Kurs i obuka - Pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom

Da bi se svi zainteresovani na najbolji mogući način pripremili za polaganje ovog specifičnog ispita, preporučuje im se da pohađaju edukaciju, koju u toku cele godine, prema tačno definisanom planu organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Ne samo da se specijalizovani kurs i obuka pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom može pohađati na klasičan način, već postoji mogućnost i praćenja nastave onlajn, odnosno u okviru kako individualne i grupne, tako isto i poluindividualne edukacije.

Praktično rečeno od svakog prijavljenog zavisi i gde će časove pohađati i na koji način, jer je ponuda ove institucije naročito bogata i svaki kandidat bi trebalo u trenutku upisa da se odluči za neku od ponuđenih opcija.


Napominjemo da individualna edukacija podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika i profesora, tako da je njima omogućeno da se međusobno dogovore oko načina organizacije nastave u tom slučaju. Zapravo bio oni trebalo da precizira ju i datum početka individualne edukacije, ali i termine u kojima će časovi biti organizovani, kao i njihov raspored.

Bitno je naglasiti i to da poluindividualni seminar pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom pohađaju dve osobe istovremeno, ali da se poštuje potpuno isti princip kao i kada se organizuje individualna nastava.

Međutim, prilikom sprovođenja edukacije za grupu polaznika su pravila mnogo drugačija i strožija. Isključivo zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora u tom slučaju ima pravo da definiše po kom principu će časovi biti organizovani, a u smislu da odredi dinamiku i njihovog sprovođenja i termine održavanja. Što se tiče datuma početka nastave u grupi, on zavisi samo od zainteresovanih, budući da je neophodno da se najmanje 4 kandidata u jednoj od poslovnica prijave, kako bi grupa bila kreirana i da bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan. Vrlo je važno da svi koji su za grupni kurs zainteresovani znaju i da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama ma kog segmenta ne mogu uzeti u obzir.

TESTOVI


Mesto održavanja nastave, takođe zavisi od odluke svakog kandidata, jer je na raspolaganju online edukacija i ona koja se organizuje u svakom predstavništvu ove institucije, a na klasičan način.

Posedovanje kompjutera, kao i stabilna internet konekcija su zahtevi, koji moraju biti ispoštovani ukoliko kandidati odluči da časove pohađa onlajn. Naravno da će biti u obavezi i da instalira namenski softver za praćenje časova, a u skladu sa smernicama koje će dobiti od zaposlenih u instituciji organizatora. Ko god ne bude mogao da se snađe tom prilikom, može kontaktirati i članove tima za tehničku podršku, kako bi dobio odgovore na sva pitanja vezano za praćenje časova online i za instalaciju namenskog softvera.

Važno je naglasiti i to da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka i kurs pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom za sve zainteresovane kompanije. Njihovi zaposleni mogu nastavu pratiti isto u grupi, ali i individualno i u paru, a ona može biti organizovana na klasičan način i online, te u prostorijama same kompanije u kojoj su oni zaposleni. Sve informacije o načinu sprovođenja časova tom prilikom će radnici dobiti nakon što se njihovi nadležni budu detaljno o svemu dogovorili sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Specijalizovani kurs i obuka pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom - program edukacije

Osnovni uslov koji mora biti ostvaren da bi neko mogao da zvanično stekne sertifikat, te da naknadno postane stručnjak za upravljanje otpadom podrazumeva da polaže specijalizovani ispit, što je propisano zakonom. A da bi za polaganje tog ispita mogao da se pripremi i to na najbolji mogući način, potrebno je da pristupi ovoj edukaciji, jer će tako mnogo brže i lakše doći do sertifikata.

Naglašavamo da stručni seminar pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom vode isključivo lica koja su za to ovlašćena i zvanično sertifikovana, što će znatno olakšati svim polaznicima, jer će u okviru svakog časa imati mogućnost i da postave pitanja vezano za konkretnu tematiku.

Podrazumeva se da će profesori da se potrude najpre da prikažu sve zahteve ovog ispita, odnosno da upute prisutne u sve zakonske regulative u toj oblasti.

Naravno da će kandidatima biti objašnjeno i koja dokumentacija mora da bude pripremljena, te na koji način se ona popunjava i u kojim slučajevima.

Još jedan vrlo važan segment ove edukacije će biti usmeren na troškove, do kojih dolazi prilikom postupka upravljanja otpadom, tako da će stručnjaci detaljno da objasne prisutnima i kako je najbolje optimizovati sve troškove koji se tada javljaju.

Svakako će na samom početku kursa profesori da predstave Zakon o zaštiti životne sredine, odnosno o upravljanju otpadom, te njegove osnovne smernice, ali i mnoga podzakonska akta i pravilnike, koji su vezani za tu oblast.

Trebalo bi da specijalizovana obuka i kurs pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom obradi i temu koja je vezana za organizaciju celokupnog postupka upravljanja otpadom, tako da će prisutni saznati i na koji način se vrši planiranje tog procesa, ali i koje sve obaveze, nadležnosti i odgovornosti ima fizičko, odnosno pravno lice koje u procesu upravljanja otpadom učestvuje.

Biće govora i uopšteno o postupku ispitivanja otpada, odnosno o njegovoj klasifikaciji i kategorizaciji, ali i o logistici celokupnog postupka upravljanja otpadom različite vrste.

A da bi navedeni proces bio u potpunosti usklađen sa zakonskim aktima, pravno lice koje u njemu učestvuje mora poštovati trenutno aktuelne međunarodne standarde, pa će i o njima biti govora tokom predavanja.

Takođe se podrazumeva da će profesori u određenim segmentima ove edukacije polaznicima ponuditi i odgovarajuće primere, kako bi im pojasnili konkretnu tematiku.

Isto tako bitan segment ove edukacije će biti usmeren na predstavljanje osnovnih smernica Zakona o zaštiti životne sredine, odnosno na sva ona dokumenta koja su neophodna za pribavljanje dozvole, kojom se omogućuje određenom pravnom licu da upravlja konkretnom vrstom otpada. A u tom delu će stručni kurs i obuka pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom da se bavi i samim postupkom organizovanja upravljanja različitim vrstama otpada, ali i popunjavanjem određenih izveštaja, dok će prisutnima biti objašnjeno i kako se u tim situacijama treba vršiti finansiranje postupka upravljanja otpadom.

Naučiće polaznici i kako se zvanično klasifikuje otpad, zatim na koji način bi trebalo da bude procenjena količina otpada, te kako se to sve uvodi u evidenciju, a zarad pripremanja odgovarajućih izveštaja.

Nastavnim programom ove edukacije je predviđeno da u određenim segmentima polaznicima bude dozvoljeno da profesorima postavljaju pitanja vezano za prethodno obrađenu tematiku, kako bi razjasnili sve što im možda nije bilo jasno tokom predavanja.

Apsolutno se očekuje da nakon završetka ove obuke svaki polaznik gotovo sigurno može da položi specijalizovani ispit i da postane vlasnik sertifikata za zvanje stručnjak za upravljanje otpadom, a koji se organizuje u nadležnim državnim institucijama prema zakonskom okviru.

Stručna obuka i kurs pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom - vreme i mesto održavanja nastave

Samim tim što je dostupno nekoliko načina praćenja nastave, to u principu od svakog prijavljenog kandidata zavisi i u kojim terminima će pohađati specijalizovani seminar pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom i kakvom dinamikom, odnosno koliko će nastava trajati, te kog datuma će početi. Da razjasnimo, u ponudi je grupni i poluindividualni, odnosno individualni tip edukacije, a osnovna razlika je vezana za broj polaznika, mada se i princip njihove organizacije donekle razlikuje.

Predviđeno je da jedna osoba pohađa individualnu nastavu, zatim između četvoro i osmoro njih da prate nastavu u grupi i dvoje kandidata da pristupaju poluindividualnom tipu edukacije.

S obzirom na to da su pravila takva da nadležni u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ima obavezu da definiše termine održavanja i dinamiku kod grupnog tipa edukacije, to podrazumeva da svaki kandidat koji je za tu opciju zainteresovan ima obavezu da se toga pridržava. Ipak, naveden je osnovni zahtev i uslov da bi grupni kurs i obuka pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom mogao da bude organizovan. Naime, budući da između četvoro i osmoro ljudi treba da pohađaju taj tip edukacije, podrazumeva se da prvo mora biti minimalan broj njih prijavljen u određenom predstavništvu ove institucije, a da bi zvanično mogla da bude kreirana jedna grupa. Pošto se to bude dogodilo, koordinator za nastavu će definisati sve prethodno navedeno, a onda će o tome prema pravilima obavestiti sve kandidate koji su pre toga izvršili prijavu i upisali se.

Fleksibilna su pravila koja se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne i individualne edukacije, tako da se zahtevi polaznika ispunjavaju u najvećoj mogućoj meri. Stvar je u tome da koordinator za nastavu, predavač i jedan ili dvoje polaznika tada definišu najpre kog datuma će početi individualna ili poluindividualnu nastava, a zatim i kakvom će dinamikom časovi biti organizovani i u kojim terminima.

A kada je u pitanju mesto održavanja edukacije, napominjemo da i ono zavisi isključivo od odluke svakog pojedinačnog polaznika. Pravilo je da se nastava može pohađati na klasičan način i to direktno u samoj poslovnici, koju kandidat prethodno odabere, kao i online, kada je sasvim svejedno sa koje lokacije će on predavanja pratiti.

Naglašavamo da svaki kandidat koji se opredeli za drugu ponuđenu varijantu ima obavezu da obezbedi kompjuter, ali i stabilnu internet konekciju u tom prostoru. Sve informacije o postupku instalacije namenskog softvera će kandidatima biti na raspolaganju blagovremeno, a dostupan je i tim stručnjaka zaduženih za tehničku podršku i to u okviru svakog predstavništva pomenute institucije.

Istakli bismo i to da po zahtevu klijenata može biti organizovana i korporativna obuka i kurs pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom, kada određeni broj zaposlenih pristupa časovima. Svakako su vrlo fleksibilna pravila, koja se tom prilikom primenjuju, a trebalo bi da se nadležni u okviru zainteresovane firme i pomenute institucije, odnosno jedne od njenih poslovnica dogovore ne samo kada će edukacija početi, već i u kojim terminima će biti časovi organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom. A da bi u potpunosti bili ostvareni zahtevi klijenta, korporativni seminar može biti organizovan i u okviru prostorije njihove kompanije, ukoliko za to postoje propisani uslovi.

Koliko je predviđeno da traje seminar pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom?

Uzevši u obzir da se 20 časova nalazi u nastavnom programu, po čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom, to podrazumeva da će kandidati koji odaberu grupni tip edukacije imati obavezu 5 dana da pristupaju predavanjima. Samim tim što je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford definisano da raspored časova kod grupne edukacije određuje ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, koji isto tako odlučuje o datumu početka, to će nakon što grupa od minimum 4 osobe u bilo kom predstavništvu pomenute institucije bude bila formirana, svi prijavljeni biti detaljno obavešteni o tačnom rasporedu časova.

Ponudom je obuhvaćena i individualna nastava, kada samo jedno lice pohađa predavanja, kao i takozvana poluindividualna, koja je još poznata pod nazivom nastava u paru. Način na koji se ona organizuje sasvim je drugačiji nego kod grupne, tako da profesor, ovlašćeni koordinator za nastavu i jedan, to jest dvoje polaznika odlučuju zajedno o tome na koji način će biti raspoređeno 20 časova nastave, to jest koliko će ona ukupno trajati.

Onda kada za tim postoji potreba, može biti organizovan i korporativni kurs i obuka pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom, a o rasporedu ukupnog nastavnog fonda se u tom slučaju dogovaraju zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i kompanije, čiji radnici bi trebalo časove da prate.

Spisak gradova za kurs i obuku "Pripreme za polaganje ispita za sticanje zvanja stručnjak za upravljanje otpadom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje