Kurs i obuka - Saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji

Prvenstveno nadležnima u sektoru ljudskih resursa, ali i vlasnicima kompanija, licima koja su zaposlena na menadžerskom pozicijama je stručni seminar - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji namenjen. Ipak, moramo naglasiti da organizator ne zahteva nikakvo predznanje od zainteresovanih, što znači da nastavu može svako ko to želi da pohađa.

Prijava je obavezna i može biti izvršena svakog radnog dana direktno u poslovnici organizatora, kao i putem telefona ili elektronski (na mejl). Od podataka kandidat mora da navede prezime, ime i datum rođenja, kao i broj telefona.

U skladu sa pravilnikom ove institucije, upis se vrši isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata, a nadležni u konkretnoj poslovnici će svakoga od njih pojedinačno informisati i o dokumentima koja mora tom prilikom da priloži.


Nakon što budu izvršili prijavu, te u skladu sa pravilima institucije organizatora pristupili zvaničnom upisu, kandidati bi trebalo i da odluče kako će pohađati specijalizovani kurs. Upravo od njihove odluke će i zavisiti ne samo termini u kojima će časovi biti organizovani, nego i mesto na kome će pohađati predavanja.

Svima koji interesuje ova edukacija Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da izaberu da li će časove pohađati u okviru individualne ili grupne, ali i poluindividualne, to jest nastave u paru. Sledeće što bi trebalo prijavljeni da izaberu jeste da li će predavanja pohađati online, a preko ličnog kompjutera ili će to učiniti na uobičajen način, kada se nastava organizuje u predsedništvu navedene institucije u bilo kom gradu. Dakle, prijavljeni bira i mesto na kome će pratiti predavanja i u okviru kog tipa nastave će to učiniti.

Osnovna razlika između individualne, poluindividualne i grupne edukacije se odnosi na broj polaznika. Tako jedno lice pohađa individualnu nastavu, dok u grupi organizator predviđa prisustvo od 4 do 8 ljudi, te dvoje kandidata zajedno prate predavanja ako je u pitanju poluindividualna obuka.

TESTOVI


Uopšteno govoreći, individualni kurs i obuka - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji se organizuje prema potpuno istim pravilima kao i nastava u paru, a jedina razlika se odnosi na broj polaznika. Tom prilikom je bitno da jedan kandidat ili dvoje njih definišu kako će časovi biti organizovani sa nadležnim licima konkretne poslovnice pomenute institucije. Dakle, oni će sa profesorom koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu da se dogovore oko svega. Potrebno je da preciziraju prvo kog datuma će edukacija koju izaberu da pohađaju početi, a potom i da se usaglase oko termina u kojima će predavanja da budu održana i naravno oko toga kako će celokupan predviđeni nastavni fond da bude raspoređen.

Kada je u pitanju obuka koju pohađa grupa polaznika, primenjuju se potpuno drugačija pravila, a koja su i mnogo strožija. Zapravo se radi o tome da ovlašćeni koordinator za nastavu ima dužnost u tom slučaju da definiše na koji način će časovi biti organizovani, a od svih prijavljenih se očekuje da to ispoštuju u potpunosti, jer se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena. Naime, grupa od najmanje četiri člana u jednoj od poslovnica institucije organizatora mora prvo da bude formirana, da bi uopšte koordinator za nastavu mogao da pristupi definisanju pravila održavanja. Bitno je da on odluči prvo o tome kog datuma bi trebalo da počne grupni kurs, a zatim i da precizira u kojim će terminima članovi te grupe časove da pohađaju i naravno da definiše raspored predavanja. Još jednom naglašavamo da čak i ako neki polaznik bude eventualno zahtevao promenu termina, na primer, to kod nastave u grupi ne sme biti uzeto u obzir, pošto su pravila održavanja vrlo strogo definisana.

Nakon što bude odlučio kako će časove da pohađa, polaznik treba da navede zaposlenima u konkretnoj poslovnici i to na kom mestu će da prati nastavu. Od opcija su mu na raspolaganju online obuka i kurs - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji i nastava koja se organizuje na klasičan način.

U prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora mora da bude prisutan kandidat koji odluči da nastavu prati na klasičan način.

A ako se opredeli za opciju pohađanja obuke online, on ima apsolutno pravo da odabere sa koje lokacije će predavanja pohađati, pošto u tom slučaju koristi sopstveni računar da pristupa časovima. Naravno da se podrazumeva da je njegova obaveza ne samo da poseduje kompjuter, nego i da nastavu prati iz prostora, u kome postoji stabilna konekcija sa internetom. Da bi uopšte mogao predavanjima na taj način da pristupa, polaznik je u obavezi i da instalira softver, koji je tome namenjen. Sve neophodne informacije i smernice o samom postupku instalacije će svaki kandidat dobiti od zaposlenih u konkretnoj poslovnici, a takođe može koristiti i pomoć članova tima za pružanje tehničke podrške, čije su usluge u svakom predstavništvu dostupne.

Određeni broj radnika bilo kog preduzeća može, takođe pohađati ovaj kurs, uzevši u obzir da je u ponudi i korporativni vid nastave. Tada se primenjuju prilično fleksibilna pravila organizacije, a njih definišu nadležna lica zainteresovane firme i institucije organizatora. Pored toga što bi oni trebalo da odrede datum početka edukacije, odnosno dinamiku održavanja časova i termine njihovog sprovođenja, potrebno je i da se usaglase oko toga na kojoj lokaciji će korporativni kurs da bude održan. Stvar je u tome da organizator izlazi u susret zahtevima klijenata, odnosno njegovih zaposlenih, kada je to neophodno i organizuje nastavu i u okviru njihove matične kompanije. Naravno da je tada nadležno lice tog preduzeća u obavezi da obezbedi prostor, koji je opremljen u skladu sa aktuelnim pravilima.

Koje teme obrađuje stručni kurs i obuka - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji?

Profesori će u toku uvodnog predavanja ukazati prisutnima na to zbog čega je važno da se poštuju pravila menadžmenta u okviru organizacione strukture jedne kompanije. Specijalizovana obuka i kurs - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji će se nakon toga baviti predstavljanjem definicija menadžmenta, kao i njegovih osnovnih karakteristika. Polaznici ove edukacije će saznati i kako se menadžment deli, odnosno koje sve segmente obuhvata i na koji način utiče na funkcionisanje određenog preduzeća u celosti.

Odmah nakon toga će profesori objasniti šta je to upravljanje određenom kompanijom, a šta se smatra liderstvom. Podrazumeva se da će ukazati prisutnima na to zbog čega je važno da postoji manji broj osoba zaduženih za upravljanje, a veći broj lidera.

Dobiće polaznici ove edukacije informacije i o tome koje su osnovne osobine koje bi trebalo da ima jedan menadžer, a koje bi trebalo da ima osoba koja se smatra liderom. Recimo, menadžer ima odlične organizacione sposobnosti, dok je lider osoba koja ima moć da utiče pozitivno na svoje okruženje, te da zaposlene stimuliše na različite načine da izvrše svoj posao u roku i sa uspehom. Jednostavno bi bilo reći da je stručnjak koji se smatra uspešnim liderom zapravo menadžer, koji poseduje liderske sposobnosti.

Zanimljivo je napomenuti i to da će specijalizovani seminar - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji omogućiti polaznicima da se upoznaju i sa različitim mitovima, koji se često predstavljaju vezano za lidere. A da bi podstakli polaznike na razmišljanje, predavači će se potruditi da uključe i njih u toku tog časa, te če imati zadatak da i oni iznesu mitove o liderima koji su im poznati.

U suštini, da bi neko mogao da bude okarakterisan kao lider, on mora prvo biti izuzetno harizmatičan, bez obzira što mnogi smatraju da to nije jedna od najbitnijih karakteristika lidera. Zapravo je u pitanju osoba koja zahvaljujući svom znanju i umeću može da ima pozitivan uticaj na kvalitet poslovanja ljudi koji ga okružuju. A to čini na nekoliko načina, sa kojima će svakako polaznici ove specijalizovane obuke da budu upoznati.

Potrebno je naglasiti i to da će posle svih predstavljenih tema, odnosno primera iz prakse, stručni kurs i obuka - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji biti usmeren na taksativno navođenje osobina i menadžera i lidera, a kako bi celokupnu tematiku ove edukacije na jednostavniji način profesori približili polaznicima. Od njih se očekuje da uzmu učešće u tom segmentu edukacije, odnosno da i sami navedu koje su osnovne karakteristike menadžera, a koje litera.

Da bi celokupna tematika ove specifične edukacije bila mnogo jasnija i lakše prihvaćena od strane polaznika, njima će profesori omogućiti da učestvuju i u specijalno osmišljenim vežbama. A tom prilikom će biti predstavljen menadžer sa svim svojim osobenostima, kao i lider, te će se očekivati od prisutnih da definišu ko se kojim poslom baviti. Biće im ukazano i na to kako osoba koja je menadžer može u nekom trenutku svog radnog veka da postane i lider.

Primeri iz prakse će biti fokusirani na predstavljanje osoba koje spadaju u jednu ili u drugu kategoriju, a sve sa ciljem boljeg razumevanja tematike ovog kursa.

Svakako će biti dozvoljeno prisutnima da postave bilo koje pitanje, koje imaju vezano za teme kojima se ova edukacija bavi.

Na kojoj lokaciji i kada će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji?

Organizator ove edukacije nudi nekoliko opcija svakom polazniku, tako da on tek posle donošenja odluke o tome kako će nastavu pohađati dobija informacije i o vremenu, odnosno o mestu njenog održavanja. Princip je vrlo jednostavan, jer specijalizovani kurs i obuka - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji može biti organizovan online i na klasičan način, a kroz grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu.

Klasična je ona edukacija koja se organizuje u sklopu poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kada polaznik predavanjima prisustvuje u prostorijama izabranog predstavništva.

Online nastava podrazumeva praćenje časova preko računara, tako da svaki kandidat ima pravo lično da izabere sa koji će lokacije da ih pohađa. Njegova je obaveza, naravno da ima lični kompjuter, kao i da u okviru odabranog prostora obezbedi stabilnu konekciju sa internetom. Takođe, mora neposredno pre početka nastave i da instalira poseban tip softvera, preko koga će nastavu pohađati. Članovi IT sektora svakog predstavništva pomenute institucije će dati jasne smernice svakom polazniku o postupku instalacije programa, a njihova pomoć im je takođe na raspolaganju ukoliko se javi bilo kakav problem kako u toku samog postupka instaliranja softvera, tako isto i uopšteno prilikom praćenja predavanja online.

Potrebno je da svaki kandidat izabere da li će online, odnosno klasičnu nastavu pohađati samostalno, u paru ili u grupi.

Osnovna razlika između njih je vezana za broj polaznika, pa tako četvoro do osmoro ljudi treba da pohađaju grupni tip nastave, dok jedna osoba prati individualnu, a poluindividualnu dvoje kandidata u isto vreme.

Međutim, nije to jedina razlika, već postoji i ona koja je vezana za način organizacije nastave.

Naime, grupni seminar - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji podrazumeva da koordinator za nastavu definiše kako će časovi biti organizovani, a polaznici to u potpunosti prihvataju, pošto se izmene ne dozvoljavaju na njihov zahtev. S obzirom na to da je prethodno tačno definisan broj osoba, koje bi trebalo grupnu nastavu da pohađaju, to je potrebno da prvo četvoro njih minimalno izvrše prijavu u konkretnoj poslovnici, kako bi grupa bila oformljena. Koordinator za nastavu posle toga uzima na sebe da definiše datum početka grupne obuke, ali isto tako i raspored predavanja, odnosno termine u kojima će časovi da budu održani. Naravno da svi prijavljeni bivaju obavešteni o tome, a svakako će im biti istaknuta informacija da se izmene ne dozvoljavaju ako to neko od njih bude zahtevao.

Mnogo manje je rigorozan princip u skladu sa kojim se organizuje i individualna nastava i poluindividualna, a jedina razlika između njih se odnosi na broj kandidata koji prisustvuju predavanjima. Potrebno je da se ili 1 polaznik ili dvoje njih zajedno dogovore sa zvanično ovlašćenim predstavnikom navedene institucije, odnosno sa koordinatorom za nastavu oko svih detalja. Bitno je, takođe da tada bude prisutan i profesor koji će poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi. A oni svi zajedno treba da se usaglase oko toga kog datuma će konkretni tip nastave da počne, odnosno oko toga kojim tempom će nastavni fond da bude organizovan i u kojim terminima će časove polaznici da pohađaju.

Zvaničnom ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji. U pitanju je edukacija namenjena isključivo radnicima kompanija, a ujedno je i to jedini tip nastave kod koga je dozvoljeno vršiti izmenu lokacije održavanja. Naime, ako nadležno lice određenog preduzeća bude to smatralo potrebnim, te ako može da obezbedi sve što je neophodno za nesmetani rad, korporativni seminar će biti održan i u samoj firmi. Inače je pravilo da koordinator za nastavu, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik bilo koje od preko 20 poslovnica institucije organizatora treba da definiše sa direktorom zainteresovanog preduzeća, to jest sa ovlašćenim licem kako će časovi biti organizovani. A to ustvari znači da će se oni zajedno usaglasiti ne samo oko mesta održavanja nastave, nego isto tako i oko termina, odnosno oko dinamike sprovođenja časova. Potrebno je da definišu i datum kada će korporativni tip edukacije da počne, pa da zaposlene koji će pratiti obuku o tome i obaveste.

Koliko bi trebalo stručni seminar - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji da traje?

Kako postoji nekoliko tipova edukacija u ponudi, to i informacija o tome koliko će stručni kurs i obuka - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji da traje zavisi isključivo od toga šta odluči polaznik, odnosno koji tip nastave želi da pohađa.

Uopšteno govoreći, samo za grupnu edukaciju može biti unapred rečeno koliko će tačno trajati, ali svakako dodatno dobijaju informacije o rasporedu časova članovi te grupe. Jednostavnije govoreći, kada grupa od četvoro kandidata najmanje u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila formirana, biće definisan i raspored časova, a zatim i datum početka i dinamika održavanje nastave, pa će svi prijavljeni o tome biti precizno informisani.

U zvaničnom nastavnom programu se nalazi 15 časova, a oni će kod grupne obuke da budu raspoređeni na mesec dana, što je svakako opšta informacija, s tim da će polaznici naknadno o svim detaljima biti informisani.

Uopšteno govoreći, individualna, ali i poluindividualna nastava mogu trajati i kraće od mesec dana i duže, zato što se organizuju na drugačiji način. Pravilnikom navedene institucije je predviđeno da detalje vezano za termine održavanja časova u tom slučaju, ali i datum početka i naravno dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana, treba da definišu zajedno dvoje polaznika ili samo jedan, te predavač i koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice organizatora.

Gotovo da potpuno ista pravila važe i kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji. A jedina razlika jeste što dinamiku sprovođenja časova određuju zajedno nadležni predstavnik kompanije, koja zahteva organizaciju tog tipa nastave i zvanično ovlašćeno lice poslovnice organizatora, u okviru koje je predviđeno da nastava za zaposlene bude organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje