Kurs i obuka - Ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima

Osnovno poznavanje rada na računaru je navedeno kao zahtev za sve koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima. Naravno da se očekuje i da svaki prijavljeni kandidat ima interesovanje za ovu temu, te da želi da se edukuje u vezi sa elektronskim upravljanjem dokumentima, odnosno da stekne znanja o tome, a da istovremeno uči od najboljih.

Inače se u toku cele godine ovaj edukacija organizuje za zainteresovana fizička lica, s tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i zaposlenima u kompanijama da pohađaju nastavu, uzevši u obzir da je dostupna i korporativna obuka. A trebalo bi u tom slučaju da vlasnik zainteresovane kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik dogovori sve detalje sa zvanično ovlašćenim licem bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije. Da sve bude još jednostavnije, oni će se usaglasiti i oko lokacije održavanja nastave za zaposlene, jer samo u tom slučaju ona može biti sprovedena i u okviru preduzeća, u kome su oni radno angažovani. Bitno je da se klijent i organizator usaglase kako oko lokacije sprovođenja časova, tako isto i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno se misli na datum početka nastave, zatim na termine u kojima će zaposleni časove da pohađaju i na njihov raspored. A onda će sve to, uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije da bude saopšteno prethodno definisanom broju radnika, koji bi trebalo predavanja da pohađaju. Zato i naglašavamo da će maksimalno biti sve usklađeno sa zahtevima klijenta, a kako bi zaposlenima bilo što jednostavnije da pristupe predavanjima.

Naravno da ovu edukaciju imaju pravo da prate i fizička lica, a pre nego što to učini, oni u skladu sa pravilima moraju i da izvrše prijavu. A prijava podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija o svakom pojedinačnom kandidatu, koje moraju sadržati kako datum rođenja, tako isto i broj telefona, te se naravno podrazumeva da će svako ko želi da pohađa specijalizovani seminar - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima biti u obavezi da navede u prijavi i svoje ime i prezime.


Pravilnikom pomenute institucije je predviđeno i da posle zvaničnog prijavljivanja svako od njih mora i da se prema pravilima konkretne obrazovne institucije upiše. Bitno je da svaki prijavljeni kandidat bude informisan o tome da upisu mora prisustvovati lično, jer je baš tako predviđeno pravilnikom pomenute institucije. Isto tako je u obavezi i da priloži i tačno određena dokumenta, a podrazumeva se da će svakoga od njih o tome informisati nadležni na vreme. A pored svega toga, prijavljeni moraju da se opredele između nekoliko opcija, odnosno da odluče da li će nastavu pohađati individualno, u paru ili u grupi, kao i da li će to učiniti prema klasičnom principu ili će se ipak odlučiti za pohađanje časova online, uzevši u obzir da su sve pomenute opcije u ponudi.

Sve to je naročito važno da navedu kandidati kada budu vršili upis, jer će tada i dobiti neophodne informacije o tome na koji način će časovi da budu organizovani.

Zahteva se da ima sopstveni računar svaki pojedinačni polaznik, koji se odluči da nastavu pohađa onlajn. Isto tako je vrlo važno i da konkretni računar ima propisane performanse, a sa tim će naravno svaki kandidat od strane nadležnih pre toga da bude upoznat. Moramo naglasiti da postupak instalacije softvera ne može da se svrstao zahtevne, te je jasno navedeno iz tog razloga da bi svaki polaznik trebalo samostalno kroz taj postupak da prođe. Međutim, ako njemu nešto ne bude bilo jasno tom prilikom ili doj bude pohađao nastavu na taj način, slobodan je da kontaktira nadležne u poslovnici, u okviru koje se pre toga prijavio, kako bi mu članovi IT odeljenja pomogli da tu poteškoću na što jednostavniji i brži način reši. Da bi specijalizovani kurs i obuka - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima mogao da bude organizovan na taj način prema pravilima, zahteva se da svaki kandidat optimalne uslove za rad obezbedi. A to znači da veza sa internetom mora biti stabilna u prostoru, u kome on bude želeo da boravi dok časove prema tom principu pohađa. Podrazumeva se da će o svemu tome biti obavešten svaki prijavljeni na vreme, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica i nesporazuma.

TESTOVI


Naravno da se zainteresovani pojedinci mogu odlučiti i za pohađanje nastave na klasičan način, što znači da tada oni časovima pristupaju u okviru odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Važno je da budu o tome precizno obavešteni na vreme, kao i da se opredele između svih ponuđenih opcija, a kako bi dobili informacije o detaljima vezano za organizaciju individualne, poluindividualne ili grupne edukacije. Napominjemo da sva tri tipa nastave mogu biti organizovana i za kandidate koji žele časove da pohađaju online i za one, koji odluče predavanjima da pristupaju na klasičan način.

Naročito je važno i da svako od njih odluči da li mu više odgovara princip, u skladu sa kojim će biti organizovan grupni tip edukacije ili poluindividualni, odnosno individualni tip nastave. Sve te opcije su u ponudi, a postoje naravno razlike i u načinu organizacije i u broju osoba, koje bi trebalo predavanja da u konkretnom slučaju pohađaju.

Odmah moramo naglasiti da od četvoro do najviše osmoro ljudi treba da prisustvuju predavanjima u formi grupne nastave, dok se poluindividualna obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima organizuje za dve osobe u isto vreme, a samo jedan kandidat treba da pohađa individualnu.

Ipak, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da postoje značajne razlike i u načinu organizacije. Jednostavnije rečeno, grupni tip edukacije se organizuje na jedan način, dok se poluindividualna i individualna nastava organizuju prema potpuno istom principu, a koji se u velikoj meri razlikuje od onoga koji podrazumeva grupna obuka.

Svako ko odluči predavanja da pohađa u formi grupne nastave mora na prvom mestu da bude svestan činjenice da će ona biti organizovana tek nakon što grupa bude formirana. A da bi taj uslov bio ostvaren, neophodno je da četiri osobe najmanje u okviru tog predstavništva navedene obrazovne institucije prijavu izvrše. Pošto se to bude dogodilo, obavezan je koordinator za nastavu da precizno definiše sve detalje, a na prvom mestu se misli na datum početka edukacije, potom na termine u kojima će članovi te grupe predavanja da pohađaju. Isto tako je njihova obaveza i da preciziraju dinamiku sprovođenja predavanja, odnosno da odluče o tome kako će biti predviđeni broj časova raspoređen. Međutim, prethodno će biti određeno koliko ukupno treba da traje grupni tip nastave, što je informacija koja će svakako biti data polaznicima već prilikom upisa, jer ona važi za apsolutno svaku poslovnicu pomenute obrazovne institucije. Inače, onda kada sve to bude definisano i saopšteno polaznicima, svako od njih će biti obavešten i o tome da se izmene ne dozvoljavaju. Dakle, bude li se dogodilo da kandidat ne može da pohađa predavanja u zadatim terminima, te eventualno zahteva promenu, to ne sme ni u kom slučaju da bude prihvaćeno, zato što to ne dozvoljavaju pravila. A ako uopšte ne bude mogao da se uklopi, može se opredeliti za neku drugu varijantu praćenja nastave.

Trebalo bi informisati sve zainteresovane da kada je u pitanju specijalizovani seminar - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, koji treba da pohađa samo jedan kandidat ili dvoje njih u isto vreme, primenjuju se mnogo slobodnija pravila nego kada je u pitanju nastava za grupu polaznika. Jednostavno rečeno, u tom slučaju bi svaki kandidat trebalo da precizira sa profesorom najpre, a zatim i sa koordinatorom za nastavu kako će biti organizovana individualna ili poluindividualna obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima. Najbitnije je da se usaglase oko toga kog datuma će početi odabrani tip edukacije, a potom i da preciziraju u kojim će terminima da budu održani časovi. Inače je njihova obaveza i da se usaglase oko tačnog rasporeda predavanja, odnosno oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će da budu održani časovi u konkretnom slučaju. Na taj način će oni definisati i to koliko će ukupno da traje ili edukacija namenjena jednom kandidatu ili poluindividualni tip nastave.

Nastavni program stručne obuke - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima

U skladu sa pravilnikom ove specijalizovane institucije je predviđeno da bi svaki polaznik konkretne edukacije trebalo da bude upoznat sa osnovama pomenutog sistema, pa će iz tog razloga specijalizovana obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima od te teme i da počne. Naime, u toku uvodnog predavanja je predviđeno nastavnim programom da polaznici dobiju informacije o tome šta podrazumeva sistem za elektronsko upravljanje dokumentima, zatim koje su njegove osnovne karakteristike i kada se najčešće koristi.

Zapravo će biti predstavljeni različiti sistemi i njihove osnovne karakteristike, ali i sličnosti i razlike, kao i polje primene.

Pored toga što će profesori teorijski objasniti kako funkcioniše program, odnosno sistem za upravljanje dokumentima FileNet, kao i DoCumentum, biće govora i o sistemu za upravljanje dokumentima Alfresco i Oracle WebCenter Content, ali i o drugima po zahtevu polaznika. Naime, da budemo precizni, ne po zahtevu polaznika nego klijenata, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti da bude organizovan i korporativni seminar - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima. A s obzirom na to da određeni broj radnika neke kompanije u tom slučaju predavanja treba da pohađaju, definisano je da mogu nadležni promeniti donekle program. Pod tim mislimo da mogu prilagoditi kako primere iz prakse, tako i rad u konkretnom sistemu, ali samo ako to neće uticati na kvalitet edukacije. Iz tog razloga je važno da svakako klijent, odnosno nadležno lice zainteresovanog preduzeća tada kontaktira predstavnika institucije organizatora i sa njim definiše detalje.

Nakon što budu teorijski predstavili predavači osnovne funkcije ovih sistema, podrazumeva se da će prisutni biti u prilici i da praktično isprobaju da rade u nekome od njih. Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da kada je u pitanju online obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, ne postoji mogućnost da organizator stoji iza kvaliteta edukacije, uzevši u obzir da tada polaznik nastavi pristupa preko sopstvenog računara. Iako je on u obavezi da ispoštuje pravilo o karakteristikama tog uređaja, pomenuta obrazovna institucija nije u mogućnosti da u potpunosti stoji iza kvalitet edukacije tog tipa, što će sasvim sigurno blagovremeno biti naglašeno polaznicima online kursa.

Trebalo bi da sva pitanja koja imaju, odnosno nejasnoće u vezi sa obrađenim temama, polaznici razreše u toku završnog predavanja, uzevši u obzir da je ono osmišljeno kao interaktivno.

Na kojoj lokaciji će da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i kada?

Svako fizičko lice, koje bude odlučilo da pohađa stručni seminar - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima treba i da prilikom zvaničnog upisivanja nadležnima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford navede kako želi da pohađa predavanja i na kojoj lokaciji. Svakako će biti svaki prijavljeni obavešten i o tome da nastava može biti organizovana u formi individualne, grupne ili u paru, a da kandidat časove ima pravo i da pohađa ili na klasičan način ili preko računara. A od svega toga će i zavisiti informacije o datumu početka nastave, ali i o mnogim drugim detaljima.

Odmah moramo istaći informaciju da pomenuta obrazovna institucija na više od, za sada čak 30 lokacija širom Republike Srbije ima otvorena predstavništva. Nastava na klasičan način se u okviru svake poslovnice organizuje prema aktuelnim pravilima, s tim da svakako polaznici moraju odabrati da li će je pohađati individualno, u paru ili u grupi.

Dostupna je i, već pomenuta mogućnost da stručni kurs i obuka - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima bude organizovan online, to jest putem kompjutera. U tom slučaju kandidat ima obavezu da boravi u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom, zatim da ima sopstveni kompjuter i da na njega instalira predviđeni program. Sve informacije o tome kako bi trebalo da izvrši instalaciju softvera i koje karakteristike je neophodno da konkretni računar ima će na vreme dobiti svaki prijavljeni kandidat. Uz to će dobiti informacije o postojanju IT sektora u okviru apsolutno svake poslovnice navedene obrazovne institucije. Stručnjaci koji su u tom odeljenju zaposleni će se potruditi da po zahtevu polaznika otklone sve poteškoće, na koje bilo ko od kandidata bude naišao dok instalira softver za praćenje nastave onlajn ili dok pohađa predavanja.

Jasno je da i klasična i online nastava mogu biti organizovane na jedan od tri načina, što znači da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere da li želi časove potpuno samostalno da pohađa ili mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna, kao i takozvana nastava u paru ili poluindividualna. Onog momenta kada se bude opredelio između svih tih varijanti i to saopštio nadležnima, biće informisan i o detaljima koji se tiču organizacije časova.

U suštini su vrlo slobodna pravila i potpuno ista prema kojima se organizuje individualna nastava i ona koju treba dvoje polaznika da pohađaju, inače poznata kao poluindividualna. Naime, tada kandidati imaju slobodu da zajedno sa nadležnim profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome budu izvršili prijavljivanje i upis, precizno definišu kako će časovi biti organizovani i kog datuma će da počne poluindividualna obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima ili individualna nastava. Dakle, potrebno je da oni preciziraju kako datum početka edukacije, tako isto i termine u kojima bi jedan ili dvoje polaznika trebalo predavanja da pohađaju, ali i raspored časova. A sve to će dovesti do toga da oni zajedno definišu i koliko bi trebalo ukupno da traje individualna ili nastava u paru.

Strožija su u velikoj meri pravila, prema kojima sve organizuje grupni tip nastave. U principu njih definišu nadležni u konkretnom predstavništvu, a prvenstveno se misli na koordinatora za nastavu, koji odlučuje o datumu početka edukacije za konkretnu grupu, kao i o terminima održavanja časova i naravno o njihovom rasporedu. Međutim, predviđeno je pravilnikom konkretne obrazovne institucije da se u okviru svakog predstavništva mora poštovati ono što je na globalnom nivou odlučeno pre toga, a tiče se trajanja nastave u grupi. U svakom slučaju će polaznici, koji žele tako da pohađaju stručni seminar - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima biti informisani i o tome da minimum 4 osobe prijavu moraju prvo izvršiti, kako bi nastava na taj način mogla u određenoj poslovnici da bude organizovana. Stvar je u tome da pomenuta obrazovna institucija predviđa da u jednoj grupi treba da bude prisutno između najmanje četvoro i najviše osmoro polaznika, a baš iz tog razloga se prvo zahteva kreiranje grupe od minimalnog broja članova, pa onda koordinator stiče pravo da definiše sve prethodno navedeno. Ubrzo nakon toga će svaki član konkretne grupe dobiti precizne informacije o ovim detaljima, uz obaveznu napomenu da izmene na osnovu zahteva kandidata ne smeju da budu prihvaćene kod nastave te vrste.

Radnici bilo kog preduzeća imaju pravo da pohađaju ovu obuku, zato što konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije korporativnog kursa. Naravno da prvo mora postojati zahtev nadležnih u okviru dotične kompanije za organizacijom nastave, te se svakako podrazumeva da će nadležno lice u okviru određenog predstavništva navedene obrazovne institucije da se potrudi u najkraćem mogućem roku zahteve nadležnih u toj kompaniji da ispoštuje. Naime, slobodno možemo reći da se korporativni kurs i obuka - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima organizuje uz poštovanje zahteva klijenata, odnosno upravo onako kako to nadležnima u toj kompaniji i zaposlenima, to jest polaznicima konkretne edukacije bude odgovaralo. Baš zato će biti omogućeno i da časovi za radnike budu organizovani u okviru njihovog preduzeća, ali naravno pod uslovom da to nadležni zahtevaju i da ispoštuju sve ono, što je vezano za opremljenost prostora. Svakako će predstavnik institucije organizatora informisati svakog klijenta o tome kako bi trebalo da bude opremljen određeni prostor, da bi zadovoljio visok kvalitet edukacije i da bi uopšte nastava za zaposlene mogla u okviru njega da bude organizovana. U skladu sa trenutno važećim pravilima će svi polaznici u tom slučaju da budu obavešteni blagovremeno ne samo o mestu održavanja nastave, nego i o datumu početka, dinamici sprovođenja časova i terminima.

Koliko je određeno da traje ukupno stručni kurs i obuka - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima?

Sve detalje u vezi sa trajanjem ove specijalizovane edukacije će dobiti polaznici nakon što budu odlučili da li će stručni seminar - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima da pohađaju u okviru individualne, odnosno grupne ili poluindividualne nastave. Kako se razlikuje princip organizacije svakog pomenutog tipa edukacije, tako isto se može razlikovati i njihovo trajanje.

U principu jedino za grupni tip nastave važi pravilo o unapred određenom trajanju, a to se primenjuje za svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ovom prilikom napominjemo da će na jedan mesec biti raspoređeno ukupno 14 časova nastavnog programa u tom slučaju. Svakako da će kasnije članovi te grupe da dobiju precizne informacije i o terminima, odnosno o rasporedu predavanja, ali isto tako i o datumu početka nastave tog tipa, pošto sve to može da bude definisano tek nakon što grupa od četiri člana najmanje u tom predstavništvu zvanično bude bila oformljena.

Konkretne informacije se odnose isključivo na grupni tip nastave, dok će individualna i poluindividualna obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima biti organizovane na nešto drugačiji način. Samim tim što je pravilnikom konkretne institucije predviđeno da jedan ili dvoje polaznika u tom slučaju moraju precizirati sa nadležnima u konkretnoj poslovnici, to jest sa kordinatorom za nastavu i sa predavačem, kako će časovi biti organizovani, vrlo lako se može desiti da nastava u paru ili individualno traju kraće od navedenog perioda ili duže.

Jednostavno rečeno, gotovo da potpuno ista pravila važe i kada nastava treba da bude organizovana isključivo za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji. Zapravo je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije da ovlašćeno lice u okviru određenog predstavništva treba zajedno sa direktorom ili sa vlasnikom zainteresovanog preduzeća, odnosno sa ovlašćenim licem da precizno definiše kako će časovi za zaposlene da budu organizovani. A pored toga što će se usaglasiti oko lokacije organizovanja nastave i datuma njenog početka, oni će zajedno da definišu i u kojim terminima bi predavanja trebalo da bude organizovana i prema kakvoj dinamici, što posredno dovodi do toga da će zajedno precizirati i koliko bi ukupno korporativna obuka trebalo da traje. U skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije će nadležni i da obaveste svakog radnika pojedinačno o ovim detaljima na za to propisani način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje