Kurs i obuka - Poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta

Jasno je iz naziva ove edukacije da je ciljna grupa polaznika iz sfere menadžmenta. Zato i naglašavamo da specijalizovani seminar - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta na prvom mestu treba da pohađaju menadžeri bilo kog sektora, mada je preporučljivo sa konkretnom tematikom da se upoznaju i direktori kompanija, ali i uopšteno svi koji imaju dodira sa oblašću menadžmenta.

Trebalo bi naglasiti da ne mora nikakav uslov da ispuni osoba, koja odluči da pohađa nastavu. Sve to ustvari znači da ko god ima želju sa pomenutom tematikom da se upozna, to može i da učini.

Inače se nastava organizuje za fizička lica na prvom mestu, a zatim i za pravna, odnosno za zaposlene u preduzećima.


S obzirom na to da je jasno definisana grupa polaznika, to nadležni u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford nastoje da izađu u susret zahtevima klijenata u tom slučaju maksimalno. A to znači da će se upravo direktor zainteresovanog preduzeća, to jest lice koje poseduje adekvatna ovlašćenja dogovoriti direktno sa organizatorom o načinu sprovođenja časova za radnike te kompanije. Svakako moramo naglasiti i to da nastava može biti održana i u samoj firmi, u kojoj su polaznici zvanično zaposleni. A da bi se to dogodilo, klijent je u obavezi da sve uslove obezbedi, to jest da prostor opremi onako kako je potrebno. Sve informacije o tome će njemu na vreme biti dostupne, jer je vrlo važno da edukacija bude na visokom nivou organizovana, kao i kada se održava u predstavništvu pomenute institucije. Dakle, dogovoriće se klijent i organizator i o mestu organizacije nastave za zaposlene, ali i o tome kog datuma će početi korporativni kurs i obuka - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta. Naravno da će precizirati i raspored predavanja, što znači da će posredno definisati i koliko će nastava da traje, a usaglasiće se i oko termina. Radnici koji treba predavanja da pohađaju će biti obavešteni o tome na vreme.

Prijavljivanje fizičkih lica se vrši u toku cele godine, a njihova je obaveza da navedu kako prezime i ime, odnosno datum rođenja, tako isto i da ostave broj telefona za kontakt.

Informacije koje se zahtevaju prilikom prijavljivanja kandidati mogu dostaviti ili na mail adresu ili ih izdiktirati lično u jednoj od poslovnica pomenute institucije, kao i preko telefona.

TESTOVI


Ubrzo će dobiti podatke o dokumentima, koja moraju pripremiti za zvaničan upis. Inače, upis ne može biti izvršen ako mu ne prisustvuje lično prijavljeni kandidat.

Biće informisani zainteresovani i o tome da nastava može biti organizovana u okviru grupne, zatim poluindividualne i individualne. A u suštini to znači da se oni moraju prilikom zvaničnog upisa opredeliti kako će časove pohađati.

Ograničen je broj polaznika za grupni tip edukacije, tako da je organizator predvideo prisustvo od četvoro do osmoro kandidata najviše u okviru jedne grupe. Samim tim što je vrlo jasno određeno, zahteva se da minimalan broj osoba pristupe prijavljivanju, odnosno upisu, kako bi bila oformljena grupa u toj poslovnici. Tek posle toga ovlašćeno lice odlučuje o tome na koji način će edukacija da bude organizovana u tom slučaju. A to znači da ja on ovlašćen da odluči kako o datumu početka grupne edukacije, isto tako i o tome u kojim terminima, odnosno kojom dinamikom će biti organizovana grupna obuka i kurs - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta. Naravno da će svaki član te grupe dobiti jasno obaveštenje o ovim detaljima, a njegova je obaveza da ih u potpunosti prihvati. Naime, radi se o tome da čak i ako neki kandidat zahteva izmenu bilo kog segmenta, to ne sme biti dozvoljeno kod seminar koji se organizuje za grupu polaznika.

mn Nogo su fleksibilni a pravila kod individualne i polu individualnu nastava, a razlikuje se samo broj polaznika. Zapravo dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu obuku, dok je pravilnikom predviđeno da jedno lice prati individualni tip edukacije. A što se tiče organizacije, ona podrazumeva dogovor između koordinatora za nastavu, dvoje ili jednog kandidata i profesora oko svih detalja. Ne samo da će oni definisati kog datuma bi trebalo da počne individualni kurs i obuka - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta ili poluindividualna nastava, već se moraju usaglasiti i oko svega ostalog. U principu će oni zajedno da definišu i dinamiku sprovođenja časova, kao i termine.

Moramo još napomenuti i to da se kako individualna i poluindividualna, tako isto i grupna nastava mogu pohađati ili prema klasičnom principu, odnosno direktno u poslovnicama pomenute institucije u dogovorenom terminima ili preko interneta.

S obzirom na to da nastavu prati preko specijalnog programa, to se podrazumeva da kandidat koji se odluči za drugu ponuđenu varijantu, mora da ima sopstveni računar. Upravo na taj uređaj će on morati da instalira poseban tip programa, a u skladu sa smernicama koje će od nadležnih dobiti. U principu, zainteresovani za taj tip edukacije biti trebalo da znaju da postupak instalacije softvera ne spada među zahtevne. Zato se i smatra da svaki polaznik u tom slučaju može da ga instalira sasvim samostalno. Međutim, ističemo i da IT sektor funkcioniše u okviru svakog predstavništva navedene institucije. A to znači da bilo koji polaznik, koji ima neku nejasnoću u vezi sa postupkom instalacije softvera ili prilikom praćenja časova online, upravo te stručnjake ima pravo da kontaktira i zahteva da mu pomognu kako bi rešio taj problem.

Nastavni program stručnog seminara - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta

U toku uvodnog predavanja je predviđeno da profesori objasne polaznicima ove specijalizovane edukacijei kako se u suštini definiše menadžment.

A zapravo će stručni kurs i obuka - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta da bude usmeren na to kako kvalitetan menadžment ima uticaj na poslovanje.

Biće prikazani primeri iz prakse, kako dobir, tako i loši. Akcenat će ipak biti stavlejn na loše primere, odnosno na predstavljanje kompanija u kojima sektor menadžmenta nije dobro organizovan, jer će to pomoći prsutnima ne samo da lakše shvate tematiku ove edukacije, nego i da znanje koje su usvojili bolje implementiraju u svoj rad, odnosno u funkcionisanje konkretne kompanije u kojoj su zaposleni li na čijem čelu se oni nalaze.

Na koji način menadžment utiče na kvalitet poslovnog procesa je, takođe tema kojom će se vrlo detaljno baviti specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta. I ovde će da budu predstavljeni primeri, koje su profesori pažljivo odabrali.

Ne samo da menadžment ima uticaja na bolje poslovanje, već i marketinške aktivnosti. A kako bi trebalo ukombinovati te aktivnosti sa razvojem menadžmenta će, takođe polaznici ove obuke da saznaju.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o poslovnoj strategiji, odnosno o njenom planiranju na pravilan način.

Sem toga, predviđeno je da specijalizovani seminar - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta bude usmeren i na prezentovanje specijalnih metoda i tehnika koje imaju za cilj da pomognu sektoru menadžmenta, da bude bolje i kvalitetnije organizovan. A sve to zajedno će se odraziti i na poslovni proces, odnosno na njegovo poboljšanje.

Interaktivna će biti završna predavanja edukacije, tako da se očekuje sve nedoumice koje kandidati imaju tada da upute profesorima, a ako to ne učine ranije.

Na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta i u kojim terminima?

U okviru svake od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford može da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta na klasičan način.

Druga opcija koja je isto tako u ponudi, se odnosi na praćenje nastave online, to jest preko računara svakog polaznika.

Uzevši u obzir da su ove dve mogućnosti na raspolaganju prijavljenima, od njih se očekuje da prilikom zvaničnog upisivanja navedu za koji tip edukacije su zainteresovani, kako bi dobili sve informacije koje su neophodne.

Bitno je, sasvim logično da imaju sopstveni računar sva ona lica, koja budu izabrala drugu ponuđenu mogućnost. A na njega će, u skladu sa pravilima institucije organizatora svaki kandidat ponaosob instalirati namenski softver. U tome mu mogu pomoći članovi stručnog tima svake poslovnice pomenute institucije, uzevši u obzir da IT sektor postoji u okviru svake od njih. Veza sa internetom mora biti što kvalitetnija u okviru onog prostora, u okviru koga će kandidat da boravi dok pohađa predavanja.

Potrebno je da naglasimo i to da se kako online, tako isto i stručni seminar - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta koji se organizujem na klasičan način, mogu pohađati ili u paru ili u grupi ili potpuno samostalno. Zapravo se radi o tome da je ponudom obuhvaćena poluindividualnu nastava, grupna i individualna, pa se takođe očekuje da u trenutku zvaničnog upisa svaki pojedinačni polaznik odabere na koji način će časove da pohađa.

Mora pričekati formiranje grupe, svako ko bude želeo na taj način časove da prati. Naime, organizator je predvideo prisustvo između četvoro i osmoro ljudi u jednoj grupi. Zato se zahteva da prvo minimalan broj kandidata prijavu izvrše, pa da posle toga koordinator za nastavu zvanično formira grupu i definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. U suštini, upravo koordinator za nastavu odlučuje o svemu što je vezano za sprovođenje časova kod grupne edukacija. Naime, upravo on će odlučiti o tome kada bi trebalo da počne grupni tip edukacije, ali će isto tako definisati i termine u kojima će polaznici predavanja da prate, a potom i njihov tačan raspored. Svako ko je neposredno pre toga izvršio prijavu će naravno da bude propisno obavešten o ovim detaljima. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da se promene niti termina, niti i jednog drugog segmenta ne dozvoljavaju kod nastave te vrste, zato što je to u skladu sa pravilima navedene institucije.

Slobodno možemo reći da se na potpuno drugačiji način organizuje i individualna nastava, ali i ona koja je poznata kao nastava u paru, to jest takozvana poluindividualni. Važno je naglasiti da individualnoj edukaciji pristupa samo jedna osoba, dok prema pravilniku institucije organizatora dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu. Pravilo je da se svako od njih mora direktno dogovoriti o načinu organizacije časova sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. A to u suštini znači da će koordinator za nastavu, zatim predavač koji će poluindividualnu ili individualno edukaciju da vodi, kao i dvoje ili jedan kandidat da se dogovore kako oko termina održavanja časova, tako isto i oko dinamike njihovog sprovođenja, te oko datuma početka.

Inače, trebalo bi napomenuti i to da može biti organizovana korporativni kurs i obuka - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta. Nastavu bi trebalo u tom slučaju tačno definisani broj radnika neke kompanije da prate. A u suštini, zahtevi klijenta će biti ispunjeni u potpunosti tom prilikom, zato što je u pitanju fleksibilan princip organizacije. Ovlašćeno lice bilo kog predstavništva pomenute institucije bi trebalo da sa osobom, koja je u konkretnoj kompaniji nadležna za to, precizira kako će časovi biti organizovani za taj broj radnika. Jednostavnije govoreći, oni će se dogovoriti kao prvo oko datuma početka korporativnog seminara, a potom i oko termina u kojima će časovi da budu održani i oko njihovog tačnog rasporeda. Za razliku od nastave koja je namenjena fizičkim licima, korporativna obuka može biti održana i u okviru samog preduzeća. Naravno da tada moraju svi uslovi za rad biti obezbeđeni, odnosno časovi za zaposlene neizostavno moraju da budu organizovani u okviru prostorije, koja u potpunosti može da odgovori na zahteve trenutno aktuelnih standarda, a sve sa ciljem organizacije nastave na visokom nivou.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta?

Pre nego što navedemo informaciju o tome koliko će ukupno trajati stručni kurs i obuka - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta, moramo napomenuti da to zavisi od izbora svakog pojedinačnog kandidata.

U suštini, vrlo je stvar jednostavna, jer Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost polaznicima da nastavu pohađaju u grupi, zatim u paru ili samostalno.

Kada je u pitanju individualna ili poluindividualna edukacija, trajanje može biti različito u odnosu na grupnu, zato što je takav princip organizacije.

Naime, trebalo bi da se nadležni predavač, zajedno sa polaznicima i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovori kako će biti ukupno 15 časova nastavnog fonda tom prilikom raspoređeno. Zapravo će oni precizirati dinamiku održavanja časova, ali i sve ostale detalje, a primarno datum početka i termine u kojima će predavanja da budu organizovana.

Međutim, kada neko odluči da edukaciju pohađa u grupi, prihvata automatski ono što ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora bude prethodno definisalo. Zapravo je unapred određeno i važi za svaku poslovnicu navedene institucije, da grupni tip edukacije traje ukupno četiri sedmice. A trebalo bi da kandidati nakon formiranja grupe u samoj poslovnici dobiju od strane koordinatora za nastavu informacije o tačnom rasporedu časova, zatim o datumu početka nastave u grupi, kao i o terminima u kojima će predavanja da pohađaju.

Inače, specijalizovani seminar - poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta može biti prilagođen i isključivo zaposlenima u nekoj kompaniji, a u kom slučaju se organizuje takozvana korporativna obuka. A sve detalje o tome koliko će nastava trajati će radnici konkretne firme dobiti tek nakon što njihovi nadležni budu to, ali i sve ostalo vezano za održavanje časova, precizirali sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Zapravo će se oni dogovoriti kako o dinamici organizacije časova, odnosno o trajanju korporativnog kursa, isto tako i o datumu početka nastave, ali i o mestu njenog održavanja i svakako o terminima, u kojima će određeni broj radnika te kompanije predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Poboljšajte svoje poslovanje primenom pravila za razvoj menadžmenta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje