Kurs i obuka - Postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema

Da bi neko mogao da zaista postane najbolji stručnjak u sektoru IT bezbednosti, mora da stekne adekvatna znanja. A u tome mu sasvim sigurno može pomoći specijalizovana obuka i kurs - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema, koja je namenjena svakome ko je zainteresovan za tu tematiku.

Najbitnije je informisati sve pojedince, koji žele ovoj edukaciji da pristupe da nisu obavezni da imaju nikakvo predznanje, već je dovoljno da za konkretnu tematiku imaju interesovanje.

Inače, nastavu Obrazovni centar Akademije Oxford prilagođava i fizičkim licima i zaposlenima u kompanijama, uzevši u obzir da je dostupna i korporativna obuka po zahtevu.


Potrebno je da svako fizičko lice izvrši prijavu, jer tako predviđaju pravila ove specijalizovane obrazovne institucije. Neophodno je da tom prilikom dostave nadležnima osnovne informacije o sebi, a koje sem imena i prezimena, moraju sadržati i datum rođenja kandidata i broj telefona za kontakt. Svaki pojedinačni polaznik će odabrati da li želi te informacije da pošalje na mejl ili će to učiniti ličnim dolaskom u jednu od poslovnica, odnosno preko telefona.

A u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije je da se upis prijavljenih kandidata mora izvršiti isključivo uz njihovo lično prisustvo. Svakako je njihova obaveza i da dostave propisanu dokumentaciju, a o svemu tome će ih nadležni u okviru konkretnog predstavništva na vreme informisati.

Moraju znati svi zainteresovani i to da specijalizovani kurs i obuka - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema može biti organizovan u formi grupne nastave, zatim kroz poluindividualnu i individualnu.

TESTOVI


Takođe je pravilnikom navedene institucije definisano i to da nastava može biti održana kako onlajn, tako isto i na uobičajen način, a kada će predavanja da budu organizovana u jednoj od poslovnica navedene institucije.

Zato i jeste naloženo svakom pojedinačnom polazniku da prilikom upisa navede koji tip edukacije želi da pohađa, odnosno na koji način, a kako bi dobio sve precizne informacije o načinu organizacije časova.

Kada je u pitanju nastava u grupi, tada važe vrlo striktno definisana pravila. Zapravo u tom slučaju odlučuje isključivo ovlašćeno lice konkretnog predstavništva o načinu organizacije časova. A to znači da će koordinator za nastavu precizirati i datum početka edukacije za grupu polaznika i termine održavanja časova, ali i tačan raspored predavanja. Svakako on nema pravo to da definiše do onog trenutka, dok u toj poslovnici ne bude bio ostvaren zahtev za početak edukacije te vrste. Inače u jednoj grupi treba da bude prisutno od četvoro do osmoro polaznika najviše, pa je iz tog razloga i iznet zahtev da grupa od najmanje četiri osobe prvo mora da bude formirana u tom predstavništvu. U suštini, grupni tip edukacije ne može da bude organizovan ako ne postoji dovoljno interesovanja, tako da će svaki pojedinačni polaznik biti o tome informisan već prilikom upisa. Čak i ako nekome ne bude u potpunosti odgovaralo ono što odredi koordinator za nastavu, u tom slučaju mora da prihvati, zato što se ne dozvoljavaju izmene kod nastave u grupi.

A kada je u pitanju poluindividualni ili individualni tip edukacije, sasvim se drugačija pravila primenjuju. Naime, nadležno lice izabrane poslovnice bi trebalo tada da zajedno sa predavačem i sa jednim ili dvoje polaznika, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni seminar - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema, definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Jednostavnije govoreći, oni će zajedno da se dogovore najpre o datumu početka odabranog tipa nastave, a posle toga i o rasporedu časova, kao i o terminima u kojima će ih polaznici pohađati.

Pošto bude odlučio da li želi nastavu da pohađa u paru, odnosno u okviru individualne ili grupne, svaki polaznik bi trebalo i da se odluči između mogućnosti da časove prati na klasičan način ili da to učini putem interneta.

Ukoliko je njegova odluka da prema klasičnom principu pohađa predavanja, očekuje se da to učini u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Svakako je važno i da izabere kako će nastavu pohađati, a da bi znao u kojim terminima će biti obavezan da prisustvuje nastavi. Može odabrati lokaciju na kojoj će boraviti dok časove pohađa online svaki pojedinačni polaznik. Svakako će koristiti i sopstveni kompjuter u tom slučaju, a na njega bi trebalo i da instalira posebnu vrstu programa, kako bi mogao nastavu bez ikakvih smetnji da prati na taj način. Moramo napomenuti i to da je obaveza svakog pojedinačnog polaznika kroz taj postupak da prođe samostalno, a dostupna je i tehnička podrška svakome od njih. S obzirom na to da IT odeljenje postoji u svakoj poslovnici navedene institucije, trebalo bi da se tim stručnjacima obrati svaki polaznik ukoliko ima neki problem. U principu je potpuno svejedno da li naiđe na poteškoću dok pohađa predavanja ili dok instalira softver, jer će pomenuti stručnjaci sigurno da se potrude da ga otklone što pre. Veza sa internetom mora biti stabilna u izabranom prostoru, da bi nastava mogla bez problema da bude organizovana na taj način.

A u slučaju da se javi potreba za tim, biće organizovan i korporativni seminar - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema. Tačno određeni broj zaposlenih nekog preduzeća će u tom slučaju nastavu pohađati. Upravo će njihovi nadležni tada da se dogovore sa predstavnikom institucije organizatora kako će časovi da budu organizovani i gde. Najbitnije je da oni definišu kog datuma će početi korporativna obuka, ali i u kojim terminima će da budu organizovana predavanja i na koji način će biti raspoređena. Budući da treba da preciziraju dinamiku prema koji će časovi biti organizovani, oni će na taj način da odluče i o ukupnom trajanju nastave za zaposlene. A što se tiče mesta održavanja kursa, postoji mogućnost i da predavanja budu održana u prostorijama, koje se nalaze u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. U svakom slučaju tada je obavezan organizator da propisane uslove za rad obezbedi, a naravno da će dobiti sve precizne informacije o tome šta se mora naći u konkretnom prostoru, kako bi bio očuvan visok kvalitet nastave.

Kojim temama se bavi stručna obuka i kurs - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema?

Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi neko mogao da bude smatran vrhunskim stručnjakom u oblasti bezbednosti informacionih sistema jeste da bude upoznat sa načinom njihovog korišćenja i funkcionisanja. Upravo iz tog razloga će specijalizovani kurs i obuka - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema započeti predstavljanjem načina funkcionisanja tih sistema. Podrazumeva se da će profesori objasniti i zbog čega je važno da informacioni sistem besprekorno funkcioniše, te će polaznici dobiti informacije i o tome kako je to moguće praktično postići.

Biće prikazani i primeri iz prakse, uz pomoć kojih će polaznicima biti lakše da shvate kako bi trebalo optimalno da funkcioniše jedan IT sistem.

Obično napadi na takve sisteme imaju za cilj krađu podataka koji su poverljivi, te ometanje funkcionisanja konkretnog sistema, što čak ide i do potpune obustave njihovog rada. Baš iz tog razloga treba voditi računa o funkcionisanju IT sistema i o njihovoj bezbednosti. Naravno da sve to dovodi i do velikog rizika u oblasti finansija u okviru konkretne kompanije, pa je iz tog razloga zaštita tih sistema još bitnija.

Upravo će stručni seminar - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema omogućiti polaznicima da saznaju kako bi trebalo da bude izvršena zaštita, da ne bi došlo do takozvanog curenja podataka koji su poverljivi, odnosno da bi bio sprečen nedozvoljeni pristup različitim informacijama.

Govoriće profesori i o tome gde bi trebalo čuvati podatke, te na koji način bi trebalo da bežična internet mreža u određenom prostoru bude osigurana.

Isto tako je predviđeno nastavnim programom da svaki polaznik nauči kako bi trebalo da funkcioniše zaštita baza podataka, te na koji način se može smanjiti rizik od krađe informacija u tom slučaju.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i korporativnu obuku, to određeni deo ove edukacije može biti korigovan. U tom smislu napominjemo da nadležno lice preduzeća, koje je zainteresovano za organizaciju korporativnog kursa ima pravo to da zahteva. Radnicima te kompanije će na taj način biti pružena prilika da mnogo lakše razumeju tematiku ove edukacije, jer će na prvom mestu primeri biti vezani za oblast poslovanja njihovog preduzeća.

Svakako da će biti govora i o različitim vrstama rizika, koji se mogu javiti u praksi, a koji itekako mogu narušiti nesmetano funkcionisanje IT sistema. Naučiće svako ko bude pohađao ovo edukaciju i na koji način te rizike može da prepozna i kako bi trebalo da postupi ukoliko do njih dođe.

Polaznici će biti upoznati i sa procedurama, odnosno sa zakonom, koji je vezan za zaštitu i bezbednost podataka.

Trebalo bi sa vremena na vreme vršiti kontrolu bezbednosti konkretnog sistema, pa eventualno nešto u okviru njega i promeniti. Zato će polaznicima biti ukazano i na važnost tog segmenta održavanja IT sistema.

Takođe će biti govora i o aktuelnim međunarodnim standardima, koji su vezani za zaštitu podataka, jer to svakako utiče na nivo bezbednosti konkretnih sistema.

Ukoliko su u pitanju zaštićene informacije i dođe do njihovih povreda, moraju biti korišćena pravna sredstva, pa će i o tome biti govora tokom ove specijalizovane edukacije.

Predviđeno je programom i da stručna obuka i kurs - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema obradi temu, koja je vezana za primenu različitih metoda kontrole osetljivih, odnosno poverljivih podataka, te procene rizika i njihove zaštite.

Dobiće informacije prisutni i o tome kako bi trebalo da postupe u slučaju da dođe do takozvanog curenja informacija, te na koji način bi tada trebalo da reaguju.

S obzirom na to da postoje i interne, ali i eksterne pretnje po bezbednost informacionih sistema, a da bi nadležno lice moglo adekvatno da reaguje, mora sa svima njima da bude upoznat. Upravo iz tog razloga je nastavnim programom predviđeno da polaznici dobiju informacije i o tome, te da se upoznaju i sa različitim metodama zaštite bezbednosti takvih sistema.

A trebalo bi da profesori objasne i koje sve vrste napada mogu biti izvršene na infrastrukturu konkretnog sistema, zatim na USB memoriju, odnosno računarske mreže. Predviđeno je i da stručni kurs i obuka - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema ponudi polaznicima i informacije o tome kako dolazi do zloupotrebe platnih kartica, zatim do oticanja neželjenih informacija, odnosno onih koje se smatraju poverljivim.

Koji sve protokoli zaštite postoje i na koji način oni treba da budu podešeni je, naravno tema koja će biti detaljno predstavljena. Isto tako je predviđeno da bude govora i o tome kako bi trebalo da budu obezbeđeni svi elektronski uređaji koji se u određenom preduzeću koriste, jer sve to utiče na kvalitet funkcionisanja samog IT sistema i na njegovu bezbednost.

Koje god polaznik da ima pitanje u vezi sa ovom tematikom, imaće i priliku da ga postavi nadležnima tokom završnog predavanja. Naime, tom prilikom će biti obaveza svakog kandidata da diskutuje sa ostalima i sa nadležnim profesorom o temama, kojima se ova edukacija bavila. A tom prilikom će oni da razjasne i sve nedoumice koje imaju, te da iznesu svoje stanovište o tome kako bi trebalo da funkcioniše IT sistem, da bi bio maksimalno bezbedan.

Lokacija i vreme održavanja specijalizovane obuke - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema?

Postoje dve mogućnosti kada je u pitanju mesto održavanja nastave, tako da bi trebalo svaki kandidat da odluči da li će stručni seminar - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema da pohađa online ili mu više odgovara mogućnost, koja podrazumeva organizaciju predavanja na klasičan način. Baš zato i jeste važno da svaki kandidat u trenutku zvaničnog upisa odluči na koji način želi časove da pohađa.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje u više od 20 gradova u našoj zemlji, nastava na klasičan način će u okviru svake od tih poslovnica da bude organizovana kada je to potrebno. A svaki kandidat će naravno dobiti informacije o detaljima, koji su prvenstveno vezani za termine održavanja časova u tom slučaju, tako da će i lično biti u obavezi da bude prisutan.

Isto tako postoji mogućnost i da zainteresovano lice nastavu pohađa online, a u tom slučaju mora da poseduje lični kompjuter. Inače, važno je i da ispoštuje pravilo vezano za instalaciju softvera na konkretni uređaj, što je potrebno samostalno da učini svaki polaznik. Sve informacije o samom postupku instalacije konkretnog programa će biti na raspolaganju svakome, ko odluči nastavu da pohađa online. A ukoliko se ne bude bilo koji kandidat u potpunosti tom prilikom dobro snašao, biće mu dostupna i pomoću IT stručnjaka. Naime, u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije postoji i IT odeljenje, a u njemu su zaposleni vrhunski stručnjaci, koji će nastojati da što je moguće brže reše svaku poteškoću na koju kandidat bude naišao dok instalira konkretni program ili dok traje nastava. Vrlo je važno i to da stabilna veza sa internetom postoji u okviru samog prostora, u kome pojedinac bude odlučio da boravi dok bude časove na taj način pratio.

Zvaničnim pravilnikom navedene institucije je predviđeno da i klasična i online obuka i kurs - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema mogu biti održane na jedan od tri načina, uzevši u obzir da se u ponudi osim individualne nastave, takođe nalazi i poluindividualna, ali i grupna.

Očekuje se od svakog polaznika koji odluči da časove pohađa samostalno, da se najpre dogovori sa nadležnima u konkretnom predstavništvu o načinu organizacije časova. U principu je neophodno da sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu on precizira kog datuma će individualna edukacija početi, te u kojim terminima će da budu organizovana predavanja i po kom principu će biti raspoređena. Zapravo će se svi zajedno tom prilikom usaglasiti i oko toga koliko bi trebalo ukupno individualna nastava da traje.

Dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualnu edukaciju, a u tom slučaju važe ista pravila kao i kada samo jedno lice prisustvuje nastavi. Jednostavnije govoreći, njih dvoje bi trebalo da se sa predstavnicima institucije organizatora dogovore oko načina organizacije. Dakle, oni zajedno definišu ne samo datum početka nastave u paru i termine u kojima će predavanja biti organizovana, nego isto tako i raspored časova, te svakako odlučuju i o trajanju nastave tog tipa.

Ipak, moramo napomenuti da kada je u pitanju grupni kurs i obuka - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema, organizator primenjuje drugačija i ujedno mnogo strožija pravila. Svakako će sa tim detaljima biti upoznati svaki polaznik na vreme, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Ovlašćenja da definiše na koji način će predavanja biti organizovana ima isključivo koordinator za nastavu. Upravo zato i jeste važno da svi zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da u jednoj grupi može između četvoro i osmoro ljudi da bude prisutno, te da postoji jedan jedini zahtev koji je vezan za početak nastave tog tipa. Formiranje grupe je upravo osnovni zahtev, koji mora biti ostvaren, a da bi se to desilo, u okviru jedne poslovnice mora četvoro kandidata minimum da bude prijavljeno. Onog momenta kada taj uslov bude bio ostvaren će koordinator za nastavu pristupiti definisanju pravila organizacije. Odlučiće o datumu početka grupnog seminara, ali i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. Najvažnije je da svi prijavljeni znaju da prema pravilniku pomenute institucije, izmene ne smeju biti dozvoljene. Zato i nema potrebe da polaznici iznose zahteve za promenom ni termina održavanja časova, ni datuma početka, a ni rasporeda predavanja, pošto to pravilnikom konkretne obrazovne institucije nije dozvoljeno. Dakle, njihova je obaveza da se pridržavaju svega što koordinator za nastavu bude pre toga odredio.

Zaposleni u različitim preduzećima mogu, takođe da pohađaju ovu edukaciju, a u tom slučaju će stručna obuka i kurs - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema biti organizovana u formi korporativne. Pravila prema kojima se nastava u tom slučaju sprovodi su prilično fleksibilna. Potrebno je da nadležno lice kompanije, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju, sve zahteve u vezi sa organizacijom nastave iznese zvanično ovlašćenom predstavniku pomenute obrazovne institucije. Upravo će se oni dogovoriti o svim detaljima, pa čak i o tome na kom mestu će korporativni seminar da bude organizovan. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da konkretna institucija promenu mesta održavanja nastave dozvoljava isključivo tom prilikom, a kako bi maksimalno bili ispoštovani svi zahtevi i polaznika i njihovih nadređenih. A u slučaju da bude doneta odluka da nastava treba da bude organizovana u okviru prostorija zainteresovanog preduzeća, moraju biti ispoštovana sva pravila institucije organizatora, koja se na prvom mestu tiču samog prostora i njegove opremljenosti. Svakako će se oni dogovoriti i o datumu početka korporativna obuke, ali isto tako i o terminima u kojima će predavanja biti održana i o njihovom rasporedu. Uzevši u obzir da preciziraju i raspored časova, to znači da se oni zajedno dogovaraju i o ukupnom trajanju tog tipa edukacije.

Koliko će stručni kurs i obuka - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema da traje ukupno?

Prilikom upisa će svaki kandidat prvo da odluči kako će nastavu da pohađa, a onda će i dobiti informacije o tome koliko je ukupno predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema traje.

Razlog za to jeste što se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i individualna i grupna i poluindividualna nastava, a svaka od njih se na različit način organizuje.

Pomenuta obrazovna institucija definiše samo koliko će trajati nastava u grupi, tako da je predviđeno mesec dana članovi konkretne grupe predavanja da pohađaju. A nakon što četvoro njih u toj poslovnici prijavu izvrše, te pošto zvanično grupa bude bila formirana, ovlašćeni koordinator za nastavu će odrediti kako bi trebalo 15 časova nastavnog programa da bude raspoređeno u tom slučaju. Takođe će definisati datum početka grupne obuke, ali i termine u kojima će polaznici časove da pohađaju, pa će i polaznici dobiti sve neophodne informacije o tome.

Uzevši u obzir da je u ponudi i nastava u paru i individualna, a da tada polaznici odlučuju zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, to oni naknadno saznaju i koliko bi ukupno trebalo da traje individualni seminar - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema, odnosno poluindividualna nastava.

Bude li se javila potreba da ova obrazovna institucija organizuje korporativni kurs, onda će nadležno lice zainteresovane firme biti u obavezi da direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora odluči koliko dugo će radnici časove da pohađaju. Naime, princip organizacije je takav da oni odlučuju ne samo o rasporedu predavanja, nego i o mestu održavanja nastave za radnike te kompanije, kao i datumu njenog početka i o terminima u kojima bi trebalo da budu organizovani časovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje