Kurs i obuka - Ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje

Ko god ima dodira sa poslovnim partnerima van granice Srbije, a primarno je zadužen za rukovođenje sektorom finansija u takvim kompanijama bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, jer će mu ta znanja u velikoj meri pomoći najpre da kvalitet ličnog poslovanja, a zatim i sektora koji vodi, te celokupne kompanije poboljša. Isto tako slobodno možemo reći da je ova edukacija namenjena i poreskim savetnicima, ali i osobama koje vrše konsultacije u oblasti finansija, te računovođama i knjigovođama, odnosno svakome ko je zainteresovan za upoznavanje sa tematikom ove stručne obuke.

Uz to što Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje za fizička lica, odnosno pojedinačne polaznike, u ponudi je i korporativni tip edukacije, što podrazumeva da nastavu pohađaju samo oni pojedinci, koji su u okviru određene kompanije zaposleni. A u tom slučaju se nastoji da zahtevi klijenata budu što je moguće više ispoštovani, pa u tom smislu čak edukacija može biti organizovana i u prostorijama te firme. Naravno da klijent ima obavezu da ispuni sve zahteve, koje organizator bude naveo, a vezano za opremljenost samog prostora u kome će radnici pohađati nastavu. Princip organizacije korporativnog kursa je u tom smislu specifičan što se dozvoljava nadležnima u okviru kompanije, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju, da iznese sve zahteve zvanično ovlašćenom predstavniku jedne od poslovnica institucije organizatora, a vezano za datum početka nastave, termine održavanja časova i dinamiku.

Od svakog fizičkog lica, koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje zahteva da najpre izvrši prijavu u skladu sa pravilima, te da posle toga lično dođe u prostorije odabranog predstavništva pomenute institucije, a kako bi zvanično bio izvršen upis. Podrazumeva se da će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog prijavljenog kandidata i o dokumentima koja ima obavezu da dostavi u momentu upisa.


Postoje tri načina za prijavljivanje, a svaki zainteresovani kandidat ima pravo da izabere onaj koji mu najviše odgovara. Naime, osnovni podaci svakog kandidata mogu biti dostavljeni elektronski, zatim izdiktirani nadležnima putem telefona ili lično u jednoj od preko za sada 20 poslovnica institucijr organizatora. Bitno je da svaki pojedinac navede kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona zarad daljeg kontakta.

Očekuje se da svaki kandidat odabere potpuno samostalno kako će nastavu pohađati, uzevši u obzir da postoji mogućnost da to bude u grupi, individualno ili u paru, odnosno online ili direktno u poslovnici, a kada se nastava organizuje na klasičan način.

A što se tiče grupnog tipa edukacije, u tom slučaju od četvoro do maksimalno osmoro ljudi prisustvuje predavanjima, a način organizacije zavisi isključivo od odluke koordinatora za nastavu. Zapravo se radi o tome da ovlašćeno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije mora sačekati da 4 osobe minimum izvrše prijavu za praćenje nastave u grupi, pa da posle toga oformi grupu i definiše kako datum početka, tako isto i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored. Na taj način se organizuje samo nastava u grupi, a promene po zahtevu polaznika ne smeju biti vršene, pa će to biti posebno napomenuto svakome od njih.

TESTOVI


Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, odnosno nastava u paru, inače poznata i kao poluindividualna, primenjuju se potpuno drugačija pravila. Svaki kandidat u tom slučaju ima apsolutno pravo da zajedno sa profesorom, koji će poluindividualni ili individualni kurs voditi, ali i sa kordinatorom za nastavu da odluči na koji način će predavanja da budu organizovana. Preciziraće prvo kog datuma počinje edukacija, koju odabere da pohađa, a zatim i termine u kojima bi trebalo časovi da budu održani, te svakako njihov raspored, odnosno svi oni zajedno odlučuju o tome kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond u okviru individualne ili poluindividualne edukacije da bude sproveden.

Naveli smo prethodno da se i individualna i poluindividualna, ali i grupna edukacija mogu pohađati i online i na klasičan način, pa u skladu sa tim se i očekuje da svaki prijavljeni kandidati odabere između te dve opcije.

Svako ko se odluči da na klasičan način pohađa predavanja ima obavezu da im prisustvuje u prostorijama poslovnice institucije organizatora, u kojoj je pre toga izvršio prijavljivanje, odnosno pristupio upisu. Naravno da u zavisnosti od toga da li će nastavu pohađati individualno ili u grupi, odnosno u paru, zavisi i kada će ona početi, odnosno u kojim terminima će biti organizovani časovi.

Sa bilo koje lokacije ima pravo pojedinac da pohađa predavanja online, ali u tom slučaju mora obezbediti sopstveni računar, zatim stabilnu vezu sa internetom u datom prostoru, te svakako instalirati softver koji je namenjen pohađanju časova na taj način. Informacije o postupku instalacije softvera će biti blagovremeno dostupne svakom pojedincu, kao i stručna tehnička podrška, uzevši u obzir da svaka poslovnica ove obrazovne institucije zapošljava i IT stručnjake koji će pomoći polaznicima da razreše svaki problem ili prilikom pristupa nastavi online ili u toku postupka instalacije namenskog softvera.

Nastavni plan i program stručnog kursa - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje

Mada je predviđeno nastavnim programom da akcenat ove edukacije bude stavljen prvenstveno na obračun zarada za ona lica, koja nemaju prebivalište na području Republike Srbije, podrazumeva se da će se specijalizovana obuka i kurs - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje osvrnuti i na ostale kategorije zaposlenih, a koji spadaju u lica koja imaju specifičan tretman po pitanju radnog angažovanja. Sa osnovnim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana će takođe svi prisutni biti upoznati i to vrlo detaljno.

Podrazumeva se da će profesori primarno uputiti prisutne u to da postoje u praksi različiti načini radnog angažovanja za sva fizička lica, te će o svakome od njih detaljno biti reči, a prvenstveno sa aspekta pomenutog zakona. A svakako će biti govora i o tome kako bi trebalo da izgledaju ugovori za svaki taj tip radnog angažovanja. Podrazumeva se da će predavači na primerima pokazati prisutnima osnovne aspekta različitih ugovora, a svakako će im ukazati i na to o čemu moraju posebno voditi računa prilikom sastavljanja tih dokumenata.

Na koji način je Zakonom o porezu na dohodak građana regulisan dohodak, odnosno šta se pod tim pojmom smatra, ali i koji su to sve prihodi koji moraju biti oporezovani su, isto tako teme kojima će se baviti ovaj seminar.

Trebalo bi da profesori upute prisutne i u to na koji način se pojedine vrste prihoda oporezuju, a u smislu da se na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa, zatim samooporezivanjem i po odbitku od svakog pojedinačnog prihoda mora platiti porez na dohodak građana, te će svakako biti upućeni i u to kako se on precizno obračunava.

Predviđeno je da specijalizovani seminar - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje obradi i temu godišnjeg poreza na dohodak građana i njegovog obračuna, a saznaće polaznici ove edukacije i kako je Zakonom o porezu na dohodak građana definisan pojam rezidenta, zatim nerezidenta i poreskog obveznika, te u kojim slučajevima nije neophodno platiti porez na dohodak građana.

Vrlo je važno da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativnu obuku, u kom slučaju su polaznici edukacije isključivo radnici određene firme, pa u tom smislu predavači mogu izaći u susret zahtevima klijenata, te se potruditi da primere iz prakse koje predstavljaju tokom nastave usklade sa oblašću poslovanja njihovog matičnog preduzeća.

Biće govora i o tome šta je to dvostruko oporezivanje i na koji način bi ono moglo da bude izbegnuto.

Već smo pomenuli da će akcenat ove edukacije biti stavljen na specifične vrste prihoda, odnosno na one koje se odnose na prihode za radnike angažovane po specifičnim ugovorima o radu. U tom smislu će polaznici saznati kako je Zakonom o porezu na dohodak građana regulisano oporezivanje pojedinih vrsta prihoda, te koji su to problemi sa kojima se mogu susresti u praksi.

Naravno da će specijalizovani kurs i obuka - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje ponuditi polaznicima i informacije o tome ko se u tom slučaju smatra poreskim obveznikom, zatim kako se definiše poreska stopa i poreska osnovica. Isto tako će im ukazati i na oslobođenje od poreza u konkretnim situacijama, a saznaće i u kojim slučajevima pravno lice ima poreske olakšice, odnosno kako se one u praksi primenjuju.

Sve nedoumice koje eventualno polaznici budu imali u vezi sa temama, koje su pre toga profesori predstavili će moći da razreše u toku završnog predavanja, a koje je predviđeno da bude interaktivno.

Gde će biti održana stručna obuka i kurs - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje i u kojim terminima?

Bitno je odmah da budu informisani svi, koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti prijavljenima za praćenje nastave, pa tek kada se svako od njih bude opredelio između ponuđenog, može dobiti informacije kako o mestu održavanja nastave, tako isto i terminima u kojima će časovi biti organizovani, ali i o svim ostalim detaljima.

Uopšteno govoreći, edukacija može da bude pohađana kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu, a pravilo je da svaka od njih može da bude praćena kako u poslovnicama pomenute institucije, tako isto i online, odnosno sa različitih lokacija.

Dakle, najpre treba svaki prijavljeni da odluči da li mu više odgovara individualan pristup obuci ili da nastavu prati u društvu još jednog polaznika, odnosno u grupi, a kada ukupno može da bude prisutno od 4 do 8 ljudi najviše. Naravno da će se takođe opredeliti i između toga da li mu više odgovara nastavu da pohađa na klasičan način, što podrazumeva prisustvo predavanjima u prostorijama izabrane poslovnice organizatora ili mu više odgovara varijanta da to učini online, kada samostalno bira lokaciju sa koje će pratiti časove.

Naročito je važno da napomenemo da specijalizovani seminar - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, koji se organizuje za grupu polaznika ne može početi sve do onog momenta dok ne bude bio osnovni uslov za to ispunjen. Zapravo je reč o tome da mora biti u tom predstavništvu institucije organizatora oformljena grupa, u kojoj se minimum mora naći 4 člana. Dakle, tek nakon ostvarenja tog zahteva, ovlašćeni koordinator za nastavu te poslovnice ima obavezu da definiše prvo kada će grupni tip edukacije početi, a zatim i kojim tempom će celokupan nastavnik fond u tom slučaju da bude sproveden, odnosno koliko će ukupno taj kurs trajati. Podrazumeva se da je obaveza ovlašćenog lica konkretne poslovnice da o svemu tome obavesti na propisani način prijavljene kandidate, odnosno članove te grupe, a od njih se zahteva da sve navedeno u potpunosti poštuju, zato što se izmene po zahtevu polaznika kod grupnog tipa edukacije ne smeju vršiti.

U velikoj meri su slobodnija pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u paru ili samo za jednu osobu, odnosno poluindividualne ili individualne. Reč je o tome da svaki kandidat pojedinačno, odnosno njih dvoje u slučaju praćenja poluindividualne edukacije, treba da se zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa profesorom koji će taj tip edukacije da vodi, usaglase kako će časovi biti tom prilikom organizovani. Očekuje se da oni preciziraju prvo i osnovno kog datuma će ili individualna ili poluindividualna obuka da počne, a potom i da definišu termine u kojima će časovi biti održani, odnosno da preciziraju kakvom bi to trebalo da bude dinamikom.

Sledeće što se očekuje od svih koji izvrše prijavu jeste da izaberu da li će nastavu pohađati online ili u poslovnicama pomenute institucije, a u kom slučaju se ona organizuje na uobičajen način.

Ukoliko se odluče za prvu opciju, odnosno za praćenje nastave onlajn, obaveza je svakoga od prijavljenih da na prvom mestu obezbede računar, koji će imati propisane performanse. Takođe se zahteva i da postoji stabilna internet konekcija, a u onom prostoru iz koga bude polaznik odlučio predavanja da pohađa. Da bi mu bilo omogućeno nastavi da pristupi na taj način, on mora propisani softver da na svoj kompjuter instalira. Podrazumeva se da su na raspolaganju svakom kandidatu saveti članova tima za tehničku podršku, a koji u okviru svake poslovnice navedene institucije funkcioniše.

Pored mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju fizička lica, može biti organizovana i korporativna obuka i kurs - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, što je tip edukacije isključivo namenjen zaposlenima u bilo kojoj firmi. Maksimalno će izaći u susret klijentima i njihovim zahtevima u tom slučaju nadležni u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora. Pored toga što bi trebalo da se dogovore oko tačnog datuma početka nastave za zaposlene, nadležni u okviru institucije organizatora i zainteresovane firme će se usaglasiti i o dinamici sprovođenja časova i o terminima. Međutim, postoji vrlo važna informacija vezana za korporativni kurs, a ona se tiče mesta održavanja nastave. Naime, isključivo u tom slučaju institucija organizatora dozvoljava promenu lokacije sprovođenja časova, kada se oni shodno zahtevima klijenta može održati u matičnoj kompaniji, ali samo ako budu obezbeđeni uslovi koji su zakonom propisani.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje?

Uzevši u obzir da se 15 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, a prema čijim pravilima se organizuje stručni seminar - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, to je organizator predvideo da ukupno mesec dana traje ova edukacija.

Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune među polaznicima, naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo unapred da navede trajanje nastave samo kada se ona organizuje u grupi, pošto tako predviđaju pravila ove institucije.

A na koji način će biti raspoređen ukupan nastavni fond u okviru grupne edukacije je informacija, koja će biti kasnije dostupna polaznicima, zato što prvo mora biti kreirana grupa od najmanje četiri člana u jednoj od poslovnica, a tek posle toga zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu odlučuje o dinamici, odnosno rasporedu časova, kao i o terminima, te naravno određuje i datum kada će taj tip obuke zvanično da počne.

Ponudom ove institucije je obuhvaćena i poluindividualna edukacija, koju pohađa dvoje polaznika u isto vreme, ali i individualna nastava, kada samo jedna osoba treba da prati predavanja. A kako se i jedan i drugi tip nastave organizuju drugačije nego grupna, to je predviđeno pravilnikom da koordinator za nastavu u dogovoru sa jednim ili dvoje polaznika, ali i sa nadležnim predavačem treba da precizira na koji način će predviđeni broj časova biti raspoređen, to jest koliko će ukupno trajati ili poluindividualna ili individualna edukacija.

Inače, postoji mogućnost da bude organizovana i korporativna obuka i kurs - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, a što je donekle poseban vid edukacije, zato što nastavu isključivo u tom slučaju pohađaju radnici nekog preduzeća. Upravo zato i napominjemo da će nadležni u okviru te kompanije definisati sa predstavnikom institucije organizatora, između ostalog i dinamiku održavanja časova, pa će samim tim naknadno i saznati polaznici koliko će ukupno korporativni tip obuke da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje