Kurs i obuka - Saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad

Na prvom mestu bi trebalo da sa tematikom ovog specijalizovanog kursa budu upoznata lica, koja su u firmama različite strukture i veličine zaposlena na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Ipak, s obzirom na to da je u pitanju usko stručna tematika, slobodno možemo reći da svi koji je smatraju interesantnom imaju mogućnost i da pohađaju ovu obuku. Naglašavamo da nije zvanično naveden apsolutno nijedan zahtev, koji bi morali polaznici da ispune, a kako bi im bila omogućeno da nastavu pohađaju, tako da smo slobodni da kažemo da je specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad namenjena svakome ko želi da se upozna sa konkretnom tematikom.

U toku cele godine Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje nastavu kako za fizička lica, odnosno za pojedinačne polaznike, tako isto i za zaposlene u kompanijama, a u kom slučaju će biti održan korporativni seminar.

Od pojedinačnih polaznika se kao prvo zahteva da u skladu sa pravilnikom navedene institucije izvrše zvanično prijavljivanje, posle čega je vrlo važno i da pristupe upisu u skladu sa pravilima.


Postoji mogućnost da na mejl adresu pošalju zahtevane podatke, kako bi izvršili prijavu, s tim da to mogu da učine i preko telefona ili ličnim dolaskom u jednu od poslovnica. Naravno da svako od njih može izabrati kako želi prijavu da izvrši, ali tom prilikom mora da navede prezime i ime, kao i kontakt informacije i datum rođenja.

Koja dokumenta moraju pripremiti svi polaznici prilikom upisa će saznati na vreme, ali će svakako biti informisani i o tome da je njihovo lično prisustvo u tom trenutku neophodno, pošto tako pravila institucije organizatora predviđaju.

Isto tako je vrlo važno da svi koji izvrše prijavu znaju da specijalizovani seminar - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad može biti organizovan na tri načina, odnosno u okviru grupne, individualne i poluindividualne nastave, a da časovi mogu biti praćeni na klasičan način i preko interneta, odnosno online.

TESTOVI


Bitno je da u trenutku upisa svako od njih izabere na koji način od predviđenih će predavanja pohađati, kako bi mogao sve neophodne informacije o principu organizacije časova da dobije.

Ko god se bude opredelio za klasičan princip sprovođenja predavanja bi trebalo da bude u tačno određenim terminima prisutan u prostorijama izabrane poslovnice navedene institucije. Naravno da je i u tom slučaju neophodno da odabere da li će časove pohađati u grupi, individualno ili u paru, a kako bi mogao da dobije sve neophodne informacije o načinu organizacije predavanja.

Sledeća opcija koja je na raspolaganju jeste da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad bude organizovan online. A to znači da polaznik nastavu pohađa preko kompjutera, odnosno uz korišćenje specijalnog programa. Upravo taj program on ima obavezu, prema pravilima institucije organizatora da instalira samostalno na računar, koji će koristiti za praćenje predavanja. Važno je napomenuti i to da je zahtevana stabilna veza sa internetom, a kako bi nastava protekla bez ikakvih problema. Zato jeste bitno da kandidat vodi računa gde će boraviti dok predavanja online bude pohađao. Svakako će samostalno pokušati da instalira namenski softver, a ako slučajno ne bude u tome uspeo, može kontaktirati IT stručnjake, koji su zaposleni u okviru svakog predstavništva navedene institucije. Naravno da se njima može obratiti za pomoć i ako se ne bude snašao dok prati predavanja onlajn, odnosno ako naiđe na bilo kakvu poteškoću tom prilikom.

Očekuje se da posle toga svaki prijavljeni kandidat odabere hoće li predavanja da pohađa u društvu samo jedne osobe ili će to da učini samostalno, s tim da je u ponudi i grupna edukacija, kada nastavi prisustvuje od četvoro do maksimalno osmoro kandidata.

Prilično su slobodna pravila po kojima se organizuje i individualna i poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad, a razlika je jedino u tome koliko ljudi prisustvuje predavanjima. Naime, predviđeno je da samo jedno lice prati časove u okviru individualne nastave, a da dvoje njih bude prisutno kada se organizuje poluindividualni tip kursa. Svakako je princip sprovođenja predavanja potpuno isti, jer u tom slučaju kandidati o svemu treba da se dogovore sa predstavnicima institucije organizatora. A to znači da će oni zajedno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu odlučiti o svim detaljima, kao što su datum početka individualnog ili poluindividualnog seminara, kao i termini održavanja časova i njihov raspored.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada je u pitanju grupni vid nastave, a kao što smo već pomenuli, grupu čini od četvoro do osmoro ljudi najviše. Bitno je da svako od njih zna da se mora pridržavati onoga što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo, uzevši u obzir da se ne dozvoljavaju promene kod obuke koja se na taj način organizuje. Svakako mora biti ispunjen osnovni zahtev za organizaciju nastave tog tipa, odnosno grupa od 4 osobe minimum u određenom predstavništvu pomenute institucije mora biti prvo formirana. Zato i naglašavamo da svi koji su zainteresovani obuku da prate na taj način moraju biti strpljivi, jer tek posle toga ovlašćeni koordinator za nastavu odlučuje o načinu na koji će predavanja da budu organizovana. A to ustvari znači da će on definisati datum početka grupne obuke, te da će odrediti i u kojim terminima će časovi da budu održani, odnosno na koji način će biti raspoređen predviđeni nastavni fond.

Isto tako se u ponudi nalazi i takozvana korporativna obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad, što je tip edukacije namenjen prvenstveno zaposlenima u preduzećima. Potrebno je napomenuti i to da će organizator u tom slučaju nastojati sve zahteve klijenata da ispoštuje što je moguće više, pa čak i zahtev za promenom mesta održavanja časova. Naime, radi se o tome da korporativni kurs može biti organizovan i u okviru same kompanije, čiji radnici bi predavanja trebalo da pohađaju, ali samo ako nadležno lice bude obezbedilo sve uslove za rad. Prethodno će biti direktor te kompanije, odnosno njen ovlašćeni predstavnik informisan o svim detaljima, koji su vezani za konkretni prostor i njegovu opremljenost. A predstavnici institucije organizatora i zainteresovane firme bi trebalo nakon toga da se usaglase i oko datuma početka edukacije tog tipa, zatim oko detalja vezano za termine sprovođenja predavanja i oko njihovog rasporeda. Prema pravilniku navedene institucije je predviđeno da svi polaznici, odnosno određeni broj radnika tog preduzeća bude informisan o ovim detaljima na propisan način.

Nastavni program stručne obuke - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad

Zbog čega bi trebalo da postoji Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad u određenoj kompaniji će prvo saznati svako ko bude ovu stručnu edukaciju pohađao.

Kako bi trebalo odabrati formu takvog uputstva i sa čime ona treba da bude usklađena je tema kojom će se na prvom mestu specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad baviti.

Predavači će predstaviti najpre osnovnu formu takvog uputstva, a svakako će i praktično pokazati kako ono treba da izgleda.

Saznaće prisutni šta se konkretnim uputstvom uređuje, te u skladu sa kojim zakonom ono mora da bude kreirano.

Da li postoje posebni zakoni, čije odredbe takođe moraju biti unete u to uputstvo je naravno tema, kojoj će isto tako adekvatna pažnja predavača da bude posvećena.

Dobiće prisutni informacije i o tome kakav je uticaj konkretnog uputstva na Ugovor o radu zaposlenih u preduzeću, odnosno na kolektivni ugovor. A biće govora i o tome koji opšti akti kompanije služe za definisanje prava i obaveza, ali i odgovornosti koje su vezane za bezbednost i zdravlje na radu.

Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad omogućiti svim polaznicima da dobiju informacije o terminima, odnosno o izrazima koji bi trebalo da budu uvršteni u konkretno uputstvo. Pored ostalog, prisutni će saznati kako je definisan pojam zaposlenog, a kako poslodavca, zatim ko je predstavnik zaposlenih. Isto tako će biti reči i o tome šta zapravo podrazumeva odrednica bezbednost i zdravlje na radu i kako je definisano radno mesto, radna okolina i koja su to sredstva za rad. Naravno da će biti objašnjeno prisutnima i koje su to preventivne mere, koje bi trebalo da budu preduzete sa ciljem očuvanja zdravog i bezbednog radnog mesta i radne okoline. Dobiće informacije polaznici i o tome šta sve spada u opremu za ličnu zaštitu na radu, odnosno šta su sredstva za rad, te kako se prema tome uputstvu i aktuelnom zakonu karakteriše opasnost, zatim rizik i opasna pojava, odnosno šta su to opasne materije.

S obzirom na to da u konkretnom uputstvu mora da se nađe i Akt o proceni rizika, potrebno je da svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad dobije relevantne informacije o tome šta taj dokument mora da sadrži i čemu služi.

A biće objašnjeno prisutnima i po kom sistemu bi trebalo da funkcioniše procena rizika, ali će saznati i koja su to radna mesta u okviru kojih je povećan rizik i kako u tom slučaju funkcioniše zaštita zaposlenih.

Predviđeno je nastavnim programom da polaznici nauče i koja ovlašćenja i obaveze ima po slovu zakona lice koje je zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu, kao i da se upoznaju sa funkcionisanjem službe medicine rada, odnosno sa načinom na koji bi trebalo da posluju pravna lica koja su zadužena za obavljanje pregleda, ali i za ispitivanja uslova radne okoline, odnosno opreme za rad, te svih štetnih elemenata koji mogu imati negativan uticaj na zdravlje zaposlenih i okolinu. Takođe će profesori govoriti ukratko i o tome na koji način se stiče licenca u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i ko ima pravo da je stekne.

Nakon toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad bude usmerena na definisanje onih segmenata takvog jednog dokumenta, koji su vezani zapravo za bezbednost i zdravlje na radu. U tom delu obuke će profesori objasniti ko ima to pravo i po kom osnovu, a posle toga će se fokusirati i na lica koje ostvaruju posebna prava, odnosno na kategorije zaposlenih koje spadaju u posebne. Naravno da će informisati predavači prisutne i o tome koje obaveze mora da ispuni poslodavac, odnosno zaposleni, koji spada u tu kategoriju, a da bi odredbe aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu bile primenjene na pravilan način.

Zbog čega je važno da budu pravilno sprovedene preventivne mere i sa kojim ciljem je tema, koja će posle toga da bude obrađena. Taksativno će predavači navesti i na koji način te preventivne mere moraju biti primenjene i sa kojim ciljem, odnosno kako njihova primena utiče na zaštitu zaposlenih, zatim na zaštitu okoline i uopšteno poslovanja konkretne firme.

Akcenat narednog segmenta ove specijalizovane edukacije će biti stavljen na poslodavce, a u smislu da će polaznici dobiti informacije o tome kako u pomenutom uputstvu moraju biti regulisane njihove obaveze, odnosno koju odgovornost konkretni poslodavac ima sa aspekta aktuelnog zakona.

Svakako da će biti reči i o posebnim obavezama poslodavaca, opet prema slovu zakona i u skladu sa pravilom izrade navedenog uputstva.

Trebalo bi da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad posle toga obradi i temu koja se tiče zaposlenih, a u smislu da predavači polaznicima objasne koja prava, odnosno obaveze oni imaju prema trenutno važećem zakonu.

Prema kom principu bi trebalo da bude izvršeno organizovanje svih onih poslova, koji se odnose na oblast bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno zaštite na radu je naredna tema sa kojom će takođe detaljno da budu upoznati svi polaznici ove specijalizovane edukacije.

Koja ovlašćenja ima zvanično odabrani predstavnik radnika određene kompanije, a koji je zadužen za bezbednost i zdravlje na radu, kao i šta je dužan poslodavac njemu da omogući je sledeća tema koja će biti predstavljena polaznicima.

Završne odredbe konkretnog uputstva, koje se tiču obaveze vođenja evidencije od strane poslodavca i to o povredama na radu, zatim o bolestima koje imaju zaposleni, a vezane su za rad, te o profesionalnim oboljenjima i uopšteno o onim radnim mestima, u okviru kojih je primećen povećani rizik po bezbednost i zdravlje na radu će biti predstavljene tom prilikom prisutnima. Takođe će saznati i kako bi trebalo da bude vršena evidencija svih onih opasnih materija sa kojima zaposleni imaju dodir, te o mnogim drugim segmentima poslovanja.

Dobiće prisutni informacije i o tome kako bi trebalo da funkcioniše prijava povrede na radu, te koje su obaveze pravnog lica, to jest poslodavca u tom slučaju. A biće reči i o tome kako bi trebalo da izgleda Izveštaj o profesionalnom oboljenju i o oboljenju u vezi sa radom, odnosno Izveštaj o povredi na radu, a koja se dogodi u okviru konkretnog radnog mesta. Naravno da će profesori da objasne i u koliko primeraka taj izveštaj mora biti izrađen i kome sve mora da bude predat, odnosno u kom roku.

Zbog čega je važno da svaki zaposleni bude osiguran i kako neizvršenje toga utiče na poslovanje konkretnog pravnog lica, odnosno koje pravne posledice može imati poslodavac u tom slučaju, je tema koja će biti obrađena detalno u toku završnog dela ove edukacije.

S obzirom na to da stručni seminar - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad ima specifično fokusiranu tematiku, te da će biti prisutnima biti detaljno predstavljeni svi članovi konkretnog uputstva, to će oni u završnom delu nastave biti u obavezi da izvrše zadatke, koje će im predavači dati. U većini slučajeva to podrazumeva da će profesori zahtevati od prisutnih da dopune određene članove ovog uputstva, odnosno da na osnovu zadatih parametara oni sami sastave određeni član, a kako bi na taj način odmah proverili da li su kandidati shvatili obrađene teme i u kojoj meri. Podrazumeva se da ako bilo koji polaznik ima neko pitanje ili mu nešto od obrađenog gradiva nije jasno, treba da pita profesora u toku završnog predavanja, u okviru koga će prisutni sa profesorom, ali i međusobno da diskutuju o temama koje su tokom ove edukacije bile obrađene.

Na kojoj lokaciji će biti organizovana stručna obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad i kada?

Dostupne su dve opcije vezano za mesto održavanja nastave, tako da bi svako ko odluči da pohađa stručni seminar - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad trebalo i da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa online ili, pak da to učini u okviru odabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Isto tako pomenuta institucija dozvoljava zainteresovanim fizičkim licima da časove pohađaju u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave, tako da bi oni trebalo da se u momentu kada budu vršili zvaničan upis, opredele po kom principu će nastavu pratiti. Na taj način će i biti u mogućnosti da dobiju precizne informacije o terminima održavanja časova i o svemu ostalom što je važna za sprovođenje nastave.

Da napomenemo i to da je klasičan tip edukacije onaj, koji podrazumeva organizaciju nastave u prostorijama jedne od poslovnica konkretne institucije. Trebalo bi da svaki kandidat, koji odluči predavanja po tom principu da pohađa, bude prisutan lično u terminima, koje će pre toga sa organizatorom precizno da dogovori.

Naravno da može da se odluči i za praćenje nastave onlajn, ako mu tako više odgovara. Njegova je obaveza najpre da predavanjiima pristupa preko sopstvenog računara u tom slučaju, kao i da u skladu sa pravilnikom navedene institucije izvrši na taj uređaj instalaciju propisanog softvera. Vrlo je važno da online edukacija bude organizovana na visokom nivou, te je iz tog razloga navedeno da mora postojati stabilna internet konekcija, tako da kandidat treba da pažljivo izabere na kojoj lokaciji će boraviti dok nastavu na taj način prati. Bitno je naglasiti i to da tim za pružanje tehničke podrške funkcioniše u okviru svake poslovnice navedene institucije. A to, u suštini znači da svaki polaznik ima apsolutno pravo da kontaktira zaposlene u IT odeljenju, kako bi od njih zahtevao pomoć, odnosno da bi mu pomogli da reši bilo kakav problem prilikom pristupanja nastavi ili kada već počne da vrši instalaciju konkretnog programa.

Samim tim što i onlajn i klasične edukacija mogu biti organizovane na jedan od tri načina, to podrazumeva da svaki kandidat treba da izabere da li mu više odgovara individualni kurs i obuka - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad ili praćenje nastave u paru, odnosno u grupi. U principu će tek posle toga moći i da dobije detaljne informacije o načinu organizacije časova.

Prisustvo samo jedne osobe predavanjima podrazumeva individualni tip edukacije, kao i vrlo fleksibilna pravila organizacije. Naime, organizator tom prilikom dozvoljava svakom pojedinačnom polazniku da zajedno sa nadležnima, to jest sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, definiše na koji način će časovi u tom slučaju da budu organizovani. Pored toga što će odlučiti o tačnom datum početka individualne obuke, oni bi trebalo da preciziraju i termine održavanja časova, ali i dinamiku u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana, odnosno njihov raspored.

Naglasili bismo i to da se poluindividualna edukacija organizuje na potpuno isti način kao i individualna. Uopšteno govoreći, jedina razlika se odnosi na broj polaznika, zato što dvoje kandidata treba da prate poluindividualnu nastavu. Zato i jeste važno da se oni zajedno sa nadležnima dogovore oko svih detalja.

A zvaničnom ponudom pomenute institucije je obuhvaćena i grupna obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad, kada od četvoro do osmoro ljudi treba da prisustvuju predavanjima. Formiranje grupe od minimum 4 člana je navedeno kao zvaničan uslov od strane pomenute institucije za organizaciju nastave tog tipa. Naime, neophodno je da najpre minimum četiri osobe izvrše zvaničnu prijavu u jednoj od poslovnica, a kako bi uslov za početak nastave u grupi bio ostvaren. Ovlašćeno lice tog predstavništva navedene institucije će odmah posle toga da definiše na koji način će nastava biti organizovana, a onda će i obavestiti svakog kandidata pojedinačno, te naglasiti da se promene po njihovom zahtevu ne smeju vršiti. Svakako će koordinator za nastavu odrediti prvo datum početka edukacije te vrste, a potom će precizirati i termine u kojima će članovi te grupe časove da pohađaju. Takođe je neophodno i da definiše u skladu sa kakvom dinamikom će časovi biti organizovani, uzevši u obzir da na nivou celokupne institucije organizatora postoji pravilo o definisanju trajanja grupne edukacije, a što svakako važi za apsolutno svaku poslovnicu.

Dostupna je i mogućnost da samo bude organizovana ova edukacija za zaposlene u preduzećima. Naravno da će tada biti poštovana pravila, koja podrazumeva korporativni kurs. Naime, potrebno je da tom prilikom zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora precizira detalje sa nadležnim licem kompanije, čiji bi radnici trebalo predavanja da pohađaju. A to znači, u suštini da će oni definisati prvo kog datuma bi trebalo korporativna obuka da počne, a potom i da odluče o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. Međutim, s obzirom na to da je u pitanju tačno definisana grupa polaznika, koji inače imaju nešto manje slobodnog vremena, organizator će dozvoliti izmenu lokacije održavanja ako to bude neophodno i ako klijent navede kao zvaničan zahtev. Bitno je da prostor u okviru tog preduzeća bude opremljen adekvatno, a svakako će nadležno lice konkretne firme dobiti sve neophodne informacije o tome od strane ovlašćenog predstavnika institucije organizatora. Nakon što oni sve detalje budu precizirali, radnici će dobiti precizne informacije o načinu organizacije časova.

Koliko je određeno da traje specijalizovani seminar - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave u paru i u grupi, ali da je dostupna i individualna obuka i kurs - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad, te da se svi tipovi edukacije organizuju na drugačiji način, predviđeno je i da trajanje bude drugačije za svaki pomenuti vid nastave.

Uopšteno govoreći, za individualnu i poluindividualnu edukaciju važe potpuno ista pravila organizacije, a koja su izuzetno fleksibilna. Baš iz tog razloga je i dozvoljeno da kandidati odluče zajedno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu o tome na koji način će 15 časova nastavnog programa da bude u tom slučaju raspoređeno. U suštini to znači da oni zajedno i donose odluku o tome koliko bi trebalo da traje i individualni seminar, kao i poluindividualni.

A kada neko odluči da časove pohađa u grupi, treba da zna da odluku o trajanju nastave donosi isključivo nadležno lice predstavništva institucija organizatora, a u okviru koga je formirana grupa od minimalno 4 osobe. Međutim, za svaku poslovnicu važi pravilo da nastava u grupi treba da traje ukupno jedan mesec. A informacije o dinamici sprovođenja časova, odnosno o rasporedu predavanja, kao i o datumu početka i, naravno o terminima u kojima će časovi biti održani kandidati dobijaju naknadno, to jest posle formiranja grupe. Sve to ne može da bude izmenjeno, jer je protivno pravilima institucije organizatora.

Postoji mogućnost i da stručni kurs i obuka - saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad bude organizovan u formi takozvane korporativne nastave, kada tačno određeni broj radnika nekog preduzeća treba časove da pohađaju. I tom prilikom važi pravilo kao i za organizaciju poluindividualne, odnosno individualne edukacije za pojedinačne polaznike. Predviđeno je da se zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne firme mora dogovoriti sa nadležnim licem jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije o rasporedu časova, ali i o mnogim drugim detaljima, a primarno o datumu početka, lokaciji održavanja nastave i svakako o terminima u kojima će časovi za zaposlene da budu održani u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da pripremite Uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje