Kurs i obuka - Probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja

Prvenstveno vođe timova, ali i menadžeri različitih sektora mogu imati značajnu korist od praćenja ove specijalizovane edukacije. Ipak, naglašavamo da nije naveden uslov za kandidate, pa svako ko želi da dobije dodatne informacije o ovoj temi, može da pohađa nastavu.

Nne samo da je specijalizovana obuka i kurs - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja namenjena fizičkim licima, nego isto tako Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativnu edukaciju.

Radi se o nastavi koja je namenjena određenom broju zaposlenih u nekoj kompaniji. Princip organizacije je prilično jednostavan, uzevši u obzir da se sve prilagođava polaznicima, odnosno nadležnim licima tog preduzeća. Naime, upravo će se oni direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, a u okviru bilo koje poslovnici, dogovoriti oko načina organizacije nastave za zaposlene. Prvo i osnovno što oni moraju definisati jeste datum početka korporativnog kursa, potom dinamiku održavanja časova i naravno termine. Sem toga, moraju precizirati i na kojoj lokaciji bi trebalo nastava za zaposlene da bude organizovana. Napominjemo da je to ujedno i jedini vid edukacije, gde organizator dozvoljava izmenu mesta sprovođenja časova. Naime, ako postoje adekvatni uslovi za rad u okviru konkretnog preduzeća, odnosno ako to klijent bude zvanično kao zahtev izneo, biće organizovan specijalizovani seminar - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja na toj lokaciji. Naravno da će polaznici dobiti sve potrebne informacije vrlo brzo nakon njihovog dogovora.


Inače pojedinačni polaznici mogu da izaberu i na kojoj lokaciji će nastavu pohađati i na koji način. Ponudom pomenute specijalizovane institucije je obuhvaćena klasična i online obuka, a svaka od njih može biti organizovana i u formi poluindividualne i grupne, ali i individualne nastave.

Bitno je napomenuti da mora posedovati računar svaki kandidat, koji bude odlučio časove da prati online. Specijalni softver on ima obavezu tada da instalira i to potpuno samostalno, jer će upravo preko njega i da pohađa predavanja. Bez obzira gde odluči da boravi dok prati nastavu, on mora izabrati prostor u kome postoji stabilna veza sa internetom, kako ne bi bio ugrožen kvalitet edukacije. S obzirom na to da u okviru svake poslovnice pomenute institucije funkcioniše i IT sektor, to polaznici koji imaju neki problem mogu da kontaktiraju te stručnjake i zatraže pomoć ili oko pristupa predavanjima ili oko instalacije programa.

Istakli bismo i to da je klasična nastava ona, koju kandidati pohađaju u poslovnicama navedene institucije. Naravno da će oni u skladu sa tipom edukacije koji budu pohađali dobiti informacije i o terminima održavanja nastave.

TESTOVI


Takođe su obavezni svi prijavljeni da izaberu da li će klasičnu, odnosno online nastavu pratiti u grupi, odnosno potpuno samostalno ili u paru, jer će posle toga dobiti informacije o načinu organizacije.

Najjednostavnije govoreći, sva ta tri tipa obuke se razlikuju po broju polaznika na prvom mestu. Zato je organizator predvideo da grupu može činiti od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro polaznika najviše. Takođe je određeno da se poluindividualni kurs i obuka - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja organizuje za dvoje kandidata, a samo jedan treba da pohađa individualnu nastavu.

Inače je najrigorozniji način organizacije nastave u grupi, uzevši u obzir da isključivo koordinator za nastavu odlučuje o svim detaljima. A ono što on bude zvanično odredio ne sme da se menja, pa se samim tim ni zahtevi kandidata ne smeju uzeti u obzir. Dakle, kordinator za nastavu će odlučiti kako o datumu početka edukacije, tako isto i o terminima održavanja časova i naravno o njihovom rasporedu. Međutim, postoji zahtev koji mora biti ostvaren da bi edukacija tog tipa mogla da bude organizovana. Naime, definisano je jasno koliko ljudi treba da bude prisutno, što znači da četvoro njih minimum treba prvo prijavu da izvrše, posle čega će biti kreirana grupa i definisano na koji način će biti organizovani časovi.

A kada je u pitanju individualni seminar - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja, tada će se polaznik sa profesorom direktno i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti oko svih detalja. Definisaće oni zajedno ne samo kog datuma bi trebalo da počne individualna edukacija, nego i kojim tempom će časovi da budu organizovani i u kojim terminima.

Iako se razlikuje broj polaznika, poluindividualna nastava se organizuje potpuno isto kao i ona, koju pohađa samo jedno lice. Zapravo je jedina razlika u tome što će se u tom slučaju dvoje kandidata o svim pomenutim detaljima dogovoriti sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Prijava svakog fizičkog lica je obavezna, kao i upis. U principu, svaki kandidat može odabrati da li će se prijaviti putem telefona ili elektronski (na mail, odnosno direktno u određenom predstavništvu). Najbitnije je da navede informacije koje se zahtevaju, a koje svakako izuzev imena i prezimena zainteresovanog lica podrazumevaju i broj njegovog telefona, odnosno datum rođenja.

Zahteva se da lično prisustvuje upisu apsolutno svako, ko je u skladu sa navedenim smernicama prijavu pre toga izvršio. Inače je pravilo da zaposleni u jednoj od poslovnica moraju obavestiti na propisani način svakog kandidata i o načinu upisa, odnosno o terminu, ali i o dokumentima koja on mora u tom slučaju da dostavi.

Kojim će se temama baviti stručna obuka i kurs - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja?

Na koji način se uopšteno definiše kreativnost i kako nju možemo kod pojedinaca prepoznati je tema sa kojom će započeti specijalizovani kurs i obuka - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja. A zatim će profesori govoriti o tome kako se kreativnost zaposlenih odražava na funkcionisanje tima, odnosno sektora u kome su oni zaposleni, a posredno i na poslovni proces cele kompanije.

S obzirom na to da prema definiciji kreativnost sadrži dva segmenta, odnosno lične i poslovni, to će profesori samo da se osvrnu na lični, a fokus će staviti na prezentovanje poslovnog aspekta kreativnosti.

Biće govora i o tome kako bi trebalo da se nadležni u konkretnom preduzeću ponašaju prema onim radnicima, koji naročito ispoljavaju kreativnost i tako poboljšavaju kvalitet najpre svog poslovanja, a potom i celo9kupnog poslovnog procesa određene kompanije.

Predviđeno je da specijalizovani seminar - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja ponudi polaznicima mogućnost da saznaju i na koji način bi trebalo da postupe kako bi motivisali zaposlene u svojoj kompaniji.

A isto tako će biti govora i o specifičnim programima, koji se primenjuju u praksi, a čiji je osnovni cilj poboljšanje kvaliteta poslovanja, sa aspekta otkrivanja kreativnosti zaposlenih.

Naravno da će polaznici saznati i kako bi trebalo da komuniciraju sa radnicima, a da bi zaista uspeli da probude njihovu kreativnost i na taj način poboljšaju kvalitet poslovanja.

Isto tako je predviđeno da bude govora i o formalnom i neformalnom odnosu sa zaposlenima, odnosno o tome da li je bolje primeniti klasičan princip odnosa između zaposlenog i vlasnika kompanije ili je ipak potrebna određena doza fleksibilnosti.

Da bi kandidati lakše razumeli tematiku ove edukacije, predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja akcenat donekle stavi i na primere iz prakse. U suštini, profesori će predstaviti adekvatne primere, a koji će biti i dobri i loši. Upravo na osnovu toga će prisutni imati priliku da nauče kako ne bi trebalo da se ponašaju prema članovima svog tima, te koje sve greške vlasnici kompanija, odnosno nadležno lica u komunikaciji sa zaposlenima čine. Upravo zahvaljujući tim greškama oni ubijaju njihovu kreativnost, a što se krajnje negativno odražava i na poslovni proces te kompanije. Zato će i biti primarno predstavljeni ti primeri, kako bi kandidati mogli da shvate šta ne bi trebalo da čine u svojoj firmi.

Lokacija održavanja stručne obuke - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja i termini

Sve informacije o tačnim terminima, ali i o mestu na kome će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja će dobiti svaki kandidat u trenutku upisa. Zapravo će svakome od njih ti podaci biti na raspolaganju onog momenta kada se opredele između svih opcija, koje su u ponudi.

Radi se o tome da ova edukacija može biti organizovana za grupu polaznika, za samo jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme, a prema klasičnom principu i preko interneta.

Pre nego što objasnimo osnovne karakteristike svakog tipa edukacije koji je u ponudi, moramo naglasiti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost održavanja ovog kursa i za zaposlene. U pitanju je korporativni tip edukacije, kada se princip organizacije nastave u najvećoj mogućoj meri prilagođava zahtevima klijenata. Jednostavno, nadležno lice u instituciji organizatora i ovlašćeni predstavnik konkretne firme bi tom prilikom trebalo da se dogovore oko toga na koji način će časovi da budu organizovani. Prvo i osnovno što moraju precizirati jeste datum početka nastave za radnike te kompanije, zatim termine održavanja časova i na kraju njihov raspored, odnosno dinamiku prema koji će celokupan nastavni fond da bude sproveden. Svakako ima slobodu klijent i da zahteva organizaciju časova za njegove radnike u okviru samog preduzeća. A njegova je obaveza u tom slučaju da obezbedi optimalne uslove za rad, odnosno da omogući organizaciju časova u okviru prostora koji je opremljen u skladu sa smernicama, koje će od nadležnog lica u konkretnoj poslovnici organizatora on da dobije.

A kada su u pitanju fizička lica, specijalizovani seminar - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja se organizuje kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu.

Polaznik koji bude odabrao da časove pohađa potpuno samostalno bi trebalo da zna i to da je u pitanju vrlo fleksibilan princip organizacije nastave. Naime, tada će se on samostalno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom, koji bi trebalo individualnu obuku da vodi, dogovoriti oko svega. Zajedno će definisati datum početka, dinamiku održavanja časova i termine u kojima će oni biti organizovani.

Iako dvoje kandidata treba da poluindividualnoj nastavi pristupne, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kada časove pohađa jedan polaznik samostalno. A to znači da se i poluindividualna nastava organizuje na potpuno isti način kao i individualna, samo što u tom slučaju dvoje kandidata u isto vreme treba sa pomenutim stručnjacima da definišu na koji način će časovi da budu organizovani.

Ipak, najrigorozniji je princip, prema kome se organizuje grupni tip edukacije. Najviše osmoro ljudi tada može prisustvovati predavanjima, ali je organizator precizno odredio da četvoro kandidata najmanje treba da bude prijavljeno, kako bi grupa bila formirana. Zapravo je kreiranje grupe navedeno kao osnovni zahtev za početak nastave u tom slučaju. Vrlo brzo pošto četvoro kandidata minimum u konkretnom predstavništvu bude bilo prijavljeno, ovlašćeni koordinator za nastavu će precizirati ne samo datum početka, nego i termine u kojima će časovi da budu organizovani. A isto tako je predviđeno da on odluči i o dinamici, prema kojoj će grupni tip edukacije da bude organizovan, a zatim će sve informacije na propisani način saopštiti prijavljenim kandidatima. Budući da je u pitanju vrlo strogo definisan princip organizacije, to ne postoji mogućnost vršenja nikakvih izmena po zahtevu polaznika, pa će oni svakako o tome da budu informisani.

Već je pomenuto da se i individualna i grupna i poluindividualnu nastava mogu organizovati na klasičan način i preko interneta.

Kandidati koji budu izabrali da časove pohađaju online, će to učiniti preko sopstvenog računara. Bitno je napomenuti da online obuka i kurs - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja podrazumeva pohađanje predavanja preko specijalnog programa, a upravo njega će biti u obavezi kandidat na vreme da instalira na sopstveni kompjuter. Sve informacije o postupku instalacije softvera će biti blagovremeno na raspolaganju polaznicima, a svakako se ne radi o naročito zahtevnom postupku. Zato i jeste očekivano da svako od njih može sasvim samostalno taj program na sopstveni kompjuter da instalira. A podrazumeva se da u okviru svake poslovnice pomenute institucije postoji i tim IT stručnjaka, koji su spremni da pruže pomoć svakom kandidatu, kako u toku praćenja predavanja online, tako i ako naiđu na neku poteškoću prilikom instalacije programa. Stabilna konekcija sa internetom mora postojati u prostoru, u kome će kandidat tokom praćenja predavanja da boravi.

A ako nekome možda više odgovara uobičajeni način organizacija nastave, onda će on časove pohađati u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije. Svakako će se prethodno sa nadležnima dogovoriti oko svih detalja, a prvenstveno oko termina održavanja nastave na klasičan način.

Koliko će specijalizovani seminar - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja da traje?

Napominjemo odmah da se ukupno 15 časova nalazi u nastavnom programu, prema kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja.

Međutim, informaciju o tome koliko će edukacija da traje će svaki kandidat da dobije nakon prijave. Da budemo precizni, podatke o trajanju nastave, ali i o svim ostalim detaljima će polaznici dobiti onog momenta kada se odluče na koji način će zapravo časove pohađati.

U suštini, predviđeno je da četiri sedmice ukupno traje grupni vid nastave. A kasnije, odnosno posle formiranja grupe od minimum 4 člana će svi prijavljeni da dobiju informacije o rasporedu časova, kao i terminima u kojima će predavanja tom prilikom da budu organizovana. Naravno da će koordinator za nastavu odrediti i datum početka edukacije u grupi.

Ali je u ponudi i poluindividualna i individualna edukacija, a i jedna i druga podrazumevaju drugačiji princip organizacije. Zato upravo i nije moguće navesti koliko će trajati nastava u tom slučaju, jer je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da profesor zajedno sa polaznicima i koordinatorom za nastavu odlučuje o tome na koji način će časovi da budu raspoređeni. U suštini to znači da će svako od njih dobiti informaciju o trajanju bilo individualne nastave, bilo poluindividualne, praktično govoreći tek pošto se oko svega budu dogovorili.

Inače se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja. A s obzirom na to da se nastava za zaposlene organizuje baš onako kako odgovara klijentu, to će se on direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovoriti, pored ostalog i o tome na koji način će predviđenih 15 časova u tom slučaju da bude raspoređeno. Baš iz tog razloga napominjemo da i kraće nego nastava u grupi za fizička lica, ali i duže može trajati korporativni seminar. Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da zaposleni u konkretnoj kompaniji kasnije dobijaju informacije i o trajanju edukacije, ali i o tome kog datuma će početi korporativna obuka, gde će biti održana i u kojim terminima će biti organizovani časovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Probudite uspavanu kreativnost kod članova tima i unapredite kvalitet poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje