Kurs i obuka - Saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja

Osim vlasnicima i direktorima preduzeća, koja su usmereni na proizvodni program, specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja je namenjena i nadležnima u sektoru proizvodnje, odnosno tehničkim direktorima i svima koji su na neki način i vezani za postupak proizvodnje. S obzirom na to da je tema ove tematike specifična, jer se bavi implementacijom specijalne metodologije, a sa osnovnim ciljem smanjenja troškova, to smo sasvim slobodni da kažemo da Obrazovni centar Akademija Oxford nudi mogućnost svakome ko je zainteresovan da nastavu pohađa.

Sem mogućnosti da pojedinačni polaznici prate ovu edukaciju, dostupna je i opcija koja podrazumeva organizaciju korporativnog seminara. Taj tip nastave je prvenstveno namenjen zaposlenima u bilo kojoj kompaniji, a način organizacije se maksimalno prilagođava zahtevima klijenata. Naime, nadležni u zainteresovanom preduzeću bi trebalo da se direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica pomenute institucije dogovore oko toga na koji način će časovi biti za tačno određeni broj njihovih radnika organizovani. Dakle, oni će se dogovoriti kako oko datuma početka edukacije, tako isto i oko tačnih termina u kojima će radnici pratiti nastavu, ali i oko rasporeda časova. Važno je napomenuti i to da se na zahtev klijenata ova obuka može organizovati i van prostorija poslovnica pomenute institucije, a u većini slučajeva u okviru njihove kompanije, naravno ako postoje propisani uslovi za to. Zato i naglašavamo da će nadležni u okviru kompanije klijenta biti na vreme informisani o tome šta sve mora konkretni prostor neizostavno da sadrži, da bi zaposleni mogli nastavu tu da pohađaju bez ikakvih smetnji.

Moramo napomenuti i to da je iznet zahtev za obaveznim prijavljivanjem pojedinačnih polaznika, a koje interesuje specijalizovani seminar - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja. Zapravo je vrlo važno da oni podatke o sebi (prezime, ime i datum rođenja) dostave ili elektronski ili putem telefona, kao i direktno u jednoj od poslovnica. Vrlo je važno, isto tako da navedu i broj telefona, kako bi ih organizator kontaktirao i obavestio najpre o dokumentima, koja mora da dostavi da bi upis bio izvršen u skladu sa pravilima. Isto tako će biti naglašeno prijavljenima i da je njihovo prisustvo u trenutku upisa obavezno, jer tako nalažu pravila pomenute institucije.


Uzevši u obzir da se edukacija može pohađati kako onlajn, tako isto i direktno u poslovnicama pomenute institucije, a u okviru grupne, poluindividualne ili individualne, to znači da bi svaki prijavljeni polaznik trebalo da lično odabere šta mu od svega toga najviše odgovara, posle čega će dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije konkretnog tipa nastave.

Potrebno je da koristi sopstveni računar svako, ko odluči da časove pohađa onlajn, a vrlo je važno i da posebnu vrstu softvera kandidat instalira na svoj računar, o čemu će naravno biti informisan od strane zaposlenih u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Biće posebno naglašeno da je obaveza svakog kandidata u tom slučaju da stabilnu vezu sa internetom osigura, a da bi na taj način omogućio nesmetano odvijanje nastave. S obzirom na to da svaka poslovnica pomenute institucije ima i IT sektor, to će polaznicima biti omogućeno i da se tim stručnjacima obrate, a kako bi otklonili bilo kakav problem na koji naiđu ili za vreme instaliranja namenskog softvera ili u toku pohađanja edukacije.

Bitno je da svi zainteresovani budu informisani i da klasičan tip obuke podrazumeva organizaciju časova na više od 20 lokacija u našoj zemlji, a uzevši u obzir da institucija organizatora u brojnim gradovima ima otvorene poslovnice.

TESTOVI


Svakako je neophodno i da se svaki prijavljeni kandidat odluči da li će časove pohađati individualno ili u grupi, s tim da je na raspolaganju i poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja, a kada dvoje ljudi u isto vreme treba da prisustvuju predavanjima. Naglašavamo da sve to važi i za klasičnu edukaciju, kao i za onu koja se organizuje online.

A da bi grupni tip edukacije mogao da bude održan, neophodno je da se četiri osobe prijave i to najmanje toliko njih u jednoj od poslovnica, a kako bi mogla da bude oformljena jedna grupa. Vrlo brzo posle toga će koordinator za nastavu definisati kako će časovi biti organizovani, a u smislu da će odrediti datum početka nastave u grupi, kao i dinamiku organizacije predavanja i termine. Ističemo da osmoro ljudi najviše u jednoj grupi može biti prisutno, a svako od njih će biti na vreme informisan o onome što je vezano za organizaciju predavanja, uz jasnu napomenu da se promene ne smeju kod tog tipa edukacije vršiti, a po zahtevu polaznika.

Kada je u pitanju nastava namenjena samo jednoj osobi ili poluindividualni tip edukacije, tada se primenjuju mnogo drugačija pravila, koja su u isto vreme i znatno slobodnija. Dozvoljava se svakom polazniku tada da se sa svojim profesorom, kao i se zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori kako će nastava biti organizovana. A to zapravo podrazumeva da će se oni usaglasiti kako oko datuma početka poluindividualne edukacije ili individualne, tako isto i oko termina održavanja časova, te oko trajanja nastave, budući da je neophodno da zajedno definišu i u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja da budu održana.

Šta izučava specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja?

Sa osnovama finansijskog poslovanja će prvenstveno biti upoznati svi polaznici, a nakon toga će specijalizovani seminar - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja biti fokusiran na prezentovanje brojnih tehnika i alata, koje imaju za cilj da omoguće zainteresovanima da maksimalno poboljšaju kvalitet poslovanja u finansijskom smislu.

Biće prvo izvršeno prezentovanje poslovanja kompanije, koja je uzeta za primer, a zatim će na osnovu toga biti ukazano kandidatima zbog čega je važno da se najpre smanje troškovi proizvodnje, odnosno prodaje, te da se oformi i korektna cena, a sve sa ciljem poboljšanja prodaje, odnosno finansijskog poslovanja.

Predavači će se fokusirati na prikazivanje načina kreiranja cena, a uz maksimalnu korekciju, koja će vremenom dovesti do poboljšanja prodaje. Biće prikazani i primeri iz prakse, koji se smatraju najboljim, ali i oni u kojima nadležni u firmama nisu poštovali ova pravila, te su sa finansijskog aspekta loše poslovali. Tom prilikom će predavači ukazati kandidatima i na to koje greške su načinjene, te će im objasniti i kako da ih oni u svom poslovanju izbegnu.

S obzirom na to da u brojnim firmama postoje različiti skriveni troškovi, a koji posredno dovode i do lošeg poslovanja u finansijskom smislu, to je predviđeno da stručni kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja naročitu pažnju obrati upravo na takve troškove. Prisutnima će biti kroz različite primere prikazano na koji način se najbolje mogu uočiti takozvani skriveni troškovi, te kako bi trebalo poslovati da bi oni bili izbegnuti, odnosno da bi prodaja bilo mnogo bolje, a samim tim i finansijsko poslovanje.

U praksi se koriste brojni alati za poboljšanje prodaje, pa će upravo o njima i biti reči tokom ove edukacije. Predviđeno je nastavnim programom da predavači fokus stave na primere iz prakse, te da na taj način prezentuju polaznicima brojne tehnike, odnosno da prisutne nauče kako bi trebalo u praksi da ih primenjuju, a da bi one imale maksimalno pozitivan efekat na finansijsko poslovanje.

Svakako da će predavači govoriti i o načinu smanjenja troškova, a trebalo bi da stručna obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja ponudi prisutnima i mogućnost da se upoznaju sa postupkom kalkulacije cene uz primenu odgovarajućih alata, što će vremenom dovesti do mnogo bolje prodaje i boljitka u finansijskom smislu.

Uzevši u obzir da se u praksi neretko događaju propusti prilikom primene prezentovanih alata, to će prisutnima biti ukazano i na takve situacije, a svakako se podrazumeva da će im profesori objasniti i kako da na što bolji i bezbolniji način sve te propuste isprave, odnosno na koji način bi trebalo da implementiraju te tehnike, da bi one imale maksimalan efekat na finansijsko poslovanje konkretne kompanije.

Zvaničnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je zastupljena i korporativna obuka, kada radnici nekog preduzeća pristupaju nastavi. Baš zato što je isključivo taj tip edukacije namenjen zaposlenima u određenoj kompaniji, to mogu biti primeri iz prakse prilagođeni poslovanju konkretnog preduzeća, a ukoliko nadležni budu to zahtevali od organizatora.

Sve nedoumice koje prisutni budu imali u vezi sa tematikom ove edukacije će biti vrlo lako razrešene u toku završnog predavanja, koje bi trebalo da bude interaktivno, te se očekuje da u njemu učestvuju svi prisutni. Ne samo da bi trebalo da postave sva pitanja koja imaju u vezi sa konkretnom tematikom, već se očekuje i da u toku završnog segmenta ove edukacije kandidati razgovaraju sa profesorom i sa ostalim učesnicima o svemu, o čemu je prethodno bilo govora.

Gde i kada se stručni seminar - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja organizuje?

U ponudi institucije organizatora se nalaze dve mogućnosti za praćenje nastave, tako da svaki polaznik bira hoće li časovima pristupati na klasičan način, a direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford u mestu svog stanovanja ili koju bude lično odabrao, s tim da je ponudom obuhvaćen i online kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja, kada kandidat časove ima pravo odakle god želi da pohađa.

Svaki pojedinac koji se opredeli za drugu ponuđenu varijantu bi morao da obezbedi kako računar, tako isto i odličnu internet konekciju, a u okviru onog prostora iz koga bude odlučio časove da pohađa. Njegova je obaveza da samostalno na taj kompjuter instalira softver, koji je namenjen praćenju nastave online. Bitno je da svi koji su zainteresovani edukaciju na taj način da prate znaju da je obezbeđena tehnička podrška svakom zainteresovanom, tako da će vrlo brzo moći i da razreši svaki problem na koji naiđe, a bez obzira da li se to dogodi prilikom instalacije konkretnog programa ili kada pohađa predavanja putem interneta.

Kada su u pitanju termini, u kojima se specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja organizuje, sve to zavisi od odluke pojedinaca, a uzevši u obzir da se u ponudi osim grupne edukacije, nalazi i individualna, kao i poluindividualna.

Ne samo da se razlikuje broj polaznika, uzevši u obzir da od četvoro do osmoro ljudi mogu prisustvovati grupnoj edukaciji, te da jedna osoba pohađa individualnu i dve poluindividualnu, već se razlikuje i način organizacije časova. Stvar je u tome da kod grupne nastave termine održavanja predavanja, zatim dinamiku njihovog sprovođenja , ali i datum početka eedukacije isključivo ima pravo ovlašćeni koordinator za nastavu da definiše.

Jedini i glavni uslov koji mora biti ostvaren da bi seminar u grupi bio organizovan je vezan za formiranje grupe i to od minimalnog broja članova, tako da je iznet zahtev da 4 osobe minimum u konkretnom predstavništvu pomenute institucije izvrše prijavu. Ovom prilikom naglašavamo da sve ono što organizator bude definisao ne sme da se menja, što znači da se ne uzimaju u obzir zahtevi pojedinaca vezano za promenu datuma početka grupne edukacije, potom termina održavanja časova i njihove dinamike.

Za individualnu i poluindividualnu nastavu važe potpuno drugačija pravila, jer se u tom slučaju zainteresovanima dozvoljava da definišu kako će se časovi odvijati direktno sa organizatorom. Zapravo bi trebalo jedan kandidat ili njih dvoje, a u slučaju pohađanja poluindividualne obuke, da se zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim profesorom dogovore kako oko datuma početka onog tipa edukacije, koji budu odabrali da pohađaju, tako isto i oko termina održavanja časova, te oko njihovog tačnog rasporeda.

Posebno je važno istaći i podatak da ova institucija može organizovati korporativni seminar - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja po zahtevu klijenata, što je edukacija namenjena samo zaposlenima u preduzeću, bez obzira u kojoj oblasti da ono ostvaruje poslovanje. S obzirom na to da je ciljna grupa vrlo jasno definisana, organizator omogućava klijentu da iznese zahtev i da njegovi zaposleni predavanja pohađaju u okviru svoje kompanije. Ali je u tom slučaju obavezno da konkretni prostor bude u skladu sa pravilima opremljen, a inače se praktikuje da nadležno lice zainteresovane firme zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definiše kako će zaposleni časove pohađati. Pod tim se misli prvenstveno na određivanje datuma početka korporativnog kursa, a potom i na definisanje detalja koji su vezani za termine održavanja časova i za dinamiku, pa samim tim i trajanje konkretnog tipa edukacije.

Koliko traje kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja?

Sama činjenica da se 15 časova nalazi u nastavnom programu, koji se poštuje prilikom organizacije ove edukacije, dovodi do toga da može biti različito trajanje nastave u zavisnosti od toga da li kandidat izabere da pohađa grupni seminar - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja ili poluindividualnu, odnosno individualnu nastavu.

Napominjemo ovom prilikom da ovlašćeno lice predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše koliko će trajati nastava u grupi, ali tek onog trenutka kada se zvanično oformi grupa u jednoj od poslovnica i time ispuni zahtev za početak tog tipa kursa. Zato i jeste određeno da 5 dana nastava u grupi traje, ali će informacije o dinamici održavanja časova, odnosno o rasporedu celokupnog nastavnog fonda biti na raspolaganju polaznicima tek nakon što grupa od najmanje četiri člana bude bila u tom predstavništvu pomenute institucije formirana. Svakako će tada kandidati saznati i kog datuma će početi grupna edukacija, ali i sve ostale detalje koji su vezani za sprovođenje nastave u tom slučaju.

Prilikom organizacije individualne i poluindividualne edukacije se primenjuju sasvim drugačija pravila, te se podrazumeva da će se o dinamici i sprovođenja ukupnog nastavnog fonda tom prilikom zajedno dogovoriti koordinator za nastavu jedne od poslovnica, profesor i jedan kandidat, odnosno u slučaju poluindividualne edukacije, njih dvoje.

Zvaničnom ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja, a pravilo je da se o dinamici sprovođenja časova u tom slučaju moraju dogovoriti nadležno lice jedne od poslovnica, kao i zvanično ovlašćeni predstavnik one kompanije, čiji zaposleni će tom prilikom predavanja da pohađaju. Trebalo bi da se oni dogovore i oko svega drugog, a prvenstveno oko mesta održavanja nastave, datuma početka, te oko mnogih drugih detalja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da primenjujete tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje