Kurs i obuka - Saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki

Iz naziva ove stručne edukacije je potpuno jasno kome je namenjena, ali ipak naglašavamo da svi koji imaju dodira sa postupkom javnih nabavki, kao i knjigovođe i računovođe, te nadležni u sektoru nabavke mogu imati prilično veliku korist od gradiva, koje će biti obrađeno tokom kursa. Međutim, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da je specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki zapravo namenjena svima, koji imaju interesovanje za ovu tematiku, pošto organizator ne zahteva da nijedan polaznik ima predznanje u vezi sa konkretnom temom.

Jedino što se zahteva od apsolutno svakog fizičkog lica, koje želi da pohađa ovu stručnu obuku, jeste da se pridržava pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford, a vezano najpre za prijavljivanje, zatim upisivanje i za izbor tipa edukacije koji želi da pohađa.

Najpre da napomenemo da u toku godine zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavljivanje, kojom prilikom su u obavezi da dostave osnovne podatke o sebi. A ti podaci moraju uključivati ne samo prezime i ime svakog pojedinačnog kandidata, nego i datum njegovog rođenja, kao i broj telefona za dalji kontakt. Uopšteno rečeno, svaki polaznik će odabrati da li mu odgovara te informacije da pošalje na zvaničnu mejl adresu najbližeg predstavništva pomenute obrazovne institucije ili želi da to učini putem telefona, s tim što postoji mogućnost i da prijavljivanje bude izvršeno lično i to dolaskom u prostorije odabrane poslovnice.


A nakon što to bude učinio u skladu sa pravilima, svaki polaznik će biti obavešten o postupku upisa. Radi se o tome da ova obrazovna institucija podrazumeva obavezno prisustvo svakog kandidata u trenutku upisa, kao i dostavljanje određenih dokumenata, o čemu će svaki pojedinačni kandidat da bude na vreme obavešten.

Kada bude vršio upis, biće u obavezi i da odluči na koji način želi stručni seminar - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki da pohađa. Prethodno će biti objašnjeno svakom pojedinačnom kandidatu da ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave na klasičan način ili online, a za oba tipa edukacije važi pravilo da mogu biti održani kako za samo jednog polaznika, tako isto i za njih dvoje u isto vreme, ali i za grupu. Baš zato što postoji toliko opcija u zvaničnoj ponudi institucije organizatora, navedeno je da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da se izjasni o tome prilikom prijavljivanja, a najkasnije kada bude vršio zvaničan upis.

Dobiće sve potrebne informacije o tome koje karakteristike mora da ima izabrani računar, da bi mogao nastavu online uz njegovo korišćenje da pohađa. A nakon toga će takođe svaki pojedinačni polaznik biti obavešten i o koracima, koje mora preduzeti prilikom instalacije namenskog programa, što je svakako njegova obaveza u tom slučaju. Isto tako će biti napomenuto kandidatima da moraju sa puno pažnje da odaberu gde će boraviti tokom pohađanja nastave, jer je izuzetno značajno da stabilna veza sa internetom u tom prostoru postoji. Istakli bismo i podatak da ova obrazovna institucija nudi svakom prijavljenom kandidatu u tom slučaju i mogućnost da koristi usluge profesionalne tehničke podrške, a koja funkcioniše u okviru poslovnica u svim gradovima.

TESTOVI


Sledeća opcija koja je zainteresovanima na raspolaganju podrazumeva da će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki biti organizovan na klasičan način. A to znači da kandidat tada ima obavezu predavanja da pohađa u prostorijama one poslovnice, u kojoj je pre toga izvršio prijavu.

Nakon što sve to bude odabrao, moraće i da se opredeli između mogućnosti da onlajn ili klasičnu nastavu pohađa u paru, zatim u grupi ili individualno.

Najstrožija pravila organizacije će biti primenjena kada je u pitanju grupna obuka, a tada nastavu treba od četvoro do najviše osmoro kandidata da pohađaju. S obzirom na to da je broj polaznika vrlo jasno određen, to je i iznet zahtev da u konkretnoj poslovnici prvo bude formirana grupa, pa da tek posle toga koordinator za nastavu definiše detalje u vezi sa organizacijom časova. Jednostavno, nakon što četiri osobe najmanje budu prijavu izvršile, biće pristupljeno definisanju datuma početka edukacije u grupi, potom termina u kojima će časovi biti organizovani i njihovog rasporeda. A prethodno će svaki zainteresovani kandidat dobiti informaciju o tome koliko će ukupno da traje edukacija tog tipa, uzevši u obzir da je to podatak koji isključivo definišu nadležna lica u okviru konkretne obrazovne institucije i da se to primenjuje za predstavništvo u apsolutno svakom gradu. Moraju znati svi koji izvrše prijavu za pohađanje nastave u grupi da se izmene ne dozvoljavaju, što znači da bez ikakvog pogovora svaki kandidat mora u potpunosti ispoštovati ono što ovlašćena lica pomenute obrazovne institucije pre toga budu definisala.

Kome god ne budu odgovarala tako stroga pravila organizacije može da odluči časove da pohađa ili samostalno ili u društvu još jedne osobe, jer se i individualni i poluindividualni tip edukacije organizuju na mnogo jednostavniji način. Naime, dozvoljeno je svakom pojedinačnom polazniku da sa profesorom najpre, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u tom slučaju odredi i kog datuma će početi edukacija i kako će časovi biti sprovedeni. Zapravo se oni usaglašavaju oko termina održavanja časova i oko njihovog rasporeda, pa na taj način čak zajedno donose odluku i o tome koliko će ukupno da traje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki.

Nadležni u okviru bilo koje kompanije imaju pravo da zahtevaju organizaciju korporativnog tipa nastave, a za tačno određeni broj zaposlenih u toj firmi. Pravilo je da se zahtevi klijenta, odnosno predstavnika zainteresovane kompanije u tom slučaju ispunjavaju koliko god to dozvoljavaju mogućnosti. Iz tog razloga je predviđeno da se on direktno sa zvanično ovlašćenim licem bilo koje od preko 35 poslovnica institucije organizatora dogovara o načinu organizacije časova i o lokaciji. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo naglasiti da isključivo kada je u pitanju korporativni tip nastave, ova obrazovna institucija nudi mogućnost promene mesta održavanja nastave, a kojom prilikom će ona biti organizovana u prostorijama zainteresovanog preduzeća. Vrlo je važno da svi zahtevi organizatora, koji se tiču opremljenosti prostora budu ispoštovani u tom slučaju, jer isključivo tada može biti izvršena promena u tom segmentu. Inače je predviđeno pravilnikom da se klijent i organizator tom prilikom dogovaraju i o svim ostalim detaljima, a koji podrazumevaju termine održavanja časova, odnosno njihov raspored, kao i datum početka nastave te vrste.

Nastavni program stručne obuke - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki

Najpre će sa osnovama trenutno važećeg Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ broj 124 / 2012, te sa njegovim dopunama, koje su objavljene zvanično u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ i to u brojevima 14 / 2015 68 / 2015 biti upoznati svi polaznici ovog stručnog kursa.

Svakako će u toku uvodnog predavanja dobiti informacije o tome šta je predmet ovog zakona, a predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki zatim bude usmeren na detalje koji se tiču pojmova, koji će biti predstavljeni u tom zakonu. Pored toga što će saznati šta tačno podrazumeva javna nabavka i kako se kreira ugovor o javnoj nabavci, biće informisani i o tome ko je dobavljač, ko je kandidat i ponuđač, odnosno podnosilac prijave i zainteresovano lice. Naravno da će u tom segmentu biti govora i o takozvanoj odgovarajućoj ponudi i o njenoj definiciji, kao i elektronskoj ponudi, a zatim će biti predstavljen pojam elektronske licitacije i svi ostali izrazi koji se u tom zakonu pominju.

A da bi zaista bili u mogućnosti da u praksi izbegnu različite prevare, koje se neosporno javljaju u toku postupka javnih nabavki, kandidati moraju biti upoznati i sa time šta podrazumeva ugovor o javnoj nabavci. Upravo o tome će biti govora u sledećem segmentu ove edukacije, tako da će profesor taksativno navesti i kako taj ugovor treba da izgleda kada je u pitanju nabavka usluga ili dobara, odnosno nabavka radova, te kada su u pitanju takozvane mešovite nabavke.

Dobiće prisutni informaciju i o tome u kojim slučajevima ovaj zakon ne sme da bude primenjen, a posle toga će biti predstavljena osnovna načela javnih nabavki. Upravo taj segment je izuzetno značajan za izbegavanje potonjih prevara, tako da će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki dobiti precizne informacije kako o načelu obezbeđivanja konkurencije i o načelu ekonomičnosti, odnosno o načelu efikasnosti, tako isto i o načelu transparentnosti postupka javne nabavke. Pored toga će profesor objasniti i šta podrazumeva načelo zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti, ali i šta je načelo transparentnosti postupka javne nabavke.

Predviđeno je nastavnim programom da svaki polaznik sazna i kako se vodi evidencija u toku konkretnog postupka, odnosno koja sve dokumenta moraju da budu priložena, da bi javna nabavka bila izvršena u skladu sa odredbama pomenutog zakona.

Sprečavanje korupcije i sukoba interesa je izuzetno značajan segment Zakona o javnim nabavkama, a istovremeno je posebno važno da sa tim delom precizno bude upoznat svako ko odluči da pohađa ovu stručnu obuku.

Predviđeno je da svaki polaznik nauči i na koji način može da bude sprečena korupcija, odnosno da bude upoznat sa opštim merama koje bi u tom slučaju trebalo da budu primenjene.

Zatim će predavač govoriti o internom aktu, koji ima obavezu da donese naručilac, a kako bi na taj način bliže uredio celokupan postupak. Biće prikazani primer jednog takvog akta, te se podrazumeva isto tako i da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki u tom delu ponuditi prisutnima mogućnost i da saznaju koje se greške često javljaju prilikom sastavljanja internog akta. Naravno da će profesor objasniti i kako bi valjalo postupiti u praksi da te greške budu svedene na minimum.

Na koji način bi trebalo da integritet postupka javnih nabavki bude zaštićen i zbog čega je navedeno u aktuelnom Zakonu o javnim nabavkama da postoji dužnost da eventualno uočena korupcija bude prijavljena.

U članu broj 25 pomenutog zakona je navedeno u kojim slučajevima mora da bude doneta zabrana određenim licima u vezi sa radnim angažovanjem kod dobavljača.

Šta treba da sadrži takozvana izjava o nezavisnoj ponudi je tema, kojoj će takođe specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki posvetiti dovoljno pažnje. Zatim će biti reči o tome u kojim slučajevima dolazi do povrede konkurencije i zbog čega je važno da ta nepravilnost bude prijavljena. Sve to isto će biti obrađeno i vezano za sukob interesa, a podrazumeva se da će profesor objasniti i u kojim slučajevima mora da bude doneta zabrana da ugovor o javnim nabavkama bude zaključen.

Nakon što sve to budu saznali, polaznici će dobiti i opšte informacije o uslovima, koji moraju biti ispunjeni da bi postupak javne nabavke bio sproveden u skladu sa aktuelnim zakonom.

Uz to će predavač navesti i kako bi zaista trebalo u praksi, korak po korak da bude sproveden postupak javnih nabavki, a da ne bi došlo do povrede odredbi navedenog zakona. Međutim, u praksi se može dogoditi ipak da i pored toga dođe do određenih prevara tokom sprovođenja postupka javnih nabavki, tako da će biti predočeno prisutnima i šta je sve potrebno u tom slučaju preduzeti, a da bi u najvećoj mogućoj meri važeći zakon bio ispoštovan i da bi uopšteno bez ikakvih problema protekao celokupan postupak javnih nabavki.

U kojim terminima i gde će da bude organizovan stručni kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki?

Da ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica, moramo odmah naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako fizičkim licima da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki, tako isto i zaposlenima u kompanijama, jer na zahtev može biti organizovana i korporativna nastava.

Svakako je prvo važno da nadležni u okviru zainteresovane kompanije zvanično iznesu zahtev predstavniku institucije organizatora da postoji potreba određeni broj zaposlenih da bude edukovan o ovoj temi. Nakon toga je predviđeno da se predstavnik bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije mora dogovoriti sa klijentom o načinu organizacije časova u tom slučaju, kao i o mestu na kome će nastava biti održana. Naime, potrebno je da naglasimo i to da samo kada je u pitanju korporativni tip obuke, ova obrazovna institucija dozvoljava mogućnost izmene u vezi sa lokacijom održavanja. Pod pretpostavkom da u okviru konkretnog preduzeća postoje optimalni uslovi za rad, odnosno prostor koji je u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije opremljen, organizator će dozvoliti izmenu u tom segmentu. Podrazumeva se da će pre toga klijent vrlo precizno od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici da bude informisan o tome šta se mora naći u određenom prostoru, da bi bila dozvoljena mogućnost organizacije nastave za zaposlene. Sem toga, njihova je obaveza i da preciziraju kog datuma će da počne korporativna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki. Odmah zatim će se dogovoriti i u kojim će terminima da budu održani časovi za zaposlene, te koliko će nastava trajati, uzevši u obzir da su u obavezi da se dogovore i oko dinamike, u skladu sa kojom će da budu organizovana u tom slučaju predavanja. Naravno da je pravilnikom određeno i da će nakon svega toga precizno biti informisani polaznici o detaljima, koje su pre toga oni definisali međusobno.

Nešto se drugačija pravila organizacije primenjuju kada nastavu treba fizička lica da pohađaju, budući da ova obrazovna institucija svakome od njih nudi mogućnost da se odluče na koji način će pratiti časove i na kom mestu će boraviti dok obuka bude trajala. Naime, reč je o tome da pojedinačni polaznici mogu pohađati predavanja u formi individualne, grupne i poluindividualne nastave, s tim da mogu odabrati i hoće li boraviti za to vreme u jednoj od poslovnica ili će nastavu pratiti u formi učenja na daljinu, pošto su ponuđene sve te opcije.

Ko god se bude odlučio da predavanja pohađa u formi grupne nastave će biti u obavezi da u potpunosti prihvati sve ono što institucija organizatora bude pre toga odredila. Jednostavno, neophodno je prvo da grupa od najmanje 4 osobe u okviru jedne od poslovnica bude prvo oformljena, a da bi uopšte nastava prema tom principu mogla da bude organizovana. Naravno da će to biti prilikom prijavljivanja napomenuto svakom polazniku, budući da ova obrazovna institucija iz tog razloga i nije u mogućnosti da navede koliko će ukupno da traje grupni kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki. Ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici, u okviru koje je taj zahtev ispunjen vrlo brzo posle toga bi trebalo i da odredi datum početka obuke, ali će definisati i termine održavanja časova i njihov raspored. Međutim, iako on u svemu tome odlučuje, isključivo nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije donose odluku o tome koliko će ukupno grupni tip nastave da traje. Zapravo je ranije na raspolaganju polaznicima jedino informacija o trajanju grupnog kursa, s tim da tek posle formiranja grupe dobijaju i ostale informacije. Nije dozvoljeno nikakvo vršenje izmena kod nastave, koju treba da pohađa između četvoro i osmoro ljudi, tako da se ne prihvataju u tom smislu ni zahtevi polaznika.

Sledeća opcija koja je svim fizičkim licima na raspolaganju podrazumeva praćenje nastave u formi poluindividualne ili individualne. Ističemo da je u osnovi jedina razlika između njih vezana za broj osoba koje predavanja prate, dok se primenjuje potpuno isti princip organizacije. Dvoje kandidata će pohađati časove kada je u pitanju poluindividualna edukacija, a prema pravilniku institucije organizatora je određeno da individualnoj obuci pristupa samo jedan polaznik. S obzirom na to da važe istovetna pravila organizacije, to podrazumeva da će se ili dvoje njih ili samo jedan polaznik dogovarati u tom slučaju direktno sa predstavnicima pomenute obrazovne institucije o načinu organizacije časova. Jednostavnije govoreći to znači da će se kandidati usaglašavati kako sa profesorom, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to u okviru onog predstavništva, u kome su neposredno pre toga prijavu izvršili, oko svih detalja u vezi sa organizacijom časova. Preciziraće najpre datum početka individualne ili nastave u paru, ali će svakako biti u obavezi da odrede i termine održavanja časova u konkretnom slučaju. Pored svega toga moraju da se dogovore i oko toga koliko će ukupno da traje poluindividualni seminar - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki ili individualni, jer je njihova obaveza da definišu i raspored časova, odnosno da se usaglase oko dinamike njihovog sprovođenja.

Onog momenta kada se odluče na koji način će časove pohađati, polaznici moraju i da preciziraju da li će nastavu pohađati onlajn ili će to učiniti u prostorijama izabrane poslovnice.

Bitno je da koriste sopstveni računar, a da performanse tog uređaja budu u skladu zahtevima institucije organizatora, ako odluče da nastavu pohađaju online. Svakako se podrazumeva da će ih pre toga nadležni u konkretnom predstavništvu ove obrazovne institucije informisati kako o tome koje karakteristike mora imati taj kompjuter, tako isto i njihovim obavezama. A te obaveze podrazumevaju instalaciju namenskog programa, što bi svaki kandidat trebalo potpuno samostalno da učini, kao i obezbeđivanje propisanih uslova za rad. U suštini je najbitnije da sa puno pažnje on odabere prostoriju u kojoj će boraviti za sve vreme trajanja nastave, jer stabilna veza sa internetom mora biti dostupna. Što se tiče postupka instalacije softvera, on se uopšte ne smatra zahtevnim, te bi trebalo bez ikakvih smetnji svaki polaznik sa izvrši taj postupak. Ali ako ne bude u tome uspeo, ima pravo da kontaktira članove tima konkretne poslovnice, čija je dužnost da pružaju tehničku podršku kandidatima za sve vreme trajanja ove edukacije.

Da napomenemo i to da se specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki može pohađati i na klasičan način, a kojom prilikom će časovi biti organizovani u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. S obzirom na to da se predstavništva nalaze na brojnim lokacijama, to oni vrlo lako mogu pronaći ono koje im je najbliže, pa u njemu svakako mogu na klasičan način nastavu i da pohađaju.

Koliko je predviđeno da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki trajati?

U zvaničnom pravilniku institucije organizatora je precizno navedeno da svako fizičko lice ima obavezu da lično izabere na koji način mu odgovara da stručni seminar - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki bude organizovan, posle čega će dobiti precizne informacije o svim važnim detaljima, a koji uključuju i trajanje nastave.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford izuzev grupnog tipa edukacije za fizička lica, u ponudi ima i poluindividualnu i individualnu nastavu. A s obzirom na to da se donekle razlikuju pravila organizacije, ne postoji mogućnost da bude naveden jedan odgovor na pitanje koliko će nastava da traje.

Ističemo da ukupno 10 časova uključuje nastavni program, u skladu sa čijim smernicama će biti organizovana ova stručna edukacija. Ali iako je jasno definisan broj časova, trajanje nastave može da bude različito, sve u zavisnosti od toga da li kandidat odluči časove da pohađa samostalno, u grupi ili u paru.

Isključivo onda kada se organizuje nastava za grupu polaznika će unapred biti određeno trajanje, pa u tom smislu navodimo da će nedelju dana kandidati biti u obavezi nastavu da pohađaju. Pravilnikom je takođe definisano da će svako od njih naknadno, to jest posle formiranja grupe u okviru same poslovnice dobiti informaciju i o tačnom datumu početka nastave u grupi, ali i o tome u kojim će terminima časovi biti organizovani i uopšteno, na koji način će biti raspoređeni.

Sve to ne važi kada polaznik odluči da predavanja pohađa samostalno ili u paru, jer se na potpuno drugačiji način organizuje i individualna nastava i poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki. Predviđeno je zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije da u tom slučaju polaznici treba da se dogovore, pored ostalog i o trajanju nastave sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom u okviru konkretne poslovnice. I kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni ili individualni tip edukacije, ali i o svim ostalim detaljima će se oni tom prilikom usaglasiti.

Bude li se dogodilo da nadležni u nekom preduzeću procene da određeni broj njihovih zaposlenih treba ovu stručnu obuku da pohađaju, po njihovom zahtevu će biti organizovana korporativna nastava. A s obzirom na to da je donekle specifična grupa polaznika, to je predviđen i fleksibilan način organizacije časova. Naime, kada je u pitanju korporativna obuka, očekuje se da nadležno lice zainteresovane firme sve neophodne detalje u vezi sa organizacijom časova za zaposlene precizira sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. A ustvari to podrazumeva da će se oni dogovoriti najpre o lokaciji, na kojoj će nastava u konkretnom slučaju da bude organizovana, s tim da su u obavezi da preciziraju i raspored predavanja, te da se na taj način usaglase i o trajanju nastave. Takođe je predviđeno pravilnikom da će se tom prilikom dogovoriti i o datumu početka korporativnog kursa, kao i o tome kojim bi tačno terminima trebalo časovi za zaposlene da budu sprovedeni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da izbegnete prevare u postupku javnih nabavki"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje