Kurs i obuka - Postanite specijalista za digitalni marketing

Najbitnije je da se sa temom, kojom se specijalizovana obuka i kurs - postanite specijalista za digitalni marketing bavi upoznaju svi oni pojedinci, koji posluju na internetu, a čije poslovanje primarno usmereno na oblast marketinga.

Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da organizator apsolutno nikakvo znanje ne zahteva od zainteresovanih pojedinaca, te shodno tome apsolutno svako ko ima želju da se upozna sa digitalnim marketingom i da koristi njegove prednosti u praksi, može da izvrši prijavljivanje za praćenje ove specijalizovane edukacije.

Inače Obrazovni centar Akademije Oxford, koji je i glavni organizator ove obuke, nudi mogućnost i samo određenom broju radnika nekog preduzeća da nastavu pohađaju. Tom prilikom se nastava organizuje isključivo prema pravilima korporativne obuke, tako da se način organizacije časova u potpunosti prilagođavaju zahtevima i potrebama polaznika, to jest nadležnih u okviru konkretne kompanije. Neophodno je da se vlasnik, odnosno direktor tog preduzeća ili njegov zvanično ovlašćeni predstavnik o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene dogovori sa ovlašćenim licem u okviru odabranog predstavništva navedene institucije. A pored toga što bi oni trebalo da se usaglase oko toga kog datuma će da počne korporativni kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing, morali bi da preciziraju i u kojem će terminima radnici časove da pohađaju. Potrebno je, isto tako i da se usaglase oko rasporeda predavanja, to jest oko toga prema kakvoj dinamici će časovi da budu organizovani, što zapravo znači da će oni definisati zajedno i koliko će nastava za zaposlene ukupno da traje. Izuzetno je važno da naglasimo i to da pomenuta institucija dozvoljava i ostvarenje zahteva klijenta u vezi sa izmenom mesta održavanja edukacije u tom slučaju. Svakako će nastava biti organizovana i u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni, ali samo ako je u pitanju prostor koji je u skladu sa pravilima navedene institucije opremljen. Posebno je važno da nadležno lice tog preduzeća dobije precizne informacije o detaljima, koji su vezani za to šta treba prostor da sadrži, a kako bi svi ti zahtevi mogli da budu maksimalno ispoštovani. Upravo tada će definisati klijent i organizator kada će početi korporativna obuka, te sve ostale detalje u vezi sa održavanjem nastave i onda će, a u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije, o svemu tome i da informišu polaznike, odnosno zaposlene u tom preduzeću.


Od svakog fizičkog lica, koje odluči da pohađa ovaj kurs se zahteva da izvrši prijavu u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije. U suštini je najvažnije da tada on dostavi kako informacije o datumu svog rođenja, te naravno ime i prezime, tako isto i kontakt podatke.

A upravo on bira kako će navedene informacije da dostavi zaposlenima u okviru institucije organizatora, s tim da može odabrati kako lično prijavljivanje, tako isto i da konkretne informacije izdiktira zaposlenima u okviru odabrane poslovnice preko telefona, ali ih svakako može ako želi i poslati na mejl adresu najbližeg predstavništva konkretne institucije.

Ističemo da je sasvim svejedno za koju se od ponuđenih varijanti kandidat opredeli, jer u skladu sa pravilima posle prijave on mora i da bude upisan. A sve informacije će od nadležnih dobiti o postupku upisa, u smislu da će svakoga od njih nadležni informisati o dokumentima, koja ima obavezu u tom slučaju da priloži. Sem toga, svi koji budu izvršili prijavu će saznati i da upisu moraju lično da prisustvuju, pošto je tako definisano od strane konkretne obrazovne institucije.

TESTOVI


Upravo u trenutku zvaničnog upisa je obavezan svaki pojedinačni polaznik da izabere i gde će da pohađa stručni seminar - postanite specijalista za digitalni marketing i prema kakvom principu. Da pojednostavimo, nastava može biti organizovana kako u poslovnicama konkretne institucije, tako isto i preko računara konkretnog polaznika, a i za jedan i za drugi tip edukacije važi pravilo da časovi mogu biti organizovani kako za dvoje kandidata u isto vreme, tako i za grupu njih, odnosno samo za jednu osobu, s obzirom na to da je u ponudi poluindividualna nastava, zatim grupna i individualna.

Naročito je važno da prilikom zvaničnog upisa svaki pojedinačni polaznik donese odluku i saopšti nadležnima o tome na koji način želi da predavanja pohađa i na kom će to mestu da učini.

U svakom slučaju će on na vreme da dobije sve neophodne informacije o načinu na koji će časovi da budu organizovani, odnosno o svim detaljima koji su vezani za sprovođenje časova i za zahteve, koje moraju u potpunosti da ostvare polaznici u konkretnom slučaju.

Svakako moraju biti upoznati i sa svim zahtevima, ali i uopšteno sa načinom organizacije odabranog tipa nastave. Zato i napominjemo da je u ponudi stručni kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing, koji se organizuje na klasičan način, to jest u jednoj od mnogobrojnih poslovnica navedene obrazovne institucije. A u tom slučaju je obaveza svakog pojedinačnog polaznika, kao i kod nastave koje se organizuje online, da direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu precizira koji tip edukacije želi da pohađa, a kako bi dobio sve neophodne podatke o terminima održavanja časova, odnosno o tome kada ima obavezu da prisustvuje nastavi po tom principu.

Svakako da je ponudom obuhvaćena i onlajn edukacija, a u kom slučaju kandidat treba da koristi sopstveni računar, kako bi pristupao predavanjima. Odgovarajuće performanse mora taj uređaj da ima, da ne bi bilo nikakvih poteškoća dok edukacija traje. A o tome će da dobije informacije svaki pojedinačni polaznik od nadležnih u samoj poslovnici, te će biti informisan i o obavezi instalacije namenskog programa u tom slučaju. Naime, edukacija online će biti organizovana preko računara svakog polaznika, a na njega je upravo on u obavezi i da instalira specijalnu vrstu softvera. Sve neophodne informacije o postupku instalacije programa će na raspolaganju da budu polaznicima na vreme, a mogu im pomoći i zaposleni u IT sektoru same poslovnice. Radi se o tome da svako predstavništvo navedene obrazovne institucije zapošljava i stručnjake, koji će nastojati u što kraćem roku da pomognu svakom pojedinačnom polazniku da otkloni bilo kakav problem, koji nastane dok prati predavanja onlajn ili dok pokušava da instalira specijalni program na svoj kompjuter. A uz sve to će morati svaki prijavljeni polaznik da bude informisan i o obavezi, koja je osnov za sprovođenje online edukacije na zahtevanom nivou, a vezana je za internet konekciju. Stvar je u tome da svaki kandidat, praktično samostalno ima pravo da izabere gde želi da boravi tom prilikom, odnosno odakle će da na taj način pohađa predavanja. A da bi to mogao da učini bez apsolutno ikakvih smetnji, on e u obavezi da boravi na lokaciji, na kojoj postoji stabilna veza sa internetom. Jedino tako će kvalitet nastave da bude na nivou, koji institucija organizatora predviđa.

S obzirom na to da i nastava, koja se organizuje prema klasičnom principu i ona koja podrazumeva pohađanje časova online, mogu da budu održane kako se samo jednog kandidata i za grupu njih, tako isto i za dvoje polaznika, to znači da bi svako ko izvrši prijavu i upiše se, trebalo i da odluči o tome da li mu više odgovara individualni, grupni ili želi da pohađa specijalizovani seminar - postanite specijalista za digitalni marketing u paru, inače poznat kao poluindividualni tip nastave.

Pre nego što odluči koja opcija mu najviše odgovara, kandidat bi trebalo da zna da je pomenuta institucija vrlo jasno definisala koliko osoba treba da prisustvuje svakom tipu edukacije, ali i ko ima dozvolu da precizira na koji način će biti organizovani časovi.

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da u grupi nastavi prisustvuje od 4 do osmoro ljudi, dok individualnu nastavu treba da pohađa samo jedna osoba, a dvoje kandidata poluindividualnu prate.

U principu se grupni tip edukacije organizuje mnogo strožije nego individualna ili poluindividualna nastava, ali će svakako polaznici da sa svim pravilima precizno budu upoznati.

Radi se o tome da na prvom mestu mora biti ostvaren osnovni zahtev za organizaciju nastave u grupi, što znači da četiri osobe minimum u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije moraju prijavu najpre da izvrše. Ovlašćeno lice te poslovnice, odnosno koordinator za nastavu zatim ima dužnost da definiše kog datuma će početi grupni kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing, te u kojim će terminima i u skladu sa kakvom dinamikom časovi za tu grupu kandidata da budu sprovedeni. Dakle, jasno je da taj tip edukacije ne može biti organizovan dok se ne ostvari pomenuti zahtev, to jest dok zvanično u konkretnom predstavništvu grupa ne bude oformljena, tako da će svaki prijavljeni polaznik sa pomenutim detaljima u svakom slučaju da bude upoznat na vreme, kako ne bi bilo nikakve zabune. Svakako je naša obaveza da napomenemo i to da za svaku poslovnicu pomenute institucije važi pravilo, koje je unapred definisano, a vezano je za precizno trajanje nastave u grupi. Svaki prijavljeni će sa tim detaljima da bude upoznat, kao i sa činjenicom da se njegovi zahtevi ili zahtevi bilo kog drugog polaznika u vezi sa izmenama ma kog segmenta ne smeju tom prilikom uzeti u obzir.

Važno je istaći i to da kako poluindividualna, tako isto i individualna nastava podrazumevaju potpuno isti princip organizacije. A radi se o posebno fleksibilnim pravilima, odnosno o davanju slobode u odlučivanju svakom pojedinačnom polazniku. Da pojednostavimo, kod individualnog seminara će samo jedan polaznik, a kod poluindividualnog tipa edukacije njih dvoje da se zajedno sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore o načinu organizacije časova. U suštini bi trebalo da preciziraju zajedno kog datuma će početi individualna ili poluindividualna obuka, ali je svakako neophodno i da se usaglase oko termina, odnosno oko dinamikre u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana. Uzevši u obzir da je u pitanju naročito fleksibilan princip organizacije, te da oni odlučuju i o rasporedu predavanja, svakako će precizirati i ukupno trajanje odabranog tipa nastave.

Koje teme će specijalizovana obuka i kurs - postanite specijalista za digitalni marketing da obradi?

Prvenstveno će sa definicijom digitalnog marketinga da bude upoznat svako ko bude odlučio da specijalizovani seminar - postanite specijalista za digitalni marketing pohađa. A biće odmah prikazani i primeri kompanija, koje poštuju trenutno aktuelna pravila digitalnog marketinga i na taj način poboljšavaju kvalitet poslovanja. Međutim, profesori će se osvrnuti i na one ne tako pozitivne primere iz prakse. Naime, prikazaće one firme, u kojima su zaposleni ljudi, koji nisu baš upoznati sa pravilima digitalnog marketinga, pa će zatim upprediti kvalitet njihovog i poslovanja onih preduzeća, u kojima su vrhunski eksperti u toj oblasti zaposleni.

Naučiće polaznici i kako bi trebalo da bude kreiran marketing plan, odnosno šta je sve potrebno da bude sagledano, kako bi odgovarajuća marketinška strategija u tom segmentu bila formirana.

Predviđeno je i da specijalizovani kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing uputi polaznike u to po kom principu bi trebalo definisati ciljnu grupu. Zatim će predavači objasniti prisutnima i kako se pravila SEO (Search Engine Optimisation) i njihova primena odražavaju na digitalno predstavljanje određene firme.

A profesori će se potruditi da objasne prisutnima i šta je to digitalni prodajni levak, odnosno takozvana lestvica vrednosti i kako bi to trebalo u praksi da bude postavljeno.

S obzirom na to da digitalni marketing u osnovi podrazumeva oglašavanje kako na brojnim društvenim mrežama, tako isto i na pretraživačima, odnosno preko mejlova, ali i na mnoge druge načine, to podrazumeva da će ovaj specijalizovani kurs omogućiti svakom polazniku da se upozna sa različitim segmentima te vrste reklamiranja.

Nakon što iskusni profesori budu predstavili prdviđene vrste oglašavanja, očekuje se od kandidata da izvrši sve radne zadatke, koje će im predavač tom prilikom dati. A pošto budu uradili sve zadatke, koji su predviđeni prorgamom nastave, trebalo bi da zajedno sa predavačem i sa ostalim učesnicima ove edukacije oni razgovaraju o radovima, a kako bi na taj način došli do zaključka gde je ko od njih pogrešio. Normalno je da budu prisutne greške, ali isto tako treba prihvatiti činjenicu da se iz njih najbolje uči, te ne primati srcu komentare u tom segmentu ove specijalizovane edukacije.

S obzirom na to da bi zav ršni čas trenalo da bude interaktivan, to i očekujemo da svaki polaznik direktno profesoru u tom segmentu postavi pitanje, a kako bi uspeo bilo kakvu iskrslu nedoumicu na taj način da reši.

U kojim terminima će da bude organizovan stručni kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing i na kom mestu?

Prema odluci svakog pojedinačnog polaznika, odnosu fizičkog lica će da bude definisano i kada, odnosno na kom mestu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - postanite specijalista za digitalni marketing. A pre toga će svako od njih biti informisan i o činjenici da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u okviru svake poslovnice nalazi mogućnost da časovi budu organizovani na klasičan način i putem računara, s tim što se podrazumeva da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da odabere hoće li predavanja da prati samostalno, u grupi ili će to učiniti kroz takozvanu poluindividualnu nastavu, a u kom slučaju dvoje polaznika predavanja treba da pohađaju.

Zahvaljujući tako bogatoj ponudi različitih tipova edukacija, informacije o svim detaljima kandidati dobijaju tek nakon što izaberu koje ima opcija od svih navedenih najviše u tom trenutku odgovara.

Svako ko se opredeli da časove prati bez prisustva ostalih kandidata bi trebalo da zna da su naročito slobodna pravila, u skladu sa kojima se individualni seminar - postanite specijalista za digitalni marketing organizuje. A ustvari to podrazumeva prilagođavanje načina organizacije časova zahtevima svakog pojedinačnog polaznika. Pravilnikom je predviđeno da se kandidat u tom slučaju dogovara o svemu sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome se prijavio i pre toga upisao, kao i sa nadležnim profesorom. Jednostavno rečeno, to podrazumeva da će oni zajedno definisati kog datuma bi trebalo individualni tip nastave da počne, odnosno kako će biti raspoređen predviđeni broj časova i naravno u kojim terminima će oni da budu organizovani. S obzirom na to da treba zajedno da preciziraju i tačan raspored predavanja, podrazumeva se da će automatski odlučiti i o ukupnom trajanju individualne nastave.

Inače bi dvoje kandidata trebalo da pohađaju poluindividualni tip kursa, pa se zato ta vrsta edukacije i naziva nastava u paru. Dvoje kandidata će tom prilikom definisati princip organizacije nastave kako sa koordinatorom konkretne poslovnice, tako isto i sa nadležnim profesorom. Prosto rečeno, sasvim se ista pravila primenjuju kao i kada je u pitanju individualna obuka, s tim što se u tom slučaju moraju dvoje polaznika sa navedenim stručnjacima o svemu dogovoriti.

U velikoj meri su strožija pravila koja se primenjuju kada ovoj edukaciju treba da pohađa grupa polaznika. Zapravo ne postoji mogućnost prihvatanja zahteva kandidata u vezi sa organizacijom nastave u tom slučaju, zato što će sve detalje da definiše ovlašćeno lice u okviru izabranog predstavništva navedene institucije, odnosno sa koordinatorom za nastavu. Moramo posebno naglasiti da on određuje kog datuma bi trebalo da počne grupni kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing, odnosno u kojem se terminima članovi te grupe predavanja da prate i naravno kakvom dinamikom će časovi da budu organizovane. A uzevši u obzir da je od strane organizatora navedeno da mora prva grupa u tom predstavništvu da bude oformljena, to sve pomenuto koordinator ne može da definiše dok četvoro polaznika minimum prijavu ne bude u tom predstavništvu izvršilo. U svakom slučaju je dozvoljeno da maksimalno osmoro ljudi prisustvuje predavanjima u tom slučaju, jer se smatra da jedino tako kvalitet ove edukacije može biti očuvan. Inače, svako ko odluči predavanja u grupi da pohađa mora znati da ono što koordinator za nastavu odredi, ni u kom slučaju ne sme da bude izmenjeno. Čak i ako neko od polaznika bude zahtevao promenu u određenom segmentu, organizator to ne sme da prihvati, zato što je protivno pravilima.

Kako je predviđeno da se i individualna i poluindividualna, ali grupna nastava mogu pohađati na klasičan način i putem interneta, to je vrlo važno da svaki pojedinačni polaznik izabere opciju koja mu odgovara.

U prostorijama bilo kog predstavništva navedene institucije će da bude na klasičan način organizovana nastava ako za tim postoji zahtev. U svakom slučaju bi trebalo da kandidat izabere i na koji način će predavanjima da pristupa, odnosno u formi kog tipa nastave, a kako bi mogao da dobije informacije o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, kao i o mnogim drugim detaljima.

Ukoliko neko odluči da nastavu prati onlajn, obavezan je da tom prilikom koristi sopstveni kompjuter. Podrazumeva se da će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog pojedinačnog polaznika i o karakteristikama, koje bi trebalo taj uređaj da ima. Obavestiće svakog od njih pojedinačno i o programu, preko koga će nastavu pohađati onlajn, odnosno o činjenici da taj program svaki kandidat treba samostalno da instalira pre nego što izabrani tip edukacije bude počeo. Ističemo da nije teško, odnosno zahtevno instalirati softver, te se iz tog razloga i očekuje da svaki pojedinačni polaznik kroz taj postupak prođe sasvim samostalno. A ako ne bude uspeo u potpunosti to da učini, trebalo bi da kontaktira zaposlene u sektoru za tehničku podršku, koji postoji u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije. Pored obaveze instaliranja softvera, te posedovanja računara, od svakog kandidata koji odluči nastavu online da pohađa se zahteva i da obezbedi optimalne uslove za rad. Stvar je u tome da online kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing ne funkcioniše dobro ako ne postoji jaka veza sa internetom. Zato bi trebalo svaki kandidat da se potrudi i da pronađe prostor, u kome postoji adekvatna internet konekcija, te da u njemu i boravi dok predavanja onlajn bude pohađao.

Bude li bilo potrebno, ova specijalizovana obrazovna institucija ima mogućnost i da prilagodi pomenutu edukaciju zaposlenima. Tom prilikom će biti organizovana takozvana korporativna obuka, a način organizacije će biti usklađen u najvećoj meri sa zahtevima klijenta. U suštini bi ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća trebalo da precizira sve detalje sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest određenog predstavništva. Najbitnije je da se oni usaglase oko datuma početka korporativnog kursa, ali i oko detalja koji se odnose na termine održavanja časova. Potrebno je da precizno definišu i raspored predavanja, odnosno dinamiku prema koji će časovi da budu sprovedeni. Praktično jedina razlika u odnosu na edukaciju namenjenu fizičkim licima je vezana za mesto održavanja nastave, zato što nastava u tom slučaju može biti organizovana i u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. A da bi to organizator dozvolio, podrazumeva se da klijent mora da zadovolji sve zahteve, koji se odnose na opremljenost samog prostora. Sve to je vrlo važno ispoštovati, zato što edukacija mora da bude održana na propisanom nivou.

Tek pošto sve to budu definisali nadležni u okviru zainteresovane kompanije i institucije organizatora, svi polaznici će o tome da budu propisno informisani. Na taj način će saznati ne samo kog datuma bi trebala obuka da počne, u kojim terminima će časove pohađati, nego i gde će predavanja da budu organizovana.

Koliko bi trebalo da traje ukupno specijalizovani seminar - postanite specijalista za digitalni marketing?

Trajanje ove stručne edukacije se razlikuje od slučaja do slučaja. Da budemo precizni, lako se može dogoditi da stručni kurs i obuka - postanite specijalista za digitalni marketing za grupu polaznika traje duže ili kraće nego individualna, odnosno poluindividualna nastava. Sve to je moguće zahvaljujući drugačijem načinu organizacija, a sa detaljima u vezi sa time će svaki pojedinačni polaznik na vreme da bude upoznat.

Ističemo da je ukupno 10 časova zastupljeno u zvaničnom nastavnom programu.

Međutim, kod nastave u grupi je taj broj časova na ukupno tri sedmice raspoređen. A to znači da će toliko i trajati edukacija namenjena grupi polaznika, s tim što će kasnije svako od njih da dobije informacije o datumu početka edukacije, zatim o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu.

S obzirom na to da se prema drugačijem principu organizuje individualna i poluindividualna nastava, vrlo često se događa da njihovo trajanje bude kraće od dve sedmice ili duže, jer to sve u principu zavisi od zahteva polaznika. Reč je o tome da svako ko odluči časove tako da pohađa dobija dozvolu da definiše sa nadležnima u konkretnoj poslovnici kako će predavanja da budu organizovana. Ne samo da će se jedan ili dva polaznika sa koordinatorom za nastavu u prethodno odabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovoriti o datumu početka individualne ili poluindividualne edukacije, nego će precizirati i u kojim terminima bi trebalo časovi da budu održani. Potrebno je, isto tako da se oni usaglase oko toga koliko će ukupno poluindividualna obuka i kurs - postanite specijalista za digitalni marketing da traje ili individualna nastava. Baš iz tog razloga i nije moguće prethodno da zainteresovani budu informisani i o tome koliko će konkretni tip edukacije ukupno trajati.

A u slučaju da određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba ovoj edukaciji da pristupi, naknadno će biti definisano koliko će ukupno korporativni seminar da traje. Da napomenemo i to da zvanično ovlašćeni predstavnik te kompanije biti u obavezi da zajedno sa ovlašćenim licem u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora definiše i dinamiku sprovođenja časova za zaposlene. A na taj način će oni zajedno da preciziraju i koliko bi ukupno taj tip obuke trebalo da traje. Određeno je zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije da svaki pojedinačni polaznik posle toga treba da dobije precizne informacije kako o trajanju nastave za zaposlene, tako isto i o datumu njenog početka, potom o mestu održavanja časova i o tačnom rasporedu predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite specijalista za digitalni marketing"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje