Kurs i obuka - Saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara

Nadležnima u sektoru proizvodnje, ali i uopšteno svima koji se nalaze na čelu kompanija, koje posluju u oblasti trgovine je na prvom mestu namenjen stručni kurs i obuka - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara. A inače, nijedan zahtev nije naveden od strane organizatora, što znači da je omogućeno svakom zainteresovanom da nastavu pohađa.

Najpre da napomenemo da ova edukacija može biti organizovana i isključivo za radnike u nekoj firmi, kada se sprovodi takozvana korporativna obuka. Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđen vrlo fleksibilan princip organizacije nastave za zaposlene. Radi se o tome da bi nadležno lice tog preduzeća trebalo da se direktno sa organizatorom, to jest sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice te institucije, dogovori oko neophodnih detalja. Preciziraće prvo datum početka korporativnog kursa, a potom i termine u kojima će časovi biti održani, odnosno dinamiku. Upravo kod ovog tipa edukacije je predviđeno da bude izvršena promena mesta održavanja, a ukoliko to klijent bude zahtevao i naravno ako je to bolje za polaznike. Podrazumeva se da to mora biti u prostoru, u okviru konkretnog preduzeća, koji će biti opremljen onako kako predviđaju pravila.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, specijalizovani seminar - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara može biti organizovan baš na način koji njima odgovara. Radi se o tome da je ponudom obuhvaćena klasična i online edukacija sa jedne strane, a sa druge grupna, individualna i poluindividualna. Jednostavnije rečeno, svaki prijavljeni bira na koji način od svih ponuđenih će časove pohađati, a u skladu sa tim i dobije informacije o načinu organizacije.


Međutim, pre nego što dođe u poziciju da sve to odabere, on mora izvršiti zvanično prijavu za praćenje nastave i upisati se.

Najpre da napomenemo da prijavljivanje može biti izvršeno apsolutno svakog radnog dana direktno u jednoj od poslovnica ove institucije ili preko telefona. Isto tako je omogućeno zainteresovanima i da na mejl adresu bilo kog predstavništva pošalju podatke, koji se zahtevaju. A to podrazumeva da moraju navesti kako svoje puno ime i prezime, tako isto i broj telefona zarad dalje kontakta, ali i datum rođenja.

Vrlo brzo pošto prijavu budu izvršili, biće organizovan i zvaničan upis. Međutim, svi oni moraju biti informisani o tome da pravilnik pomenute institucije predviđa obavezno prisustvo svakog kandidata upisu. Takođe je neophodno i da oni tada dostave dokumenta koja se zahtevaju, a o čemu će ih zaposleni u odabranoj poslovnici obavestiti.

TESTOVI


Dakle, svaki prijavljeni bira prvo gde će nastavu pohađati. A u ponudi je najpre klasična edukacija, koja se organizuje u brojnim poslovnicama pomenute institucije.

Druga opcija podrazumeva nastavu online, a kada se ona organizuje putem računara i sa različitih lokacija. Jedini uslov jeste da kandidat poseduje računar, odnosno da u prostoru u kome želi da boravi dok prati predavanja on ima obezbeđenu kvalitetnu internet konekciju. Naime, naročito je važno da ne dolazi ni do kakvog ometanja tokom praćenja nastave online. Specijalni softver će biti u obavezi svaki kandidat da instalira neposredno pre nego što izabrani tip edukacije počne da pohađa preko sopstvenog računara. U tome mu mogu pomoći članovi IT sektora, koji će razrešiti sve njegove nedoumice i otkloniti eventualne probleme. Inače napominjemo da je sam proces instalacije softvera u velikoj meri jednostavan, pa je i očekivano da svaki prijavljeni može bez ikakvih problema to da učini samostalno.

Za oba tipa edukacije važi pravilo da polaznici mogu izabrati da li će časove pohađati samostalno, odnosno u grupi ili u prisustvu još jedne osobe. Radi se o tome da je ponudom obuhvaćena grupna obuka i kurs - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara, zatim poluindividualna nastava i individualna. A svaka od njih ima različite karakteristike organizacije, te podrazumeva i različit broj polaznika.

Tako samo jedno lice pohađa individualnu nastavu, te se direktno sa nadležnim licem konkretne poslovnice institucije organizatora, ali i sa predavačem koji bi trebalo ovu edukaciju da vodi, taj polaznik mora dogovoriti oko načina organizacije časova. Svakako će oni precizirati kog datuma će individualna nastava početi, ali će se usaglasiti i oko termina u kojima bi časovi trebalo da budu organizovani i svakako oko rasporeda predavanja, a što posredno znači da će precizno definisati i koliko će individualni tip edukacije da traje.

Iako dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, pravila prema kojima se organizuje su potpuno ista kao i kod individualne. Dakle, u tom slučaju će se sa pomenutim stručnjacima dvoje polaznika dogovarati o svim tim detaljima.

Mnogo su strožija pravila koja organizator primenjuje prilikom sprovođenja nastave u grupi, a nju može da prati od četvoro do osmoro ljudi maksimalno. Princip je vrlo jednostavan i očekuje se od apsolutno svakoga ko je zainteresovan da nastavu prati na taj način, poštovanje svega onoga što ovlašćeni koordinator za nastavu u samoj poslovnici bude odredio. Stvar je u tome da se grupni tip edukacije organizuje tek nakon što četvoro ljudi najmanje u toj poslovnici prijavu bude izvršilo. Zapravo je to navedeno kao uslov za početak nastave tog tipa, jer tek posle formiranja grupe ona može da počne. Podrazumeva se da će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati kako datum kada će grupna edukacija početi, tako isto i sve ostale detalje, a primarno dinamiku održavanja časova, kao i termine. Biće informisani prijavljeni o svemu tome, a od njih se zahteva da se svega u potpunosti pridržavaju, pošto se ne vrše promene kod nastave te vrste, budući da tako predviđa pravilnik navedene institucije.

Plan i program stručnog kursa - saznajte osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara

Da bi poslovanje nekog pravnog subjekta bilo poboljšano, potrebno je da osobe koje su zaposlene na nadležnim pozicijama znaju kako funkcioniše ponuda i potražnja, vezano i za robu i za usluge. A upravo to i jeste osnovna tema kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara.

Prema aktuelnom programu, na samom početku edukacije će profesori govoriti ukratko o tome kako je definisano tržište i kako ono funkcioniše. Naravno da će biti reči i o odnosima kupaca i prodavaca, odnosno ponuđača određenih usluga i njihovih korisnika.

Pored ostalog, prisutni će saznati i šta očekuju kupci, odnosno korisnici usluga, a šta mogu da dobiju, te šta nude prodavci i pružaoci usluga.

Biće informisani prisutni i o tome kako glasi definicija pojma ponude, te šta ona pokazuje. A sve to će biti predstavljeno i adekvatnim primerima, kako bi polaznici bili u prilici da razumeju po kom principu funkcioniše zakon ponude. A tada je predviđeno da profesori predstave tabelu u koji će biti navedene dve kolone, koje prikazuju ponudu određene robe. Naime, u tabeli će biti predstavljena ponuđena količina u određenoj jedinici mere i cena. Na taj način je predviđeno da specijalizovani seminar - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara predstavi polaznicima kako funkcioniše odnos između ponuđene količine na celokupnom tržištu i cene, te kako bi trebalo da se to uskladi. Upravo na taj način će kandidati shvatiti da je zakon ponude vrlo jednostavan i da podrazumeva da kada raste cena određene robe, povećava se i njena ponuda, ali važi i obrnuto, odnosno da kada pada cena, smanjuje se i potražnja za tom robom.

Svakako će biti govora i o takozvanoj funkciji ponude, a naučiće polaznici i kako se ona matematički izračunava. Nastavnim programom je predviđeno da u tom segmentu oni moraju izvršiti zadatak, koji će im dati profesori, a kako bi naučili na koji način je regulisana funkcija ponude.

Posle toga bi trebalo da predavači govore o faktorima ponude, odnosno o svemu onome što ima uticaja na ponudu. Ne samo da će govoriti o razvijenosti tehnologije, kao o jednom od osnovnih faktora ponude, već će profesori objasniti i kako na ponudu utiče cena supstituta, odnosno obračunati troškovi proizvodnje, ali i očekivanja koje davalac usluga, te prodavac određene robe imaju u budućnosti. Podrazumeva se da će profesori svaki od ovih faktora prvo predstaviti, a zatim i na primerima pokazati kako on ima uticaja na kvalitet ponude i robe i usluga.

U slučaju da je potrebno da bude organizovan korporativni kurs i obuka - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara, a da nadležni u dotičnoj kompaniji to smatraju neophodnim, primeri koji se uzimaju tokom ove edukacije mogu biti isključivo vezani za tu kompaniju. Potrebno je da ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme to jasno navede profesoru, kako bi mogao na vreme da se pripremi.

Posle svega navedenog, predavači će govoriti i o takozvanoj cenovnoj elastičnosti ponude, što je izuzetno bitan faktor koji utiče na njen kvalitet, a samim tim i na kvalitet poslovnog procesa određenog preduzeća. Tom prilikom će biti predstavljani i različiti tipovi ponuda, tako da će prisutni saznati i šta je elastična, a šta neelastična, odnosno kako se karakteriše savršeno neelastična ponuda. Podrazumeva se da će vrlo detaljno predavači predstaviti svaku takvu ponudu, jer će na primerima prisutni mnogo bolje shvatiti koja je razlika između njih.

Ukoliko budu imali bilo kakvih pitanja, polaznici bi trebalo da ih upute profesorima tokom završnog predavanja ove edukacije, uzevši u obzir da je tada nastavnim programom predviđeno da svi uzmu učešće, te da o prethodno obrađenim temama razgovaraju.

Gde je predviđeno da bude održana specijalizovana obuka i kurs - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara i kada?

Najpre u prostorijama predsedništava Obrazovnog centra Akademije Oxford širom Srbije, a zatim i online će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara. Samo iz tog razloga je praktično nemoguće unapred navesti na kom mestu će edukacija biti organizovana, zato što o tome odlučuje svaki prijavljeni pojedinačno.

Na klasičan način se održavaju časovi u brojnim poslovnicama ove institucije. A obavezan je kandidat da u terminima, koje će prethodno dogovoriti sa nadležnima bude prisutan u konkretnom predstavništvu te institucije.

Samostalno će odabrati na kojoj lokaciji će boraviti svaki onaj kandidat, koji se bude opredelio za drugu ponuđenu opciju. Naime, onlajn nastavu polaznici pohađaju preko računara. Njihova je obaveza da na sopstveni kompjuter, a neposredno pred zvaničan početak edukacije, koju izaberu da pohađaju, instaliraju samostalno program, uz čiju pomoć će predavanja pratiti. Naravno da će im biti dostupna i pomoć IT stručnjaka, koji su u svakom predstavništvu navedene institucije zaposleni. Inače, obaveza je svakog prijavljenog u tom slučaju i da osigura kvalitet veze sa internetom, jer je vrlo važno da se nastava online odvija bez ikakvih prekida.

A pomenuli bismo i to da se kako online, tako isto i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina. Upravo nakon što bude izabrao svaki kandidat da li će specijalizovani seminar - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara pohađati samostalno, u grupi ili u paru, biće mu dostupne informacije i o terminima održavanja časova.

Potrebno je da budu informisani svi, koji se opredele za opciju da časove pohađaju u paru, da je princip organizacije nastave tog tipa potpuno isti kao i kada kandidat časove prati samostalno. Naravno da je jedina razlika vezana isključivo za broj polaznika, posto poluindividualnu nastavu treba dvoje kandidata da pohađaju. Inače se radi o prilično slobodnim pravilima, jer dinamiku održavanja časova u tom slučaju, ali i termine, kao i datum početka nastave, određuje zajedno kandidat, to jest dvoje njih i profesor, odnosno ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici, u okviru koje su oni prijavu i izvršili.

A mnogo su strožija pravila kada je u pitanju grupna obuka i kurs - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara. Ne samo zato što ih definiše koordinator za nastavu, nego i zato što ne postoji mogućnost da se bilo šta od toga promeni, a u slučaju da neki polaznik iznese zahtev za time. Dakle, koordinator za nastavu će odlučiti najpre o datumu početka grupne obuke, a potom će precizirati i termine u kojima će članovi konkretne grupe časove pohađaju. Takođe će odlučiti i o njihovom rasporedu, odnosno definisaće u skladu sa kakvom dinamikom bi nastava trebalo da bude organizovana. Što se tiče početka grupnog kursa, on je uslovljen upravo formiranjem grupe. Neophodno je da u jednoj od poslovnica četvoro ljudi minimum izvrše prijavu, te da navedu da su zainteresovani za praćenje nastave u grupi. Ovlašćeno lice će brzo nakon toga formirati grupu, te definisati sve pomenuto i obavestiti prijavljene na propisan način.

Ponudom je obuhvaćena i korporativna obuka, koja se organizuje na zahtev nadležnih u kompanijama. Naime, u pitanju je edukacija koja je isključivo namenjena zaposlenima, odnosno radnicima bilo koje firme. A jedino tada organizator dozvoljava održavanje časova na drugačiji način, u smislu da radnici mogu u okviru svog preduzeća predavanja da pohađaju. Potrebno je da nadležno lice te kompanije ispoštuje sve zahteve, koji se tiču opremljenosti samog prostora, u kome bi korporativni kurs trebalo da bude organizovan. Inače će se nadležna lica institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća usaglasiti kako oko lokacije održavanja časova, tako isto i oko termina u kojima će nastava biti organizovana, ali i oko datuma početka. Takođe se podrazumeva da bi oni zajedno trebalo da definišu i raspored predavanja, pa samim tim će precizno odrediti i koliko ukupno će korporativni seminar - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara dana ukupno da traje.

Koliko traje stručni kurs i obuka - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara po planu?

Precizne informacije o tome koliko bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara da traje će biti na raspolaganju svakom kandidatu prilikom upisa.

U principu različito je trajanje grupne, individualne i poluindividualne edukacije.

Jedino kada je definisano unapred koliko će nastava trajati jeste kada polaznik odluči da časove pohađa u formi grupne obuke. A tada koordinator za nastavu poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše i dinamiku održavanje časova i datum početka nastave i termine u kojima će predavanja biti sprovođena.

Zato i naglašavamo da će 16 časova, koliko ih je navedeno u nastavnom fondu, biti raspoređeno na ukupno jedan mesec. Dodatno će biti informisani svi o tome kada nastava počinje, odnosno kada će časovi biti organizovani i kojim tempom, a nakon što grupa od četvoro kandidata minimum zvanično u tom predstavništvu institucije organizatora bude bila formirana.

I kraće od navedenog perioda, ali i duže može trajati individualna edukacija, kao i poluindividualna. Na koji način će biti raspoređen predviđeni broj časova će zajedno definisati polaznici sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu, pošto je takav princip organizacije nastave tog tipa.

Ukoliko nadležni u nekom preduzeću iznesu zahtev da bude organizovan korporativni seminar - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara, upravo oni će definisati sa zvanično ovlašćenim licem izabranog predstavništva pomenute institucije koliko će edukacija za zaposlene ukupno da traje. Zapravo će se oni zajedno dogovoriti i oko dinamike održavanja časova i oko termina, ali i oko toga kog datuma će taj tip nastave da počne.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje