Kurs i obuka - Saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi

Bitno je odmah na početku naglasiti da je ova edukacija namenjena apsolutno svakom pojedincu, koji ima interesovanje za konkretnu tematiku, a prvenstveno bi specijalizovani seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi trebalo da pohađaju zaposleni u firmama usmerenim na trgovinsku delatnost. Uopšteno rečeno, organizator nije nikakav zahtev naveo, tako da bi svako ko želi da se upozna sa konkretnom tematikom mogao najpre da izvrši prijavu, te da nakon sprovedenog upisa pristupi praćenju ove edukacije.

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da fizička lica prvo moraju izvršiti prijavu, kada se od njih zahteva da dostave sve neophodne informacije zaposlenima u okviru konkretne poslovnice te institucije. Izuzev imena i prezimena, tom prilikom bi trebalo da navedu i broj telefona, kao i datum rođenja, posle čega će biti informisani o postupku zvaničnog upisa.

Stvar je u tome da se uz obavezno prisustvo svakog prijavljenog kandidata upis vrši u prostorijama konkretnog predstavništva pomenute institucije. Svakako da će podatke o dokumentima, koja su obavezni tada da donesu, dobiti svi zainteresovani.


Osim edukacije koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi, kada određeni broj radnika preduzeća treba da prisustvuje nastavi. Časovi se u tom slučaju mogu organizovati potpuno isto kao za pojedinačne polaznike, što znači da zaposleni mogu da ih prate u grupi, individualno ili u paru, a direktno u poslovnici ove institucije ili preko interneta.

Za korporativni tip obuke je važno naglasiti i to da organizator dozvoljava sprovođenje predavanja i u okviru institucije klijenta, a ako on adekvatne uslove za rad tom prilikom obezbedi. Svakako se nadležni u instituciji organizatora dogovaraju oko načina sprovođenja predavanja direktno sa klijentom, odnosno sa ovlašćenim predstavnikom one kompanije, čiji bi zaposleni trebalo časove u tom slučaju da pohađaju.

Kada su u pitanju fizička lica, njima je na raspolaganju mogućnost da nastavu pohađaju online ili direktno u prostoriji bilo koje poslovnice ove institucije, a u kom slučaju se ona održava na klasičan način. Isto tako je predviđeno da se i onlajn i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi, zatim grupna i individualna edukacija.

TESTOVI


Da se vratimo na onlajn nastavu, te da napomenemo da je posedovanje računara u tom slučaju obavezno, a svaki kandidat treba da instalira softver na svoj uređaj neposredno pre početka odabranog tipa edukacije. Kvalitetna internet konekcija je, isto tako zahtevana, jer na taj način polaznik osigurava kvalitet predavanja, budući da neće doći ni do kakvih smetnji tokom praćenja časova po tom principu.

Trebalo bi da nakon što se odluči gde će pohađati časove, svaki polaznik ima obavezu da se opredeli i između tri opcije koje su vezane za organizaciju nastave. A to znači da bi trebalo da odluči da li će časove pohađati u grupi, kada nastavi prisustvuje od četvoro do osmoro ljudi ili će se opredeliti za varijantu da ih prati potpuno samostalno, odnosno u paru, to jest u okviru individualne ili poluindividualne nastave.

Trebalo bi napomenuti i to da isključivo ovlašćeno lice u instituciji organizatora definiše kada će početi grupni tip edukacije, u kojim terminima će časovi biti organizovani i kakva će dinamika tada biti poštovana, ali to ima pravo da učini tek nakon što grupa od najmanje 4 člana u jednoj od poslovnica bude bila formirana, pošto je upravo to navedeno kao osnovni uslov za početak takve edukacije. Svakako da se izmene po zahtevu polaznika ne vrše kada je u pitanju grupni seminar, zato što se taj tip edukacije organizuje prema vrlo strogim pravilima.

Zato i jeste ponudom obuhvaćena individualna, odnosno poluindividualna edukacija, budući da se pojedinačni polaznik o detaljima vezano za organizaciju nastave u tom slučaju mora direktno dogovarati sa nadležnim predavačem, te sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora.

Program stručnog kursa - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi

Na samom početku ove edukacije će profesori vrlo detaljno da prvo teorijski, a zatim i praktično pokažu prisutnima kako izgleda jedan trgovinski ugovor, koji je opšteg karaktera. Nakon toga će specijalizovani seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi da bude usmeren na različite tipove trgovinskih ugovora, te na prezentovanje njihovih opštih karakteristika.

Naravno da će vrlo precizno biti objašnjeno prisutnima i kojim zakonom je ova oblast regulisana, te će profesori da ih upoznaju i sa svim svim onim klauzulama, koje su specifične za takve vrste ugovora.

Akcenat će biti stavljen na prezentovanje osnovnih odredbi različitih tipova trgovinskih ugovora, odnosno na njihov prikaz praktično. Tako će, pored ostalog polaznici imati priliku da saznaju kako izgleda ugovor o međunarodnoj kupoprodaji, te standardni ugovor o kupoprodaji i ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Isto tako je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi omogući prisutnima da se upoznaju sa osnovnim odredbama ugovora o kontroli robe, te ugovora o trgovinskom zastupanju, odnosno o posredovanju i o osiguranju zaposlenih, kao i o osiguranju lica i stvari.

Naravno da će biti govora i o ugovorima o kontroli robe, ugovorima o špediciji i ugovorima o zalozi i podzalozi, a biće prikazan i ugovor o organizovanju putovanja, zatim ugovor o hipoteci i ugovor o poslovnoj saradnji. Upoznaće se prisutni i sa sadržinom ugovora o franšizi, zatim ugovora o faktoringu i o licenci, kao i ugovora o prodaji, potom o lizingu i o zakupu i podzakupu, ali i sa mnogim drugim vrstama trgovinskih ugovora.

Ukoliko bude bila organizovana korporativna obuka, a ako to nadležno lice bilo koje kompanije bude zahtevalo, profesori će prilagoditi tematiku edukacije oblasti poslovanja tog pravnog lica, a kako bi zaposleni u tom preduzeću mnogo brže i lakše savladali konkretnu tematiku. A isto tako postoji mogućnost, da ako to prilike dozvoljavaju, bude prilagođen ovaj segment edukacije zahtevima polaznika, u smislu da budu predstavljene specifične vrste ugovora, koje nisu prethodno pomenute.

Planom i programom ove edukacije je predviđeno da profesori objasne polaznicima i koji se trgovinski ugovori koriste u oblasti privrede, odnosno koje su njihove specifičnosti i vrste.

Trebalo bi da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi fokus stavi i na predstavljanje pojma rizika u trgovinskim ugovorima različitih vrsta, kao i na preciziranje koje su to vrste rizika koje se u praksi najčešće javljaju i naravno, da objasne polaznicima ove edukacije kako ih na najjednostavniji mogući način mogu izbeći ili makar svesti na minimum.

Podrazumeva se da će polaznici ove edukacije dobiti sve informacije i o tome koja je odgovornost dužnika, odnosno ugovornih strana, ali i koje su to specifičnosti trgovinskih ugovora.

Sva pitanja koja u vezi sa navedenom tematikom budu imali, prisutni će moći najverovatnije u toku završnog predavanja da postave predavačima, jer je taj segment edukacije zamišljen da bude interaktivan, te da učesnici međusobno razmene mišljenje o konkretnoj tematici i na taj način razreše bilo koju nedoumicu koju imaju u vezi sa tom temom.

Kada se organizuje seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi i na kom mestu?

Svaki polaznik pojedinačno bi trebalo da se opredeli između tri ponuđene opcije, vezano za princip organizacije nastave, posle čega će dobiti precizne informacije o tome u kojim terminima će biti održana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi. Sve to isto se odnosi i na mesto održavanja edukacije, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena onlajn nastava i ona, koja podrazumeva organizaciju časova u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford širom naše zemlje.

Osim mogućnosti da nastavu pohađaju potpuno samostalno ili u paru, odnosno u okviru individualne ili poluindividualne, isto tako je otvorena mogućnost i da časove pohađaju u okviru grupe.

Kada prilikom upisa bude odabrao kako će nastavu pohađati, svaki kandidat će dobiti precizne informacije kako o terminima održavanja časova, tako isto i o dinamici njihovog sprovođenja, odnosno o datumu početka onog tipa nastave koji bude odabrao da pohađa.

Princip organizacije individualne nastave je isti kao i kod poluindividualne, a osnovna razlika je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da jedno lice pohađa individualnu, dok dvoje njih u isto vreme treba da prate poluindividualnu. Trebalo bi zato da se svaki polaznik u tom slučaju zajedno sa ovlašćenim predstavnikom u jednoj od poslovnica pomenute institucije, kao i sa profesorom dogovori ne samo oko termina u kojima će časovi biti organizovani i oko njihove dinamike, već i oko početka onog tipa edukacije, koji bude odabrao da pohađa.

Ali zato kada je u pitanju specijalizovani seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi, koji se organizuje za grupu polaznika, pravilo je da isključivo ovlašćeno lice u predstavništvu organizatora definiše kako će časovi biti organizovani. Zapravo se radi o tome da bi svaki polaznik trebalo tada da se maksimalno pridržava svega onoga, što prethodno organizator bude odredio, a vezano za organizaciju predavanja. Reč je o tome da koordinator za nastavu, ali isključivo poslovnice u kojoj bude ostvaren zahtev za početak tog tipa edukacije, to jest u kojoj prijavu 4 kandidata najmanje budu izvršili, definiše i tačan datum početka obuke, ali i termine, te svakako odlučuju zajedno i o rasporedu predavanja. Bitno je naglasiti da se svi zahtevi prijavljenih, a vezano za izmene definisanih pravila ne prihvataju prilikom organizacije nastave u grupi.

A u slučaju da se sa konkretnom tematikom moraju upoznati radnici određenog preduzeća, biće organizovana korporativna obuka po zahtevu njihovih nadležnih. Definisano je pravilima da se taj tip edukacije organizuje isključivo prema dogovoru, koji će imati, sa jedne strane nadležni u instituciji organizatora, a sa druge, u okviru kompanije čiji zaposleni treba kurs da pohađaju. Ako direktor te firme ili njen ovlašćeni predstavnik bude procenio da je za njegove zaposlene bolje da nastava bude organizovana na mestu njihovog zaposlenja, te to zvanično zahteva od organizatora, podrazumeva se da će to biti ostvareno u slučaju da od strane klijenta budu obezbeđeni optimalni uslovi za rad u tom prostoru.

Koliko će stručna obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi trajati?

Svi oni kandidati koji budu odlučili da specijalizovani seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi pohađaju u grupi, bi trebalo ukupno 4 dana da prisustvuje nastavi. Inače je u nastavnom programu 14 časova, a što važi za sva tri tipa edukacije.

Međutim, organizator prethodno određuje samo koliko će trajati nastava u grupi, jer je tako pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford određeno. Informacije o dinamici rasporeda celokupnog nastavnog fonda će biti na raspolaganju polaznicima već nakon što četiri osobe minimum budu prijavu u jednoj od poslovnica izvršile, budući da je to navedeno kao jedini i osnovni uslov za organizaciju tog tipa kursa.

Ako se neko opredeli da predavanja pohađa ili sasvim samostalno ili u paru, onda će o rasporedu časova kod individualne, odnosno poluindividualne nastave on i dogovarati sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije i sa stručnjakom, koji će konkretni tip edukacije voditi.

Kako je u zvaničnoj ponudi ove institucije i korporativni kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi, to je predviđeno da raspored časova u tom slučaju definišu zajedno nadležni u okviru kompanije, čiji će radnici predavanja pohađati i u okviru jedne od poslovnica pomenute institucije. Isto tako će se oni dogovoriti i u tačnim terminima, a u kojima će časovi biti organizovani, te o lokaciji, uzevši u obzir da jedino korporativni tip obuke može biti održan onlajn, te u poslovnicama institucije organizatora u brojnim gradovima Srbije i u prostorijama firme, koja zahteva održavanje korporativne obuke, te svakako o datumu početka.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje