Kurs i obuka - Saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta

Prvo bi trebalo da nadležni u sektoru pravnih službi kompanija pohađaju ovu edukaciju. Takođe je specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta namenjena i onim licima, koja se nalaze na čelu odeljenja ljudskih resursa, ali i vlasnicima, odnosno direktorima preduzeća i svim osobama, koje su zaposlene u njima na menadžerskih pozicijama.

Uzevši u obzir da obrazovna institucija, koja je glavni organizator ove edukacije ne zahteva da polaznici imaju nekakvo predznanje o navedenoj temi, to navodimo da svaki pojedinac koji smatra da je ova tema zanimljiva, ima i mogućnost nastavu da pohađa.

A da bi to mogao da učini, mora u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford da izvrši prijavu na propisani način, pa da posle toga zvanično i pristupi upisu.


Zahteva se da osnovne informacije o sebi svako fizičko lice dostavi ili putem telefona ili na mejl adresu, s tim da postoji mogućnost i da lično izvrši prijavu za pohađanje pomenute edukacije. Najbitnije je da tada navede ne samo svoje prezime i ime, nego i broj telefona, kao i datum rođenja.

U skladu sa pravilnikom se upis svakog prijavljenog polaznika vrši isključivo uz njegovo lično prisustvo. A o tome će svako od njih biti obavešten na vreme, kao i o dokumentima koja će prilikom upisa biti u obavezi da dostavi.

Zvaničnom ponudom pomenute obrazovne institucije je navedeno da nastava za fizička lica može biti organizovana na nekoliko načina, tako da praktično rečeno svaki polaznik bira kako želi specijalizovani seminar - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta da pohađa. Najbitnije je da odluči da li će časove pratiti onlajn ili u skladu sa klasičnim principom, te da se opredeli između mogućnosti da nastavu phađa individualno, u grupi ili u paru.

TESTOVI


Da pojednostavimo, klasična ili online edukacija mogu biti održane u okviru grupne, individualne ili poluindividualne nastave.

Širom Srbije navedena obrazovna institucija ima predstavništva, tako da će na klasičan način u okviru svakoga od njih biti organizovana edukacija, a ako polaznik bude tako odlučio nastavu da prati.

U ponudi je i opcija da nastava bude organizovana preko interneta, a tom prilikom je bitno da svaki polaznik koristi lični računar. U svakom slučaju njegova obaveza je i da instalira tačno definisanu vrstu softvera na konkretni uređaj, što je u skladu sa pravilima navedene institucije. Apsolutno sve informacije o postupku instalacije programa će dobiti zainteresovani kandidati, a neophodno je da postupak instalacije oni samostalno izvrše. Moramo napomenuti i to da u okviru svakog predstavništva navedene institucije postoji i poseban sektor, u kome su zaposleni IT stručnjaci. Upravo će se oni potruditi da odgovore na pitanja svakog pojedinačnog polaznika, odnosno da mu pomognu da ma koju poteškoću otkloni dok pristupa nastavi, kao i dok vrši instalaciju namenskog softvera. Da bi nastava online mogla bez ikakvih smetnji da bude organizovana, potrebno je da veza sa internetom za konkretni uređaj bude što bolja. Naime, iako se svakom polazniku koji odluči časove po tom principu da pohađa dozvoljava da bira lokaciju, na kojoj će da boravi u toku praćenja predavanja, on mora voditi računa i o tome da kvalitet edukacije bude na visokom nivou, tako da je iznet zahtev i za postojanjem kvalitetne internet veze u okviru izabranog prostora.

Nakon što bude svako fizičko lice odlučilo da li želi nastavu da pohađa prema klasičnom principu ili preko računara, u obavezi je i da se opredeli između mogućnosti da stručni kurs prati u okviru poluindividualne, grupne ili individualne nastave.

Svakako da moraju svi prijavljeni imati na umu činjenicu da je glavna razlika između tih vrsta edukacija vezana za broj polaznika. Ipak, dostupne su i određene razlike u načinu organizacije, a sa svim detaljima će prijavljeni kandidati na vreme svakako da budu upoznati.

Definisano je zvaničnim pravilnikom navedene institucije da od četvoro do maksimalno osmoro ljudi treba da pohađaju nastavu u okviru grupne, dok je individualna namenjena samo jednom polazniku, a poluindividualnu bi trebalo dvoje njih da pohađaju.

Što se tiče načina organizacije, prisutne su takođe određene razlike. Naime, svaki kandidat kome odgovara poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta ili individualna nastava bi trebalo da ima na umu činjenicu da će imati značajan nivo slobode u donošenju odluka. Radi se o tome da organizator prepušta svakom polazniku u tom slučaju da zajedno sa nadležnim predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu odluči o tome na koji način će predavanja tom prilikom da budu organizovana. A uz to što će se oni usaglasiti oko tačnog datuma početka poluindividualne ili individualne nastave, neophodno je da preciziraju i u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da oni treba da definišu i na koji način će biti raspoređeni časovi, odnosno kakvom dinamikom bi trebalo da budu sprovedeni, pa će u skladu sa time i da definišu koliko će poluindividualni seminar ukupno da traje.

A kada je u pitanju grupni tip edukacije, pravila su mnogo strožija i očekuje se da svaki kandidat, koji odluči predavanja tako da pohađa, u potpunosti poštuje sve ono što nadležni budu odredili. Stvar je u tome da ovlašćeni koordinator za nastavu u tom slučaju odlučuje o svemu. A pored toga što će precizirati datum početka grupne obuke, on treba da donese odluku i o terminima u kojima će da budu organizovani časovi i o njihovom rasporedu, to jest od dinamici prema kojoj će biti sprovođeni. Svakako je najbitnije da četvoro ljudi najmanje u tom predstavništvu navedene obrazovne institucije bude prijavljeno, jer tek posle toga može da bude kreirana grupa. Upravo je formiranje grupe zvanično navedeno kao jedini zahtev, koji mora biti ispunjen da bi grupna obuka i kurs - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta mogla da bude organizovana. Naravno da će sa svim tim informacijama prijavljeni da budu detaljno i na vreme upoznati. A od njih se očekuje da se pridržavaju svega onoga što koordinator za nastavu pre toga bude precizirao, pošto se ne vrše izmene kod nastave u grupi. Jednostavnije rečeno, svaki pojedinačni polaznik je u obavezi da časove pohađa u onim terminima i onakvom dinamikom, kako to bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj je prijava pre toga zvanično izvršena.

Ovaj kurs može biti organizovan i samo za zaposlene u okviru preduzeća. A u tom slučaju se primenjuju pravila takozvane korporativne nastave, mada klijent ima značajan nivo slobode u donošenju odluke o načinu organizacije nastave za zaposlene. Naglašavamo da upravo direktor zainteresovane kompanije ima obavezu u tom slučaju da definiše na koji način će određeni broj radnika te firme nastavu da pohađaju. Sve to bi trebalo da precizira sa nadležnim licem izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije, što podrazumeva da će oni definisati kako datum početka korporativnog kursa, tako isto i dinamiku i termine održavanja časova za zaposlene. Međutim, razlika između ovog tipa edukaci je i nastave koju treba da pohađaju fizička lica je i u mestu održavanja. Naime, reč je o tome da korporativni seminar može po želji klijenta da bude organizovan i u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Bitno je naglasiti i to da mora biti obezbeđen prostor tačno definisanih karakteristika, da bi korporativni tip edukacije mogao u okviru njega da bude organizovan. Zvaničnim pravilima je predviđeno da nadležno lice konkretne poslovnice treba da informiše klijenta o svim detaljima, koji se tiču konkretnog prostora i njegove opremljenosti, a kako bi on mogao u potpunosti sve to da ispoštuje. Reč je o tome da nastava u samoj kompaniji može biti organizovana samo ukoliko klijent ispoštuje sve vezano za zahteve o opremljenosti prostora. A u skladu sa pravilnikom navedene institucije će svaki radnik ponaosob da dobije informacije o načinu organizacije časova, odnosno o lokaciji na koji će ih pohađati.

Nastavni program stručne obuke - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta

U današnje vreme, kada gotovo svaka kompanija ima sistem video nadzora, ali elektronske kontrole, nadležna lica moraju znati koja ovlašćenja u tom smislu imaju, a kako ih uopšte ni u jednom segmentu ne bi prekršili. Zat i jeste značajna informacija da postoji specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta.

A u toku uvodnog predavanja će profesori da objasne prisutnima šta je sve potrebno da učine u konkretnoj kompaniji da bi elektronska kontrola, odnosno sistem vide nadzora bio u potpunosti regulisan sa pravnog stanovišta.

Dobiće prisutni informacije i o tome u kojim uslovima je dozvoljeno da bude ugrađen sistem video nadzora na radnom mestu. Takođe će profesori govoriti i o papirologiji, odnosno o proceduri koja mora biti ispoštovana ukoliko poslodavac želi da u konkretnoj kompaniji postoji sistem video nadzora.

Kontrola komunikacije zaposlenih, naravno sa poslovnog aspekta može postojati, ali samo ako je uz maksimalno poštovanje odredbi važećeg zakona. Zato će se profesori potruditi da prvenstveno kroz primere pomognu polaznicima da shvate kako od sve to treba u praksi da izgleda.

A sledeće O čemu će govoriti specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta jeste vezano prvenstveno za to šta se smatra tačmo takozvanom elektronskom kontrolom. A tu je u pitanju kontrola najpre vozila, koja se koriste za poslovanje, odnosno službenih.

Svi prisutni će od profesora saznati i na koji način je njima dozvoljeno da prikupljaju određene podatke. Svakako da će saznati i kako bi trebalo da postupa ukoliko su pitanju specifični podaci, odnosno oni koje bi trebalo pojedinci da predaju određenim nadležnim institucijama.

Isto tako se podrazumeva i da će u narednom segmentu stručni kurs biti usmeren na korišćenje poverljivih podataka, koje poslodavci prikupe na taj način u brojnim sudskim postupcima.

Kako u praksi izgleda kršenje prava na privatnost zaposlenih je, u svakom slučaju vrlo interesantna tema, a kojom će se u toku završnog dela baviti ova specijalizovana edukacija.

Predviđeno je i da bude organizovan razgovor o predstavljenim temama, odnosno o primerima, koje je predavač tom prilikom izdvojio.

Podrazumeva se da će predavači svakako da se potrude i da upoznaju polaznike sa njihovim obavezama, a primarno sa aspekta primene elektronske kontrole, kao i sistema video nadzora u okviru konkretne kompanije.

Koji god kandidat da ima pitanja u vezi sa nekom od prethodno obrađenih tema, trebalo bi da ih u toku završnog predavanja uputi profesoru. Potrebno je da tada budu razrešene apsolutno sve nejasnoće, koje pojedinci imaju.

Gde će biti održana stručna obuka i kurs - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta i u kojim terminima?

Tačne informacije o tome gde će da bude organizovan specijalizovani seminar - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta, odnosno u kojim će to tačno terminima da bude će svaki polaznik pojedinačno u trenutku upisa da dobije.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti svakom zainteresovanom fizičkom licu, pa na osnovu njegove odluke i zavisi sve to.

A kada je u pitanju mesto održavanja nastave, dve su mogućnosti zainteresovanima na raspolaganju. Najpre mogu izabrati da časove pohađaju u okviru jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije, a potom im je na raspolaganju i mogućnost da onlajn pristupaju časovima. Dakle, sve zavisi od toga šta njima više odgovara.

S obzirom na to da institucija organizatora ima na preko 20 lokacija poslovnice u celoj zemlji, svaki kandidat može lako pronaći onu koja mu je najbliža i tamo pohađati nastavu na klasičan način.

Međutim, ukoliko nekome ne odgovara da tako prati časove, svakako ima mogućnost da to učini online. U tom slučaju mora imati sopstveni računar, a performanse tog uređaja svakako moraju biti usklađene sa zahtevima. Bitno je napomenuti i to da specijalnu vrstu softvera svaki pojedinačni polaznik tada ima obavezu na svoj uređaj da instalira prema pravilima. Sve informacije o postupku instalacije će biti blagovremeno na raspolaganju polaznicima, a svakako se od njih očekuje da samostalno izvrše instalaciju tog programa. Bude li se dogodilo da neko u tome ne uspe ili da naiđe na neki problem dok pohađa nastavu preko računara, može kontaktirati nadležne u samoj poslovnici, a kako bi mu članovi tima za tehničku podršku pomogli da tu poteškoću reši. Naročito je važno da kvalitet internet veze bude na visokom nivou u okviru prostora, u kome pojedinačni polaznik odluči da boravi dok pohađa nastavu. Podrazumeva se da će o tom zahtevu biti svako od njih na vreme informisan.

Termini u kojima će biti održan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta zavise od toga da li kandidat odluči da nastavu pohađa samostalno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da je u ponudi individualna, grupna i poluindividualna nastava. Princip organizacije je drugačiji, kao i broj polaznika, a svakako će na vreme kandidati biti precizno i o tome informisani.

Jedna osoba bi trebalo da pohađa individualnu nastavu, te bi u skladu sa pravilima institucije organizatora upravo taj kandidat trebalo da sa nadležnima definiše po kom principu će časovi da budu organizovani. U suštini je važno da se on sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem dogovori prvo oko tačnog datuma početka individualne nastave, a potom i da se usaglase oko dinamike održavanja časova i termina.

Slobodno možemo reći da potpuno isti princip važi i kada časove treba dvoje ljudi da pohađaju, odnosno kada je u pitanju poluindividualna nastava. Naravno da bi tada oni zajedno trebalo da se sa pomenutim nadležnim licima dogovore oko apsolutno svih detalja.

Ipak, kada je u pitanju nastava u grupi, primenjuju se potpuno drugačija pravila. Tada časove treba da pohađa veći broj polaznika, a od strane institucije organizatora je definisano da u jednoj grupi treba da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi najviše. U svakom slučaju je potrebno da prvo grupa od četvoro kandidata najmanje bude oformljena u jednoj od poslovnica, da bi uopšte mogao da bude ostvaren uslov za početak organizacije nastave u grupi. Zapravo je od strane pomenute institucije određeno da tek pošto se toliko kandidata bude prijavilo, grupna obuka i kurs - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta može da bude organizovana u tom predstavništvu. Tada će ovlašćeni koordinator za nastavu da odluči o načinu organizacije časova. Ne samo da će precizirati kog datuma bi trebalo edukacija da počne, nego će odlučiti i o terminima u kojima bi predavanja trebalo da budu održana, ali i o rasporedu časova, to jest o dinamici sprovođenja celokupnog nastavnog fonda. Bitno je naglasiti da ova obrazovna institucija trajanje grupe nastave definiše prethodno za svaku poslovnicu i da se to mora poštovati, a da ovlašćeno lice odlučuje o svim ostalim detaljima. Zatim će svaki polaznik pojedinačno biti precizno obaveštenje o svemu tome, a naročito će biti svakome od njih naglašeno da ne postoji mogućnost vršenja izmena kod nastave u grupi. Dakle, čak i ako neko od polaznika bude izneo zahtev za promenom, na primer termina održavanja časova, organizator to ne sme prihvatiti, jer je tako pravilnikom pomenute institucije određeno.

Inače može biti organizovan i korporativni seminar, a tada nastavu treba da pohađaju isključivo lica koja su u nekom preduzeću zaposlena. Sama činjenica da je ciljna grupa u ovom slučaju naročito specifična dovodi do određene fleksibilnosti u organizaciji. Naime, ako nadležno lice zainteresovane firme to bude zahtevalo, nastava za određeni broj radnika te kompanije može biti organizovana i na njihovom radnom mestu. Naročito je važno da prostor bude pažljivo opremljen u tom slučaju, odnosno da svi zahtevi organizatora budu ispoštovani u tom smislu,a kako bi nastava za zaposlene mogla da bude organizovana prema pravilima. Inače bi trebalo da se upravo direktor ili vlasnik tog preduzeća, to jest njegov ovlašćeni predstavnik dogovori zajedno sa nadležnim licem u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije o načinu na koji će časovi biti organizovani. Tom prilikom bi oni trebalo da definišu kog datuma će početi korporativna obuka, potom kojim tempom će predavanja da budu održana i naravno da se dogovore o tome u kojim terminima će časove zaposleni da prate. U svakom slučaju će polaznici dobiti na vreme precizna obaveštenja o svim detaljima, koji su vezani za organizaciju nastave tog tipa.

Koliko je predviđeno da ukupno traje specijalizovani seminar - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta?

Sve neophodne informacije o načinu organizacije izabranog tipa nastave, ali i o tome koliko će ukupno stručni kurs i obuka - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta da traje će dobiti polaznici kada budu pristupili upisu.

A ono što moraju znati jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da odredi samo koliko bi trebalo da traje grupni tip edukacije, jer je tako predviđeno pravilnikom konkretne institucije.

Za svaku poslovnicu važi pravilo da nastava u grupi treba da bude organizovana u trajanju od 3 sedmice.

Takođe u skladu sa pravilima je i to da polaznici dobijaju informacije kako o terminima u kojima će pohađati svaki od ukupno 14 časova, koliko ih je predviđeno nastavnim programom, tako isto i o dinamici u skladu sa kojom će biti nastava organizovana i o datumu početka grupnog seminara, ali tek nakon što grupa od minimum četvoro kandidata bude formirana u tom predstavništvu. Stvar je u tome da organizator upravo kreiranje grupe od minimalnog broja članova navodi kao osnovni zahtev za organizaciju konkretne vrste nastave.

Inače je u ponudi pomenute obrazovne institucije i individualna obuka, a njeno trajanje će definisati zajedno jedan polaznik, predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu, pošto je to tako određeno aktuelnim pravilnikom organizatora.

Napominjemo da ista pravila moraju biti primenjena i kada je u pitanju poluindividualni seminar - saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta. Naravno da tada moraju dvoje kandidata da se sa pomenutim licima dogovore, jer je u pitanju takozvana nastava u paru. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da kako individualna, tako isto i poluindividualna edukacija mogu trajati i duže nego nastava u grupi, ali isto tako i kraće od pomenutog perioda.

U slučaju da određeni broj radnika neke kompanije treba da pohađaju ovu obuku, biće organizovana u formi takozvane korporativne nastave. A samim tim što su prilično fleksibilna pravila organizacije u tom slučaju, napominjemo da bi ovlašćeno lice te kompanije trebalo da precizira kako će časovi biti organizovani direktno sa predstavnikom institucije organizatora, te će oni da se između ostalog usaglasiti i o tome koliko bi tačno trebalo korporativna obuka da traje. Sem toga, potrebno je da se dogovore i oko termina u kojima će radnici tog preduzeća časove da pohađaju, potom oko datuma početka nastave i svakako oko toga na kom mestu će ona biti organizovana, jer je dostupna mogućnost i da to bude u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje