Kurs i obuka - Postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine

Kako institucija, koja organizuje specijalizovani seminar - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine poseduje sve neophodne dozvole izdate od strane nadležnih institucija, to slobodno možemo reći da su u pitanju sertifikati koji se smatraju pravno validnim, tako da su u skladu sa zakonskim pravilima i upisivi u radne dosijee kandidata.

Uopšteno govoreći, ovu edukaciju može da pohađa svako ko želi, pošto ne postoji nikakav zahtev vezano za prethodno stečene kvalifikacije ili znanje.

U toku cele kalendarske godine, odnosno u radno vreme bilo koje od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford zainteresovani mogu izvršiti prijavu i to ili lično ili preko telefona, a isto tako je omogućeno i da elektronskim putem bude izvršena prijava. A svakako ili na mejl ili putem telefona, odnosno lično moraju dostaviti osnovne informacije, kao što su njihovo prezime i ime, odnosno datum rođenja, te obavezno i broj telefona, kako bi zaposleni mogli da ih obaveste o postupku upisa.


Stvar je u tome da je lično prisustvo svakog prijavljeno kandidata u trenutku zvaničnog upisa obavezno, kao i dostavljanje predviđenih dokumenata, o čemu će svako od njih pojedinačno biti na vreme obavešten.

Pojedinačni polaznici imaju mogućnost da izaberu i gde će nastavu pohađati i po kom principu, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena online i klasična obuka i kurs - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine, a da se i jedna i druga mogu organizovati kako za grupu polaznika, kada časovima prisustvuje između četvoro i osmoro njih, tako i za samo jednu, odnosno dve osobe, budući da su ponudom obuhvaćene i individualna, ali i poluindividualna obuka.

Jasno je da klasična nastava podrazumeva organizaciju predavanja u okviru prostorija svih poslovnica pomenute institucije, dok onlajn edukaciju kandidati mogu pratiti sa različitih lokacija. Bitno je naravno da imaju stabilnu internet konekciju u bilo kom prostoru, iz koga odluče da pohađaju časove na taj način, ali i da poseduju računar, te da u skladu sa pravilima instaliraju i propisani softver za praćenje nastave online. Sva neophodna pomoć IT stručnjaka će biti na raspolaganju polaznicima u tom slučaju, bez obzira da li poteškoće imaju prilikom pristupanja predavanjima ili u toku instalacije namenskog softvera.

TESTOVI


Budući da se i onlajn i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, to bi trebalo da se svaki kandidat opredeli između mogućnosti da časove prati u paru, u grupi ili individualno.

Dvoje polaznika istovremeno treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, dok najviše osmoro, a najmanje četvoro njih mogu prisustvovati grupnom tipu edukacije, te samo jedan kandidat pohađa individualni kurs.

Pravila su vrlo fleksibilna kada je u pitanju poluindividualni i individualni kurs i obuka - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine, zato što se svakom kandidatu tada dozvoljava da sa nadležnima u odabranom predstavništvu institucije organizatora odredi i kada će časovi početi i kojim tempom će se odvijati i u kojim terminima.

Međutim, kod grupnog tipa nastave se primenjuju potpuno drugačija pravila, te se podrazumeva da sve te detalje definiše koordinator jedne od poslovnica institucije organizatora. Uopšteno govoreći, grupna obuka može biti organizovana isključivo u onom predstavništvu te institucije, u okviru koga bude bio ostvaren uslov, odnosno u kome prijavu bude izvršilo četvoro kandidata najmanje. Ističemo da se izmene kod grupne edukacije ne dozvoljavaju, već se očekuje da svaki prethodno prijavljeni kandidat u potpunosti ispoštuje ono što organizator bude odredio vezano za sprovođenje nastave u grupi.

Iako je pomenuta edukacija na prvom mestu namenjena fizičkim licima, ova institucija može organizovati i korporativni kurs, a ukoliko postoji interesovanje. Naime, u pitanju je edukacija koju pohađaju isključivo radnici nekog preduzeća, pa se shodno tome časovi mogu organizovati i na njihovom radnom mestu. Svakako je princip organizacije korporativnog kursa takav da se dozvoljava klijentu, odnosno direktoru zainteresovane firme ili ovlašćenom predstavniku da direktno sa organizatorom odluči kada će nastava početi, potom na kojoj lokaciji će biti organizovana, te u kojim terminima će je zaposleni časove pratiti, ali i kakvom dinamikom će oni biti organizovani.

Koje teme će biti predstavljene tokom stručne obuke - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine

Koja ovlašćenja ima stručnjak za zaštitu životne sredine, odnosno koje su njegove obaveze prema odredbama trenutno važećeg Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srbije, te prema ostalim podzakonskim aktima je prva tema koju će ova edukacija obraditi.

Svakako da će stručni kurs i obuka - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine ponuditi prisutnima pružiti mogućnost da se upoznaju sa osnovnim odredbama trenutno važećeg zakona na teritoriji naše zemlje, te sa brojnim podzakonskim aktima kojima se ta oblast reguliše.

A da bi zaista mogli da budu stručnjaci za zaštitu životne sredine, kandidati moraju vrlo precizno biti upoznati sa primerima iz prakse, tako da će akcenat ove edukacije na to i biti stavljen.

Nakon predstavljanja osnovnih odredbi ovog zakona, kandidati će detaljno da budu informisani i o tome kako su definisani osnovni izrazi, o kojima će biti reči u ovom zakonu. Naravno da imaju pravo da pitaju profesore za sve što im nije jasno, jer će odmah posle toga biti predstavljeni i subjekti celokupnog sistema zaštite životne sredine, odnosno njihove obaveze koje su regulisane pomenutim zakonom.

Trebalo bi da posle toga specijalizovani seminar - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine bude fokusiran na osnovna načela, koja su vezana za zaštitu životne sredine, te na objašnjenje svakoga od njih pojedinačno.

Osim odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, ta oblast je regulisana i brojnim posebnim zakonima, tako da će i njihove osnovne karakteristike ukratko biti predstavljene.

Šta su to prirodne vrednosti i kako se njima upravlja u skladu sa ovim zakonom su, isto tako teme koje će biti prezentovane prisutnima, a naučiće i kako funkcioniše zaštita tih vrednosti, opet u skladu sa pomenutim zakonom.

Biće reči i o upravljanju otpadom, zatim o upravljanju opasnim materijama i zaštiti od zračenja, kao i zaštiti od buke i zaštiti od vibracija.

Sa brojnim merama za zaštitu životne sredine i uslovima koji moraju biti ispoštovani, da bi odredbe ovog zakona bile sprovedene u skladu sa pravilima će se upoznati svaki polaznik ove edukacije.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine omogućiti kandidatima da nauče i koji uslovi, odnosno zahtevi moraju biti ispoštovani da bi životna sredina zaista bila zaštićena, a posle čega će biti reči i o politici prevencije udesa. Naravno da će polaznici tada saznati šta mora da sadrži plan zaštite od udesa, te koje su obaveze pravnog lica, koje treba da dostavi taj plan i izveštaj o bezbednosti.

O brojnim dokumentima koja moraju biti pripremljena i predata nadležnim institucijama će, isto tako biti reči, tako da će polaznici saznati koje su njihove obaveze u skladu sa ovim zakonom u tom segmentu.

Na koji način bi trebalo da se stanje životne sredine prati, odnosno šta podrazumeva tačno monitoring životne sredine, te koji se podaci prikupljaju i kako se i kome dostavljaju su, naravno teme koje će takođe biti predočene prisutnima.

A isto tako će biti govora i o informisanju o stanju životne sredine, odnosno o učešću javnosti prilikom postupka donošenja odluka o zaštiti životne sredine.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na prezentovanje onih odredbi Zakona o zaštiti životne sredine, koje su vezane za ekonomski aspekt, tako da će polaznici biti u prilici da dobiju precizne informacije o tome koje sve takse postoje, odnosno kome se uplaćuju i sa kojim ciljem se kasnije ta finansijska sredstva raspoređuju.

Naravno da će i kaznene odredbe biti prezentovane u završnom delu, a polaznici će nakon toga imati priliku da pitaju profesore sve što ih zanima u vezi sa trenutno aktuelnim Zakonom o zaštiti životne sredine, te sa ostalim temama koje su tokom ove edukacije prezentovane.

Na kom mestu će biti održan seminar - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine i u kojim terminima?

Najpre moramo naglasiti da širom Srbije postoje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i da se u njima organizuje specijalizovani kurs i obuka - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine na klasičan način. Takođe je u ponudi i onlajn edukacija, što znači da mesto održavanja nastave isključivo zavisi od odluke svakog prijavljenog kandidata.

Ko god se bude opredelio za drugu opciju koja je ponuđena mora imati računar, odnosno obavezuje se da obezbedi što bolju vezu sa internetom u prostoru, iz koga planira da prati časove, te je neophodno i da instalira softver koji je namenjen pohađanju predavanja u tom slučaju. Sve podatke o postupku instalacije softvera će biti na raspolaganju polaznicima neposredno pre početka odabranog tipa nastave, kao i pomoć IT stručnjaka, koji su na raspolaganju u svakom predstavništvu institucije organizatora u našoj zemlji.

O tome u kojim terminima će biti organizovana nastava će biti informisani svi polaznici nakon što se opredele između opcije da časove pohađaju kroz grupnu, odnosno individualnu ili poluindividualnu edukaciju.

A kada je u pitanju grupna obuka i kurs - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine, nastavu treba da pohađa od četvoro do najviše osmoro ljudi, a ovlašćeno lice jedne od poslovnica navedene institucije odlučuje kako o datumu njenog početka, tako isto i o rasporedu časova, odnosno o terminima u kojima će da budu održani. Ipak, postoji ograničenje koje se odnosi na početak nastave u grupi, te podrazumeva da 4 kandidata minimalno moraju prijavu izvršiti, da bi uopšte u tom predstavništvu konkretne institucije ona mogla da bude organizovana. Neposredno nakon što bude bila kreirana grupa, a u kojoj osmoro ljudi najviše sme biti prisutno, koordinator je dužan da sve definiše i obavesti polaznike, uz napomenu da se izmene niti jednog segmenta kod tog tipa kursa ne smeju dozvoliti.

Zato i naglašavamo da mnogo veću slobodu imaju oni kandidati, koji se opredele da časove pohađaju ili potpuno samostalno, a kroz individualnu nastavu ili u paru, kada se organizuje takozvana poluindividualna edukacija. A njima je dozvoljeno da se sa koordinatorom i sa zvanično ovlašćenim predavačem dogovore ne samo o terminima, u kojima će predavanja biti organizovana, nego i o datumu početka, te da precizno odrede kakvom bi dinamikom trebalo celokupan nastavni fond ove edukacije da bude raspoređen, to jest da se dogovore oko toga koliko će kurs ukupno trajati.

Za zaposlene u preduzećima koja posluju u okviru bilo koje oblasti može biti organizovan korporativni seminar - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine. Tada se omogućuje polaznicima da časove pohađaju u matičnoj firmi, a ukoliko njihovi nadležni to smatraju potrebnim i naravno, ako prethodno definisane uslove za rad tom prilikom obezbede. Bitno je naglasiti da će klijent, odnosno ovlašćeno lice konkretnog preduzeća i zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora definisati na koji način će nastava biti organizovana. Da budemo precizni, oni bi trebalo da se usaglase kako oko datuma kada će korporativna obuka početi, tako isto i oko mesta gde će ona biti organizovana, ali i oko dinamike sprovođenja časova, odnosno termina.

Koliko će trajati stručni kurs i obuka - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine?

Vrlo je važno da napomenemo da unapred može biti navedeno jedino koliko će trajati grupna obuka i kurs - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine, uzevši u obzir da institucija organizatora to definiše.

Kod individualne, ali i poluindividualne edukacije je stvar nešto drugačija, pa polaznici određuju tačan raspored celokupnog nastavnog fonda direktno sa koordinatorom konkretne poslovnice, odnosno sa predavačem koji će voditi kurs u tom slučaju.

Svakako je obuhvaćeno 12 školskih časova nastavnim programom, tako da četiri dana traje nastava, koja se organizuje prema pravilima grupne. Sve informacije kako o tačnom rasporedu časova, tako isto i o datumu početka grupne edukacije biti dostupne naknadno polaznicima, to jest onog momenta kada grupa od minimalnog broja članova bude bila u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford zvanično formirana.

S obzirom na to da se u ponudi nalazi i korporativni seminar - postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine, a da se dozvoljava nadležnima u instituciji klijenta da zajedno sa predstavnikom određene poslovnice organizatora definiše, pored ostalog dinamiku održavanja časova, to će zaposleni dobiti sve neophodne informacije o trajanju naknadno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite ovlašćeni stručnjak za zaštitu životne sredine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje