Kurs i obuka - Saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa

U pravilniku Obrazovnog centra Akademije Oxford nije naveden niti jedan zahtev, koji bi morao da ispuni neko, koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa. Iz tog razloga ističemo da svako ko ima ili želju ili mu je potrebno zbog stručnog usavrašavanja, može da pohađa nastavu. Svakako će korist od praćenja predavanja imati osobe zaposlene na liderskim pozicijama u kompanijama, koje se bave trgovinom, ali i vlasnici takvih firmi i menadžeri u različitim sektorima.

Prilikom prijavljivanja, odnosno kada bude bio organizovan upis, svaki pojedinačni polaznik bi trebalo i da odluči na koji način će ovu edukaciju da pohađa. A u ponudi se nalazi tri vrste nastave (grupna, poluindividualna i individualna), te dve mogućnosti za praćenje svake od njih (na klasičan način i preko računara). Upravo zato i napominjemo da svaki polaznik bira i mesto na kome će predavanja da pohađa, ali i na koji će to način učiniti, odnosno da li će samostalno prisustvovati časovima ili će to ipak učiniti u društvu još jedne osobe, odnosno više njih.

Svako ko odluči na klasičan način predavanja da prati bi trebalo da to učini u odlično opremljenim prostorijama svake od preko 20 poslovnica ove institucije.


A kada je u pitanju online kurs i obuka - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa, to znači da kandidat preko sopstvenog kompjutera pohađa predavanja. Tada on može samostalno da odabere sa koje će to lokacije da učini, uz uslov da tamo postoji propisana veza sa internetom. Zapravo je najbitnije da ne dolazi do ometanja signala, kako bi taj tip edukacije besprekorno funkcionisao. Inače, nastava se u tom slučaju organizuje preko specijalnog programa, a njega bi trebalo kandidat da instalira na svoj računar potpuno samostalno. Ističemo da se radi o vrlo jednostavnom principu instalacije i da bi to trebalo svako od njih da može samostalno da uradi. Međutim, postoji mogućnost da polaznik naiđe na neki problem ili tom prilikom ili kada već počne da pohađa časove onlajn, pa se tada slobodno može obratiti članovima IT sektora, pošto i on funkcioniše u svakoj poslovnici navedene institucije.

A kada izabere da li će časove pohađati u poslovnici ili preko interneta, trebalo bi da se odluči i da li će to učiniti u grupi (prisutno je od četvoro do osmoro kandidata) ili u paru, odnosno samostalno, kako bi dobio dodatne informacije o načinu organizacije nastave.

Uopšteno govoreći, najstrožija su pravila koja se poštuju prilikom organizacije nastave u grupi. Naime, ovlašćeno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije tom prilikom odlučuje o svemu, a kandidati imaju obavezu da prihvate ono što on bude odredio. Vrlo je važno i da prvo grupa od četvoro polaznika i to najmanje bude formirana u toj poslovnici, jer jedino tako nastava tog tipa može da bude organizovana. Zatim će koordinator za nastavu da odredi kog datuma će ona početi, a napraviće i raspored časova i odrediti u kojim terminima će oni biti organizovani. Sve to će naknadno saopštiti polaznicima, te naglasiti da se izmene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju.

TESTOVI


A ako se neko odluči da časove pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe imaće i veću slobodu u odlučivanju. Stvar je u tome da se i individualni seminar - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa i poluindividualni organizuju onako kako prethodno dogovore profesor, jedan ili dvoje kandidata i ovlašćeno lice konkretne poslovnice institucije organizatora. Ne samo da će se oni dogovoriti oko datuma početka edukacije, koju odluče da pohađaju, nego će precizno odrediti i kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana i u kojim terminima.

Ova edukacija može biti održana i isključivo za radnike nekog preduzeća, u kom slučaju se sprovodi takozvani korporativni kurs. Tada se princip organizacije maksimalno menja i usklađuje sa zahtevima klijenta, odnosno nadležni u okviru firme, čiji radnici bi trebalo predavanja da pohađaju. Upravo će se oni sa nadležnim licem bilo koje poslovnice navedene institucije dogovoriti oko toga kako će predavanja da budu organizovana. Međutim, postoji bitna razlika između korporativne obuke i one, koja je namenjena fizičkim licima. Radi se o tome da zaposleni u tom preduzeću mogu časove pratiti i na svom radnom mestu. Bitno je da tada nadležno lice konkretne kompanije ispoštuje sve što se tiče opremljenosti prostorija, u kojima bi trebalo časovi za zaposlene da budu organizovani. Pored toga što će se klijent i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora dogovoriti o lokaciji na kojoj će edukacija tog tipa biti organizovana, oni bi trebalo da definišu i dinamiku, odnosno termine održavanja časova, ali i datum početka nastave. O svemu tome će biti informisani polaznici na predviđeni način, a vrlo brzo pošto sve to bude bilo definisano.

Obavezno je da svako fizičko lice izvrši prijavu, ali i da se upiše zvanično i prema pravilima konkretne institucije.

Reč se o tome da je upis osmišljen tako da je prisustvo svakog kandidata, koji je pre toga prijavu izvršio na propisani način, obavezno. Naravno da svako od njih mora dostaviti i zahtevanu dokumentaciju, a o tome će precizna obaveštenja na vreme dobiti od nadležnih.

Od podataka za prijavljivanje je potrebno navesti ime i prezime, kao i datum rođenja, te kontakt informacije, odnosno broj telefona. Svi ti podaci mogu biti izdiktirati i putem telefona ili poslati u elektronskoj formi, to jest na mejl adresu, s tim da postoji mogućnost i ličnog prijavljivanja u jednoj od poslovnica.

Nastavni plan i program stručne obuke - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa

Profesori će ukratko na samom početku da se osvrnu na opšteprihvaćenu definiciju tržišta, pa će predstaviti i njegove osnovne karakteristike. Takođe će u tom delu specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa biti usmeren i na sve one parametre, koji su vrlo važni za posmatranje prilikom analiziranja tržišta.

Biće ukazano prisutnima i na to zbog čega je važno naučiti kako funkcioniše analiza tržišta i kako se primena tih informacija može odraziti na kvalitet poslovnog procesa. Naravno da će biti obezbeđeni i praktični primeri, kako bi predstavljena znanja bilo lakše usvojena. Tom prilikom će predavači pokazati kako funkcioniše kompanija koja rezultate analiza koje sprovodi implementira u poslovni proces, a zarad njegovog poboljšanja, ali će isto tako predstaviti i one firme koje to ne čine.

Kako je marketing povezan sa svime time je naravno tema kojoj će biti posvećena naročita pažnja.

Na osnovu kojih parametara se vrši analiza tržišta će najpre saznati polaznici, a posle toga će biti predstavljena sva četiri osnovna parametra i to: sezonske oscilacije, ciklične oscilacije, opšte razvojni trend i slučajne oscilacije.

A kada su u pitanju sezonske oscilacije one se karakterišu kao negativna i pozitivna odstupanja od uobičajenog trenda, odnosno od osnovnog pravca kretanja konkretnog tržišta. Logično je da su u pitanju oscilacije koje se javljaju u toku određenog vremenskog perioda, a prvenstveno su specifične za oblast turizma, ali i poljoprivrede, pa čak i građevine. Jednostavno govoreći, takve oscilacije su bitne za analizu u onim sektorima, koji su primarno sezonskog karaktera.

Ciklične oscilacije su one, koje se ne javljaju u pravilnim vremenskim intervalima, a obično se odražavaju na tržište novca, ali i indeksa cena i proizvodnje, zatim na kretanje potražnje i ponude i indeksa spoljne trgovine. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa ponuditi polaznicima primere i za takvu vrstu kretanja na tržištu.

Takođe će biti objašnjeno i kako je definisan opšti razvojni trend i zbog čega je važno pravilno ga posmatrati.

Šta su takozvane slučajne asocijacije će polaznici pomenute edukacije, takođe saznati. A i tu će biti predstavljeni primeri, kako bi polaznici sve to lakše razumeli.

Fokus ove edukacije će biti stavljen na marketinške aktivnosti, koje moraju biti usklađene sa rezultatima analize tržišta. A da bi marketing funkcionisao besprekorno u tom slučaju i da bi se zaista na taj način kvalitet poslovnog procesa određene kompanije poboljšao, potrebno je ispoštovati svih pet faza prilikom kreiranja marketinške strategije. Upravo iz tog razloga je i predviđeno nastavnim programom da polaznicima detaljno bude predstavljena svaka od tih faza, a uz adekvatne primere.

Neophodno je da bude definisana vizija određenog preduzeća, odnosno da bude predstavljeno kako je zamišljen njegov razvoj u budućnosti. Jednostavnije govoreći, u tom segmentu je bitno da budu definisani poslovni ciljevi, koji će biti realni.

Sledeća faza je vezana za definisanje tržišta, a u zavisnosti od kompanije do kompanije to tržište može biti i postojeće i neko koje bi trebalo da bude osvojeno u budućnosti. U tom smislu će polaznici ove edukacije saznati i šta se sve uzima u obzir prilikom analize tog tipa.

Zatim će naučiti kako funkcioniše analiza potreba potrošača, odnosno na koji način se potencijal konkretne robe definiše, a sa aspekta ostvarenja zahteva i potreba potrošača.

Pretposlednji korak koji mora biti ispoštovan u toku kreiranja marketinške kampanje jeste analiza tražnje, ali i planiranje prodaje. Posle toga će polaznici naučiti i kako zapravo funkcioniše u praksi postupak kreiranja marketinške strategije.

Vrlo je važno da naglasimo i to da specijalizovani seminar - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa može biti organizovan u formi korporativne nastave, kada zaposleni u jednom preduzeću treba časove da pohađaju. Baš zato što je ciljna grupa precizno definisana, primeri koji se koriste tokom te edukacije mogu biti usklađeni sa njihovim potrebama. A to znači da će na zahtev nadležnog lica konkretne kompanije biti uzeti primeri iz prakse, koji su vezani upravo za rad te kompanije, pošto se očekuje da zaposleni tako jednostavnije shvate sve što je predviđeno nastavnim programom.

A što se tiče pitanja ili nedoumica koje neko ima u vezi sa bilo kojom od obrađenih tema, njih može uputiti profesorima ili u toku završnog predavanja, a koje bi trebalo da bude interaktivno ili na kraju konkretnog časa u okviru koga je bilo reči o temi koja eventualno polaznika zbunjuje.

U kojim će terminima i gde biti održan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa?

Prvo se zahteva da svaki prijavljeni kandidat izabere kako želi nastavu da pohađa, odnosno da li mu više odgovara stručni seminar - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa da prati u grupi, u paru ili samostalno, pa će posle toga dobiti informacije i o terminima održavanja časova.

Kada je odluka prijavljenog da nastavu pohađa potpuno samostalno, od njega se očekuje da direktno sa predstavnicima institucije organizatora definiše kako će časovi biti održani. Zapravo će koordinator za nastavu konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i profesor, koji bi trebalo individualnu nastavu da vodi, tada da se sa njim dogovore najpre o datumu početka, a posle toga i ostalim detaljima. Bitno je da definišu i termine u kojima će predavanja da budu organizovana, odnosno da preciziraju njihov raspored. Na taj način će se oni usaglasiti i oko trajanja individualne nastave.

Dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualni tip edukacije, a tada se istovetna pravila primenjuju kao i kada jedna osoba treba da prisustvuje nastavi. Dakle, oni će se tada sa pomenutim stručnjacima dogovoriti oko apsolutno svakog detalja.

Na raspolaganju je zainteresovanima i specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa, koja se organizuje za grupu polaznika. U tom slučaju ne postoji mogućnost dogovora, već koordinator za nastavu definiše kako će časovi biti organizovani, a polaznici u potpunosti sve to prihvataju. Naime, radi se o tome da je grupni tip edukacije ujedno i najstrožiji, te da ne postoji mogućnost vršenja izmena na osnovu zahteva polaznika. U jednoj grupi je organizator predvideo da od četvoro do osmoro ljudi najviše prisustvuju nastavi, pa je zato i predviđeno da prvo bude oformljena grupa od najmanjeg broja članova, da bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan. U najkraćem mogućem roku nakon što četvoro kandidata minimum bude izvršilo prijavu za praćenje nastave na taj način će ovlašćeno lice odrediti kada će ona početi i sve ostale detalje. Na propisani način će informisati prijavljene, a naročito će biti istaknuto da se njihovi zahtevi za promenama ne smeju uzeti u obzir.

Kada je u pitanju mesto održavanja ove edukacije i taj podatak kandidati dobijaju nakon što se odluče između klasične i online nastave.

U svakom gradu, u kome navedena institucija posluje se organizuje stručni kurs i obuka - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa na klasičan način.

A polaznik samostalno bira gde će boraviti dok prati nastavu onlajn, pošto to čini preko sopstvenog računara. Bitno je da u tom prostoru postoji što bolja veza sa internetom, jer ne bi trebalo da dolazi ni do kakvog ometanja tokom praćenja časova preko računara. Svakako se podrazumeva da polaznik mora imati sopstveni kompjuter, te je neophodno da instalira program, koji je namenjen praćenju nastave na taj način. Sve informacije o tome će dobiti on na vreme od zaposlenih u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a dostupna je i pomoć IT stručnjaka po potrebi.

Nadležni u bilo kom preduzeću mogu zahtevati organizaciju korporativne obuke, kada nastavi prisustvuju isključivo zaposleni u toj kompaniji. Važno je da se oni tada o svemu dogovore sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora. Naime, vrlo je jednostavan način organizacije korporativnog kursa, zato što je sve podređeno zahtevima polaznika, odnosno vlasnika kompanije. A ako to bude bilo potrebno, odnosno ako klijent obezbedi sve propisane uslove za rad, korporativna obuka može biti održana i u prostorijama samog preduzeća. Inače se praktikuje vrlo jednostavan način organizacije edukacije namenjene zaposlenima, pošto njihovi nadležni preciziraju sa predstavnikom institucije organizatora i mesto održavanja i datum početka, ali i termine u kojima će biti organizovani časovi, odnosno njihov raspored. Naknadno će polaznici o svemu tome da budu informisani na propisan način.

Koliko bi trebalo da stručni seminar - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa traje?

Moramo odmah napomenuti da informacije o trajanju ove edukacije dobijaju unapred isključivo oni polaznici, koji odluče da je prate u formi grupne.

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je definisano da grupna obuka i kurs - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa traje ukupno jedan mesec. A detalji o tome na koji način će 15 časova nastavnog fonda da bude raspoređeno će biti na raspolaganju polaznicima vrlo brzo nakon formiranja grupe u jednoj od poslovnica. Stvar je u tome da nakon što 4 polaznika minimum budu izvršili prijavu u tom predstavništvu navedene institucije, koordinator za nastavu je u obavezi da definiše i dinamiku održavanje časova i termine njihovog sprovođenja, kao i datum početka. Sve informacije će vrlo brzo biti na raspolaganju prijavljenima.

Što se tiče nastave u paru, koju treba da pohađaju dvoje kandidata u isto vreme, ona može trajati i duže nego grupni tip edukacije, ali i kraće. Radi se o tome da je dozvoljeno svakom polazniku u tom slučaju da se oko načina organizacije dogovori samostalno sa kordinatorom za nastavu jedne od poslovnica organizatora i sa profesorom. Svakako će se oni zajedno usaglasiti i oko toga kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa, te oko tačnih termina kada će nastava biti organizovana.

Potpuno isti princip se primenjuje i kada kandidat odluči da časove pohađa samostalno, to jest u okviru individualne edukacije.

Prilikom organizacije nastave za zaposlene će vlasnici zainteresovanog preduzeća zajedno sa nadležnim licem jedne od poslovnica pomenute institucije da definišu i dinamiku održavanja časova, što znači da će precizirati i trajanje. Sem toga, njihova je obaveza da se usaglase i oko datuma početka nastave za zaposlene i oko termina održavanja časova, te da preciziraju na kojoj lokaciji će predviđeni broj zaposlenih nastavu da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje