Kurs i obuka - Ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa

S obzirom na to da je tematika ove specijalizovane edukacije vrlo precizno određena, to slobodno možemo reći da je primarno stručna obuka i kurs - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa namenjena menadžerima na svim nivoima. Ipak, nadležni u sektoru ljudskih resursa, kao i vlasnici, odnosno direktori firmi bi svakako trebalo nastavu da pohađaju, jer će imati dosta koristi od toga. Svakako organizator ne zahteva da kandidati imaju bilo kakvo predznanje, te iz tog razloga ko god ima volju ima i pravo da predavanja pohađa.

Iako je fokuscus stavljen na organizaciju nastave za fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford može organizovati i korporativni seminar po zahtevu. Očekuje se u tom slučaju da nadležno lice zainteresovanog preduzeća zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom apsolutno bilo koje poslovnice navedene institucije dogovori kako će časovi za zaposlene da budu organizovani, ali i gde. Bitno je naglasiti da jedino u slučaju organizacije korporativnog kursa može biti edukacija na nekoj drugoj lokaciji organizovana, odnosno u prostorijama koje se nalaze u okviru matične kompanije polaznika. Sa tim u vezi moramo istaći i podatak da klijent treba u tom slučaju adekvatan prostor da obezbedi, odnosno on mora biti opremljen u skladu sa pravilima. A o svemu tome će on biti prethodno informisan, pa bi trebalo da precizira sa organizatorom i kada će početi korporativna obuka i kojim tempom će časovi da budu organizovani i u kojim terminima.

Očekuje se od svakog pojedinačnog kandidata, odnosno od fizičkih lica da izvrše kako prijavu za praćenje nastave, tako isto i da u skladu sa pravilima institucije organizatora izvrše upis.


Ističemo da prijavljivanje može biti izvršeno na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je dozvoljeno osnovne informacije o sebi svako od njih da dostavi ili na mejl ili lično ili preko telefona i to bilo kog predstavništva navedene institucije. A u osnovne informacije spada kako prezime i ime svakog kandidata, isto tako i broj njegovog telefona, odnosno datum rođenja.

Nedugo nakon što dobiju sve te informacije, zaposleni u konkretnoj poslovnici pomenute institucije će da informišu svakog prijavljenog kandidata i o načinu upisa. Radi se o tome da moraju biti lično prisutni prijavljeni u tom momentu, a svakako se zahteva i da dostave relevantnu dokumentaciju. Podrazumeva se da će oni o tome na vreme svakako da budu obavešteni.

Budući da ova institucija nudi mogućnost da stručni kurs i obuka - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa bude održan na nekoliko načina, to je vrlo važno da se svaki prijavljeni opredeli između tih mogućnosti.

TESTOVI


Reč je o tome da nastava može biti organizovana kako online i na klasičan način, tako isto i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu i grupnu. A sve to ustvari znači da prilikom prijave, odnosno kada bude došao zvanično da se upiše, svaki kandidat ima obavezu da izabere i gde će časove pohađati i na koji način od svih ponuđenih.

Obaveza je svakog prijavljenog da ima sopstveni računar, ako bude odlučio časove da pohađa online. Takođe je važno i da u tom slučaju boravi na lokaciji, na kojoj postoji kvalitetna internet konekcija. Zapravo ne sme doći ni do kakvog ometanja signala, jer će to uticati i na kvalitet edukacije, a on definitivno mora da ostane na visokom nivou, potpuno isto kao i kada se nastava na klasičan način organizuje. Specijalni program će biti u obavezi svaki kandidat tom prilikom na sopstveni kompjuter da instalira, a u skladu sa smernicama koje će mu nadležni u konkretnoj poslovnici pre toga dati. Važno je naglasiti i to da nije naročito zahtevan proces instalacije softvera, te da bi zato trebalo svaki prijavljeni kandidat i da se samostalno u tom postupku snađe. Međutim, ako se slučajno bude dogodilo da naiđe na bilo kakav problem tom prilikom ili kada već počne predavanja na taj način da pohađa, slobodno može kontaktirati nadležne u konkretnoj poslovnici institucije organizatora i od njih zahtevati da mu pomognu iskrsli problem na najbolji mogući način da reši.

A što se tiče klasičnog tipa edukacije, on podrazumeva da će nastava biti u jednoj od poslovnica pomenute institucije organizovana. Svakako je dužnost prijavljenog kandidata, koji se opredeli tako časove da pohađa, da bude lično prisutan u prostorijama tog predstavništva onda kada je predviđeno.

Tri su opcije za praćenje časova, tako da kandidati imaju mogućnost da stručni seminar - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa prate samostalno, a kroz individualnu nastavu, te u paru, odnosno sa još jednim polaznikom, kada se organizuje poluindividualna obuka. Takođe je u ponudi i grupni tip edukacije, a u kom slučaju od četvoro ljudi minimalno, pa do osmoro njih maksimalno predavanja pohađaju.

Različit je princip organizacije, a inače se smatra da je grupni tip edukacije ujedno i najrigorozniji. Naime, isključivo ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica pomenute institucije, to jest koordinator za nastavu definiše u tom slučaju na koji način će predavanja da budu organizovana. Moramo naglasiti da nije moguće grupna obuka da bude organizovana sve do onog momenta, dok ne bude bila kreirana grupa u tom predstavništvu. A sve to podrazumeva da prvo četiri osobe minimum moraju izvršiti prijavu, posle čega će pomenuto lice da definiše na koji način će časovi da budu organizovani. Obavezan je da odredi kako datum početka grupne nastave, tako isto i da odluči o terminima održavanja časova, odnosno o njihovom rasporedu. Od prijavljenih se očekuje da se u potpunosti svih tih smernica pridržavaju, pošto se ne dozvoljava vršenje izmena kod nastave koja se na taj način organizuje.

Inače su pravila prema kojima se sprovodi i individualna obuka i kurs - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa i poluindividualna nastava potpuno ista. Pomenuli smo već da je razlika samo u broju polaznika, s obzirom na to da jedno lice pohađa individualnu obuku, a da dvoje kandidata pristupaju poluindividualnoj. Važno je da se oni tada sa profesorom, koji bi trebalo izabrani tip edukacije da vodi, kao i sa nadležnim koordinatorom za nastavu, dogovore na koji način će predavanja da budu organizovana. A to znači da će oni precizirati kako datum početka nastave, isto tako i dinamiku sprovođenja predavanja, odnosno termine.

Program specijalizovane obuke - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa

Potrebno je na samom početku da profesori objasne kako funkcioniše poslovni proces korak po korak. Svakako će od te teme početi specijalizovani seminar - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa, a akcenat će biti na primerima. Naime, profesori će kroz primere omogućiti svakom pojedinačnom polazniku da shvati u praksi kako zaista izgleda organizovanje poslovnog procesa.

Zatim će se fokusirati na pojam organizacije, te na njegovu primenu u praksi. Isto tako će predstaviti prisutnima i odgovarajuće primere.

A prema nastavnom programu je predviđeno da posle toga profesori objasne i šta je tačno poslovna organizacija, odnosno na koji način funkcioniše ona u praksi.

Da bi određeno preduzeće, odnosno pravno lice bilo pravilno organizovano, potrebno je da prvo bude formirano. A prema definiciji, pravno lice koje se bavi određenom delatnošću, sa ciljem sticanja finansijske dobiti se definiše kao preduzeće. Naravno da će predavači detaljno objasniti ovu definiciju, a zatim će polaznicima objasniti i zašto je važan pravni subjektivitet. Svakako će polaznici saznati i kako se taj pojam definiše. Zapravo, pravni subjektivitet je vrlo važan da bi određeno preduzeće bilo ekonomski stabilno i da bi moglo da izvršava sve obaveze sa pravnog aspekta, odnosno da ostvaruje određena prava.

Sa ciljem da određeno preduzeće bude što bolje organizovano, potrebno je da ima naziv, delatnost i matični broj, odnosno sedište, te da stručnjak vodi poslovne knjige za to preduzeće. Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa ponuditi polaznicima mogućnost da saznaju i šta znače i kako se svi ti pojmovi definišu.

Takođe će biti govora i o opštim aktima određenog preduzeća, a primarno će akcenat biti stavljen na odluke i pravilnike. Predviđeno je da profesori pokažu polaznicima i kako svaki taj dokument izgleda.

A pored toga što će im objasniti koje su to tehnike, koje značajno pojednostavljuju organizaciju poslovnog procesa u određenoj kompaniji, a ujedno poboljšavaju kvalitet poslovanja, profesori će prikazati i primere iz prakse.

Svakako će u drugom delu ove edukacije biti stavljen zadatak pred sve polaznike. Naime, prema programu po kome se stručni kurs i obuka - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa sprovodi, trebalo bi da profesori daju informacije polaznicima o određenoj firmi, a zatim od njih da zahtevaju da poslovni proces organizuju u skladu sa onim što je bilo prezentovano tokom ove edukacije. A pošto svi polaznici budu završili svoj rad, biće obavezni i da učestvuju u diskusiji zajedno sa ostalima. Naime, predviđeno je da im profesor tada ukaže na greške koje su načinili, a oni će pokušati da objasne kako bi te greške ispravili. Na taj način će usvojena znanja naučiti da primenjuju u praksi.

Ukoliko neki kandidat ima bilo kakvo pitanje u vezi sa temama, koje su profesori predstavili, svakako ga može postaviti u toku završnog predavanja ove edukacije. Naime, trebalo bi da tada u diskusiji o obrađenim temama uzmu učešće svi polaznici.

Mesto i vreme održavanja stručnog seminara - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa

Bitno je da svi koji su zainteresovani sa konkretnom tematikom da se upoznaju imaju na umu činjenicu da je u ponudi online i klasična obuka i kurs - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa, a da je dozvoljeno praćenje i jednog i drugog tipa edukacije u grupi, samostalno ili u paru.

Jednostavno govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford sve ovo nudi kandidatima, a oni će samostalno da prilikom upisa izaberu i kako će pohađati časove i gde će to učiniti.

U principu, klasičan tip edukacije se odnosi na nastavu, koju kandidati prate u poslovnicama pomenute institucije. Naravno da u tačno određenim terminima oni imaju obavezu da tu budu prisutni.

A mogu isto tako da se opredele i da časove pohađaju online, odnosno preko sopstvenog računa. U tom slučaju će oni instalirati samostalno posebnu vrstu softvera, a sve u skladu sa pravilima pomenute institucije. Zapravo će dobiti od nadležnih neophodne smernice o postupku instalacije, a članovi IT odeljenja konkretnog predstavništva će im pomoći da reše bilo koji problem, koji tom prilikom nastane. Važno je da postoji stabilna internet veza, na mestu na kome će polaznik biti dok pohađa časove preko računara. Sve to je izuzetno značajno za kvalitet edukacije, a koji mora biti na potpuno isti nivou, kao i kada se nastava organizuje na uobičajeni način.

Sama činjenica da se i klasična i online nastava mogu pohađati na jedan od tri načina dovodi do toga da je svaki polaznik u obavezi da se opredeli između poluindividualne, individualne i grupne nastave.

S obzirom na to da u jednoj grupi časove pohađa tačno definisani broj ljudi, odnosno od 4 do najviše osmoro njih, to grupni kurs i obuka - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa ne može da počne dok grupa ne bude formirana. A u suštini to znači da četvoro kandidata moraju minimum prijavu da izvrše u tom predstavništvu. Koordinator za nastavu je u obavezi da posle toga odredi kog datuma će nastava da počne, potom u kojim terminima će biti organizovana i naravno da definiše kakvom će to da bude dinamikom. Zatim obaveštava prijavljene o tome, a naročito naglašava da se promene ne dozvoljavaju kada je u pitanju nastava za grupu polaznika.

Značajno su jednostavnija pravila prema kojima se organizuje nastava za jednu osobu, budući da upravo tada polaznik zajedno sa profesorom i sa ovlašćenim licem izabrane poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu definiše na koji način će biti predavanja organizovana. Jednostavnije govoreći, oni će se dogovoriti najpre o rasporedu časova i o datumu početka individualne obuke, a posle toga će precizirati i termine u kojima će predavanja da budu organizovana.

Poluindividualni tip edukacije podrazumeva prisustvo dvoje kandidata, a primenjuje se potpuno isti princip organizacije časova kao i kod individualne nastave. Naravno da će u tom slučaju njih dvoje zajedno sa pomenutim licima da se dogovore oko načina organizacije časova. A pored svega što je do sada navedeno, u ponudi je i korporativni seminar - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa. Radi se o specifičnom tipu edukacije, zato što tada nastavu treba da pohađaju isključivo lica, koja su u određenom preduzeću zaposlena. Baš zato što radnici, u suštini nemaju tako mnogo slobodnog vremena, organizacija nastave se u tom slučaju njihovim potrebama maksimalno prilagođava. A to znači da će nadležno lice te firme da se dogovori o svim detaljima direktno sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kom predstavništvu institucije organizatora. Prvo i osnovno što će oni precizirati jeste datum početka korporativnog kursa, a potom i dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine. Vrlo je važno naglasiti i to da nastava za radnike te kompanije može biti organizovana i na drugoj lokaciji, odnosno u prostorijama koje se nalaze u okviru same firme. Prethodno će nadležno lice u dotičnom preduzeću biti precizno informisano o zahtevima, koji moraju biti ispunjeni, a primarno vezano za opremljenost samog prostora u kome će časovi za zaposlene da budu organizovani. Podrazumeva se da će polaznici dobiti na vreme sva obaveštenja o načinu organizacije nastave, a u skladu sa pravilima institucije organizatora.

Koliko će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa da traje?

Predviđeno je zvaničnim pravilnikom institucije organizatora da stručni kurs i obuka - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa za grupu polaznika traje ukupno tri sedmice.

Uzevši u obzir da je u pitanju vrlo strog način organizacije, to Obrazovni centar Akademije Oxford predviđa da koordinator za nastavu jedne od poslovnica, odnosno one u kojoj se oformi grupa od četiri osobe najmanje, treba da definiše raspored časova.

U programu je 9 časova ukupno, pa će naknadno članovi određene grupe dobiti informacije o tome kako bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Isto tako će koordinator odlučiti i o datumu početka grupne obuke, ali svakako tek nakon što grupa bude bila formirana u tom predstavništvu.

Za fizička lica postoji mogućnost i praćenja nastave individualno ili u paru. Obavezni su kandidati tada da se o svim detaljima dogovore direktno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa profesorom koji bi trebalo individualni ili poluindividualni seminar - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa da vodi. Sa razlogom napominjemo da nastava u tom slučaju može trajati i kraće i duže nego ona, koju će pratiti grupa polaznika.

Gotovo ista pravila važe i kada se organizuje korporativna obuka. A o tome koliko će da traje nastava za zaposlene će se dogovoriti nadležno lice u bilo kom predstavništvu institucije organizatora i vlasnik zainteresovanog preduzeća, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik. Sem toga, oni će odlučiti i o mestu održavanja časova za radnike te kompanije, zatim o terminima njihovog sprovođenja i o datumu početka obuke tog tipa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje