Kurs i obuka - Ovladajte osnovama analize profitabilnosti

Primarno analitičarima i osobama koje su zadužene za sprovođenje različitih analiza, ali i planerima i kontrolerima je namenjena ova stručna obuka. Isto tako bi korist od tema, koje će biti obrađene, mogli imati i svi koji zbog prirode svog posla sastavljaju različite izveštaje, a primarno u oblasti finansija. Zahtevi od strane organizatora u vezi sa određenim predznanjima nisu navedeni, tako da bi svako ko smatra tematiku kursa interesantnom i želi da se sa njom upozna, to mogao i da učini.

Potrebno je da svi koji su zainteresovani da se upoznaju sa tematikom ovog stručnog seminara znaju da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati kako za fizička lica, tako isto i za radnike ma kog preduzeća. A u tom slučaju se organizuje takozvana korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama analize profitabilnosti.

Pravila organizacije su drugačija, prvo zato što je edukacija može biti održana i u samoj kompaniji, čiji bi zaposleni trebalo da pristupe u tom slučaju predavanjima, a drugo zato što je jasno definisana grupa polaznika. U svakom slučaju je važno da se oko svih detalja u vezi sa organizacijom nastave dogovore, sa jedne strane predstavnik zainteresovane kompanije, a sa druge predstavnik bilo koje poslovnice institucije organizatora. Dakle, prvo treba da preciziraju na kojoj će lokaciji časovi u tom slučaju da budu održani, a posle toga i sve ostalo što je važno za njihovo sprovođenje. Što se tiče mesta održavanja nastave, napominjemo da samo u tom slučaju ova obrazovna institucija dozvoljava izmenu, ali i tada isključivo ukoliko su uslovi za rad optimalni. Jednostavno, samo ako izabrani prostor podrazumeva i odgovarajuću opremljenost, tako da se nastava bez ikakvih smetnji u njemu organizuje, biće dozvoljeno da do promene dođe. Važno je da se posle toga organizator i klijent dogovore i oko svega ostalog, a na prvom mestu oko datuma početka edukacije za zaposlene, pa zatim i oko toga u kojim će terminima časovi da budu održani. Vrlo je važno da oni precizno odrede i kakva će dinamika u tom slučaju da bude primenjena, to jest da se usaglase oko trajanja nastave koju bi trebalo određeni broj zaposlenih u tom preduzeću da pohađaju. Naravno da će naknadno sve to biti saopšteno radnicima preduzeća na tačno određeni način.


Od svakog pojedinačnog polaznika se očekuje prvo da izvrši prijavljivanje u skladu sa pravilima, a posle toga i da se upiše.

Omogućeno je da u toku bilo kog radnog dana lično ili putem telefona zainteresovani izvrši prijavu, ali isto tako ako mu više odgovara, ima pravo da to učini i elektronskim putem, odnosno preko mail adrese.

No, bez obzira koju opciju za prijavljivanje da izabere, svaki kandidat je u obavezi prvo da navede svoje ime i prezime, a zatim i datum svog rođenja, a onda i broj telefona.

TESTOVI


Kada bude bio organizovan upis, obavezno je da svaki pojedinačni kandidat bude i lično prisutan.

Takođe je u obavezi da dostavi i odgovarajuću dokumentaciju, a pre toga će od strane nadležnih da bude informisan precizno o dokumentima koja se zahtevaju u trenutku upisa.

Pored toga što mora da ispoštuje sve ovo, svaki kandidat je u obavezi i da odluči kako želi stručni seminar - ovladajte osnovama analize profitabilnosti da pohađa, odnosno na kojoj lokaciji mu najviše odgovara tom prilikom da boravi.

Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, napominjemo da se edukacija može organizovati ne samo u formi grupne nastave, već i individualne i poluindividualne, a da je zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da nastava može biti organizovana ili na klasičan način direktno u poslovnici ili u formi takozvanog učenja na daljinu. Između svih tih opcija se moraju odlučiti polaznici, kako bi dobili relevantne informacije o načinu organizacije časova.

Striktno su definisana pravila u skladu sa kojima se organizuje nastava za grupu polaznika, a i precizno je od strane organizatora određeno da od četvoro do osmoro njih tada treba predavanja u isto vreme da pohađaju. Što se tiče poluindividualne nastave, časovima prisustvuje dvoje kandidata, a individualnu prati samo jedno lice.

Drugačiji je i način organizacije nastave i to sa jedne strane grupne, a sa druge poluindividualne i individualne, koje podrazumevaju potpuno istovetna pravila, ali različit broj polaznika.

Ističemo ovom prilikom da se nastava u grupi organizuje prema strogo definisanim pravilima, za razliku od poluindividualne i individualne, u okviru kojih su prisutna mnogo fleksibilnije pravila organizacije.

Dakle, najvažnije je da grupa od četiri osobe minimalno bude najpre oformljena u okviru bilo kog predstavništva ove obrazovne institucije, jer je to navedeno od strane organizatora kao jedini zahtev, koji mora biti ostvaren, da bi se stekao uslov da nastava na taj način bude organizovana. Svakom pojedinačnom polazniku će to biti predočeno na vreme, kako bi bio svestan činjenice da datum početka edukacije te vrste ne može da bude jasno definisan unapred. Sem toga, zahteva se od apsolutno svakog člana bilo koje grupe da prihvati ono što nadležni u tom slučaju budu definisali, pošto se promene ne dozvoljavaju. Unapred će biti određeno samo koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama analize profitabilnosti tom prilikom, a posle formiranja grupe će članovi dobiti informaciju i o datumu početka nastave, ali isto tako i o rasporedu časova i o terminima u kojima će svaki od njih da bude održan.

Već smo pomenuli da su fleksibilnija pravila organizacije u slučaju poluindividualne ili individualne edukacije. Tom prilikom je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik ima pravo da se o načinu sprovođenja časova dogovori direktno sa predstavnicima institucije organizatora, a što su u ovom slučaju predavač i koordinator za nastavu. Definisaće tom prilikom prvo datum početka nastave koju izaberu da pohađaju, a onda i u kojim će terminima da budu predavanja organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo predviđeni broj časova da bude raspoređen, pa će na taj način da se usaglase i oko trajanja bilo poluindividualne edukacije, bilo individualne.

Kako se sva tri tipa nastave mogu organizovati na dva načina, tako je predviđeno da prilikom prijavljivanja svaki polaznik odabere i gde želi da boravi dok predavanja prati. Od mogućnosti mu je na raspolaganju da to učini u jednoj od poslovnica institucije organizatora ili putem računara.

Navedena obrazovna institucija predsedništva ima na brojnim lokacijama u celoj zemlji, tako da i ne bi trebalo nijednom polazniku da predstavlja problem da pronađe poslovnicu u kojoj mu najviše odgovara časove da pohađa na uobičajeni način.

Ponuđena je i opcija da specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama analize profitabilnosti bude organizovan online, to jest u formi takozvanog učenja na daljinu. Mora koristiti sopstveni računar u tom slučaju svaki kandidat, ali je vrlo važno da obezbedi uređaj sa odgovarajućim performansama. Takođe je potrebno i da svaki polaznik izvrši instalaciju programa neposredno pre početka nastave koju izabere da prati, a prema smernicama, koje će mu pre toga dati ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Svako od njih će biti informisan i o tome da tehnička podrška postoji u okviru svakog predstavništva, tako da polaznici koji se ne snađu dobro prilikom instalacije softvera ili dok na taj način budu pohađali časove, imaju pravo da kontaktiraju te stručnjake i od njih zatraže pomoć u rešavanju određenog problema. Da bi nastava na takav način funkcionisala bez apsolutno ikakvih poteškoća, neophodno je da svaki kandidat osigura stabilnost internet veze u toku svakog predavanja, što će svakako biti napomenuto.

Nastavni program stručnog kursa - ovladajte osnovama analize profitabilnosti

U toku uvodnog časa će profesor objasniti kako se definiše pojam profitabilnosti i zbog čega je važno upoznati se sa vršenjem adekvatne analize. Takođe će objasniti polaznicima i na koji način dobro izvršena analiza profitabilnosti može da ima uticaja na poslovni proces bilo koje kompanije.

Posle toga će govoriti o ključnim faktorima, koji se moraju uzeti u obzir prilikom sprovođenja analize. Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - ovladajte osnovama analize profitabilnosti imati priliku da se i kroz praksu upozna sa definisanjem ključnih indikatora.

Svakako će profesor objasniti prisutnima i kako se analiziraju segmenti u tom slučaju, sa aspekta profitabilnosti, ali i kako se definišu takozvani pokretači troškova. Saznaće i kako oni utiču na profitabilnost, te će svakako biti ponuđeni i odgovarajući primeri iz prakse o ovoj temi.

Prihodi se smatraju jednim od osnovnih i najznačajnijih pokretača profitabilnosti, pa se podrazumeva da će profesor upravo njima posvetiti najviše pažnje u toku predavanja. Pored ostalog će u tom segmentu biti govora o tome kako Životni ciklus proizvoda, to jest Product Life Cycle, ali i takozvana Prelomna tačka (Break Even Point) utiču na profitabilnost. A za sve to će specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama analize profitabilnosti ponuditi i odgovarajuće praktične primere polaznicima.

Biće upoznati prisutni i sa bilansom uspeha kao jednim od ključnih faktora profitabilnosti. A saznaće i kakvi sve tipovi troškova postoje i kako se oni odražavaju na profitabilnost.

Na koji način bi trebalo analizirati profitabilnost segmenata je, isto tako tema kojom će se baviti profesor. Tom prilikom će predstaviti polaznicima ove stručne edukacije analizu brendova, ali i kupaca, regiona i divizija.

Pitanja u vezi sa tematikom ove obuke polaznici, u principu mogu postaviti profesoru najpre u toku završnog predavanja, uzevši u obzir da je predviđeno da ono bude interaktivno, te da svi uzmu učešće u diskusiji o temama koje su tokom edukacije ranije obrađene.

Na kojoj lokaciji i kada će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama analize profitabilnosti?

Nastava može biti organizovana i za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica i za pravna, a kojom prilikom će biti održan takozvani korporativni kurs i obuka - ovladajte osnovama analize profitabilnosti.

Najpre da napomenemo da su vrlo fleksibilna pravila organizacije nastave za zaposlene, te da Obrazovni centar Akademije Oxford u tom slučaju nastoji da zahteve klijenata ostvari što je moguće više. Iz tog razloga se dozvoljava nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća da kontaktiraju nadležne u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije, kako bi se dogovorili oko detalja vezano za mesto održavanja nastave i način. Moramo napomenuti i to da samo u slučaju organizacije nastave za radnike neke kompanije može doći do promene lokacije održavanja časova, kada oni mogu biti sprovedeni direktno u prostorijama njihovog preduzeća. Tada moraju biti ispunjeni svi propisani uslovi i zahtevi, kako bi se nastava nesmetano odvijala. Inače će se klijent i organizator u tom slučaju dogovoriti i oko trajanja obuke, jer moraju precizirati raspored predavanja, a u obavezi su da definišu isto tako i datum njenog početka, odnosno u kojim će terminima da budu organizovana predavanja. U skladu sa pravilima će posle toga svaki polaznik da bude precizno informisan.

A kada su u pitanju fizička lica, njihova je obaveza da izaberu gde će pohađati specijalizovani seminar - ovladajte osnovama analize profitabilnosti i prema kom principu. Prilikom upisa će biti informisani o tome da nastava može biti organizovana direktno u jednoj od poslovnica ove institucije, kada se sprovodi klasičan princip organizacije, kao i onlajn. Što se tiče ostalih detalja, saznaće prijavljeni da organizator omogućuje praćenje predavanja u formi grupne nastave, a zatim i individualne i nastave u paru.

Da se osvrnemo na online edukaciju, te da napomenemo da mora posedovati računar sa odgovarajućim karakteristikama svaki kandidat, koji odluči tako predavanja da prati. Sledeće što mora obezbediti jeste stabilna internet veza, te svakako ima i obavezu da specijalnu vrstu softvera za praćenje predavanja on instalira na sopstveni kompjuter i to sasvim samostalno. Ukoliko u tome ne bude uspeo, ima pravo da kontaktira članove tima za tehničku podršku, koji postoji u predstavništvu ove obrazovne institucije u svakom gradu. Stabilna internet veza je obavezujuća u tom slučaju za svakog kandidata, jer se tako obezbeđuje kvalitet nastave.

Ako nekome odgovara druga ponuđena opcija, trebalo bi da zna da ova obrazovna institucija posluje na velikom broju lokaciju u celoj zemlji. Zato i nije nikakav problem da kandidat pronađe predstavništvo u svom gradu, odnosno ono koje mu je u fizičkom smislu i najbliže.

Sledeće što moraju znati fizička lica, koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama analize profitabilnosti jeste da biraju između tri opcije, jer je u ponudi nastava u paru, grupna i individualna.

Prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, podrazumeva se učešće najmanje četvoro njih, a najviše osmoro. Iz tog razloga je i naveden uslov od strane institucije organizatora da grupa od minimum 4 osobe mora biti formirana u okviru konkretnog predstavništva, kako bi bio ostvaren glavni zahtev za organizaciju nastave te vrste. Zatim će koordinator konkretnog predstavništva odrediti kog datuma bi trebalo da počne edukacija, odnosno u kojim terminima će da budu održani časovi za tu grupu polaznika i kako će prethodno definisani nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. Informacija o tome koliko će ukupno da traje nastava u grupi je dostupna svakom zainteresovanom kandidatu u momentu prijavljivanja, jer se to definiše na nivou celokupne obrazovne institucije i primenjuje se u poslovnici u svakom gradu. Kod nastave u grupi ne postoji mogućnost vršenja nikakvih izmena, jer su pravila vrlo strogo definisana.

Suprotno od toga, kada je u pitanju i individualna nastava i ona koja se naziva nastava u paru, odnosno poluindividualna, pravila su nešto fleksibilnija. Zapravo svaki kandidat u tom slučaju stiče pravo da u dogovoru sa ovlašćenim predavačem i sa nadležnim koordinatorom za nastavu u okviru poslovnice, u kojoj se prijavio i upisao, odredi kako će časovi biti organizovani. Potrebno je da se oni dogovore oko toga kog datuma će početi nastava jedan na jedan ili poluindividualna, te da preciziraju i u kojim terminima će časove pohađati. Izuzev toga su u obavezi da odrede i kakva će dinamika biti poštovana prilikom sprovođenja predavanja, što automatski podrazumeva da će se usaglasiti i oko trajanja onog tipa edukacije, koji im odgovara da pohađaju.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama analize profitabilnosti?

Sve informacije o tome na koji način će biti nastava organizovane će dobiti svaki pojedinačno polazni kada bude bio vršen upis. Pre toga će biti u obavezi da se opredeli između tri mogućnosti, koje su dostupne. Na osnovu toga kako želi da prati specijalizovani seminar - ovladajte osnovama analize profitabilnosti će biti i definisano trajanje.

A ono što svi zainteresovani moraju znati jeste da će nastava u grupi trajati ukupno 4 dana. Jedino kada je u pitanju organizacija časova na taj način, Obrazovni centar Akademije Oxford unapred određuje i trajanje. Međutim, naknadno, to jest pošto grupa od najmanje četiri člana bude formirana u toj poslovnici, je obaveza koordinatora za nastavu da odredi na koji način će ukupno 8 časova da bude raspoređeno. Dakle, svaki kandidat će posle formiranja grupe od minimalnog broja članova biti obavešten o rasporedu časova, ali i o tačnom datumu početka nastave tog tipa.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija nudi mogućnosti pohađanja nastave u formi individualne, važno je da kandidati znaju da u tom slučaju upravo oni treba da preciziraju direktno sa predavačem koliko će ukupno da traje edukacija. Najjednostavnije rečeno, koordinator za nastavu, predavač i polaznik će se tom prilikom dogovoriti o rasporedu predviđenog broja časova, pa će tako definisati i trajanje. Isto tako su u obavezi da preciziraju i kog datuma će edukacija, koja se organizuje na taj način da počne.

U ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se takođe nalazi i poluindividualna obuka i kurs - ovladajte osnovama analize profitabilnosti. Pravila organizacije u tom slučaju su potpuno ista kao i kada je u pitanju takozvana individualna nastava, s tim što dvoje kandidata tom prilikom treba da prisustvuju predavanjima.

Ostalo nam je još da pomenemo i to da po zahtevu klijenata može da bude organizovan i korporativni vid edukacije, to jest nastava za zaposlene u kompanijama. Obaveza je nadležnih u toj firmi da se dogovore sa nadležnima u jednoj od poslovnica institucije organizatora o svim detaljima. Između ostalog, preciziraće raspored časova, odnosno trajanje edukacije, kao i termine, a zatim i datum početka i lokaciju, na kojoj će biti omogućeno prethodno definisanom broju zaposlenih da predavanja pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama analize profitabilnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje