Kurs i obuka - Saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština

Praktično govoreći je svima ova edukacija namenjena, bez obzira da li su zaposleni na radnom mestu kontrolora u bilo kom sektoru ili ne. Značajno je pomenuti da će na taj način svaki kandidat unaprediti veštine komunikacije i tako uticati prvo na svoje okruženje, a zatim i na funkcionisanje celokupnog preduzeća u kome je zaposlen.

Fizička lica koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština bi trebalo da izvrše prijavljivanje, te da tom prilikom dostave nadležnima broj svog telefona, zatim ime i prezime i datum rođenja. Svako od njih ima pravo da izabere na koji način želi te informacije da dostavi. Od mogućnosti su ponuđene lično prijavljivanje, zatim elektronsko (na mejl adresu) ili preko telefona bilo koje od preko poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Najvažnije je da kandidati budu upoznati sa time da se upisivanje isključivo uz njihovo lično prisustvo sme izvršiti. Takođe će od strane nadležnih oni biti informisani i o dokumentima, koja će imati obavezu da u trenutku zvaničnog upisa prilože.


Međutim, da bi dobili precizne informacije o datumu početka nastave i o svim ostalim detaljima, moraju se opredeliti kako žele časove da pohađaju. Ponuđena je opcija da to učine online ili direktno u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, a u okviru poluindividualne, grupne i individualne nastave.

S obzirom na to da se svaki tip edukacije organizuje prema nešto drugačijim smernicama, vrlo je važno da u momentu prijavljivanja svaki kandidat navede kako mu tačno odgovara predavanja da pohađa.

Očekuje se da koristi sopstveni računar svako, ko odluči da specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština pohađa online. Tada će biti u obavezi da instalira odgovarajući softver na konkretni uređaj, a u skladu sa smernicama koje će mu dati pre toga nadležni. Isto tako je važno da se pobrine i da ne dolazi ni do kakvog ometanja za vreme trajanja predavanja, to jest da povede računa o tome da u prostoru, u kome bude želeo da boravi tom prilikom postoji stabilna veze sa internetom. Napominjemo i to da u svakoj poslovnici ove specijalizovane obrazovne institucije postoji i tim za pružanje tehničke podrške polaznicima.

TESTOVI


Nasuprot tome, klasičan tip edukacije podrazumeva održavanje predavanja u okviru jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije, a koje se u ovom trenutku nalaze na više od 35 lokacija.

A u oba slučaja važi pravilo da nastava može biti organizovana kako za grupu polaznika, u kojoj se može naći najmanje četvoro i najviše osmoro ljudi, tako isto i prema pravilima nastave u paru i individualne.

Vrlo su stroga pravila prema kojima će biti organizovana grupna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština i podrazumeva se da kandidati moraju njih da se pridržavaju, pošto se promene ne dozvoljavaju u tom slučaju. Najbitnije je da budu svesni činjenice da grupa od četiri osobe minimalno mora prvo da bude oformljena, jer tek posle toga taj tip edukacije može da bude organizovan. U principu odluku o svemu donosi koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj je pre toga grupa oformljena, osim o tome koliko će nastava trajati, jer o tome odlučuju nadležni i taj podatak važi za svako predstavništvo pomenute obrazovne institucije. Dakle, koordinator za nastavu posle kreiranja grupe od najmanjeg broja članova odlučuje o rasporedu časova i o terminima, u kojima će oni biti održani, te naravno definiše i kog datuma bi trebalo nastava za tu grupu kandidata da počne.

Potpuno su drugačija pravila predviđena za poluindividualnu i individualnu edukaciju, a jedina razlika između njih se odnosi na broj osoba koje predavanja treba da pohađaju. Naime, dve osobe prate poluindividualnu, a samo jedna individualnu i upravo se kandidati dogovaraju sa predstavnicima institucije organizatora u tom slučaju o svim potrebnim detaljima. Prvenstveno se misli na definisanje datuma početka konkretnog tipa obuke, a zatim i na preciziranje detalje u vezi sa terminima u kojima će časovi biti organizovani. Vrlo je važno napomenuti i to da je njihova obaveza da se usaglase oko trajanja individualne ili nastave u paru, to jest da precizno definišu i kojim tempom će predviđeni broj časova da bude organizovan.

I nadležni i zaposleni u bilo kojoj kompaniji imaju mogućnost da pohađaju ovu edukaciju, jer je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština. Inače u pitanju je edukacija koja se organizuje po zahtevu klijenata, a u skladu sa tim se i omogućuje održavanje časova za zaposlene u njihovom preduzeću. Važno je da prostor u tom slučaju bude opremljen onako kako predviđaju pravila institucije organizatora, jer jedino tako može da bude dopuštena promena u tom segmentu. Svakako su fleksibilna pravila organizacije, a njih definišu međusobno klijent i nadležno lice jedne od poslovnica. Osim što se usaglašavaju oko lokacije, na kojoj će za zaposlene biti organizovana predavanja, oni preciziraju i termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno kog datuma će korporativni tip nastave da počne i koliko će da traje, s obzirom na to da su u obavezi da se dogovore i oko dinamike, koja će u tom slučaju da bude poštovana prilikom sprovođenja predviđenog broja časova.

Kojim temama bi trebalo da se stručni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština bavi?

Svakako da će u toku uvodnog predavanja profesor govoriti uopšteno o tome šta podrazumeva kontroling u praksi. Odmah posle toga će akcenat biti stavljen na veštine komunikacije, koje bi trebalo da budu na višem nivou, a da bi zaista kontroling funkcionisao besprekorno.

U skladu sa definisanim nastavnim programom, prema čijim smernicama će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština da bude organizovana, predviđeno je da profesor obradi i temu različitih pristupa u oblasti kontrolinga. Biće reči o psihologiji u toj oblasti, odnosno o tome koji su to sve personalni faktori, koji utiču na bolji ili loši kontroling, to jest na međuljudske odnose.

Šta je to holistički pristup kontrolingu i koji su njegovi osnovni aspekti je posebno značajna tema, te će svakako njoj profesor posvetiti dovoljno pažnje. Ne samo da će teoretski objasniti kako funkcioniše holistički pristup u tom slučaju, nego će predstaviti i primere iz prakse, a sve sa ciljem boljeg razumevanja tog modela.

Vrlo je važno naučiti i na koji način u određenim situacijama treba komunicirati sa zaposlenima, odnosno kolegama, ali i sa nadređenima, a to će najbolje profesor objasniti kroz primere dobre i loše prakse. U principu se fokus stavlja na takozvanu lošu praksu, odnosno na primere iz kojih polaznici mogu izvući sasvim dovoljno zaključaka kako ne bi trebalo u različitim situacijama da se ponašaju.

Ukoliko su u određenom kolektivu narušeni međuljudski odnosi, to i te kako ima uticaja ne samo na komunikaciju, nego i na funkcionisanje celog tima, pa čak i celokupne kompanije. A da se to ne bi dogodilo i u preduzeću, u kome je bilo koji polaznik ove stručne obuke zaposlen, specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština će omogućiti prisutnima da se upoznaju sa tim kako bi trebalo poboljšati međuljudske odnose u kolektivu. Svakako da će i u tom segmentu biti ponuđeni odgovarajući primeri, a sve sa ciljem da kandidati što bolje razumeju o čemu treba da vode računa prilikom komunikacije sa svojim kolegama na prvom mestu.

Mnogi članovi kolektiva treba da promene ponašanje, ali svi znamo da to baš i nije tako jednostavno. Međutim, da bi bilo i njima lakše, ali i njihovim podređenima i nadređenima, odnosno kolegama, trebalo bi svaki član kolektiva da poradi na određenim promenama. Prvenstveno je važno da svaki pojedinac ustanovi gde greši, odnosno zbog čega se javlja problem u komunikaciji sa kolegama na prvom mestu, a zatim i sa članovima kolektiva koji se nalaze na upravljačkim funkcijama. Tek posle toga mogu da pripreme i plan promena, odnosno da se fokusiraju na menjanje tih navika, pa samim tim i uobičajenih obrazaca ponašanja.

Sve teme koje će obraditi specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština su izuzetno značajne za svakog poslovnog čoveka, pa bi trebalo da budu razjašnjenje već u toku ove edukacije. Iz tog razloga napominjemo da je predviđeno i da u toku finalnog predavanja prisutni učestvuju u diskusiji o temama, o kojima je ranije bilo govora. Pitanja koja imaju u vezi sa tim mogu upravo u tom trenutku postaviti predavaču, a svakako bi bilo poželjno i da uzmu učešće u diskusiji sa ostalim kandidatima.

U kojim terminima i gde je predviđeno da bude održana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština?

Svaki će pojedinačni kandidat, koji bude odlučio ovu stručnu edukaciju da pohađa biti informisan o detaljima u vezi sa organizacijom nastave, posle čega će i dobiti sve neophodne podatke o tome na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština, zatim kada će početi nastava i u kojim terminima će biti časovi organizovani, kao i o tome koliko će edukacija trajati.

Da razjasnimo odmah, Obrazovni centar Akademije Oxford svim fizičkim licima nudi mogućnost da oni, praktično samostalno izaberu kako žele nastavu da pohađaju i gde. Prilikom prijavljivanja će dobiti informaciju o tome da se edukacija može organizovati na klasičan način ili putem računara, a da u oba slučaja važi pravilo da se sprovodi poluindividualna, individualna ili grupna nastava. Shodno tome šta svaki kandidat bude odlučio će biti i definisani detalji u vezi sa organizacijom časova u konkretnom slučaju.

Online nastava podrazumeva takozvani princip učenja na daljinu, kada sopstveni kompjuter kandidat koristi kako bi pristupao predavanjima. Podrazumeva se da određene performanse taj uređaj mora imati, kako bi kvalitet edukacije bio na visokom nivou. Isto tako je važno i da veza sa internetom bude stabilna za sve vreme trajanja nastave, pa se obavezuje svaki pojedinačni polaznik da propisane uslove za rad osigura. Isto tako će svako od zainteresovanih biti u obavezi i da tačno određenu vrstu softvera instalira na sopstveni kompjuter, a prema uputstvima koja će mu pre toga dati nadležni u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Iako moramo napomenuti da je sam postupak instaliranja programa prilično jednostavan, može se dogoditi da neko od kandidata ima nedoumicu ili pitanje. U tom slučaju ima pravo da kontaktira IT stručnjake, koji su angažovani u okviru specijalizovanog tima za pružanje IT podrške u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Kandidati kojima ne odgovara takav princip praćenja predavanja imaju mogućnost da stručni seminar - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština pohađaju na uobičajeni način. A u tom slučaju je njihova obaveza da dolaze u tačno dogovorenim terminima u izabranu poslovnicu.

Svakako za oba tipa edukacije važi pravilo da mogu biti organizovani ili za samo jedno lice, odnosno za dvoje njih ili za grupu polaznika, uzevši u obzir da je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćena ne samo individualna nastava, nego i poluindividualna i grupna. Iz tog razloga se ne navodi kog datuma će edukacija da počne, već se to saopštava svakom kandidatu nakon što se odluči na koji način želi predavanja da pohađa.

U obavezi je svaki pojedinačni polaznik da sačeka formrianje grupe, odnosno da četiri osobe najmanje u tom predstavništvu izvrše zvanično prijavljivanje. Jednostavno je objašnjenje za to, pošto u jednoj grupi predavanjima prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi, pa je samim tim i naveden zvaničan zahtev da prvo bude formirana grupa od minimalnog broja članova. Ovlašćeni koordinator za nastavu je u obavezi da brzo posle formiranja grupe definiše sve detalje u vezi sa organizacijom nastave i da o tome informiše svakog pojedinačnog polaznika. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da jedini podatak, koji je dostupan svakom kandidatu u tom slučaju ranije jeste koliko će trajati nastava u grupi, uzevši u obzir da se to određuje na nivou celokupni institucije organizatora i da se primenjuje za svaku grupu u bilo kojoj poslovnici. A posle prijavljivanja dovoljnog broja kandidata će ovlašćeno lice biti dužno da odredi termine održavanja časova i njihov raspored, te naravno da precizira i kog datuma će nastava u grupi u konkretnom slučaju početi. Kada budu bili informisani polaznici o tome, biće im napomenuto i da se njihovi zahtevi vezano za izmene bilo čega od tih detalja ne dozvoljavaju, već se očekuje da prihvate u potpunosti ono što ovlašćeno lice bude odredilo.

Kod poluindividualne ili tako zvane nastave u paru, odnosno individualne važe potpuno drugačija pravila organizacije. Naime, stvar je u tome da značajan nivo slobode ima svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju, jer stiče pravo da direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa predavačem definiše kog datuma će početi individualna ili poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština, te koliko će trajati i u kojim terminima će časove pohađati. Jednostavnije rečeno, profesor i koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome je kandidat izvršio prijavu će biti u obavezi da sa jednim ili dvoje njih definišu sve detalje, počev od datuma početka nastave, preko termina u kojima će biti organizovani časovi, pa do dogovora o njihovoj dinamici, što će rezultati određivanjem trajanja jednog ili drugog tipa obuke.

Važno je da informišemo i sva pravna lica da ova obrazovna institucija može organizovati po zahtevu nadležnih u kompanijama korporativni tip edukacije. S obzirom na to da isključivo zaposleni u nekoj kompaniji u tom slučaju treba časove da pohađaju, to se njihovim i zahtevima njihovih poslodavaca izlazi u najvećoj mogućoj meri u susret. U tom smislu ova obrazovna institucije može dozvoliti i da korporativni seminar - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština bude organizovan direktno u okviru kompanije, u okviru koje su polaznici zaposleni, ali samo ako se radi o adekvatno odabranom i propisno opremljenom prostoru. Iz tog razloga se podrazumeva da će vlasnik te kompanije, odnosno njen ovlašćeni predstavnik biti na vreme informisan o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave, odnosno sa time šta bi sve trebalo da se nađe u izabranom prostoru, kako bi bilo dozvoljeno da predavanja u okviru njega budu organizovana. A nakon što se usaglase oko lokacije, na kojoj će radnici predavanja da pohađaju, u obavezi su i da preciziraju ostale detalje. Na prvom mestu se misli na određivanje datuma početka korporativnog kursa, a zatim i na definisanje termina, u kojima bi trebalo radnici da pohađaju predavanja. Sem toga, njihova je obaveza i da dogovore prema kom principu bi trebalo nastavni fond da bude raspoređen, što znači da će automatski definisati i koliko bi trebalo da traje korporativni tip nastave. A u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije, potrebno je da o tome na tačno definisani način budu obavešteni svi koji treba nastavi da pristupe.

Koliko je predviđeno da će trajati stručni seminar - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština?

Kada budu vršili prijavljivanje i zvanično upisivanje, svi kandidati će biti informisani o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave u grupi za fizička lica, zatim u formi poluindividualne i individualne. Samim tim što se tri tipa obuke nalaze u ponudi, primenjuje se drugačiji način organizacije, što dovodi do toga da i njihovo trajanje može i u većini slučajeva i jeste različito.

U suštini je najbitnije napomenuti da će grupni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština trajati ukupno 7 dana, jer jedino u tom slučaju nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji imaju pravo unapred da definišu trajanje. Ipak, naknadno će svaki pojedinačni polaznik dobiti informaciju o tome na koji način će predviđenih 18 časova programa u tom slučaju da bude raspoređeno. Naime, to se definiše posle formiranja grupe od najmanje četiri člana, zato što je upravo to navedeno kao osnovni zahtev za početak nastave tog tipa. Isto tako će koordinator konkretne poslovnice precizirati i ostale detalje, a prvenstveno se misli na termine održavanja časova, odnosno njihov raspored, kao i na datum početka edukacije te vrste. Podrazumeva se da će blagovremeno biti obavešten svaki polaznik o tome, a posebno će svako od njih biti informisan o činjenici da mora prihvatiti sve ono što pre toga koordinator bude odredio, uzevši u obzir da se promene po zahtevu članova bilo koje grupe ne prihvataju u tom slučaju.

Inače je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćena i poluindividualna nastava i individualna. Jedna osoba pohađa individualnu, a s obzirom na to da je poluindividualna poznata i kao nastava u paru, jasno je da dvoje kandidata tom prilikom predavanja treba da pohađaju. Drugačija se pravila organizacije primenjuju u tom slučaju, a u odnosu na nastavu u grupi, pa je samim tim predviđeno i da kandidati imaju obavezu zajedno sa ovlašćenim licima u okviru izabranog predstavništvu navedene obrazovne institucije, da preciziraju detalje. Koordinator za nastavu, profesor i jedan ili dvoje polaznika, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština, će biti u obavezi da se usaglase kako oko toga kog datuma će početi nastava, odnosno u kojim terminima se časovi biti organizovani, tako isto i oko njihovog rasporeda. Uzevši u obzir da su u obavezi da preciziraju i kakvom će dinamikom biti organizovan predviđeni broj predavanja, oni će zahvaljujući tome da odrede i koliko će ukupno trajati ili nastava u paru ili ona koja je poznata kao nastava jedan na jedan, odnosno takozvana individualna.

Potrebno je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija na zahtev nadležnih u okviru bilo koje kompanije može da organizuje i takozvanu korporativnu nastavu. Određeni broj zaposlenih u toj firmi će predavanja u konkretnom slučaju da pohađaju, pa će upravo njihovim i zahtevima njihovih nadležnih organizator da izađe u susret što je moguće više. Zato jeste predviđeno da se klijent u tom slučaju mora precizno dogovoriti sa ovlašćenim licem u okviru bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije o detaljima. A jednostavno rečeno, to znači da će oni precizirati kako kog datuma bi trebalo korporativni tip nastave da počne i na kom mestu će biti održan, tako isto i u kojim terminima će polaznici časove pohađati i kakva će dinamika tom prilikom da bude sprovedena. Upravo iz tog razloga i navodimo da nije moguće ranije reći koliko će korporativni vide obuke da traje, budući da to isključivo zavisi od njihovog međusobnog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da unapredite kontroling uz poboljšanje komunikacijskih veština"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje