Kurs i obuka - Saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine

Prvenstveno lica koja su u sektorima zaduženim za zaštitu životne sredine u okviru različitih preduzeća zaposlena bi trebalo da pohađaju ovaj stručni seminar. Svakako da nema nekih naročitih zahteva, koje bi morao svaki polaznik da ispuni pre toga, osim da ima interesovanje za konkretnu temu i naravno da poseduje zahtevani nivo poznavanja korišćenja računara i specijalnih računarskih programa. U tom smislu se može reći da je stručni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine namenjen svakome, ko je za upoznavanje sa konkretnom tema zainteresovan.

Odmah moramo istaći informaciju da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanim pojedincima da pohađaju ovu edukaciju, ali isto tako može biti organizovan i korporativni tip obuke. A u tom slučaju tačno određeni broj zaposlenih u okviru zainteresovane firme treba da pristupe pohađanju časova.

A pre nego što se osvrnemo na osnovne principe organizacije nastave za fizička lica, moramo napomenuti da korporativni tip nastave podrazumeva prilično slobodna pravila organizacije. U načelu će nadležni u pomenutoj obrazovnoj instituciji da se potrude sve zahteve klijenata tada da ispoštuju, te da na što jednostavniji način omoguće radnicima određenog preduzeća da pohađaju časove. Sa tim ciljem može da bude organizovana i korporativna obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine direktno u prostorijama matičnog preduzeća polaznika. Ipak, da bi to organizator dozvolio, obavezuje se nadležno lice te kompanije da ispoštuje sve propisane zahteve, to jest da u tom slučaju izabere prostor koji je adekvatno opremljen i u kome na zahtevanom nivou može biti organizovana nastava. Svakako moramo napomenuti i to da je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da se nadležno lice jedne od poslovnica direktno mora dogovoriti sa predstavnikom zainteresovane kompanije o detaljima u vezi sa organizacijom nastave. A uz to što oni imaju obavezu da najpre definišu na kojoj će lokaciji nastava namenjena zaposlenima da bude održana, potrebno je i da se usaglase oko detalja koji su vezani za organizaciju časova. A to znači da moraju definisati kog datuma će početi korporativni seminar, kao i da će precizirati tačne termine u kojima bi trebalo zaposleni predavanja da pohađaju. Sem toga, važno je i da se oni usaglase oko detalja koji su vezani za raspored predavanja, što znači da imaju obavezu na taj način da definišu koliko bi ukupno trebalo korporativni tip nastave u konkretnom slučaju da traje. Naravno da se podrazumeva i da će svaki polaznik, to jest član kolektiva tog preduzeća dobiti jasne smernice o tome šta mora da bude dostupno od opreme u određenom prostoru i kako bi, uopšteno on trebalo da bude opremljen, da bi nastava bez ikakvih smetnji i na propisanom nivou kvaliteta u okviru njega bila organizovana. Uz maksimalno poštovanje pravila navedene obrazovne institucije će svaki radnik zainteresovanog preduzeća, koji bi trebalo da pohađa korporativni seminar i da bude obavešten ne samo o načinu organizacije časova, nego i o tome na kojoj će lokaciji u tom slučaju da bude organizovana nastava.


A kada je reč o pojedinačnim polaznicima, princip organizacije nastave je nešto drugačiji, uzevši u obzir da oni imaju više mogućnosti na raspolaganju. Ustvari se radi o tome da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije časova i prema klasičnom principu i onlajn. A i za jedan tip edukacije i za drugi je predviđeno da kandidati treba da izaberu hoće li predavanja da prate u formi individualne nastave ili im više odgovaraju pravila prema kojima će biti organizovan poluindividualni ili grupni tip edukacije. Nakon što sve to budu i saopštili nadležnima, oni će i moći da dobiju informacije o detaljima, koji su vezani za način organizacije časova.

Pre svega toga su u obavezi da u skladu sa zvaničnim pravilnikom navedene institucije izvrše prijavljivanje, to jest da se upišu.

U toku radnog vremena bilo koje poslovnice mogu prijavu da izvrši lično ili preko telefona. Zahteva se da dostave informacije o datumu svog rođenja i naravno broj telefona, te se svakako podrazumeva da će prilikom prijavljivanja navesti i svoje ime i prezime. A izuzev na već pomenute načine, prijavljivanje može da bude izvršeno i elektronski. U tom slučaju će kandidati sve navedene informacije biti u obavezi da pošalju na zvaničnu mejl adresu.

TESTOVI


Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije je predviđeno da mora biti izvršeni upis svakog prethodno prijavljenog polaznika, a naravno da će i u tom slučaju biti maksimalno poštovana pravila. U principu je najbitnije da kandidati lično dođu i upišu se, jer je taj zahtev naveden od strane organizatora. Takođe će biti u obavezi da dostave i propisana dokumenta, a o čemu će ih svakako prethodno nadležni i informisati.

Uzevši u obzir da pomenuta specijalizovana obrazovna institucija nudi nekoliko načina za pohađanje predavanja, jasno je zašto se zahteva od svakog prijavljenog kandidata da se između tih opcija opredeli. Da ponovimo još jednom, specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine može biti održan za grupu polaznika, samo za jedno lice i za dvoje njih u isto vreme, budući da je u ponudi grupni, individualni i poluindividualni tip nastave. Isto tako je zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije određeno da svaki polaznik ima obavezu da izabere da li će časove da pohađa na uobičajeni način ili želi to da učini online.

Ako se neko odluči za varijantu da predavanja pohađa potpuno samostalno, biće informisan i o tome da se u tom slučaju primenjuju posebno fleksibilna pravila organizacije, te da se i značajan nivo slobode u donošenju odluke o načinu organizacije časova daje upravo polazniku. Naime, stvar je u tome da bi u tom slučaju trebalo upravo kandidat koji odluči nastavu na taj način da pohađa da sa nadležnima u izabranoj poslovnici precizira po kom principu će biti organizovani časove. Ustvari se radi o tome da tom prilikom profesor, koordinator za nastavu i jedan polaznik donose zajedno odluku o terminima u kojima će časovi biti održani, zatim o njihovom rasporedu i naravno da definišu kog datuma će početi individualni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija o zaštiti životne sredine. A s obzirom na to da u tom slučaju oni treba da se dogovore i o rasporedu predavanja, to jest o dinamici u skladu sa kojom će časovi definisani nastavnim fondom da budu raspoređeni, automatski će oni da se usaglase i oko trajanja individualne edukacije.

Potpuno istovetan princip se primenjuje i kada se polaznik odluči za varijantu da nastavu pohađa o paru, odnosno u okviru takozvane poluindividualne. S obzirom na to da je jedina razlika u tom slučaju vezana za broj polaznika, sasvim je jasno zašto je predviđeno da dvoje njih treba sa nadležnima u tom predstavništvu da preciziraju na koji način će časovi biti organizovani. U suštini važe ista pravila, tako da se oni usaglašavaju i oko termina održavanja časova i oko datuma početka, te rasporeda predavanja. Isto tako će definisati posredno i koliko bi trebalo da traje edukacija u konkretnom slučaju.

Ne samo da se razlikuje broj osoba, koje bi trebalo da pohađaju predavanja u okviru grupne nastave, nego se u značajnoj meri razlikuje i princip organizacije nastave. Naime, isključivo ovlašćeno lice poslovnice u kojoj bude ostvaren zahtev za početak edukacije tog tipa, definiše na koji način će časovi za grupu kandidata biti organizovani. Da pojasnimo, koordinator za nastavu odlučuje i o datumu početka grupne edukacije i o terminima održavanja časova, te svakako o rasporedu predavanja. A jedino o čemu on ne može doneti odluku jeste kada će početi nastava tog tipa, pošto to isključivo zavisi od formiranja grupe. Jednostavno rečeno, tek pošto četvoro kandidata minimum prijavu bude izvršilo u tom predstavništvu, te bude bio ostvaren zahtev za početak grupne edukacije, koordinator za nastavu će pristupiti definisanju svega navedenog. Međutim, on neće tom prilikom doneti odluku o tome koliko bi trebalo ukupno da traje grupna obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine, jer će to pre toga biti definisano od strane nadležnih u instituciji organizatora. Upravo ta informacija će biti dostupna svakom polazniku već kada bude bio završen upis, pa čak i kada se bude prijavljivao. Ovom prilikom je posebno važno da naglasimo i to da se izmene ne dozvoljavaju, to jest da sve ono što koordinator za nastavu bude odredio ne sme da bude promenjeno. Dakle, ukoliko bilo koji član određene grupe ne bude mogao da se uklopi u definisani datum početka nastave ili u termine održavanja časova, odnosno ako mu možda ne odgovara raspored predavanja, nema razloga da zahteva izmenu, jer jednostavno pravilnik pomenute obrazovne institucije to ne dozvoljava.

Svaki pojedinačni polaznik je u obavezi i da samostalno odluči gde želi da boravi dok časove pohađa. Na raspolaganju su mu dve mogućnosti, tako da bira između organizacije nastave na klasičan način i putem računara.

Prva varijanta podrazumeva da će časovi biti održavani u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, a tada se primenjuju standardna pravila. Trebalo bi napomenuti i to da se očekuje od svakog prijavljenog kandidata, koji bude odlučio predavanja po tom principu da pohađa da izabere i kako će to učiniti, a da bi mogao da dobije relevantne informacije o načinu organizacije časova. U principu isto pravilo važi i kada je u pitanju specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine koji polaznici odluče da pohađaju online.

Naravno da oni moraju imati sopstveni kompjuter da bi bili u prilici predavanja tako da prate, s tim da taj računar svakako mora i da ima odgovarajuće karakteristike, sa čime će svakako prilikom prijavljivanja i zvanično upisivanja biti upoznat svaki polaznik pojedinačno. Bitno je da samostalno izvrši instalaciju softvera svako od njih, a pre toga će dobiti precizne informacije o tom postupku od nadležnih. Uz to se zahteva da propisani uslovi za rad budu obezbeđeni, u smislu da svaki polaznik konkretnom računaru osigura stabilnu vezu sa internetom. Naravno da on može lično izabrati gde će da bude dok predavanja onlajn pohađa, ali mora voditi računa i o ovom vrlo važnom detalju. Sledeće što moraju znati svi koji odluče tako časove da pohađaju jeste da pomenuta obrazovna institucija nudi i usluge tehničke podrške svakom prijavljenom kandidatu po zahtevu. Naime, IT stručnjaci su zaposleni u predstavništvima pomenute obrazovne institucije u svim gradovima. A oni će se potruditi da otklone različite poteškoće na koje polaznici budu naišli ili u toku postupka instalacije programa za praćenje nastave ili dok predavanja budu bila organizovana.

Šta izučava stručni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine?

U osnovi će biti predstavljen ukratko Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srbije, a odmah zatim je predviđeno da specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine bude usmeren na osnovnu temu.

Zapravo će neposredno pre toga biti objašnjeno polaznicima i šta podrazumevaju informacione tehnologije po definiciji, te zbog čega je njihova primena bitna u tom segmentu.

Akcenat će biti stavljen na njihovo korišćenje u oblasti energetskih resursa, odnosno na primeru informacionih tehnologija prilikom postupka upravljanja njima, a sa ciljem maksimalno pozitivnog učinka.

Moramo naglasiti da će celokupna obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine biti, praktično rečeno u formi interaktivne nastave, jer će polaznici razgovarati sa predavačem i jedni sa drugima o temama, koje su uvrštene u program ove edukacije.

Biće govora i o tome šta podrazumeva pojam održivog razvoja i na koji način bi on trebalo da bude unapređen u praksi.

U skladu sa nastavnim programom ove specijalizovane edukacije je predviđeno da polaznici budu upoznati sa primenom informacionih tehnologija prilikom vršenja različitih proračuna. Fokus će biti stavljen prvenstveno na proračune zagađenja zemljišta ili vazduha, te će u tom segmentu stručni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine ponuditi prisutnima mogućnost da se upoznaju sa korišćenjem različitih metoda. A na osnovu rezultata procene, odnosno analize i uz korišćenje informacionih tehnologija se dolazi do značajnih pomaka u zaštiti životne sredine, pa će svakako i to predočiti prisutnima profesor.

Trebalo bi i da različiti primeri budu predstavljeni tokom ove stručne obuke, a na osnovu kojih će prisutni biti u prilici da bolje shvate zbog čega je važno informacione tehnologije koristiti i kako one unapređuju kvalitet životne sredine.

S obzirom na to da je ova edukacija zamišljena kao interaktivna, podrazumeva se i da sve eventualne nejasnoće koje polaznici imaju mogu da reše u direktnom kontaktu sa predavačem.

Kada i gde će da bude organizovan specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine?

Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik dobiti u trenutku upisa informaciju o tome gde će biti održana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine i u kojim terminima, ali isključivo nakon toga što odluči kako će da pohađa predavanja.

Da ne bi bilo nedoumice, odmah moramo napomenuti da nastava može biti održana kako za grupu polaznika i za samo jedno lice, tako isto i u paru, odnosno kroz takozvanu poluindividualnu, a svaka od njih se organizuje prema klasičnom principu i putem računara. Shodno pravilniku Obrazovnog centra Akademije Oxford, obavezan je svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice da izabere i kako će pohađati predavanja i na kojoj lokaciji, te će nakon donošenja odluke o tome i biti informisan o neophodnim detaljima. U principu je najbolje da on to navede prilikom prijavljivanja, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica, a najkasnije se mora izjasniti u momentu zvaničnog upisa.

Online nastava će biti organizovana samo ako za praćenje časova kandidat bude u tom slučaju koristio sopstveni računar i ako ispoštuje sve smernice, koje će mu prethodno dati organizator. A te smernice podrazumevaju da on na taj uređaj mora instalirati namenski softver, u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije. Isto tako će biti u obavezi da obezbedi propisane uslove za rad, a u smislu da sve vreme trajanja edukacije izabrani računar koristi stabilnu internet konekciju. Inače, svaki pojedinačni polaznik tada ima pravo da izabere gde želi da boravi, odnosno se koje lokacije želi da pohađa predavanja, ali je stabilna veza sa internetom apsolutni imperativ u tom slučaju. Bitno je i da niko od njih ne brine ako se ne snađe prilikom postupka instalacije programa ili ako naiđe na bilo kakvu poteškoću dok bude pohađao predavanja na taj način, jer u apsolutno svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku kandidatima. Naime, u IT sektoru su zaposleni vrsni stručnjaci, koji će se potruditi da što je moguće pre otklone bilo kakav problem, s tim da je potpuno svejedno da li kandidat na tu poteškoću naiđe dok pohađa časove ili dok pokušava da instalira konkretni program.

Obavezni smo da napomenemo i to da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine može biti održan i na klasičan način. Podrazumeva se da će tada časovi biti organizovani u okviru prostorija izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije i da naravno svaki kandidat treba da bude prisutan lično u terminima, koje će prethodno sa nadležnima dogovoriti. U principu termini održavanja časova zavise primarno od toga da li on odluči nastavu da pohađa samostalno, u društvu još jedne osobe ili u grupi, pa se zato zahteva da odmah nakon toga svako od njih odluči i kako želi časove da pohađa.

U jednoj grupi je od strane institucije organizatora definisano da ukupno osmoro ljudi sme pratiti predavanja, te da je četvoro njih minimum potrebno prijavu da izvrše, kako bi nastava na taj način bila organizovana u okviru samog predstavništva. Međutim, često se događa da polaznici to ne razumeju u potpunosti, te očekuju da odmah počne edukacija tog tipa, ali to jednostavno nije moguće. Iz tog razloga naglašavamo još jednom, a nadležni u poslovnicama pomenute obrazovne institucije će svakako informisati svakog prijavljenog o tome, da grupni tip edukacije ne počinje odmah, već tek nakon što grupa od 4 kandidata najmanje bude zvanično u toj poslovnici oformljena. Dakle, onog momenta kada toliko osoba minimum budu izvršile prijavu će kordinator za nastavu oformiti grupu i pristupiti definisanju pravila u vezi sa organizacijom časova. A to znači da će on precizirati kog datuma bi trebalo da počne grupni tip edukacije, na prvom mestu, te da će nakon toga odlučiti i o terminima održavanja časova za tu grupu polaznika i o njihovom rasporedu. Da ne bi bilo neke nedoumice, moramo napomenuti da polaznici ranije mogu dobiti informaciju o tome koliko bi trebalo specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine u tom slučaju da traje, jer se to definiše na nivou svih poslovnica konkretne obrazovne institucije. Ne postoji mogućnost vršenja izmena svega onoga što koordinator za nastavu bude odredio, a po zahtevu bilo kog polaznika, jer je to u suprotnosti sa aktuelnim pravilnikom.

Mogu se odlučiti zainteresovani kandidati i da nastavu pohađaju u društvu još jedne osobe, kojom prilikom će biti organizovana poluindividualna obuka. Pravila sprovođenja časova u tom slučaju su prilično slobodna, tako da se dopušta kandidatima tom prilikom da preciziraju u sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu u okviru predstavništva, u okviru koga su se prijavili i upisali, ali i sa nadležnim profesorom, kako će da budu organizovani časovi. A pod tim se misli na činjenicu da oni moraju precizirati kog datuma će početi nastava u paru, a zatim i da je neophodno da se opredele oko termina održavanja predavanja i oko toga kakvom bi dinamikom trebalo časovi da budu sprovedeni. Budući da je njihova obaveza da definišu i raspored predavanja, odnosno da se usaglase oko dinamike održavanja svih onih časova, koji su navedeni u predviđenom programom edukacije, oni će na taj način precizirati koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualni tip nastave.

Samo jedna osoba može pohađati predavanja, a u kom slučaju će biti organizovana individualna obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine. U skladu je sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije da tada važe potpuno iste obaveze kao i kod poluindividualne nastave, a razlika je samo u tome što jedna osoba precizira konkretne detalje sa nadležnima.

Potrebno je napomenuti i ono što bi značilo svakako nadležnim licima u brojnim kompanijama, a odnosni se na edukaciju namenjenu samo zaposlenima. Naime, ova stručna obuka može da bude prilagođena isključivo određenom broju zaposlenih. Uopšteno rečeno, biće organizovan korporativni seminar u tom slučaju, a ako to neko bude zvanično zahtevao od nadležnih u okviru konkretnog preduzeća. Da bi organizator maksimalno olakšao i polaznicima i njihovim nadležnima, biće dozvoljena i izmena vezano za lokaciju održavanja časova u tom slučaju. Naime, ukoliko direktor određene firme ili nadležni predstavnik, koji bude prisustvovao dogovoru sa organizatorom, bude naveo zahtev da zaposleni treba časove da pohađaju u okviru svog radnog mesta, podrazumeva se da će nadležni sve to maksimalno ispoštovati, ali samo ukoliko budu dostupni optimalni uslovi za rad. U tom smislu je predviđeno da predstavnik zainteresovane kompanije bude informisan o tome šta mora sadržati odabrani prostor, da bi bilo dozvoljeno organizovati časove za zaposlene u njemu. Pincip organizacije korporativnog kursa je naročito jednostavan, jer pomenuta obrazovna institucija svakako nastoji maksimalno da olakša pohađanje nastave radnicima, te u tom smislu sa nadležnim licem upravo predstavnik organizatora i dogovara ne samo gde će predavanja biti organizovana, već i na koji način. A pod tim se misli na preciziranje datuma početka korporativne obuke, kao i na definisanje termina održavanja časova, nego i na određivanje njihovog rasporeda. S obzirom na to da su u obavezi i predstavnik institucije organizatora i predstavnik kompanije klijenta da definišu raspored predavanja, posredno će oni da se usaglase i oko tačnog trajanja korporativnog kursa. Nedugo nakon toga će svakog pojedinačnog polaznika, odnosno zaposlene koji treba časove u tom slučaju da pohađaju, informisati o onome što su precizirali.

Koliko je predviđeno ukupno da traje stručna obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine?

Različito je trajanje za svaki tip edukacije, zato što se podrazumeva i različit princip organizacije. Međutim, svako koga interesuje grupni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine će ranije dobiti informacije o tome koliko će nastava u tom slučaju trajati.

Odmah da napomenemo da se u programu, prema čijim pravilima ova specijalizovana edukacija treba da bude organizovana, nalazi ukupno 12 časova.

Kada je u pitanju nastava koju treba da pohađa više polaznika, odnosno grupni tip edukacije, predviđeno je od strane nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford da u tom slučaju obuka traje ukupno jedan mesec. S obzirom na to da je u pitanju specifičan princip organizacije, to je i definisano pravilnikom navedene obrazovne institucije da bi svaki član te grupe trebalo da dobije informacije o rasporedu časova, a nakon što koordinator za nastavu bude to precizno definisao. Zapravo nakon što grupa od četiri osobe najmanje u tom predstavništvu bude oformljena i na taj način ispunjen zahtev za početak organizacije nastave tog tipa, ovlašćeni koordinator za nastavu će precizno definisati sve, pa i raspored časova i o tome informisati prijavljene, uz posebnu napomenu da se izmene na njihov zahtev ne smeju u tom slučaju dozvoliti.

Suprotno od toga, kada neko odluči nastavu da pohađa ili samostalno ili u okviru takozvane poluindividualne, treba da zna da važe sasvim drugačija pravila organizacije, pa i trajanje može da bude različito. A ta pravila su posebno fleksibilna i podrazumevaju da je data sloboda svakom kandidatu da u dogovoru sa profesorom, koji bi trebalo da vodi poluindividualni seminar - saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine ili individualni, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizira kojim tempom će časovi biti organizovani. Na taj način se oni usaglašavaju i oko trajanja bilo nastave u paru, bilo individualne.

Najjjednostavnije bi bilo reći da se potpuno ista pravila kao i kod poluindividualne i individualne edukacije namenjene pojedincima, primenjuju i kada je u pitanju korporativna obuka. Zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća će tada da pohađaju predavanja, a o načinu organizacije časova, odnosno u trajanju edukacije tog tipa će se dogovoriti nadležno lice te kompanije i nadležno lice institucije organizatora. Ne samo da će oni precizirati raspored časova i samim tim odlučiti o trajanju korporativnog kursa, nego će se dogovoriti i o datumu početka nastave, potom o tome na koje će lokaciji predavanja za zaposlene da budu organizovana i u kojim će terminima časove da pohađaju, pa će sve to saopštiti polaznicima na način koji je od strane organizatora za to zvanično i propisan.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da iskoristite prednosti informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje