Kurs i obuka - Postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije

U principu bi najveću korist od pohađanja navedene edukacije mogli da imaju vlasnici kompanija, koje posluju u sektoru industrije. Isto tako je specijalizovani seminar - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije, koji tokom cele kalendarske godine organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford namenjen i osobama, koje su u takvim firmama na čelu sektora ljudskih resursa zaposlene, te onima koji su u principu zaduženi za primenu odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, te svima koji su jednostavno zainteresovani da se sa navedenom tematikom na najbolji mogući način upoznaju.

U svakom slučaju je vrlo važna informacija za sve zainteresovane da konkretna obrazovna institucija nastavu organizuje kako za fizička lica, tako isto i za pravna, to jest za zaposlene u različitim preduzećima. U suštini ovu edukaciju imaju pravo da prate i pojedinačni polaznici, ali i radnici preduzeća, a ukoliko njihovi nadležni imaju za to interesovanje.

Kada je u pitanju edukacija namenjena zaposlenima, moramo naglasiti da ima određenih odstupanja i razlika u organizaciji u odnosu na onu, koju treba da pohađaju pojedinačni polaznici. Primarno se tom prilikom misli na mesto održavanja nastave, s obzirom na to da organizator dozvoljava sprovođenje predavanja i na radnom mestu polaznika. Podrazumeva se da u tom slučaju nadležno lice zainteresovanog preduzeća ima obavezu da maksimalno ispoštuje sve zahteva organizatora, a koji se tiču opremljenosti odabranog prostora. Naime, da bi kvalitet korporativne obuke bio na istom nivou kao i kada se organizuje nastava u poslovnicama navedene institucije, zahteva se da odabrani prostor bude sa puno pažnje opremljen. Inače se taj tip edukacije organizuje baš onako kako najviše odgovara nadležnom licu te kompanije, uzevši u obzir da upravo direktor ili vlasnik firme treba da kontaktira sa nadležnima u jednoj od poslovnica organizatora, te da sa njima direktno precizira po kom principu će predavanja biti organizovana. Najbitnije je da oni prvo definišu gde će taj tip nastave biti održan, a posle toga i da se usaglase oko termina održavanja časova, datuma početka edukacije i dinamike sprovođenja predviđenog broja predavanja.


Međutim, kada je u pitanju stručni kurs i obuka - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije, a koji treba da pohađaju pojedinačni polaznici važe nešto drugačija pravila. Najjednostavnije bi bilo reći da od samog kandidata zavisi na koji način će predavanja pratiti i na kom mestu će to da učini. A ponudom je obuhvaćena poluindividualna nastava, zatim individualna i grupna, dok je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da svaki polaznik bira i hoće li časove pohađati online ili mu više odgovara princip, koji se primenjuje prilikom organizacije nastave na klasičan način.

Sve to bi trebalo kandidat i da navede u trenutku zvaničnog upisa, pošto je tako predviđeno pravilnikom institucije organizatora. Inače se upis uvek vrši isključivo uz lično prisustvo svakoga ko je neposredno pre toga prijavu u skladu sa pravilima izvršio. Takođe je potrebno i da svaki pojedinačni polaznik dostavi tom prilikom propisanu dokumentaciju.

A što se samog načina prijavljivanja tiče, trebalo bi da svaki kandidat odabere da li će prijavu izvršiti onlajn, odnosno da li će na mejl adresu poslati zahtevane podatke ili će to učiniti lično, to jest preko telefona izabranog predstavništva konkretne obrazovne institucije. U apsolutno svakom slučaju je njegova obaveza da navede broj telefona, datum rođenja i naravno ime i prezime.

TESTOVI


Kada bude bio vršen zvaničan upis, svaki kandidat ponaosob ima obavezu da se odluči gde će časove pohađati i prema kom principu od svih ponuđenih.

A svaki prijavljeni bi trebalo da zna da je njegova obaveza da poseduje računar, a ako se odluči da časove prati online. Vrlo je važno i da poseban tip softvera instalira neposredno pre zvaničnog početka edukacije, kao i da tokom praćenja nastave boravi u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom. Kako proces instalacije namenskog programa nije uopšte zahtevan, to je i sasvim logično da se očekuje od svakog kandidata da samostalno to učini. Naravno da su svima na raspolaganju i zaposlenih u IT odeljenju konkretnog predstavništva navedene institucije, koji će izaći u susret zahtevu svakog polaznika, kako zarad otklanjanja problema prilikom pristupa nastavi onlajn, tako isto i u slučaju da on ima problem dok instalira konkretni softver.

Sasvim je logično da napomenemo i to da je klasična edukacija upravo ona, koja podrazumeva sprovođenje nastave u prostorijama jedne od poslovnica. Naravno da je svaki polaznik u tom slučaju u obavezi da lično bude prisutan u terminima, koje će pre toga on precizno definisati sa nadležnima, a sve u skladu sa time za koji tip nastave se bude odlučio.

Najvažnija i najuočljivija razlika između individualne i grupne, odnosno poluindividualne obuke je vezana za broj polaznika. Tako, individualna obuka i kurs - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije podrazumeva prisustvo samo jedne osobe, dok u grupi treba da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi najviše, a budući da je poluindividualna edukacija okarakterisana kao nastava u paru, jasno je da njoj dvoje kandidata istovremeno treba da prisustvuju.

Mada jeste najznačajnija razlika između njih vezana upravo za broj polaznika, postoji i razlika u tome ko ima nadležnost da definiše na koji način će časovi biti organizovani.

Naime, radi se o tome da termine održavanja predavanja, zatim njihov raspored i datum početka izabranog tipa edukacije kod poluindividualne i individualne nastave definišu isključivo polaznici sa nadležnim licima, a kod grupne to čini koordinator za nastavu.

Da pojasnimo, ako nekome odgovara da stručni seminar - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije pohađa u paru ili samostalno, to znači da će on morati direktno da se sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji je nadležan u tom slučaju, usaglasi oko svih pomenutih detalja.

A ako se polaznik opredeli za opciju da časove pohađa u grupi, on mora prihvatiti sve ono što u tom slučaju bude precizno definisao koordinator za nastavu. Međutim, apsolutno svako ko bude odlučio tako predavanja da pohađa će morati i da bude strpljiv, zato što prvo grupa od 4 osobe minimum mora u tom predstavništvu da bude formirana, a kako bi pomenuti stručnjak definisao sve navedeno. Inače se izmene po zahtevu polaznika kod nastave u grupi ne dozvoljavaju, te se podrazumeva da će svaki prijavljeni i sa tom informacijom na vreme da bude upoznat.

Kojim temama se bavi stručni seminar - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije?

Jasno je iz naziva konkretne edukacije da će akcenat biti stavljen na primenu onih odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje se prvenstveno tiču industrije. Naravno da će profesori na samom početku obuke da upoznaju prisutne uopšteno sa osnovnim odredbama pomenutog zakona, te sa njihovom primenom u praksi na pravilan način.

Bitno je napomenuti da stručni kurs i obuka - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije ima za cilj prvo da omogući polaznicima da razumeju zbog čega je važno odredbe konkretnog zakona primenjivati i da saznaju kako se to odražava na poslovni proces preduzeća.

Akcenat će svakako biti stavljen na prevenciju uzroka gubitka, a biće predočeno polaznicima i to kako se vrši procena rizika. Takođe će saznati i na koji način je najbolje upravljati različitim vrstama rizika i kako bi trebalo kontrolisati situacije koje se smatraju potencijalno rizičnim za poslovanje. Odgovarajući primeri iz prakse će u tom segmentu biti predstavljeni polaznicima, kako bi mnogo bolje razumeli na koji način uopšte ne funkcioniše procena, zatim upravljanje i kontrola rizika.

Kako se karakteriše kultura bezbednosti i zaštite na radu je, naravno tema kojom će se detaljno specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije baviti. A u tom segmentu će fokus biti stavljen na propisane norme ponašanja radnika, jer je uočeno da je to jedan od najvažnijih uzroka pojave rizičnih situacija. Biće predstavljeni i primeri potencijalno rizičnog načina ponašanja zaposlenih, te će nakon toga biti održana diskusija. Naime, u tom segmentu će polaznici razgovarati o konkretnom primeru, te će biti pozvani da navedu šta bi oni učinili u situaciji kada se određeni radnik ponaša rizično.

Inače Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i mogućnosti organizacije korporativne obuke, pa tada primeri mogu biti uzeti iz oblasti poslovanja kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Na taj način će njima biti omogućeno da se sa navedenom tematikom mnogo lakše i brže upoznaju.

Nakon toga će profesori govoriti o takozvanom liderstvu u oblasti bezbednosti i zaštite na radu. Informisaće prisutne o osnovnim principima tog tipa liderstva, zatim o tome kako bi trebalo da budu implementirani odredbe aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, a sa ciljem unapređenja radnog procesa u okviru firme koja posluje u industriji.

Svakako je nastavnim programom predviđeno da specijalizovani seminar - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije bude fokusiran na rizične situacije i na prepoznavanje različitih tipova rizika, te na procenu i upravljanje takvim situacijama. Iz tog razloga je predviđeno da profesor objasni zbog čega je važno da se zaposleni bezbedno ponašaju, a dobiće informacije i o tome kako funkcioniše takozvana kvalitativna analiza rizičnih situacija i prema kom principu ona mora biti izvršena. Posle toga će profesori dati zadatak prisutnima, da će od njih zahtevati da pokažu u kojoj meri su naučili da vrše pomenuti tip analize.

Podrazumeva se da će biti informisani prisutni i šta se smatra nebezbednim, odnosno rizičnim ponašanjem i na koji način se može uticati na zaposlene u tom slučaju. Biće reči i o poboljšanju efikasnosti komunikacije sa radnicima, a sve sa ciljem poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu u sektoru industrije.

Obično se preporučuje da radnici pohađaju dodatne edukacije o konkretnoj temi, a kako bi mogućnost od potencijalno rizičnog ponašanja sveli na minimum. Upravo u tom segmentu je predviđeno da stručni kurs i obuka - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije obradi temu koja je vezana za odabir adekvatne obuke zaposlenih. Dobiće informacije prisutnih i o tome kako bi trebalo konkretni kurs da bude isplaniran i realizovan, te šta se uzima u obzir prilikom vršenja analize uspešnosti svih tih dodatnih edukacija.

Diskusija je predviđena za završno predavanje u okviru ove specijalizovane obuke. Očekuje se da svi prisutni u njoj učestvuju, te da zahtevaju od predavača i objašnjenje, ukoliko im nešto nije jasno od tema koje su pre toga obrađene. Svakako će prisutni izložiti svoj stav o tematici ove edukacije, te se i očekuje od njih da ubrzo u okviru svoje matične kompanije stečena znanja implementiraju i na taj način utiču na poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu.

Kada i gde se održava specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije?

Pored mogućnosti da samostalno odaberu gde će pratiti nastavu, uzevši u obzir da je u ponudi i online obuka i kurs - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije, kandidatima se nudi opcija i da predavanja pohađaju u okviru odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Sve to praktično znači da oni imaju mogućnost da izaberu lokaciju na kojoj će časove pohađati.

Iako se nastava može pratiti i onlajn, te polaznici mogu izabrati odakle će to učiniti, vrlo je važno da u tom prostoru postoji adekvatna konekcija sa internetom, jer nastava na taj način mora biti organizovana u skladu sa pravilima. Zato će o tome biti informisan svaki kandidat, koji se bude opredelio za tu opciju, a vrlo je važno da za pristup predavanjima koristi sopstveni računar, čije performanse moraju biti odgovarajuće. Istakli bismo i to da posebnu vrstu softvera treba na taj kompjuter da instalira svaki polaznik samostalno, a naravno da će dobiti sve neophodne informacije o tom postupku od nadležnih. Svakako moramo naglasiti da postupak instalacije programa ne spada u naročito kompleksne, pa bi trebalo da svaki prijavljeni kandidat i može kroz taj proces samostalno da prođe bez ikakvih poteškoća. Međutim, ako mu bude bila potrebna pomoć tom prilikom ili kada počne da prati nastavu onlajn, ima pravo da kontaktira nadležne, odnosno članove IT sektora tog predstavništva institucije organizatora.

Kao što smo već pomenuli, postoji mogućnost i da polaznici nastavu pohađaju prema klasičnom principu. U tom slučaju predavanja treba da budu organizovana u jednoj od poslovnica, tako da kandidati u tačno definisanim terminima treba predavanjima da prisustvuju.

A u skladu sa pravilnikom institucije organizatora i klasična i online edukacija mogu biti organizovane za samo jednu osobu, za grupu njih i za dvoje kandidata u isto vreme. Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i poluindividualni seminar - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije i individualni i grupni, to je iznet zahtev da svaki kandidat odabere koji vid edukacije od svih mu najviše odgovara. Kada to bude učinio, dobiće i precizne informacije o načinu na koji će biti organizovani časovi u tom slučaju.

Nastava koju bi trebalo da pohađa samo jedan kandidat, to jest takozvana individualna je specifična u tom smislu što upravo on precizira sa koordinatom za nastavu i sa nadležnim predavačem kako će časovi da budu organizovani. U suštini će se oni zajedno usaglasiti oko datuma početka individualne edukacije, zatim o terminima održavanja časova, te je vrlo važno i da definišu zajedno raspored predavanja. Samim tim će oni zajedno da preciziraju i koliko bi trebalo da traje individualna edukacija. A ako neko odluči da časove pohađa kroz poluindividualnu nastavu, to znači da će predavanja pratiti u društvu još jedne osobe. Potpuno se ista pravila primenjuju kao kada se nastava organizuje za samo jednog kandidata, tako da bi dvoje njih trebalo sa nadležnima da se oko apsolutno svakog detalja dogovore.

Grupni tip edukacije podrazumeva i mnogo strožija pravila organizacije, ali i prisustvo većeg broja polaznika, odnosno od četvoro do maksimalno osmoro njih. A organizator navodi da je neophodno prvo da grupa od četvoro ljudi najmanje bude formirana u jednoj od poslovnica, a kako bi bio ostvaren zahtev za početak nastave u grupi. U suštini, specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije može da bude na taj način organizovan tek nakon što grupa bude bila formirana, to jest pošto četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Važno je napomenuti i to da isključivo koordinator za nastavu ima dozvolu i pravo da u tom slučaju definiše kako će predavanja da budu organizovana. A to znači da će on posle formiranja grupe definisati precizirati kog datuma bi trebalo edukacija da počne, a potom i u kojim terminima će članovi konkretne grupe nastavu pohađati i kako će predavanja da budu organizovana, odnosno u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Sve ono što koordinator za nastavu bude tom prilikom odredio ne sme da bude izmenjeno, što će svakako biti posebno istaknuto svakome ko izvrši prijavu i odluči nastavu na taj način da pohađa.

Ukoliko određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba da bude edukovan u vezi sa ovom tematikom, biće organizovana korporativna obuka. Nastava tog tipa podrazumeva prilično fleksibilna pravila, tako da nadležno lice preduzeća čiji radnici treba nastavu da pohađaju u tom slučaju treba da definiše sa predstavnikom institucije organizatora na koji način će nastava da bude organizovana. Jednostavnije govoreći, oni bi trebalo da se usaglase najpre oko toga kog datuma će korporativni seminar da počne, a posle toga i oko termina u kojima će zaposleni predavanja da pohađaju i oko rasporeda časova. Razlika u organizaciji između nastave tog tipa i one, koja je namenjena isključivo fizičkim licima je u tome što organizator dozvoljava promena lokacije. Naime, otvorena je mogućnost da zaposleni na svom radnom mestu, praktično nastavu pohađaju, a ako za to postoje optimalni uslovi u konkretnom preduzeću. Bitno je da nadležno lice te firme bude upoznato sa detaljima, koji su vezani za opremljenost prostora, a kako bi nastava za zaposlene bila na visokom nivou kvaliteta organizovana.

Koliko će da traje obuka i kurs - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije?

Zvaničnim nastavnim planom je određeno da ukupno 15 časova kandidati treba da pohađaju. Ali, specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije se organizuje u formi individualne, grupne i poluindividualne nastave, pa i trajanje celokupne edukacije može biti drugačije.

Da ne unosimo dodatno zabunu, moramo naglasiti da samo kada je u pitanju grupni tip nastave, Obrazovni centar Akademije Oxford ima nadležnost da odluči o tome koliko će ukupno nastava trajati. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da bi mesec dana članovi konkretne grupe trebalo da prate edukaciju.

Nastava u grupi podrazumeva strog princip organizacije, tako da isključivo koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka, dinamici održavanja časova i o terminima, a sve to on može da učini tek kada grupa od četiri osobe najmanje u jednoj od poslovnica bude bila oformljena. Dakle, naknadno će članovi te grupe dobiti obaveštenje o svim detaljima.

Međutim i individualna i poluindividualna nastava se organizuju na sasvim drugačiji način. A u tom slučaju je dozvoljeno svakom kandidatu da zajedno sa zvanično ovlašćenim licem poslovnice u kojoj se prijavio, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem definiše kako će predavanja biti organizovana. Pod tim se misli najpre na činjenicu da oni moraju da se dogovore prvo oko datuma početka, a zatim i oko toga u kojim terminima će individualni ili poluindividualni seminar - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije da bude održan. Nakon što budu definisali raspored časova, oni će se usaglasiti i oko dinamike njihovog sprovođenja, tako da će na taj način odlučiti i o tome koliko će trajati nastava u paru ili ona, koju treba da pohađa samo jedno lice. Podrazumeva se da to može biti različito u odnosu na edukaciju koja se organizuje za grupu kandidata.

Kada se ova obuka organizuje u formi korporativne, odnosno kada zaposleni u nekoj kompaniji pohađaju nastavu, onda se primenjuju takođe slobodna pravila. Zapravo je određeno da se nadležno lice te firme dogovara o svim detaljima direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa nadležnim licem jedne od poslovnica. Važno je da oni definišu kao prvo mesto održavanja nastave, pošto samo tada ona može da bude organizovana i u prostorijama konkretne firme, ali i da preciziraju datum početka, kao i dinamiku održavanja časova i termine. A sve to znači da korporativna obuka može trajati i duže od mesec dana, ali i kraće od tog perioda.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje