Kurs i obuka - Ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja

Sasvim je jasno da bi osnovno poznavanje korišćenja računara, na prvom mestu trebalo da ima apsolutno svako koga interesuje stručni kurs i obuka - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja. Međutim, potrebno je i da bude upoznat sa oblašću informacionih tehnologija svaki kandidat, te se podrazumeva da će on dobiti i sve neophodne informacije o detaljima u vezi sa predznanjem o konkretnoj temi, koje se očekuje od svakog ko želi da se bliže upozna sa njom, odnosno da pohađa nastavu.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se izuzev nastave, koja je isključivo namenjena fizičkim licima, nalazi i takozvani korporativni seminar. Predavanja će tada da pohađaju isključivo radnici, koji su zaposleni u okviru kompanije, čiji nadležni su zainteresovani za organizaciju nastave te vrste. A da ne bi bilo nikakve zabune, naglašavamo da je korporativni tip edukacije specifičan u tom smislu što se dozvoljavaju određene izmene, a shodno zahtevima nadležnih u okviru dotične kompanije. Princip organizacije je prilično jednostavan, jer se upravo nadležno lice tog preduzeća mora o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave dogovoriti sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica ove specijalizovane obrazovne institucije za to i zadužena. Najbitnije je da se oni usaglase oko tih detalja, ali i oko onih, koji su vezani za lokaciju održavanja nastave, koja je namenjena zaposlenima. Naravno onda će oni biti obavešteni i o svim detaljima, koji su vezani za konkretni prostor, to jest da će ih nadležni informisati o tome kako bi on trebalo da u konkretnom slučaju bude opremljen, a da bi nastava za određeni broj radnika te kompanije mogla u okviru njega da bude održana. Svakako da će precizirati klijent i organizator i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja i kakva će dinamika biti poštovana prilikom sprovođenja časova, te se podrazumeva da će se usaglasiti i oko toga kog datuma će početi korporativni seminar - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja. Zaposleni koji treba predavanja da pohađaju će, naravno da budu informisani o svim tim detaljima na vreme i na za to tačno propisani način.

A kada su u pitanju fizička lica, konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost svakom od njih da predavanja pohađa u paru, kao i u grupi i individualno. Pravilnikom je predviđeno da se i poluindividualna i grupna, ali i individualna nastava mogu organizovati kako onlajn, isto tako i na uobičajeni način.


Kandidat koji bude odlučio da časove pohađa sasvim samostalno, odnosno ko se opredeli za praćenje individualne nastave automatski ima pravo da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom precizira ne samo kog datuma će individualni tip nastave da počne, nego i na koji način će uopšteno časovi da budu tom prilikom organizovani. Zato i naglašavamo da su prilično fleksibilna pravila u tom slučaju, tako da će oni definisati i u kojim terminima bi trebalo da budu održana predavanja, ali i kako bi trebalo da bude predviđeni nastavni fond u konkretnom slučaju raspoređen. A u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije jeste i da će zahvaljujući tome oni precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje individualni vid edukacije.

Na potpuno isti način će biti organizovan i poluindividualni kurs i obuka - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja. Praktično govoreći je jedina razlika, baš u tome što je ovaj tip edukacije okarakterisan kao nastava u paru, budući da dvoje kandidata treba časove istovremeno da pohađaju u tom slučaju.

Treća opcija koja je dostupna se odnosi na organizaciju nastave za grupu kandidata. Minimum će četiri osobe u tom slučaju biti u obavezi da časovima prisustvuju, a najviše osmoro njih tada treba da prate predavanja. Uzevši u obzir da je navedena obrazovna institucija na opštem nivou definisala koliko polaznika tada časove treba da pohađaju, to se zahteva da najmanje četvoro njih u okviru bilo kog predstavništva prvo izvrše prijavu za praćenje nastave u grupi, posle čega će precizno biti definisani detalji u vezi sa načinom organizacije časova. U principu će kordinator za nastavu odlučiti nedugo nakon formiranja grupe o datumu početka nastave tog tipa. Potom će definisati i u kojim će terminima oni predavanja da pohađaju i na koji način, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će da bude predviđeni broj časova u tom slučaju raspoređen. Već u trenutku zvaničnog upisa će svako od njih dobiti informacije i o trajanju nastave u grupi, zato što se to precizira pre toga i važi za svaku poslovnicu institucije organizatora. Inače je pravilo da baš sve što nadležni budu definisali u tom slučaju, ne sme da bude promenjeno, a ako neko od polaznika prethodno to bude zahtevao. Jednostavno, zahteva se da svako od njih u potpunosti poštuje ono što ovlašćeno lice tog predstavništva prethodno odredi.

TESTOVI


Definisano je pravilnikom navedene obrazovne institucije da kako grupni i individualni tip nastave, tako isto i poluindividualni mogu biti održani ili direktno u poslovnicana navedene obrazovne institucije ili putem računara, a sa različitih lokacija. Baš zato i jeste naglašeno da bi svaki prijavljeni kandidat trebalo da lično odabere gde želi da pohađa predavanja, odnosno koji vid edukacije mu više odgovara od ponuđenih, kako bi dobio precizne informacije o načinu organizacije časova u tom slučaju.

Dakle, pomenuta obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama u celoj zemlji, te se upravo u svakom predstavništvu održava nastava na klasičan način. Jasno je da kandidat ima obavezu da bude lično prisutan u tom slučaju u prostorijama prethodno izabranog predstavništva. Važno je i da on tada odluči kako će časove pohađati, a u smislu da li će to učiniti samostalno, u formi grupne ili poluindividualne nastave, jer će u skladu sa time i biti informisan o svim potrebnim detaljima.

Naravno da postoji mogućnost i da zainteresovani pohađaju nastavu online, odnosno da preko sopstvenog računara pristupaju predavanjima. Bitno je da odabrani uređaj ima adekvatne karakteristike, a informaciju o tome će svakom zainteresovanom kandidatu dati nadležni u izabranoj poslovnici. Naglašavamo da IT sektor postoji u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, a da su u njemu isključivo zaposleni stručnjaci, koji su u obavezi da daju odgovore na pitanja polaznicima, koji naiđu na bilo kakav problem ili poteškoće kako u toku postupka instalacije softvera za praćenje nastave online, tako isto i dok pohađaju predavanja. Namenski program će svako od njih biti u obavezi da instalira samostalno i uz maksimalno poštovanje smernica, koje će pre toga dobiti od strane nadležnih u okviru izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije. Da bi kvalitet nastave tog tipa bio na visokom nivou, od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva da obezbedi optimalne uslove za rad. U principu se to odnosi na prvom mestu na stabilnu vezu sa internetom, jer ona mora postojati u prostoru, u okviru koga kandidat bude želeo da boravi tokom pohađanja predavanja.

Koje teme će da obradi specijalizovani kurs i obuka - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja?

Da bi efekat ove edukacije bio mnogo bolji, predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da bi specijalizovani seminar - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja trebalo akcenat u svakom slučaju da stavi na primere iz prakse.

Naravno da će teoretski profesori da se potrude i da objasne prisutnima koje su to tehnike projektovanja različitih softverskih rešenja najzastupljenije u praksi. A nakon što to učine teoretski, oni će prikazati i različite primere, te će o njima i diskutovati.

Isto tako moramo odmah napomenuti da je nastavnim programom predviđeno da posle svega toga svaki kandidat ima obavezu i da, na osnovu smernica koje će mu dati predavač, izvrši propisani zadatak. Upravo na osnovu toga će profesor moći i da proceni da li je polaznik uspeo da u potpunosti shvati tematiku ove edukacije i da proceni svakako da li će on moći ta znanja u praksi, odnosno u svom budućem radu i da primenjuje.

Biće predstavljene različite vrste softverskih rešenja, tako da će profesori svakako ukazati i na prednosti i mane svakoga od njih u konkretnom slučaju. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja omogućiti svakom polazniku da nauči i kako se pristupa postupku projektovanja. Naime, da bi on mogao, bez obzira na to koje tehnike se primenjuju, da bude sproveden na najbolji mogući način, neophodno je da bude izvršena propisana analiza. A ta analiza može tek nakon prikupljanja odgovarajućih parametara i uopšte određenih informacija da bude izvršena. U tom smislu će profesori precizno da objasne polaznicima koji informacije moraju da budu pribavljene, kako bi analiza imala maksimalno pozitivan efekat.

Pošto bude izvršena analiza dostupnih informacija, potrebno je pristupiti projektovanju konkretnog softverskog rešenja. A da bi to bilo ko mogao da uradi, on mora biti upoznat sa različitim tehnikama, te odabrati upravo onu koja će imati najbolji efekat u tom slučaju. Međutim, sve to teoretski zvuči prilično jednostavno, ali u praksi je to malo drugačije. Baš zato je predviđeno da stručni kurs i obuka - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja bude usmeren prvenstveno na praktičan rad, kako bi se polaznici osposobili da zaista mogu samostalno da projektuju idealno softversko rešenje po zahtevu klijenata.

Inače, svi ti adekvatni i pažljivo odabrani primeri iz prakse će biti predstavljeni polaznicima tokom ove obuke. Međutim, pored toga što će predavači predstaviti primere dobre prakse, a na osnovu kojih će objasniti prisutnima kako izgleda pažljiva primena adekvatne tehnike projektovanja u praksi, oni će u određenim delovima edukacije predstaviti i negativne primere. Zapravo se smatra da upravo zahvaljujući prikazivanju negativnih primera, odnosno onih u okviru kojih nisu u potpunosti poštovana pravila projektovanja, polaznici mnogo lakše shvataju koje se greške u praksi najčešće javljaju. A nakon što budu to shvatili i prihvatili, vrlo je verovatno da oni te greške i propuste u svom budućem radu neće činiti.

Sva pitanja mogu postaviti polaznici profesoru tokom završnog predavanja ove specijalizovane edukacije, uzevši u obzir da je u skladu sa programom predviđeno da taj čas i bude u potpunosti interaktivan. Ne samo da će učesnici ove obuke razgovarati međusobno, nego će i sa profesorom razmotriti sve aspekte prethodno obrađenih tema, tako da će svakako imati pravo i da postave pitanje ukoliko im bilo šta od svega toga možda nije jasno u potpunosti.

Kada i gde je određeno da će biti organizovan stručni seminar?

Uzevši u obzir da nastava može biti organizovana na više različitih načina, to podrazumeva da svako fizičko lice u trenutku prijavljivanja, odnosno kada bude bio vršen zvaničan upis ima obavezu da odluči da li mu više odgovara online obuka i kurs - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja ili nastava koja će biti organizovana prema klasičnom principu. Sem toga, svaki prijavljeni bi trebalo i da izabere da li će časove da pohađa kroz grupnu ili individualnu, te u okviru takozvane nastave u paru. Naime, sve to je obuhvaćeno ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford, te se podrazumeva da kandidati treba da izaberu između svih tih opcija, posle čega će od strane nadležnih i da dobiju sve informacije o načinu sprovođenja časova.

Pre nego što se osvrnemo na organizaciju nastave namenjene fizičkim licima, svakako moramo pomenuti da ova obrazovna institucija može da organizuje i edukaciju samo za radnike firmi. A tom prilikom će biti organizovana korporativna obuka i kurs - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja, te će u svakom slučaju nadležni najpre saslušati sve zahteve klijenta. Zapravo je potrebno da direktor ili vlasnik zainteresovanog preduzeća, to jest lice koje je u okviru njega za te poslove nadležno, kontaktira najbližu poslovnicu pomenute institucije i precizira sa nadležnima na kojoj lokaciji će biti organizovana nastava za zaposlene i prema kakvom principu. Jednostavno, oni će se usaglasiti ne samo oko datuma početka korporativne obuće i termina održavanja predavanja, nego i oko rasporeda časova. Potrebno je, isto tako i da se usaglase oko lokacije na kojoj će nastava namenjena radnicima te kompanije da bude organizovana. Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da organizator izlazi u susret zahtevima klijenata, te omogućuje održavanje časova i u prostorijama njihovog preduzeća. Podrazumeva se da svi zahtevi organizatora moraju tada biti ispoštovani, odnosno da je klijent u obavezi da obezbedi prostor čije su karakteristike na zahtevanom nivou. Prethodno će nadležni u okviru konkretne poslovnice informisati klijenta o tome kako bi morao da bude opremljen konkretni prostor, te se podrazumeva da će nakon sklopljenog dogovora o svemu tome biti informisani na propisani način i svi polaznici.

Nešto jednostavniji je princip organizacije nastave namenjene pojedinačnim polaznicima, jer oni treba lično da izaberu da li će časove da pohađaju u paru, samostalno ili u grupi, to jest da li će konkretni tip edukacije pratiti online ili na običajni način. Sve te informacije bi trebalo da dostavi prijavljeni kandidat nadležnima u trenutku kada bude zvanično vršen njegov upis, a naravno da to može učiniti i neposredno pre, odnosno u trenutku prijavljivanja.

Istakli bismo podatak da se na klasičan način organizuje specijalizovani seminar - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja širom Srbije, odnosno u svakom gradu, u kome navedena obrazovna institucija ima otvorenu poslovnicu. Posebno je važno da svaki polaznik, koji odluči časove po tom principu da pohađa u prethodno dogovorenom terminima bude prisutan u prostorijama tog predstavništva, te da naravno odabere na koji način od svih dostupnih će predavanja da pohađa.

Sledeća opcija podrazumeva organizaciju nastave online, u kom slučaju će kandidat predavanja biti u obavezi da pohađa preko sopstvenog računara. Važno je da odgovarajuće performanse ima odabrani kompjuter, te se svakako podrazumeva da će kandidat dobiti sve neophodne informacije i o tome prilikom prijavljivanja. Neophodno je i da svaki zainteresovani polaznik zna da mora samostalno instalirati tačno određenu vrstu programa na taj kompjuter, što je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Svakako će na raspolaganju svakom polazniku u tom slučaju biti i članovi ić IT sektora konkretnog predstavništva, tako da ih bez ikakve zadrške mogu kontaktirati polaznici u slučaju da naiđu na bilo kakvu poteškoću ili dok pristupaju instalaciji programa ili tokom pohađanja nastave prema takvom principu. Uslovljen je, inače svaki polaznik da obezbedi stabilnu internet vezu u okviru odabranog prostora, jer je to vrlo važno za kvalitet edukacije.

Pošto svaki prijavljeni kandidat odluči gde će pohađati nastavu, to jest da li će to učiniti uz korišćenje računara ili na klasičan način, on je u obavezi i da se izjasni da li mu više odgovara individualni, poluindividualni ili grupni kurs i obuka - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja, to jest da odluči da li će samostalno, u društvu još jednog polaznika ili više njih predavanja pohađati.

Naročito je važno naglasiti da se na potpuno isti način organizuju i individualni tip edukacije i poluindividualni. Jedina i ujedno osnovna razlika između njih se odnosi na broj osoba, koje treba da pohađaju predavanja, s obzirom na to da dvoje njih prate poluindividualni, a da individualnoj treba da pristupi samo jedan kandidat. Data im je velika sloboda u tom slučaju, jer upravo oni treba da se sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinator za nastavu i sa predavačem, koji bi trebalo poluindividualni ili individualni kurs da vodi, dogovore o tome kako će predavanja u konkretnom slučaju da budu organizovana. Jednostavno rečeno, oni će se usaglasiti prvo oko toga kog datuma bi trebalo da počne nastava u paru ili individualna. Zatim je neophodno da odrede zajedno i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja i kako bi predviđeni nastavni fond u konkretnom slučaju trebalo da bude raspoređen, što znači da će zajedno definisati i koliko će ukupno trajati individualna nastava ili ona, koje bi trebalo dvoje kandidata da pohađaju.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da predavanjima pristupaju u okviru grupne edukacije. Od četvoro do osmoro ljudi najviše tada predavanjima treba da prisustvuje. S obzirom na to taj je precizno određen broj osoba, koje treba časove da pohađaju u konkretnom slučaju, sasvim je jasno i zbog čega organizator zahteva najpre kreiranje grupe od minimum 4 člana. Zapravo je to jedino i navedeno kao zvaničan uslov za početak organizacije nastave u grupi i sad time će, svakako biti upoznati svi koji prijavu budu izvršili. Takođe je važno da kandidati budu informisani i o tome da koordinator za nastavu isključivo precizira kako će predavanja u tom slučaju da budu organizovana, jer je to u njegovoj nadležnosti. Dakle, onog momenta kada grupa od četiri osobe najmanje u toj poslovnici zvanično bude kreirana, koordinator za nastavu će precizirati kog datuma bi trebalo da počne grupni seminar - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja. Zatim će odrediti i u kojim bi terminima trebalo članovi te grupe časove da prate, te na koji način će da bude predviđeni nastavni fond raspoređen. Međutim, informacije o trajanju nastave u grupi će dobiti svi zainteresovani ranije, uzevši u obzir da to ova specijalizovana obrazovna institucija definiše prethodno i da to važi i za svaku poslovnicu.

Koliko bi trebalo da traje ukupno specijalizovana obuka i kurs - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja?

Na samom početku ćemo napomenuti da se ukupno 10 časova nalazi u nastavnom programu, prema čijim će smernicama i pravilima da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja.

Ipak, iako Obrazovni centar Akademije Oxford definiše unapred koliko bi trebalo časova da pohađaju polaznici, činjenica je da trajanje ne može prethodno biti određeno, izuzev kada je u pitanju grupni tip nastave, zato što tako nalažu pravila organizacije.

Iz tog razloga i naglašavamo da edukacija, koju treba da grupa kandidata pohađa, traje ukupno 3 sedmice. A u skladu sa načinom organizacije, koordinator za nastavu konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije će odmah nakon formiranja grupe od minimum četvoro kandidata biti u obavezi da odredi kako datum početka grupne nastave, tako isto i dinamiku sprovođenja časova i u kojim će terminima predavanja da budu u konkretnom slučaju organizovana.

U zvaničnoj ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i mogućnost praćenja nastave u paru, odnosno kroz takozvanu individualnu. A u tom slučaju se drugačija pravila organizacije primenjuju, pa samim tim i trajanje može da bude različito u odnosu na grupni tip edukacije. S obzirom na to da će dvoje kandidata ili samo jedan, a što isključivo zavisi od toga da li je reč o poluindividualnoj ili individualnoj nastavi, treba da preciziraju sa nadležnima u izabranoj poslovnici koliko će trajati edukacija. Ustvari je potrebno da se oni direktno sa predavačem, na prvom mestu, a potom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu usaglase oko svih detalja, pa i oko toga kojim tempom će nastavni fond predviđen programom u konkretnom slučaju da bude raspoređen. A to znači da će oni posredno da se dogovore i o ukupnom trajanju poluindividualne nastave ili one, koju bi trebalo samo jedan kandidat da pohađa.

U slučaju da bude iznet zahtev od strane klijenta da specijalizovani seminar - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja pohađaju samo zaposleni u nekom preduzeću, informacije o trajanju korporativne nastave će biti, isto tako naknadno dostupne. Da budemo precizni, nakon što ih budu zajedno definisali nadležno lice u okviru određene firme i jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije, polaznici će biti o svemu detaljno obavešteni. Svakako će se pomenuta lica dogovoriti kako o rasporedu časova, odnosno o trajanju konkretnog tipa edukacije, isto tako i o tome kog datuma će početi nastava namenjena zaposlenima i u kojim će terminima časovi da budu organizovani, s tim što je potrebno da se oni usaglase i oko mesta na kome će biti održana predavanja u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje