Kurs i obuka - Saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava

Upravljanje projektima je vrlo specifična oblast i naročito zahtevna, a posebno ako niste upućeni u to kako je najbolje da određeni projekat vodite i uspešno ga sprovedete. Baš iz tog razloga je i osmišljen specijalizovani seminar - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava, a kako bi olakšao ljudima, koji su prvenstveno zaduženi za vođenje projekata.

Obavezni smo da napomenemo i to da ne postoji nijedan zahtev koji je naveden, a koji bi polaznici morali da ispune, tako da ko god ima želju ili potrebu nastavu da pohađa, to može da učini.

Bitno je da u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford taj kandidat izvrši prijavu na za to propisani način. A od podataka koje mora da dostavi se zahteva kako njegovo prezime i ime, isto tako i broj telefona i datum rođenja. Sve te informacije zainteresovani ima pravo da izdiktira ili putem telefona ili lično u jednoj od poslovnica pomenute institucije, s tim da ima mogućnost i da ih pošalje na mejl adresu ako to želi.


Zaposleni u konkretnom predstavništvu će kontaktirati svakog prijavljenog i informisati ga o tome da je njegovo lično prisustvo obavezno u trenutku upisa. Takođe će biti predočeno i koja dokumenta kandidat u tom slučaju treba da pripremi.

Budući da ova institucija nudi mogućnost fizičkim licima da nastavu prate i online i prema klasičnom principu, a u okviru individualne, poluindividualne ili grupne, jasno je zbog čega je važno da svaki kandidat navede prilikom zvaničnog upisa i gde će časove pohađati i na koji od svih pomenutih načina.

Očekuje se da ima strpljenje svako, koga interesuje grupna obuka i kurs - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava, zato što taj tip edukacije ne može početi dok jedna grupa u samoj poslovnici ne bude formirana. A uzevši u obzir da između četvoro i osmoro ljudi prisustvuje nastavi u grupi, to je jasno zašto se zahteva prvo prijavljivanje minimum četiri osobe, da bi nastava mogla da bude organizovana. Tek onog momenta kada se to dogodi, koordinator za nastavu te poslovnice će biti u obavezi da odredi na koji način će predavanja za tu grupu da budu organizovana. Jednostavnije rečeno, on će odlučiti prvo kog datuma će edukacija da počne, a zatim će odrediti i u kojim terminima će kandidati časove da pohađaju. Podrazumeva se da polaznici moraju prihvatiti ono što koordinator bude definisao, budući da se izmene kod edukacije u grupi ne dozvoljavaju.

TESTOVI


Zato i jeste svakome kome tako stroga pravila organizacije ne odgovaraju dostupna i nešto drugačija opcija, a u vidu praćenja nastave u paru ili individualno.

Tada se mnogo fleksibilnija pravila organizacije primenjuju, budući da se praktično daju odrešene ruke svakom kandidatu da definiše na koji način će časovi da budu organizovani. Naravno da on to ne može učiniti samostalno, već u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa kordinatorom za nastavu, ali se zahteva da tom dogovoru obavezno prisustvuje i nadležni profesor. A njihova je obaveza da se usaglase i kako oko datuma početka individualne ili poluindividualne edukacije, tako isto i oko termina u kojima će predavanja biti održana, odnosno oko rasporeda časova.

Bitno je naglasiti i to da je poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava namenjen za dvoje polaznika, a individualnu nastavu isključivo pohađa samo jedna osoba, što je ujedno i jedina razlika između tih tipova edukacija.

Trebalo bi da se kandidati opredele i na kom mestu će časove pohađati, uzevši u obzir da imaju mogućnost to da učine online ili na način koji važi za uobičajeni, a kada predavanja bivaju organizovana u prostorijama jedne od poslovnica navedene institucije.

Za praćenje nastave online kandidat mora obezbediti lični računar i na njega instalirati u skladu sa aktuelnim pravi namenski program, preko koga će uostalom predavanja i da pohađa. Naravno da nije zahtevan postupak instalacije tog softvera, ali za svaki slučaj napominjemo da su u timu svake poslovnice i stručnjaci, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Svakako se njima mogu obratiti ako naiđu na bilo kakvu poteškoću ili kada prate predavanja online ili kada pokušaju samostalno da instaliraju namenski program.

Inače, obavezni smo da napomenemo i to da ova edukacija može biti organizovana i isključivo za zaposlene u nekoj kompaniji. A kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava, važe nešto drugačija pravila nego kada se nastava organizuje za fizička lica. Naime, po potrebi časovi mogu biti održani i u okviru same firme, u kojoj su polaznici zaposleni. Naravno da moraju predviđeni uslovi da budu obezbeđeni, a što se prvenstveno odnosi na opremljenost prostora u kome bi predavanja trebalo da budu održana. Informacije o tome kako mora da bude opremljen prostor će vlasnici tih kompanija dobiti ako se budu odlučili za tu opciju. Pravilo je da se upravo nadležno lice konkretnog preduzeća mora dogovoriti oko načina organizacije časova za zaposlene direktno sa nadležnim predstavnikom jedne od poslovnica instituciji organizatora. A pored toga što će prvo odlučiti na kojoj lokaciji će predavanja da budu organizovana, oni moraju da se usaglase i oko datuma početka korporativnog seminara, zatim oko dinamike sprovođenja časova i svakako oko termina. Svaki radnik koji bi trebalo nastavu da pohađa će naknadno o tome biti obavešten onako kako je propisano u okviru institucije organizatora.

Program i plan stručnog seminara - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava

Trebalo bi da na samom početku ove edukacije polaznici dobiju informacije o tome zbog čega je poželjno koristiti savremena tehnološka sredstva u poslovanju. Naravno da će fokus specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava staviti isključivo na njihovu primenu u konkretnoj oblasti.

A da bi zaista izvukli maksimalno prednost iz korišćenja tih sredstava, kandidati moraju da znaju prvo kako funkcioniše upravljanje projektima. Upravo iz tog razloga je predviđeno da se profesori ukratko osvrnu na tu temu u toku uvodnih predavanja.

Posle tiga će pažnja da bude usmerena na digitalne projekte, odnosno na način njihovog kreiranja i upravljanja njima, a uz korišćenje pomenutih sredstava.

Podrazumeva se da će predavači objasniti prisutnima koji su to programi, koji se koriste za digitalno upravljanje projektima, odnosno kako funkcionišu specifični alati koji se tom prilikom najčešće koriste.

Biće objašnjeno i zbog čega se takav vid upravljanja projektima smatra ekonomičnijim, a ujedno i mnogo uspešnijim.

Nakon što budu korak po korak prošli kroz celokupan proces digitalizacije projekata, profesori će dati zadatak svakom polazniku. Naime, specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava će upravo na taj način omogućiti kandidatima da primene sva znanja, koja su tokom ove edukacije stekli u praksi. Zapravo se radi o tome da će biti date određene informacije kandidatima, a od njih se zahteva da izvrše digitalizaciju konkretnog projekta. A sve to bi trebalo da učine uz maksimalno poštovanje onoga što im je predstavljeno tokom ove edukacije.

S obzirom na to da je primećeno da na taj način kandidati najviše uče, predviđeno je da pošto svako od njih bude završio zadatak, profesor razgovara sa njima o izvršenim radovima. Potrebno je da tada svaki kandidat komentariše rad svog kolege, odnosno da ukaže na to gde je pogrešio. Trebalo bi naravno i da navede kako bi on ispravio te greške, odnosno kako bi unapredio kvalitet konkretnog projekta.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost da organizuje i korporativni seminar - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava, to primeri iz prakse, ali i prethodno opisani zadatak može biti usklađen sa oblašću, u kojoj matična kompanija polaznika posluje. A podrazumeva se da vlasnik te firme treba zvanično da zahteva od profesora ove izmene, te svakako ne treba da sumnja da će on to ispoštovati što je moguće više. Na taj način će polaznici, odnosno zaposleni u određenoj kompaniji mnogo bolje shvatiti sve ono što se prezentuje tokom ove specijalizovane edukacije.

U drugom delu nastave je predviđeno da profesori objasne polaznicima koje su to greške, koje se u radu najčešće javljaju. Takođe će im biti objašnjeno i kako da ih izbegnu u svom budućem delovanju.

Pitanja u vezi sa obrađenim temama kandidati mogu postaviti u toku završnog predavanja. A upravo to predavanje je i osmišljeno da bude interaktivno, što znači da se očekuje učešće svakog kandidata u tom slučaju.

Gde se održava specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava i u kojim terminima?

Sve informacije o vremenu održavanja nastave, ali i o tome na kom mestu će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava da bude organizovan će biti dostupne svakom pojedinačnom polazniku onda kada se on između dostupnih opcija bude opredelio.

Napominjemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave u paru, samostalno ili u grupi, a na klasičan način ili preko interneta. S obzirom na to da postoji nekoliko opcija u ponudi, to se i zahteva da u trenutku prijave ili upisa svaki kandidat jasno navede i na koji način će pohađati časove i gde će to učiniti.

Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da grupni tip edukacije može pratiti tačno određeni broj ljudi, odnosno najmanje četvoro, a najviše osmoro. Iz tog razloga se zahteva formiranje grupe, što je jedini uslov za početak nastave tog tipa. A da bi grupa mogla da bude formirana u jednoj poslovnici, neophodno je da četvoro kandidata prijavu izvrše. Kada se to bude dogodilo, ovlašćeno lice institucije organizatora, odnosno koordinator za nastavu će odlučiti o tome kog datuma će grupni seminar - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava da počne. Njegova je obaveza da definiše i u kojim terminima će polaznici časove pohađati i kako će ukupan nastavni fond da bude raspoređen, odnosno kojom dinamikom će predavanja da budu organizovana. Polaznici koji su prijavu izvršili pre toga će dobiti informacije o ovim detaljima, a zahteva se da oni sve to poštuju, jer se promene ne dozvoljavaju ni za jedan segment od nastave u grupi.

Fleksibilnija su pravila prema kojima se organizuje individualni tip edukacije, a na potpuno isti način se sprovodi i poluindividualnu nastava. U suštini je jedina razlika između njih vezana za broj kandidata, koji pristupaju predavanjima, jer jedno lice pohađa individualnu, a dvoje njih poluindividualnu. Potrebno je da se prvo sa predavačeem, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu tada jedan ili dvoje polaznika dogovore oko načina organizacije časova. Jednostavnije govoreći, oni će precizirati datum početka bilo individualne edukacije bilo poluindividualne, a potom će se usaglasiti i oko termina u kojima će časovi biti organizovani i naravno oko tačnog rasporeda predavanja.

S obzirom na to da i individualna i grupna i poluindividualnu nastava mogu biti organizovane i onlajn i na klasičan način, neophodno je da svaki kandidat izabere gde će časove da pohađa.

Sasvim je logično da je klasični tip edukacije onaj, koji podrazumeva organizaciju nastave na uobičajen način, odnosno u okviru poslovnica pomenute institucije. Svakako da kandidat ima obavezu u dogovorenim terminima lično da bude u konkretnoj poslovnici prisutan i prati predavanja.

Nasuprot tome, online obuka i kurs - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava može biti praćena sa bilo koje lokacije, ali uz uslov da postoji stabilna internet konekcija u tom prostoru. Naravno da će sopstveni kompjuter kandidat tom prilikom koristiti, kako bi mogao da prati predavanja. U skladu sa pravilima institucije organizatora će on na njega morati da instalira predviđeni softver. Članovi IT sektora svakog predstavništva su na raspolaganju kandidatima, koji se ne budu snašli u toku postupka instalacije, odnosno ako budu imali bilo kakvu poteškoću kada predavanja već počnu da pohađaju.

Napominjemo da može biti organizovana i korporativna obuka i kurs - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava. Određeni broj radnika nekog preduzeća tada treba da pristupe predavanjima, a na koji će to način učiniti zavisi od njihovih nadležnih. Naime, direktor ili vlasnik te kompanije će se dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom u konkretnoj poslovnici institucije organizatora o apsolutno svemu što je vezano i za način organizacije časova za zaposlene i za mesto na kome će predavanja biti organizovana. Moramo napomenuti da jedino tada organizator dozvoljava da nastava bude i na drugom mestu održana, odnosno u okviru samog preduzeća. Podrazumeva se da mora biti adekvatno taj prostor opremljen, a svakako će klijent biti informisan o detaljima na vreme. Bitno je naglasiti da će se klijent i organizator tom prilikom usaglasiti ne samo oko mesta održavanja nastave za zaposlene, nego i oko toga kojim tempom će predavanja biti održavana, odnosno u kojim terminima, te svakako kog datuma će početi korporativni seminar.

Koliko je određeno da ukupno traje stručni kurs i obuka - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava?

Potrebno je da se opredele između svih opcija koje su u ponudi kandidati, da bi mogli da dobiju informacije o tome koliko će tačno specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava da traje.

Kod poluindividualne i individualne edukacije se upravo oni dogovaraju direktno sa nadležnima u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i o tim detaljima. Tačnije, oni sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu preciziraju na koji način će 10 časova nastavnog fonda da bude raspoređeno. A to ustvari znači da odlučuju i o tome koliko će trajati ili individualni tip edukacije ili poluindividualni, odnosno nastava u paru.

Nasuprot tome, isključivo organizator odlučuje o trajanju nastave u grupi. Upravo iz tog razloga i napominjemo da za svaku poslovnicu pomenute institucije važi pravilo da 3 sedmice treba da traje grupni seminar - saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava. Ipak, s obzirom na to da su u pitanju vrlo stroga pravila, prema kojima se taj tip nastave organizuje, to je predviđeno da svi članovi te grupe budu obavešteni o rasporedu časova, datumu početka nastave i terminima u kojima će predavanja da budu organizovana naknadno, to jest nakon što grupa od minimum četiri osobe u tom predstavništvu bude bila zvanično formirana.

Uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka, a kada radnici neke kompanije časove pohađaju, to će oni takođe kasnije dobiti informacije o trajanju nastave. Gotovo da ista pravila važe kao i kada se organizuje individualna edukacija za fizička lica, odnosno poluindividualna. Jedina razlika je u tome što se ne dogovaraju polaznici sa ovlašćenim licem institucije organizatora, nego nadležni predstavnik zainteresovanog preduzeća. A polaznici svakako dobijaju o tome informacije vrlo brzo pošto se oni budu zvanično dogovorili.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje