Kurs i obuka - Pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom

Svi koji žele da započnu sopstveni posao, a ne znaju kako da to učine imaju mogućnost da tokom pohađanja ovog specijalizovanog kursa nauče sve što je potrebno. Svakako Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva apsolutno nikakvo predznanje od kandidata, tako da stručni seminar - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom ko god želi može i da pohađa.

Nastava se organizuje kako za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, isto tako i za zaposlene u kompanijama.

U principu, za radnike preduzeća se organizuje korporativna obuka. A tada se časovi sprovode prema smernicama, koje će na prvom mestu dati klijent, odnosno ovlašćeno lice određenog preduzeća. Potrebno je da se klijent dogovori direktno sa nadležnim licem jedne od poslovnica institucije organizatora o tome na koji način će predavanja za radnike te firme da budu organizovana. Bitno je da oni najpre preciziraju kog datuma će početi korporativni kurs, a zatim i da se usaglase oko ostalih detalja, odnosno oko termina održavanja časova i njihovog rasporeda. S obzirom na to da je jasno definisana ciljna grupa polaznika, to može shodno zahtevu klijenata nastava za zaposlene i u okviru konkretnog preduzeća da bude održana. Naravno da prostor mora biti adekvatno opremljen, a sve informacije o tome će dobiti na vreme zainteresovani klijenti.


Inače, specijalizovana obuka i kurs - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom za pojedinačne polaznike se organizuje online, odnosno prema klasičnom principu. A i za jedan i za drugi tip nastave važi pravilo da kandidati mogu časove da pohađaju kako u okviru grupne, tako isto i poluindividualne, odnosno individualne obuke. S obzirom na to da su svi tipovi nastave u ponudi, očekuje se da u trenutku zvaničnog upisivanja svaki kandidat odluči na koji način će predavanja da pohađa i gde će to učiniti. U skladu sa time će i biti informisan o svim neophodnim detaljima.

Moramo napomenuti i to da je obaveza svakog zainteresovanog kandidata da izvrši najpre prijavu. U principu, on može da dostavi osnovne informacije o sebi zaposlenima u konkretnoj poslovnici institucije organizatora lično. A druga opcija koja je u ponudi za prijavljivanje podrazumeva slanje tih informacija na mail, a svakako se može odlučiti i za varijantu prijavljivanja putem telefona. Od informacija je potrebno kako da navede svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja. Takođe se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da tom prilikom dostavi i informacije za kontakt.

Kada je u pitanju upis, on se vrši isključivo u dogovorenim terminima, a zahteva se i da svaki kandidat, koji bude izvršio prijavu, upisu lično prisustvuje.

TESTOVI


Posebno ističemo da računar mora imati svako, ko se opredeli časove da pohađa online. Takođe, očekuje se i da samostalno kandidat instalira poseban tip programa na taj uređaj. Uzevši u obzir da uopšte nije zahtevan postupak instalacije, predviđeno je da svaki kandidat samostalno pre početka izabranog tipa edukacije svakako to i učini. Međutim, u određenim slučajevima se može dogoditi i da neko ima bilo kakav problem, ali će to sve rešiti članovi IT odeljenja bilo kog predstavništva navedene institucije. Stabilna veza sa internetom mora da postoji u okviru onog prostora, u okviru koga će polaznik da bude dok prati predavanja.

Uobičajeni se princip primenjuje prilikom organizacije nastave u poslovnicama ove institucije. Svakako bi trebalo da u terminima, koji će prethodno biti jasno definisani, bude prisutan polaznik u okviru izabrane poslovnice.

A što se tiče principa organizacija nastave, u ponudi je poluindividualni kurs i obuka - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom, kao i grupna nastava, te naravno individualna.

Različit je samo broj polaznika kod individualne i poluindividualne edukacije, ali se svaka od njih organizuje na potpuno isti način. Dakle, potrebno je da se kandidati sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa profesorom precizno dogovore na koji način će poluindividualnu obuka ili individualna da bude organizovana. Radi se o tome da je njima dozvoljeno zajedno da preciziraju kako datum početka, tako isto i raspored časova, odnosno termine njihovog održavanja. Bitno je naglasiti da dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, a da se individualna organizuje isključivo za jednu osobu.

Ptilično je različit i princip koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u grupi, te podrazumeva vrlo strogo definisana pravila. Stvar je u tome da organizator podrazumeva da u jednoj grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, te je zato i neophodno da najmanji broj njih prijavu izvrše. Zapravo se zahteva formiranje grupe, da bi uopšte nastava na taj način mogla da bude održana. Bitno je naglasiti i to da isključivo koordinator za nastavu u predstavništvu navedene institucije, u kome se prijavi dovoljno kandidata, odlučuje o tome na koji način će časovi za članove te grupe da budu organizovani. Uopšteno govoreći, vrlo brzo pošto grupa bude bila kreirana u tom predstavništvu, ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice će odlučiti kako o rasporedu časova, tako isto i o datumu početka nastave u grupi, odnosno o terminima u kojima će kandidati predavanja da pohađaju. Inače, moramo istaći i to da organizator ne dozvoljava vršenje izmena svega toga, a čak i onda kada to polaznici budu eventualno zahtevali.

Kojim se sve temama bavi stručni seminar - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom?

Kako se sa aspekta trenutno važećeg zakona karakteriše poslovni biznis, ali i mnoge druge vrste, te koji sve tipovi preduzeća postoje je prva tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom da upozna polaznike.

A zatim će profesori objasniti i zbog čega ljudi vrlo često dolaze na ideju da na taj način počnu da posluju. te zašto se događa da određeni biznis jednostavno ne zaživi, iako se radi o odličnoj ideji.

Podrazumeva se da će biti predočeno polaznicima i koje su to delatnosti, koje su posebno tražene trenutno, što će im svakako dati odličnu ideju za pokretanje sopstvenog biznisa

Biće informisani prisutni i šta je potrebno da učine, kako bi rizik sveli na minimum, odnosno da bi automatski na taj način poboljšali i šansu da zaista uspeju u određenoj oblasti.

A na koji način treba kreirati biznis plan i o čemu treba posebno voditi računa su isto teme, kojima će se stručni kurs i obuka - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom detaljno baviti. A tom prilikom će biti pokazano polaznicima i kako bi zaista trebalo biznis plan da izgleda i koje elemente treba da sadrži.

Takođe je važno napomenuti i da je neophodno posmatrati konkurenciju, te uočavati koje greške čine konkurentske kompanije. A informacije o tome na koji način funkcioniše analiza konkurencije će takođe saznati polaznici ove edukacije.

Svakako da će profesori objasniti polaznicima ove obuke i šta je još potrebno da učine, kako bi rizik od neuspeha sveli na minimum, na prvom mestu. Zapravo će se to odraziti na uspešnost, jer će konkretni kandidat mnogo više voditi računa o kvalitetu poslovanja, te će svakako izbegavati potencijalno rizične situacije.

Ukoliko se organizuje korporativni seminar - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom, svi primeri koje profesori predstavljaju mogu biti usklađeni sa delatnošću kompanije, u kojoj su zaposleni polaznici. Naravno ako to nadležno lice bude zvanično zahtevalo, da će profesori da se potrude i da odaberu specifične primere iz prakse. A na taj način će oni kandidatima olakšati shvatanje tematike ove edukacije u najvećoj mogućoj meri, te će im pomoći da zaista uspeju u poslu kojim odluče da se bave.

Gde će biti održan specijalizovani kurs i obuka - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom i u kojim terminima?

Potrebno je da se prilikom upisa svaki kandidat između nekoliko ponuđenih opcija opredeli, kako bi dobio informacije o tome i gde će i kada će biti održana specijalizovana obuka i kurs - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom.

A da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford navodi da nastava može biti organizovana kako na običan i način, tako isto i preko interneta. Inače je predviđeno za oba tipa obuke da polaznici mogu časove pohađati samostalno, zatim u paru ili u okviru grupne nastave. Upravo su to opcije koje su dostupne, pa bi svako od njih trebalo da izabere ne samo gde će časove pohađati, nego i na koji način. Očekuje se da prilikom prijavljivanja, to jest u trenutku kada zvanično bude bio vršen upis, svaki kandidat navede za koju od ponuđenih opcija se opredelio.

U svakoj poslovnici pomenute institucije se tokom godine organizuje ova edukacija, a kada se primenjuje klasičan princip. Naravno da je obaveza svakog kandidata u tom slučaju da prisustvuje nastavi u terminima, koje će pre toga da precizira, a opet sve u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se on bude odlučio.

A što se tiče druge ponuđene varijante, ona se odnosi na praćenje nastave preko interneta, odnosno online. Naravno da mora imati sopstveni kompjuter kandidat u tom slučaju, te je neophodno da posebnu vrstu programa na njega on samostalno instalira. Biće mu ponuđena i pomoć stručnjaka, zaposlenih u IT sektoru svakog predstavništva ove institucije. Zato slobodno može njih kontaktirati ako ne bude mogao da reši neki eventualni problem prilikom instalacije softvera ili uopšteno, kada časove već bude počeo da pohađa. Iako , u principu u tom slučaju polaznici biraju gde će boraviti dok prate predavanja, svakako se zahteva da to bude prostor u okviru koga je veza sa internetom stabilna. Naročito je važno da ne dolazi do ometanja signala, jer edukacija mora biti organizovana na visokom nivou.

S obzirom na to da se i klasična i online nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, to se zahteva da svaki kandidat izabere da li će specijalizovani seminar - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom pohađati u društvu više polaznika ili samo jedne osobe, odnosno samostalno.

Bitno je naglasiti da su strogo definisana pravila, prema kojima se grupni tip edukacije organizuje. Radi se o tome da koordinator za nastavu jedini u tom slučaju ima dozvolu da odredi kako će predavanja za grupu polaznika da budu održana. Ipak, on ne može odlučiti ni o datumu početka grupne edukacije, ni o terminima održavanja časova, kao ni o njihovom rasporedu sve dok u toj poslovnici grupa ne bude formirana. A da bi to moglo da se dogodi, neophodno je da četiri osobe minimum izvrše prijavu. Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi jeste osam, pošto organizator vodi računa o visokom kvalitetu nastave. Nakon što sve bude koordinator definisao, kandidati će dobiti jasna obaveštenja o tome, a od njih se zahteva da se navedenih smernica pridržavaju. Radi se o tome da se izmene ne smeju dozvoliti kod nastave u grupi, jer je to protivno pravilima organizatora.

Na mnogo slobodniji način se organizuju i individualna i poluindividualnu nastava. Zapravo se primenjuje potpuno isti princip, a razlika je samo u broju polaznika. Predviđeno je da dve osobe prate poluindividualnu, a da samo jedan kandidat pristupa individualnoj obuci. Njihova je obaveza da direktno sa nadležnim predavačem dogovore kako će časovi biti organizovani. U principu je pravilo da i koordinator za nastavu određene poslovnice mora učestvovati u tom dogovoru. Definisaće zajedno i termine u kojima će časovi biti organizovani, kao i datum početka individualne ili poluindividualne obuke, te će svakako precizirati i raspored predavanja. A sve to ustvari znači da će se oni usaglasiti i oko trajanja nastave koju budu odlučili da pohađaju.

Pored fizičkih lica, ovu edukaciju mogu da prate i zaposleni u kompanijama. U tom slučaju se organizuje korporativni kurs i obuka - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom. Uzevši u obzir da je poznato da zaposleni nemaju baš mnogo slobodnog vremena, to organizator zahteve njihovih nadležnih maksimalno ispunjava. Zato i jeste predviđeno da se vlasnik određene firme mora u tom slučaju dogovoriti sa ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora o svim detaljima. Trebalo bi naglasiti i to da korporativni seminar može da bude organizovan i u samom preduzeću. Osnovni uslov jeste da klijent to zvanično zahteva od organizatora, posle čega će biti informisan o tome šta mora da sadrži konkretni prostor da bi bilo dozvoljeno zaposlenima tu nastavu da pohađaju. Inače će se organizator i klijent dogovoriti kako o mestu održavanja časova za radnike, tako isto i o detaljima vezano za princip sprovođenja nastave. Naime, preciziraće prvo kog datuma će korporativni kurs da počne, a potom i kojim tempom će nastavni fond da bude održan, odnosno u kojim terminima će radnici biti obavezni predavanjima da pristupaju. Svakako će polaznici i u tom slučaju da dobiju jasna obaveštenja o tome, a u skladu sa pravilnikom institucije organizatora.

Koliko je određeno da traje stručna obuka i kurs - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom?

Zvaničnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćeno nekoliko tipova edukacija, pa samim tim varira i trajanje svake od njih. Zapravo se radi o tome da specijalizovani seminar - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom može biti organizovan i za jedno lice i za njih dvoje i za grupu, a svaki tip edukacije podrazumeva i drugačiji način organizacije.

Najbitnije je naglasiti da se ukupno osam časova nalazi u programu ove edukacije. A u slučaju grupne nastave će taj broj časova biti raspoređen na ukupno dve sedmice.

S obzirom na to da koordinator za nastavu odlučuje ne samo rasporedu časova, nego i o svemu ostalom što je vezano za organizaciju nastave u grupi, podrazumeva se da će polaznici nakon ostvarenja osnovnog zahteva za početak nastave tog tipa dobiti informacije i o datumu početka, ali i o dinamici održavanja časova i naravno o tome u kojim terminima će predavanja za grupu polaznika da budu organizovana.

Ali kada je u pitanju nastava u paru ili individualna, važe sasvim drugačija pravila. Jednostavno rečeno, ili dvoje polaznika ili samo jedan će se tada sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim predavačem dogovoriti, između ostalog i oko rasporeda predavanja. Upravo zato se lako može dogoditi da i individualna edukacija i poluindividualna traju duže od dve sedmice i kraće, pošto isključivo trajanje zavisi od dogovora između polaznika i nadležnih u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Princip prema kome se organizuje korporativni kurs i obuka - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom je vrlo sličan onome, koji važi za individualnu i poluindividualnu nastavu za fizička lica. A u suštini je jedina razlika u tome što se ovlašćeno lice jedne od poslovnica navedene institucije u tom slučaju oko svih detalja, pa samim tim i oko dinamike sprovođenja časova mora dogovoriti direktno sa klijentom, to jest sa zvanično ovlašćenim predstavnikom kompanije čiji radnici će časove da pohađaju. Takođe i u tom slučaju važi pravilo da nastava za zaposlene može da traje i kraće nego grupna za fizička lica, ali i duže od toga.

Spisak gradova za kurs i obuku "Pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje