliko opcija u ponudi, potpuno je jasno zbog čega se zahteva da svaki pojedinačni polaznik navede u trenutku upisa i gde želi časove da pohađa i na koji od svih navedenih načina.

Pre nego što to učini, svaki pojedinačni polaznik je u obavezi da izvrši prijavu, odnosno da se u skladu sa pravilima konkretne institucije upiše.

Svakog radnog dana u toku godine je zainteresovanim pojedincima dozvoljeno da izvrše prijavu ili putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica, a u toku radnog vremena. Naravno da zahtevane podatke imaju pravo i na mejl adresu odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije blagovremeno da pošalju. Vrlo je važno da svaki polaznik tom prilikom navede kako svoje ime i prezime, tako isto i datum svog rođenja i broj telefona. Ubrzo nakon prijave će ga kontaktirati zaposleni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, te će ga informisati o svim neophodnim detaljima.

TESTOVI


U principu je vrlo važno da upisu prisustvuje svaki prethodno prijavljeni kandidat, budući da je tako predviđeno aktuelnim pravilima konkretne obrazovne institucije. Naravno da tom prilikom mora svako od njih dostaviti i sva propisana dokumenta, a o čemu će na vreme od strane nadležnih svakako da bude obavešten svaki prijavljeni kandidat.

Kao što smo već pomenuli, prilikom zvaničnog upisa svako od njih ima obavezu da odabere između ponuđenih mogućnosti.

Ukoliko nekome najviše odgovara da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor bude organizovana na klasičan način, očekuje se da nastavi prisustvuje direktno u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora. U tom slučaju će svakako biti informisan svaki polaznik o detaljima, koji se tiču termina održavanja nastave, zatim rasporeda časova i ostalih.

Sledeća opcija podrazumeva onlajn edukaciju, a u kom slučaju će časovi da budu organizovani preko interneta. Da budemo precizni, nastavu bi trebalo polaznik tada da pohađa uz korišćenje sopstvenog računara, a zapravo to će učiniti preko namenskog softvera. Upravo taj program on treba da instalira pre početka konkretnog tipa edukacije, a prethodno će biti informisan od celokupnom postupku instalacije. U slučaju da se ne snađe tom prilikom, ima pravo da kontaktira zaposlene u IT odeljenju izabrane poslovnice, koji će se sasvim sigurno potruditi da svakom od njih pomognu u najkraćem roku i iskrsli problem da reše.

Trebalo bi da nakon što se opredeli između opcija online i praćenja nastave na klasičan način, svaki prijavljeni kandidat izabere i da li će predavanja da pohađa samostalno, u paru ili će to učiniti kroz grupnu nastavu. A kada se između svih tih mogućnosti bude odlučio, dobiće precizne informacije o načinu organizacije nastave.

Ali pre svega toga prijavljeni moraju biti informisani o tome da grupni seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor podrazumeva prisustvo od četvoro do najviše osmoro ljudi, dok predavanja u okviru poluindividualne nastave treba njih dvoje da pohađaju, a kada je u pitanju individualna obuka, časove prati samo jedan kandidat. Iako je jasno uočljiva osnovna razlika između svih ponuđenih vidova edukacija, činjenica je da nije samo broj polaznika ono što ih razlikuje, već i način organizacije.

Najvažnije je da svi zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da je grupni tip edukacije najstrožiji po pitanju organizacije. Stvar je u tome da koordinator za nastavu i to u okviru poslovnice, u kojoj četiri osobe minimum prijavu izvrše, odlučuje o svemu. U suštini je najbitnije da grupa bude kreirana u tom predstavništvu, što znači da četiri osobe najmanje moraju prijavu prvo izvršiti. A onda kada se to bude dogodilo, koordinator za nastavu je u obavezi da odluči o svemu, što ustvari podrazumeva da definiše prvo datum početka grupne obuke, te potom da odlučuje o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. Uopšteno govoreći, ono što on tada bude definisao ne sme da bude izmenjeno, što znači da svaki prijavljeni kandidat, odnosno član te grupe nema pravo da zahteva nikakvu izmenu.

Upravo zato što je u pitanju prilično strog princip organizacija nastave, u ponudi se nalazi i individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor. A u tom slučaju su pravila mnogo slobodnija, te je polaznicima data mogućnost da odlučuju o načinu organizacije časova.

Naravno da će jedan kandidat to definisati sa profesorom i sa ovlašćenim kordinatorom za nastavu, a ukoliko je u pitanju organizacija individualne edukacije. A kada se radi o poluindividualnoj, tada o tome odlučuju njih dvoje. Neophodno je da se usaglase prvo oko datuma početka individualne ili poluindividualne obuke, pa posle toga da definišu i termine održavanja časova i njihov raspored. Uzevši u obzir da će precizirati i dinamiku sprovođenja predavanja, oni će zajedno odlučiti i o tome koliko će trajati poluindividualna ili individualna nastava. Samim tim je jasno da njihovo trajanje može biti različito u odnosu na edukaciju, koja se organizuje za grupu polaznika, a u kom slučaju je trajanje striktno definisano od strane institucije organizatora, odnosno nadležnih u okviru konkretnog predstavništva.

Kojim će se temama stručni seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor baviti?

Ukratko će se na samom početku pomenute edukacije profesori osvrnuti na Opštu regulativu o zaštiti podataka, odnosno takozvanu GDPR, koja mora da bude primenjena u svakoj kompaniji. Iako je bilo donekle negativnih reakcija na primenu ove regulative, činjenica je da ona podrazumeva drugačije procedure u oblasti elektronskog nadzora, odnosno kontrole zaposlenih i komunikacije između njih, pa će se upravo tom temom baviti specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor.

Dobiće informacije kandidati i o tome da li je dozvoljeno da zaposlenima bude ograničen pristup određenim sadržajima na internetu, ali će saznati i da li je nadležnima dozvoljeno da čitaju ličnu prepisku zaposlenih, odnosno poslovnu.

Kako bi trebalo u praksi da funkcioniše kontrola mobilnih telefona, ali i kako funkcioniše uopšteno upravljanje kontrolom sistema video nadzora i na koji način se sprovodi kontrola službenih vozila je takođe tema kojoj će predavači naročito pažnju posvetiti.

Između ostalog, svaki polaznik ove specijalizovane edukacije će dobiti informacije i o tome da li video snimak, na kome je prikazana određena kriminalna radnja ili povreda pravila poslovanja može da bude korišćen kao dokaz na sudu ili ne.

Pravna lica imaju obavezu i da poseduju određene interne akte vezano za sistem video nadzora i kontrolu elektronske komunikacije, a ta dokumenta moraju biti usklađena sad trenutno aktuelnim zakonima. U tom smislu će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor da se bavi izradom tih dokumenata, te će polaznicima biti na primerima pokazano i kako bi oni trebalo da izgledaju, odnosno šta bi sve trebalo da sadrže da bi konkretno pravno lice maksimalno bilo zaštićeno.

Biće reči i o tome gde je granica između uspostavljanja sistema kontrole sa jedne strane i narušavanja privatnosti radnika sa druge. Saznaće polaznici i šta se događa ukoliko povrede privatnost zaposlenih, te kako je to regulisano zakonom.

Pored toga je predviđeno da kandidati dobiju informacije i o tome šta podrazumeva dozvoljena pokrivenost prostora u okviru sistema video nadzora na radnom mestu, a specijalizovani seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor će omogućiti prisutnima i da se upoznaju sa time pod kojim uslovima može biti postavljen sistem za video nadzor.

O čemu treba voditi računa prilikom kontrole elektronske komunikacije zaposlenih, kako privatne, tako i poslovne će saznati svako ko bude odlučio da pohađa ovu obuku. A biće reči i o tome kako je taj segment regulisan u okviru ugovora o radu, te koje klauzule mora sadržati da bi poslodavac bio maksimalno zaštićen.

Potrebno je napomenuti i to da je zakonom propisano kada i do koje mere poslodavac ima pravo da kontroliše mobilne telefone zaposlenih, a koji se koriste u službene svrhe. Kandidati će dobiti informacije i o tome da li je dozvoljeno proveravati privatne naloge zaposlenih u okviru društvenih mreža ili ne.

U određenim situacijama poslodavac ima obavezu prema zakonu da preda određene podatke državnim organima, pa je predviđeno da i o tome govori specijalizovana obuka i kurs - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor. Koje mogućnosti u tom smislu postoje za korišćenje konkretnih podataka u okviru sudskih procesa će, isto tako saznati svako ko odluči da ovu stručnu edukaciju pohađa.

Diskusija o obrađenim temama je predviđena za završni deo ove obuke, tako da će biti u poziciji svi polaznici da dobiju i odgovore na pitanja ukoliko im nešto od gradiva nije bilo u potpunosti jasno.

Gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor i u kojim terminima?

Osnovni uslovi koje mora svaki prijavljeni kandidati ispoštovati, a da bi bio informisan o tome na kojoj lokaciji i u kojim terminima će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor biti organizovana jeste da prilikom upisa izabere između svih opcija, koje Obrazovni centar Akademije Oxford ima u ponudi.

Najbitnije je napomenuti da se nastava organizuje na klasičan način i da je dostupna opcija praćenja časova online, te da i jedan i drugi tip obuke može biti održan kako za grupu polaznika i za samo jedno lice, tako isto i za dvoje kandidata.

Ako se polaznik odluči da pohađa klasičan tip edukacije, to podrazumeva da prihvata predavanja da prati u okviru izabranog predstavništva pomenute institucije. A na osnovu toga za koji tip edukacije se odluči će dobiti informacije o detaljima vezano za datum početka nastave, raspored časova i termine u kojima će oni biti održani.

Naravno da je dostupna i mogućnost praćenja nastave online, kada se zahteva da kandidat koristi lični kompjuter. Informacije o karakteristikama tog uređaja će dobiti na vreme, te će biti obavešten o tome da je njegova obaveza da izvrši instalaciju tačno određene vrste programa pre početka izabranog tipa nastave. Svakako da je dostupna tehnička podrška svakome od njih, mada u principu postupak instalacije programa nije naročito zahtevan, tako da bi trebalo svaki pojedinačni kandidat da može to samostalno da učini. U svakom slučaju može kontaktirati zaposlene u IT odeljenju izabrane poslovnice, kako bi mu pomogli da reše problem koje iskrsao tokom praćenja predavanja onlajn, odnosno u toku postupka instalacije namenskog programa.

Nakon što svaki kandidat odluči da li će specijalizovani seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor pohađati online ili na klasičan način, trebalo bi da se opredeli i između mogućnosti da nastavu pohađa u paru, samostalno ili u grupi, posle čega će dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije časova.

Pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da u jednoj grupi treba da bude prisutno od najmanje četvoro, do najviše osmoro kandidata. Njihova je obaveza prvo da pričekaju formiranje grupe od minimalnog broja ljudi, budući da je to navedeno kao jedini zahtev za organizaciju nastave tog tipa, a zatim i da se pridržavaju apsolutno svega što koordinator za nastavu tom prilikom bude odredio. Jednostavnije rečeno, polaznici imaju obavezu da prihvate ono što ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu bude odredilo, pošto se izmene nijednog segmenta kod nastave tog tipa ne dozvoljavaju. Nakon što grupa u konkretnom predstavništvu bude oformljena, koordinator za nastavu će pristupiti definisanju način organizacije časova. Ne samo da će odlučiti o datumu početka grupnog seminara, nego će precizirati i u kojim terminima će nastava biti organizovana za tu grupu kandidata i na koji način će časovi da budu raspoređeni. Prethodno je definisano trajanje grupne edukacije, tako da će polaznici o svemu tome na vreme da budu informisani.

Znatno su drugačija pravila koja se poštuju prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave. A zapravo je jedina razlika između njih vezana za broj osoba, koje bi časovima trebalo da prisustvuju. Inače,jedno lice treba da pohađa individualnu, a dvoje njih poluindividualnu nastavu, te u svakom slučaju definišu polaznici tada sa koordinatom konkretne poslovnice i sa nadležnim predavačem na koji način će časovi da budu organizovani. A to ustvari znači da oni odlučuju kako o datumu početka izabranog tipa nastave, tako isto i o tome u kojim terminima će poluindividualni kurs i obuka - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor biti organizovan ili individualni vid edukacije. Neophodno je da preciziraju i kakvom će dinamikom predavanja da budu organizovana, što automatski podrazumeva da će se usaglasiti i oko trajanja izabranog tipa seminara.

Zaposleni u kompanijama imaju, takođe pravo da pohađaju ovu edukaciju, zato što je ponudom obuhvaćena i takozvana korporativna obuka. Pravila organizacije su prilično slobodna u tom slučaju, jer se prepušta nadležnima u okviru konkretne kompanije da definišu sa predstavnikom institucije organizatora na koji način će predavanja za zaposlene da budu organizovana. Potrebno je da se oni usaglase i oko mesta održavanja časova, zato što postoji mogućnost promene. Naime, ako to klijent bude zahtevao i naravno ako obezbedi optimalne uslove za sprovođenje nastave u okviru dotične kompanije, organizator će tu promenu dozvoliti. Neophodno je da se klijent i organizator, odnosno nadležna lica dogovore ne samo oko toga, nego i oko termina održavanja časova i dinamike prema kojoj će predavanja da budu organizovana, te svakako da preciziraju i datum početka nastave. A u skladu sa pravilnikom navedene institucije je predviđeno da svaki polaznik, odnosno radnik te kompanije dobije precizne informacije o svim ovim detaljima na vreme.

Koliko traje stručna obuka i kurs - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor prema planu?

Ukupno će 3 sedmice trajati specijalizovani seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor, a kada se nastava organizuje za grupu polaznika. Za sve ostale tipove edukacija važe nešto drugačija pravila organizacije, pa nastava u tom slučaju može trajati i kraće i duže od navedenog perioda.

Napominjemo da isključivo koordinator za nastavu definiše na koji način će 10 časova nastavnog programa da bude raspoređeno za konkretnu grupu polaznika, te određuje termine održavanja časova i datum početka obuke. Međutim, prvo mora biti ostvaren osnovni zahtev za početak nastave u grupi, što znači da minimum 4 osobe u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford prijavu moraju u tom slučaju izvršiti.

Kada je u pitanju u poluindividualna ili individualna edukacija, primenjuju se sasvim drugačija pravila organizacije. Ovlašćeno lice konkretne poslovnice, odnosno koordinator za nastavu će u tom slučaju zajedno sa jednim ili sa dvoje polaznika, kao i sa nadležnim predavačem da se dogovori oko apsolutno svih detalja. Samim tim što će definisati, između ostalog i na koji način će celokupan nastavni fonda da bude raspoređen, oni će precizirati i koliko bi trebalo da traje poluindividualni ili individualni kurs i obuka - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor.

Trajanje korporativnog seminara zavisi isključivo od dogovora, koji bi trebalo da imaju nadležni predstavnik institucije organizatora i ovlašćeno lice u okviru firme, čiji zaposleni će tada prisustvovati časovima. Dakle, oni će se usaglasiti ne samo oko rasporeda časova i samim tim oko trajanja korporativne obuke, nego će precizirati i termine u kojima će biti održana predavanja, zatim datum početka nastave tog tipa i lokaciju na kojoj će ona da bude organizovana. Potom će prema aktuelnom pravilniku navedene institucije biti informisani o svemu tome radnici, koji bi časove trebalo da pohađaju u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje