Kurs i obuka - Naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum

Na prvom mestu je specijalizovani kurs i obuka - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum namenjen svima onima koji posluju u sektoru finansija, a prvenstveno nadležnima u bankama i kompanijama koje se bave osiguranjem ili lizingom. Trebalo bi da se sa konkretnom temom upoznaju i vlasnici menjačnica, odnosno lica koja se smatraju ovlašćenim menjačima, kao i knjigovođe, zatim advokati i računovođe, odnosno javni beležnici, te svako ko želi da poboljša svoja znanja iz oblasti finansija, odnosno da nauči kako da rizik od pranja novca, ali i finansiranja terorizma svede na minimum.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator ove edukacije nije naveo niti jedan zahtev koji bi polaznici morali da ispune ukoliko žele da je pohađaju, to ističemo da apsolutno svako ko ima afiniteta ili jednostavno ko želi da se upozna sa konkretnom temom, to ima pravo i da učini.

Jedina obaveza koju imaju zainteresovani jeste da izvrše prijavu, a zatim i da u skladu sa pravilima institucije organizatora izvrše zvaničan upis. Naglašavamo da je mogućnost prijavljivanja otvorena svakog radnog dana i to u bilo kojoj od poslovnica ove institucije lično, odnosno putem telefona, ali isto tako i svako ko želi ima pravo da putem zvanične mejl adrese dostavi zahtevane podatke. U principu je dovoljno da svaki kandidat navede ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona, posle čega će ga zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije kontaktirati i informisati o svim detaljima koji su vezani za postupak upisa.


Zapravo je stvar u tome da je lično prisustvo svakoga od njih i obavezno u trenutku upisa, a podatke o dokumentima koja moraju tada da prilože će svi prijavljeni da dobiju od nadležnih u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

Takođe su u obavezi i da navedu kako će nastavu pohađati, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćen i grupni, individualni i poluindividualni seminar - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum, odnosno da postoji mogućnost svaki od tih tipova edukacija da bude pohađan i online i na način koji se smatra klasičnim, a što podrazumeva praćenje predavanja u prostorijama izabranog predstavništva konkretne institucije.

Dakle, svaki kandidat koji odluči da nastavu pohađa individualno, to čini potpuno samostalno, jer je taj tip edukacije okarakterisan kao nastava „jedan na jedan“, uzevši u obzir da je prisutan samo kandidat i nadležni predavač. Upravo će se oni i dogovoriti kako će časovi u tom slučaju biti organizovani, a u smislu da će definisati datum početka individualne nastave, potom termine u kojima će biti održani časovi i naravno dinamiku prema kojoj će se sprovoditi. Inače, sve to isto važi i kada se nastava organizuje za dve osobe, odnosno kada kandidat odluči da pohađa poluindividualni tip edukacije.

TESTOVI


Međutim, pravila su mnogo strožija kada je u pitanju grupna obuka, zato što sve to definiše koordinator za nastavu. Ipak, postoji ograničenje, odnosno uslov, a koji je vezan za početak nastave u grupi. Naime, organizator je predvideo da od 4 do 8 ljudi maksimalno može prisustvovati tom tipu edukacije, pa je zato i naveden osnovni zahtev, koji podrazumeva formiranje grupe od minimalnog broja članova. Dakle, grupni tip obuke može biti organizovan tek nakon što u jednoj od poslovnica institucije organizatora bude bila kreirana grupa, a u njoj mora biti minimum 4 člana. Vrlo brzo posle toga će koordinator za nastavu odlučiti kao prvo o datumu početka obuke, a zatim i o terminima u kojima će taj broj polaznika pohađati predavanja i naravno, o rasporedu časova. Ko god je izvršio pre toga prijavu za praćenje nastave u grupi će dobiti precizne informacije o svemu, a naročito će biti istaknuto da se ne dozvoljavaju promene niti jednog segmenta kod tog tipa kursa.

Kada bude izabrao da li će nastavu pohađati u grupi, u paru ili potpuno individualno, svaki prijavljeni je u obavezi i da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa u poslovnicama konkretne institucije ili online, a u kom slučaju on to može učiniti sa apsolutno bilo koje lokacije, koju će odabrati samostalno.

Podrazumeva se da mora imati računar, svako koga interesuje online obuka i kurs - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum, te da je obavezno i da u izabranom prostoru veza sa internetom bude što bolja, a kako ne bi dolazilo do ometanja. U tom slučaju polaznici nastavu pohađaju preko specijalnog softvera, koji će oni samostalno instalirati pre početka edukacije na svoj računar. A ako se bude dogodilo da ne uspeju samostalno to da učine, mogu kontaktirati IT stručnjake, koji su zaposleni u timu za tehničku podršku svakog predstavništva navedene institucije.

Iako je fokus ove obrazovne institucije stavljen na organizaciju nastave za fizička lica, ona može biti organizovana i za pravna, odnosno za određeni broj zaposlenih u okviru nekog preduzeća. Ako nadležni u okviru konkretne firme zahtevaju da bude održana takozvana korporativna obuka, onda bi oni trebalo da se sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore kako će časovi biti organizovani. Jednostavnije govoreći, oni će se usaglasiti ne samo oko datuma početka i termina održavanja časova za zaposlene, već i oko toga kojim tempom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude sproveden. Postoji i mogućnost da bude organizovana nastava na nekoj drugoj lokaciji, a što isključivo važi za korporativni tip obuke. A prvenstveno se u tom slučaju misli na prostorije same firme u kojoj su polaznici zaposleni. Podrazumeva se da nadležni u okviru preduzeća, koje je zainteresovano za tu opciju, moraju da ispoštuju sve instrukcije, koje budu dobili od organizatora i to primarno u vezi sa opremljenošć prostora.

Nastavni program stručnog kursa - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum

Osnovni aspekti trenutno važećeg Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma će biti predstavljeni u toku uvodnog predavanja, a nakon toga će se specijalizovani kurs i obuka - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum fokusirati na detalje.

Najpre će biti predstavljene uvodne odredbe tog zakona, odnosno osnovni pojmovi koji će biti korišćeni, a kako bi na taj način znatno bilo olakšano razumevanje ove tematike polaznicima edukacije.

Svakako će akcenat biti stavljen na pojam pranja novca, a koji je regulisan ovim zakonom, te će prisutni saznati da je to zapravo postupak kada se imovina koja je stečena nekim krivičnim delom prenosi ili se vrši njena konverzija, a isto tako je prema tom zakonu pojam pranja novca i finansiranja turizma okarakterisan kao postupak koji podrazumeva najpre prikrivanje, a zatim i netačno prikazivanje porekla, kretanja ili mesta pronalaženja, odnosno vlasništva ili raspolaganja, te prava i netačnog prikazivanja prave prirode, a sve vezano za imovinu do koje je pojedinac ili pravno lice došao nakon što je određeno krivično delo izvršio. Pored te dve definicije, ako neko stiče, drži ili koristi imovinu, a do koje je došao pošto je određeno krivično delo izvršio, onda se može smatrati da se takođe bavi pranjem novca sa stanovišta pomenutog zakona.

Naravno da će biti govora i o tome kako se definiše finansiranje terorizma, a saznaće prisutni i koji su pojmovi u konkretnom zakonu najzastupljeniji i šta svaki od njih označava.

A posle toga će profesori govoriti o tome kako su sa aspekta navedenog zakona definisani obveznici, te će saznati i u kom slučaju advokati mogu da budu tretirani kao obveznici.

Isto tako se podrazumeva i da će specijalizovani seminar - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum pružiti priliku prisutnima da saznaju i šta sve obveznici mogu da preduzmu da bi otkrili pojavu pranja novca, odnosno finansiranja terorizma, a u okviru bilo kog poslovnog odnosa. Vrlo će detaljno predavači uputiti prisutne u to koje su to sve radnje koje oni preduzimaju i koje mere, kako bi bilo utvrđeno postojanje finansiranja terorizma ili pranja novca, odnosno koje su obaveze obveznika prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Naučiće polaznici ove edukacije i kako bi trebalo da rade analizu rizika, odnosno zbog čega je važno da u tom slučaju maksimalno poštuju pravila koja su konkretnim zakonom, odnosno od strane nadležnih institucija, navedena.

Prema nastavnom programu bi trebalo posle toga da profesori korak po korak objasne svaki postupak analize, tako da će polaznici naučiti i koje su to radnje, odnosno mere koje moraju preduzeti, a da bi poštovali odredbe ovog zakona vezano za poznavanje, ali i praćenje stranke.

Isto tako će biti govora i o tome na koji način funkcioniše postupak utvrđivanja rizika od mogućnosti pranja novca i finansiranja terorizma, a ukoliko je u pitanju usluga koja je nova u ponudi.

Ukoliko u određenim slučajevima stranka nije fizički prisutna, a potrebno je da bude utvrđen njen identitet, odnosno da bude izvršena adekvatna provera, nadležno lice je dužno da ispoštuje smernice koje navodi član 39 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja turizma Republike Srbije, a što će svakako polaznicima konkretne edukacije detaljno takođe da bude objašnjeno.

Podrazumeva se isto tako da će specijalizovana obuka i kurs - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum pružiti priliku polaznicima da nauče i kako je ovim zakonom regulisana pojam off - shore pravnog lica, te da saznaju i koje su to države u okviru kojih međunarodni standardi vezano za sprečavanje finansiranja terorizma i pranja novca ne važe. Svakako će predavači objasniti prisutnima i na koji način se tada mora postupati ukoliko se javi sumnja, odnosno ako postoji pojačan rizik da do tih pojava dođe.

Kaznene odredbe pomenutog zakona će vrlo detaljno biti predstavljene, a podrazumeva se da će se svaki polaznik upoznati kako sa pravima obveznika, tako isto i sa njegovim obavezama, sve sa aspekta konkretnog zakona.

Cilj pohađanja obuke jeste da se pojedinci osposobe da blagovremeno procene da li postoji određeni rizik kako od pranja novca, tako isto i od finansiranja terorizma, te da taj rizik prepoznaju i naravno da ga spreče.

A na osnovu primera iz prakse, koji će biti sa puno pažnje odabrani, trebalo bi da polaznici ove edukacije vrlo lako savladaju predviđena znanja, te da ih kasnije u svom ličnom radu primenjuju, što će svakako uticati pozitivno i na zaštitu poslovanja kompanije u kojoj su angažovani, odnosno na poboljšanje njenog poslovanja u celini.

Predviđeno je nastavnim programom ove edukacije da svi polaznici učestvuju u toku finalnog predavanja, te da tom prilikom sva eventualna pitanja ili nejasnoće koje imaju vezano za konkretnu temu oni upute predavačima, a kako bi ih na licu mesta razjasnili. Sve to će im naravno pomoći da znanja koja su prezentovana tokom ove obuke što bolje usvoje, a što će svakako imati za cilj najpre poboljšanje poslovanja na ličnom nivou, a kasnije to dovodi do poboljšanja kvaliteta poslovnog procesa samog preduzeća u okviru koga su oni angažovani.

Na kom mestu će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum i kada?

Pre nego što damo odgovor na ovo pitanje, moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko načina za pohađanje nastave. Iz tog razloga i naglašavamo da tek kada kandidat bude odlučio da li mu odgovara grupna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum, odnosno individualna nastava, te da li će edukaciju pohađati na uobičajen način i online, on će moći da dobije informacije i o mestu održavanja časova i o terminima.

Isto tako moramo napomenuti i to da ova institucija nudi mogućnost da tačno određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću pohađa ovaj kurs, a u kom slučaju se organizuje korporativni tip nastave. S obzirom na to da je ciljna grupa polaznika specifična, odnosno da su to lica koja nemaju baš mnogo slobodnog vremena, to će zvanično ovlašćeni predstavnik pomenute institucije po zahtevu klijenata organizovati nastavu i u samoj kompaniji. Naravno da moraju biti ispunjeni osnovni zahtevi, a koji se prvenstveno tiču opremljenosti samog prostora, sa čime će svakako nadležni u okviru zainteresovane firme na vreme da budu upoznati. Bitno je i da se oni sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva pomenute institucije dogovore ne samo o mestu održavanja časova za zaposlene, nego i o terminima, odnosno o dinamici.

A za fizička lica se nastava organizuje na već opisane načine, tako da bi svaki prijavljeni trebalo da izabere između ponuđenih opcija.

Svako ko bude izabrao da nastavu pohađa onlajn, mora imati sopstveni računar. Naravno da specijalizovani seminar - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum u tom slučaju kandidat može pratiti sa koje god želi lokacije, uz uslov da tu postoji stabilna internet konekcija. Specijalni softver će morati polaznik tom prilikom da instalira na svoj kompjuter, a kako bi mogao predavanja bez ikakvih smetnji da prati. Naglašavamo da tim IT stručnjaka, koji su primarno zaduženi za pružanje tehničke podrške polaznicima postoji u svakom predstavništvu pomenute institucije, te će svakome od njih i pomoći ukoliko ima apsolutno bilo kakvu nejasnoću kada pokuša da instalira softver, odnosno kada je potrebno da pristupi predavanjima preko interneta.

Klasična nastava je ona, koju kandidati pohađaju u bilo kojoj poslovnici ove institucije, s tim što će naravno pre toga definisati i termine održavanja časova i sve ostale detalje.

Nakon što bude odlučio da li će nastavu pohađati onlajn ili na klasičan način, svaki prijavljeni mora izabrati i da li će časove pohađati u grupi, u kom slučaju nastavi prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi ili će se opredeliti za varijantu poluindividualne, odnosno individualne obuke.

Kada je u pitanju grupni tip edukacije, potrebno je da prvo u konkretnoj poslovnici institucije organizatora bude formirana grupa od minimum 4 člana, budući da je to zvanično navedeno kao uslov za organizaciju tog tipa edukacije. Baš zato se i napominje prijavljenima, koji su zainteresovani da nastavu pohađaju na taj način, da moraju biti strpljivi, pošto je vrlo važno da taj uslov bude ostvaren. A onog trenutka kada bude bila formirana grupa u tom predstavništvu institucije organizatora, obavezan je koordinator za nastavu da oformi grupu zvanično i definiše kako datum početka tog tipa edukacije, tako isto i termine održavanja časova, odnosno dinamiku.

U slučaju da polazniku više odgovara individualni kurs i obuka - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum, odnosno takozvana poluindividualna nastava, koja je poznata i kao nastava u paru, uzevši u obzir da dvoje ljudi istovremeno pohađaju predavanja, onda su pravila organizacije potpuno drugačija. Naime, u tom slučaju bi trebalo da svaki prijavljeni pojedinačno, a zajedno sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, ali i sa stručnjakom, koji će izabrani tip edukacije da vodi, definiše kako će se predavanja odvijati. Pod tim mislimo da je njihova obaveza da se usaglase kako oko datuma početka poluindividualne ili individualne edukacije, tako isto i oko termina održavanja časova, odnosno oko njihove dinamike.

Koliko je predviđeno da specijalizovani seminar - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum traje?

S obzirom na to da postoji nekoliko tipova edukacija, te da praktično svaki pojedinačni polaznik samostalno donosi odluku vezano za to kako će nastavu pohađati, to i informacije o tome koliko stručni kurs i obuka - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum traje ukupno, on nakon toga dobija.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford zvanično ima pravo samo za grupni vid edukacije da navede unapred koliko će dugo ona trajati, jer je tako utvrđeno pravilnikom. Međutim, ovlašćeni koordinator za nastavu će tek posle kreiranja grupe u konkretnoj poslovnici, odnosno ostvarenja osnovnog zahteva precizno da sve prijavljene informiše o tačnom rasporedu časova.

U principu, ukupno 15 časova koliko ih ima u nastavnom fondu, bi trebalo polaznici da pohađaju u kontinuitetu jedan mesec.

A ako se odluče da časove pohađaju ili sasvim samostalno ili u društvu još jedne osobe, odnosno putem individualne ili poluindividualne edukacije, onda je trajanje drugačije. Naime, u tom slučaju će svako od njih zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne institucije, odnosno sa nadležnim profesorom da odluči o tome kakvom dinamikom će nastava da bude sprovedena. Sve to zapravo znači da i individualna i poluindividualna edukacija mogu trajati i kraće, ali i duže od onoga što predviđa organizator za sprovođenje nastave u grupi.

Takođe je važno da napomenemo i to da se korporativna obuka i kurs - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum nalazi u okviru zvanične ponude ove specijalizovane obrazovne institucije. A s obzirom na to da se radi o specifičnom principu organizacije, to je predviđeno da se zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća moraju dogovoriti o svemu, pa samim tim i o dinamici prema kojoj bi zaposleni trebalo nastavu da prate, što zapravo znači da će oni precizirati i koliko će trajati korporativna obuka ukupno. Naravno da će zaposleni o tome biti blagovremeno informisani, je tako podrazumeva princip organizacije tog tipa edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje