Kurs i obuka - Saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis

Porodični poslovi su sve više aktuelni, jer su mnogi shvatili prednosti takvog načina poslovanja. Međutim, potrebno je vrlo voditi računa o određenim detaljima, kako bi taj način funkcionisanja bio uspešan. Upravo iz tog razloga napominjemo da je specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis namenjena upravo osobama, koje su uvidele prednost tog vida poslovanja i koje žele da ga podignu na viši nivo.

Nastava se organizuje i za fizička lica i za zaposlene u kompanijama, a u kom slučaju se sprovodi takozvana korporativna edukacija.

Fleksibilan je prilično princip organizacije nastave za radnike nekog preduzeća, a u smislu da se vlasnicima ili nadležnim licima te kompanije dopušta da prvo iznesu sve zahteve koje imaju, a da zatim sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford definišu na koji način će časovi da budu u tom slučaju organizovani. Bitno je napomenuti da korporativni kurs može biti održan i u samom preduzeću, čiji radnici bi trebalo predavanja da pohađaju. Tada naravno mora da bude prostor opremljen kako je predviđeno pravilnikom, a o čemu će nadležni u instituciji klijenta detaljno da budu informisani. Inače će se oni usaglasiti ne samo oko lokacije održavanja časova za zaposlene, nego i oko dinamike njihovog sprovođenja, zatim termina održavanja i svakako datuma početka edukacije tog tipa. Radnici koji treba predavanja da prate će u skladu sa pravilima da budu o tome na vreme obavešteni.


Prijavljivanje pojedinačnih polaznika je obavezno i može biti izvršeno svakog radnog dana u toku cele kalendarske godine. Polaznik bira da li će osnovne podatke o sebi (prezime, ime, datum rođenja i broj telefona za kontakt), dostaviti elektronski, odnosno na mail ili će to učiniti lično, te preko telefona.

Sasvim je svejedno kako se prijavi, jer upisu svakako mora lično da prisustvuje. Svakako će nadležno lice u konkretnoj poslovnici svakog kandidata pojedinačno da informiše ne samo o obaveznom prisustvu upisu, nego i o terminu kada će zvaničan upis da bude organizovan u toj poslovnici, ali i o dokumentima koja on tada mora da dostavi.

Inače je pravilnikom navedene institucije predviđeno da za pojedinačne polaznike specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis može biti organizovan i prema klasičnom principu i preko interneta, a oba tipa edukacije mogu biti održana kako za grupu polaznika, tako isto i za njih dvoje u isto vreme, odnosno za samo jednu osobu. Jednostavnije govoreći, u ponudi se osim grupne nastave nalazi i poluindividualna i individualna. Zato i jeste stavljen zahtev pred svakog kandidata da izabere u trenutku upisa na koji način zapravo želi časove da pohađa, jer će u skladu sa time i dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije.

TESTOVI


Moramo naglasiti da je individualna edukacija ona, koju kandidat treba da pohađa potpuno samostalno. Inače je ona poznata kao nastava jedan na jedan, uzevši u obzir da su tokom časova prisutni samo predavač i polaznik. Trebalo bi da se oni zajedno dogovore kako oko datuma početka edukacije, tako isto i oko termina u kojima će časovi u tom slučaju da budu organizovani. Naravno da moraju precizno definisati i na koji način će da budu predavanja u tom slučaju održana, odnosno kako će biti raspoređena.

Potrebno je da napomenemo i to da je ponudom obuhvaćena i nastava u paru, koja je poznata kao poluindividualna, a tada dvoje kandidata u isto vreme treba časove da pohađaju. Inače se potpuno isti princip organizacije primenjuje kao i kada je u pitanju individualna obuka. Naravno tada će njih dvoje zajedno da sa koordinatorom za nastavu i profesorom precizno odrede i datum početka edukacije i termine održavanja časova, kao i njihov tačan raspored.

Ipak, najstrožija pravila se primenjuju kada je u pitanju grupni tip nastave, uzevši u obzir da isključivo ovlašćeno lice u instituciji organizatora, odnosno u jednoj od poslovnica ima pravo da donese odluku o načinu organizacije predavanja. Radi se o tome da isključivo koordinator za nastavu definiše u tom slučaju na koji način će biti organizovana predavanja. Zapravo on odlučuje o tome tek nakon što grupa u toj poslovnici bude zvanično formirana. A da ne bude zabune, moramo napomenuti da četvoro polaznika minimum prijavu prvo moraju da izvrše, kako bi uopšte grupna edukacija u tom predstavništvu pomenute institucije mogla da bude organizovana.

Najvažnije je da grupa od minimalnog broja kandidata bude formirana, budući da je to organizator jedino naveo kao zahtev za početak i organizaciju nastave u grupi. Inače je pravilnikom ove institucije određeno da najviše osmoro ljudi može biti prisutno tokom predavanja u tom slučaju, uzevši u obzir da je kvalitet edukacije na prvom mestu. Napominjemo da sve ono što koordinator za nastavu tom prilikom bude definisao ni u kom slučaju nije podložno nikakvim promenama.

Za sva tri tipa nastave važi pravilo da mogu biti organizovana i online i na klasičan način.

Ako specijalizovani seminar - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis bude organizovan u jednoj od poslovnica pomenute institucije, to znači da se edukacija sprovodi na klasičan način. Bitno je naravno da u jasno definisanim terminima svaki kandidat bude prisutan u okviru konkretne poslovnice.

A kada se neko opredeli da časove pohađa online, to automatski znači da će nastavu pratiti preko sopstvenog računara. Naravno da na njega u skladu sa pravilima treba da instalira i posebnu vrstu softvera, kako bi mogao časove preko kompjutera da pohađa. S obzirom na to da sam postupak instalacije ne spada među naročito zahtevne, to je predviđeno da svaki polaznik potpuno samostalno taj program prvo instalira. Međutim, ponekad se može dogoditi da neko ima problem koji ne može samostalno da reši, tako da je dostupna i pomoć stručnjaka tim kandidatima. Zapravo u okviru svake poslovnice pomenute institucije postoji i IT odeljenje, odnosno lica koja će pružiti tehničku podršku svakome, kome to bude bilo potrebno. Dovoljno je da nadležnu poslovnicu kandidat u tom slučaju kontaktira, te da objasni u čemu je problem kako bi mu zaposleni u IT sektoru omogućili da ga na najjednostavniji mogući način reši. Postoji vrlo jasno definisan zahtev koji moraju da ispoštuju svi kandidati, a da bi online edukacija bila održana onako kako je predviđeno pravilnikom. Naime, oni moraju boraviti u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom.

Šta izučava stručna obuka i kurs - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis?

Koje su osnovne karakteristike ovog tipa poslovanja je prva tema koju će predstaviti stručni kurs i obuka - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis polaznicima. A zbog čega je dobro poslovati na taj način će profesori odmah nakon toga objasniti.

S obzirom na to da kao i svaki drugi vid poslovanja, tako i porodični biznis ima i određene mane, to će profesori vrlo detaljno predstaviti sve ono što se u tom slučaju smatra nedostatkom.

A biće informisani polaznici ove obuke i o ulogama koje imaju vlasnici ovakvih biznisa, odnosno o odgovornosti koju oni u tom slučaju svakako imaju. Naravno da će predavači govoriti i o ulozi upravnog odbora, kao i odbora uopšte, te o telu koje je poznato kao porodični savez. Informisaće polaznike i o tome kako je rad svih tih tela regulisan zakonom.

Ko su deoničari i akcionari je, svakako tema kojom će se isto tako specijalizovani seminar - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis.

Svakako da će profesori govoriti i o tome na koji način bi trebalo da bude vršeno upravljanje takozvanom proširenom porodicom, ali i kako bi trebalo da bude kreirana strategija poslovanja i strategija konkurentnosti za određeni porodični biznis.

Da bi tema ove edukacije bila što bolje shvaćena, veći deo nastave je usmeren na diskusiju između profesora i polaznika. Upravo na taj način će prisutni mnogo bolje razumeti na koji način funkcioniše porodični biznis i šta je sve potrebno učiniti da bi se on uspešno razvijao.

Postoje određene aktivnosti koje bi trebalo preduzeti, a ako želite da vaš posao bude uspešniji, tako da će upravo njih specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis detaljno predstaviti prisutnima.

Ako sve to budu prihvatili polaznici i primenili u poslovanju svog preduzeća, skoro je sigurno da će vrlo brzo postati posebno uspešni.

A biće govora i o tome zbog čega je važno analizirati pravilno konkurenciju, te kako se rezultati tih analiza mogu odraziti na lično poslovanje.

Mesto i vreme održavanja stručnog kursa - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis

Osim što pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica mogu pohađati specijalizovani seminar - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis, organizuje se i korporativni tip edukacije. A u tom slučaju zaposleni u određenoj kompaniji treba da pohađaju predavanja.

Napominjemo da organizator posebno vodi računa o zahtevima polaznika u tom slučaju, te da maksimalno način organizacije nastave upravo njihovim zahtevima i prilagođava. Trebalo bi da se nadležno lice u okviru dotičnog preduzeća direktno sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori o načinu organizacije časova i o mestu gde će polaznici predavanja da prate. Naime, ako u određenoj kompaniji postoje uslovi za to, odnosno ako je u pitanju adekvatno opremljen prostor, ne postoji nikakav razlog da predavanja ne budu tamo organizovana. Inače je predviđeno da se klijent i organizator dogovore kako o datumu početka korporativne obuke, isto ako i o terminima u kojima će časovi biti održani, kao i o njihovom rasporedu. Samim tim će oni definisati i koliko će ukupno da traje korporativna obuka.

A pojedinačni polaznici na raspolaganju imaju nekoliko mogućnosti, tako da oni u trenutku upisa biraju i gde će nastavu pohađati i na koji način. Radi se o tome da online i klasična obuka i kurs - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis mogu biti organizovani kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu. Upravo na osnovu odluke svakog pojedinačnog kandidata će zavisiti, praktično govoreći i mesto i vreme održavanja časova.

U okviru propisno opremljenog prostora svake poslovnice institucije organizatora će biti održana edukacija prema klasičnom principu. Polaznik naravno tada mora u tačno određenim terminima časovima da prisustvuje.

A što se tiče nastave, koja se organizuje online, to podrazumeva korišćenje računara svakog pojedinačnog polaznika za pristup časovima. Potrebno je da on specijalni program na taj kompjuter instalira u skladu sa pravilima i naravno neposredno pre početka odabranog tipa edukacije. Sve informacije o postupku instalacije softvera će mu biti na vreme na raspolaganju, kao i pomoć IT stručnjaka. Inače su oni u svakoj poslovnici pomenute institucije zaposleni i mogu pomoći svakom kandidatu koji ima problem prilikom pristupa nastavi online ili u toku samog postupka instalacije softvera. Neophodno je da veza sa internetom bude kvalitetna na mestu, na kome kandidat odluči da boravi dok predavanja na taj način pohađa, jer je izuzetno značajno da kvalitet edukacije bude na visokom nivou.

Pošto bude izabrao da li će časove pohađati na klasičan način ili preko interneta, polaznik bira i da li mu više odgovara poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis, grupni ili individualni tip edukacije. A u skladu sa time on i dobija informacije od organizatora kako o datumu početka i terminima održavanja časova, tako isto i o rasporedu predavanja.

U suštini, individualna i poluindividualna nastava se organizuju na istovetan način. A zapravo je jedina razlika između njih vezana za broj osoba, koje prisustvuju predavanjima, s obzirom na to da je poluindividualna okarakterisana kao nastava u paru, to jest da dvoje kandidata pohađaju predavanja, a individualna je namenjena samo jednom polazniku. Trebalo bi da se sa predavačem i sa nadležnim koordinatorom za nastavu oni dogovore oko svih detalja, odnosno kako oko termina održavanja časova i datuma početka edukacije, isto tako i oko rasporeda, te oko dinamike sprovođenja predavanja.

O svemu tome kod grupne edukacije vodi računa isključivo koordinator za nastavu i to samo u onom predstavništvu pomenute institucije, u kome grupa bude oformljena. Zapravo je navedeno kao jedini i osnovni zahtev za organizaciju nastave u grupi da četiri osobe minimum moraju izvršiti prijavu. Inače je predviđeno da maksimalno osmoro kandidata mogu predavanja u tom slučaju da prate, pa se zato i zahteva najmanje četvoro njih da se prijave, kako bi koordinator mogao da definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Nakon što on odredi termine sprovođenja časova, dinamiku i datum početka nastave u grupi, biće sve to navedeno polaznicima, a od njih se zahteva da se u potpunosti svega toga pridržavaju. Radi se o tome da je u pitanju izuzetno strogo princip organizacija nastave, pa se ne vrše nikakve izmene po zahtevu kandidata.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis?

Biće obavešteni unapred svi kandidati, koji odluče nastavu da pohađaju u grupi o tome koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis da traje.

Razlog za to jeste što koordinator za nastavu poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u tom slučaju definiše ne samo raspored časova, nego i datum početka nastave u grupi, kao i dinamiku prema koji će predavanja da budu sprovođenja.

Zato i naglašavamo da je na nivou svakog predstavništva ove institucije predviđeno da 12 časova nastavnog programa bude raspoređeno na ukupno četiri sedmice. Podrazumeva se da će vrlo brzo nakon što grupa od minimum 4 člana u toj poslovnici zvanično bude kreirana, biti obavešteni i svi članovi te grupe o ovim detaljima.

A kako se u ponudi nalazi i individualna nastava za fizička lica, ali i poluindividualna, a obe podrazumevaju drugačiji princip organizacije, to jednostavno nije moguće unapred reći koliko će svaka od njih trajati. Zapravo će se polaznici u tom slučaju dogovoriti o rasporedu časova, pa samim tim i o trajanju poluindividualne ili individualne obuke direktno sa predavačima, koji bi trebalo da ih vode i sa kordinatorom za nastavu. Baš iz tog razloga i napominjemo da i jedan i drugi tip edukacije mogu trajati i kraće nego nastava u grupi za fizička lica, ali i duže od tog perioda.

Inače se u ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis, kada tačno određeni broj radnika nekog preduzeća treba predavanja da pohađaju. Njihovi nadležni će se u tom slučaju o rasporedu predavanja dogovoriti direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, što znači da će oni posredno da definišu i koliko će ukupno korporativni seminar dana da traje. A o svim tim detaljima, ali i o datumu početka, mestu održavanja nastave i o terminima će biti obavešteni na propisani način svi polaznici.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje