Kurs i obuka - Saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu

Primarno nadležni u sektoru ljudskih resursa, ali i svi koji se nalaze na nadređenim pozicijama u preduzećima bi trebalo da pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju. Naravno da korist od informacija, koja nudi stručni kurs i obuka - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu mogu da imaju i direktori bilo kojih kompanija, ali i lica koja su zaposlena u top menadžmentu, odnosno svi koji na određeni način učestvuju u radu određenog preduzeća, to jest koji su zaduženi za upravljanje različitim sektorima.

Neophodno je da zainteresovani za praćenje ove obuke izvrše prijavu u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, te da dostave osnovne podatke o sebi, u koje izuzev imena i prezimena, spada i broj telefona kandidata, kao i datum njegovog rođenja.

Postupak upisa je usklađen sa pravilima pomenute institucije i podrazumeva obavezno lično prisustvo svakog prijavljenog polaznika. Naravno da će nakon prijave svi oni dobiti informacije o dokumentima koja će morati da prilože tom prilikom, a biće napomenuto i to da je njihova obaveza da izaberu između mogućnosti da časove pohađaju samostalno, u paru ili u grupi, odnosno da to učine online ili na klasičan način.


U principu, nastava u grupi se smatra najrigoroznijijom, zato što pravila vezano za njeno sprovođenje definiše ovlašćeno lice onog predstavništva konkretne institucije, u okviru koga prijavu izvrši najmanje četvoro kandidata. Radi se o tome da u jednoj grupi može biti prisutno četvoro ljudi minimum, odnosno osmoro njih maksimalno, pa je zato i naveden zahtev da prvo grupa bude formirana, da bi koordinator za nastavu bio u prilici da definiše kako će časovi biti održani. Ubrzo nakon što dovoljan broj polaznika bude izvršio prijavu i zvaničan upis, ovlašćeno lice će odrediti kako datum početka nastave u grupi, tako isto će definisati i u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno koliko će ukupno grupna obuka i kurs - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu da traje, pa će sve prethodno prijavljene kandidate o tome detaljno informisati. Vrlo je važno da svi oni budu upoznati sa informacijom da se izmene ne vrše kod tog tipa nastave, tako da čak i ako se dogodi da neki kandidat eventualno zahteva promenu ili termina održavanja časova ili datuma početka nastave u grupi, odnosno dinamike sprovođenja predavanja, ti zahtevi ni u kom slučaju ne smeju da budu uzeti u obzir, već se očekuje da prijavljeni u potpunosti poštuju sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu pre toga bude definisao.

Mnogo je veća sloboda data polaznicima, kada se opredele da obuku pohađaju ili u paru ili potpuno samostalno, zato što svako od njih ima pravo da zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, odnosno sa nadležnim predavačem dogovori na koji način će predavanja da budu u tom slučaju organizovana. Zapravo će se oni usaglasiti prvo oko toga kog datuma tačno će ili poluindividualna edukacija ili ona, koja je namenjena samo jednom polazniku, da počne, a definisaće i tačne termine u kojima će časovi da budu organizovani, te će se svakako usaglasiti i oko njihovog rasporeda.

Pored toga što nastavu mogu pohađati na klasičan način, to jest direktno u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora, ponudom je obuhvaćen i online tip edukacije, u kom slučaju časovi mogu da budu praćeni sa bilo koje lokacije, uzevši u obzir da polaznik to čini preko specijalizovanog programa, koji će instalirati na sopstveni računar. Uopšteno govoreći, instalacija softvera bi trebalo da bude izvršena od strane prijavljenog lica, a ako mu bude bila potrebna bilo kakva pomoć, ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu pomenute institucije i da zahteva pomoć IT stručnjaka, koji su u njenom timu zaposleni. Očekuje se da stabilnu internet konekciju u odabranom prostoru obezbedi svaki kandidat, koji bude odlučio da specijalizovani seminar - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu pohađa online, a dobiće sve relevantne informacije i o postupku pristupa časovima u tom slučaju.

TESTOVI


Naglasili bismo i to da ova institucija može u potpunosti da prilagodi pomenutu edukaciju zaposlenima u određenoj firmi, te da organizuje korporativni kurs po zahtevu vlasnika bilo kog preduzeća. Naravno da tada važe slobodnija pravila, tako da se dozvoljava klijentu da definiše sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora najpre kog datuma će edukacija početi, a zatim i kojim tempom će nastavni fond biti organizovan, odnosno u kojim terminima, s tim što ima pravo da definiše zajedno sa organizatorom i gde će predavanja za određeni broj zaposlenih da budu organizovana. Stvar je u tome da je upravo korporativna obuka jedina, kod koje je dozvoljeno izvršiti promenu mesta održavanja nastave, tako da radnici mogu i u okviru svog matičnog preduzeća časove da prate. Ipak, da bi to bilo dozvoljeno, neophodno je da nadležno lice određene firme u potpunosti ispoštuje sve smernice, koje bude dobilo od ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, a koje se primarno tiču opremljenosti samog prostora u kome bi predavanja trebalo da budu organizovana.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu?

Tematika ove edukacije je vrlo jasno definisana, a da bi svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu bio u mogućnosti da u svom budućem radu zaista primeni stečena znanja, on prvo mora saznati na koji način je definisan pojam korporativna kultura.

Svakako da će profesori najpre kroz teoriju objasniti pojasniti zbog čega je važno da budu poštovana striktno definisana pravila ponašanja u okviru bilo koje kompanije, te zbog čega je posebno bitno da se ona na najbolji mogući način primenjuju u praksi, a da se maksimalno sankcioniše svako nepoštovanje tih pravila. Zapravo to se u osnovi smatra korporativnom kulturom, te se neretko može čuti da firme čiji se zaposleni pridržavaju tih pravila budu i posebno uspešne, odnosno kvalitetom se izdvoje u odnosu na ostale.

Tačnije, u svakoj firmi, kao i u svakoj kući, praktično sve polazi od domaćina, to jest od direktora tog preduzeća, pa je najpre posebno značajno da se on pridržava definisanih pravila ponašanja. Naravno da mora poštovati sve procedure, kao i standarde koji su važeći i za taj segment poslovanja i za poslovanje uopšteno. Jedino ako se na taj način ponaša, on može očekivati uspeh i u svom ličnom životu i u poslu. A sve to će predočiti profesori polaznicima ovog seminara, te će predstaviti i primere iz prakse. Naime, predviđeno je da stručna obuka i kurs - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu prvo ponudi polaznicima pozitivne i afirmativne primere, na osnovu kojih će oni shvatiti kako poštovanje korporativne kulture, odnosno pravila ponašanja u određenom kolektivu imaju uticaja na kvalitet poslovanja. Posle toga će predavači iskoristiti one primere, koji su negativni, odnosno predstaviće firme u kojima se ne zna nikakav red i ne poštuju nikakva pravila. Zatim će prisutni biti u obavezi da objasne koje su razlike među takvim kompanijama, odnosno njihovim zaposlenima, to jest među kvalitetom usluga koje pružaju i uopšteno, međuljudskih odnosa u takvim firmama.

Šta se podrazumeva pod kompanijskim procedurama, te na koji način njih treba primenjivati u praksi, da bi se i pojedinci i čitav kolektiv osetili bolje, svakako su teme kojima će se predavači takođe baviti.

Zbog čega je važno da takozvani korporativni standardi budu poštovani će saznati svi polaznici ove edukacije. A profesori će zatim objasniti i šta se sve smatra korporativnim standardom, a šta su takozvani grafički standardi u određenom kolektivu. Takođe se podrazumeva da će stručni kurs i obuka - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu obraditi i temu koja je vezana za komunikaciju, a bez obzira da li je ona vezana za međuljudsku komunikaciju u kolektivu ili za onu, koja podrazumeva kontakt sa poslovnim partnerima, bilo lično, bilo u pisanoj formi. Svakako će biti predočeno polaznicima i zbog čega je važno da budu poštovana definisana pravila oblačenja kako u toku boravka na radnom mestu, tako isto i za vreme poslovnih sastanaka, odnosno svečanih ručkova ili večera, te u mnogim drugim prilikama koje su vezane za poslovanje.

Možda zvuči čudno, ali je vrlo važno i kako se zaposleni javljaju na telefon, odnosno na koji način komuniciraju i sa svojim kolegama, bez obzira da li su u pitanju njihovi podređeni ili nadređeni, ali i sa klijentima, to jest poslovnim partnerima, te će iz tog razloga profesori na primerima pokazati šta se smatra dobrom korporativnom kulturom, a šta lošom opcijom u tom slučaju.

Biće govora i o tome šta se prema definiciji smatra etičkim ponašanjem u određenom preduzeću, a šta se tretira kao neetičko, te zbog čega je ono i nepoželjno.

Nastavnim planom i programom ove edukacije predviđeno je da akcenat profesori stave na praktičan rad, odnosno na predstavljanje primera iz prakse i to sa jedne strane onih, koji pokazuju prisutnima na koji način bi trebalo da poštuju pravila korporativne kulture, odnosno da ih unaprede, a sa druge onih, koji su potpuno suprotni i pokazuju polaznicima ove edukacije koji su nedostaci nepoštovanja pravila ponašanja, prethodno definisanih u određenom kolektivu.

Pored svih pomenutih tema, stručna obuka i kurs - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu će se baviti i prezentovanje svih onih pravila, koja bi trebalo da budu ispoštovana vezano za organizaciju sastanaka u nekoj firmi, zatim za korišćenje mobilnih telefona, interneta i računara, ali i ona koje se tiču kako dolaska na radno mesto, tako isto i odlaska sa njega, odnosno odsustvovanja.

Šta se smatra pod etičkim kodeksom u poslovanju će saznati svaki polaznik ove specijalizovane edukacije, a svakako će i tada predavači predstaviti adekvatne primere, da bi maksimalno pomogli polaznicima ove obuke da informacije koje su navedene za vreme trajanja predavanja mogu da pravilno implementiraju u svoje lično ili u poslovanje kompanije koju vode, odnosno u kojoj su zaposleni, te da bi upravo tako iskoristili sve prednosti koje korporativna kultura i njena pravilna primena može da donese u određenoj organizaciji.

Gde i kada će biti specijalizovani seminar - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu organizovan?

Lokacija održavanja ove stručne obuke zavisi isključivo od odluke svakog pojedinačnog polaznika da li mu više odgovara da nastavu pohađa na uobičajen način, to jest u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili ona koja podrazumeva da se specijalizovana obuka i kurs - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu organizuje online, a kada ima mogućnost da nastavu pohađa sa apsolutno bilo koje lokacije. Upravo zato i nije moguće navesti gde će tačno biti održana edukacija, jer se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da prilikom prijave i upisa navede za koju od ponuđenih opcija se opredelio.

Potrebno je da bude prisutan u prostorijama izabranog predstavništva pomenute institucije u prethodno dogovorenim terminima svako, ko odluči da časove pohađa na klasičan način.

Međutim, ako se opredeli za opciju online praćenja nastave, on to može u principu sa bilo koje lokacije da učini, jer je potrebno samo da ima računar, te da taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Isto tako se očekuje da konekcija sa internetom u onom prostoru, iz koga kandidat odluči predavanja da pohađa, bude odgovarajuća, a kako ne bi dolazilo do problema prilikom praćenja nastave. Sve informacije o postupku instalacije namenskog softvera na lični računar svakog kandidata će njima biti dostupne blagovremeno, a moći će i da kontaktiraju tim za tehničku podršku, koji funkcioniše u apsolutno svakoj poslovnici ove institucije, ako za tim budu imali potrebu.

Gotovo isto što smo pomenuli za mesto održavanja nastave se odnosi i na termine u kojima će specijalizovani kurs i obuka - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu da bude održan. Reč je o tome da ova institucija nudi mogućnost kandidatima da nastavu pohađaju kako u paru i u grupi, tako isto i individualno, a svaki od ponuđenih vidova edukacija se organizuje na drugačiji način, sa čime će svako od prijavljenih naravno na vreme da bude upoznat.

Napomenuli bismo da se individualna nastava i ona koju treba dvoje kandidat da pohađaju, a koja je poznata pod nazivom poluindividualna, organizuju na potpuno istovetan način. U principu, tu se radi o vrlo jednostavnim pravilima, budući da svaki kandidat pojedinačno u tom slučaju treba da zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to u onom predstavništvu, u okviru koga je on prijavu i upis izvršio, kao i sa predavačem, usaglasi oko načina organizacije časova u okviru bilo individualne, bilo poluindividualne nastave. Jednostavnije govoreći, dvoje polaznika ili samo jedan će tada sa pomenutim licima da definišu kog datuma bi trebalo individualna ili poluindividualna obuka da počne, zatim u kojim terminima će časovi biti organizovani i koliko će uopšteno taj tip kursa trajati, to jest u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo nastavni fond da bude raspoređen.

Mnogo su strožija pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi, a njih isključivo ima pravo da definiše koordinator za nastavu, odnosno ovlašćeno lice jedne od poslovnica. Da ne bude zabune, ističemo da se od svih prijavljenih očekuje da se u potpunosti pridržavaju onoga, što ovlašćeno lice institucije organizatora bude definisalo, a to se prvenstveno odnosi na datum početka nastave u grupi, zatim na termine održavanja časova i na njihov raspored. Postoji vrlo važno ograničenje vezano za početak edukacije tog tipa, a podrazumeva da najpre mora biti oformljena grupa od najmanje četiri člana, da bi posle toga koordinator za nastavu mogao da pristupi određivanju pomenutih detalja. Dakle, vrlo brzo pošto prijavu izvrši četvoro polaznika najmanje, on će definisati kako datum početka nastave u grupi, tako isto i dinamiku održavanja časova, odnosno termine, pa će o svemu tome detaljno obavestiti prethodno prijavljene kandidate. Bitno je da svi oni budu upoznati sa činjenicom da se izmene kod nastave u grupi ne dozvoljavaju, već se jednostavno očekuje da svi prijavljeni u potpunosti poštuju ono što koordinator za nastavu bude prethodno definisao.

A ponudom ove institucije je obuhvaćen i korporativni seminar - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu, što je specifičan tip edukacije u tom smislu što nastavu treba da prate isključivo radnici neke kompanije. Zato i jeste dozvoljeno nadležnim licima te firme da se zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora usaglasi kako oko tačnog datuma početka korporativne obuke, tako isto i oko svih ostalih detalja. Postoji jedna vrlo važna razlika između korporativnog kursa i onoga, koji treba da pohađaju fizička lica, a ona je vezana za mesto gde će časovi biti održani. Naime, ukoliko to nadležni u okviru konkretne kompanije budu zahtevali, organizator će se potruditi da im izađe u susret i nastavu organizuje direktno u njihovoj kompaniji. Podrazumeva se da klijent, odnosno nadležno lice konkretnog preduzeća ima obavezu da ispoštuje sve ono što je vezano za opremljenost samog prostora, jer jedino tako može da bude dozvoljena organizacija časova u tom prostoru.

Koliko ukupno traje stručna obuka i kurs - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu?

U celokupnom nastavnom fondu postoji 10 časova, a o tome koliko će trajati ukupno stručni kurs i obuka - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu će informacije dobiti polaznici nakon što se odluče da li će časove pohađati samostalno, uz još nekoliko polaznika ili u paru, uzevši u obzir da se na drugačiji način organizuju individualna, grupna i poluindividualna edukacija, te samim tim se njihovo trajanje razlikuje.

U svakom slučaju, samo za grupni tip obuke je predviđeno da ovlašćeni koordinator za nastavu, odnosno organizator definiše ne samo trajanje, nego i termine održavanja časova, ali i datum početka, doduše tek nakon što grupa od najmanje četiri člana u toj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila formirana.

Baš zato i napominjemo da će grupni tip edukacije trajati ukupno četiri sedmice, s tim da će dodatne informacije o tome kakvom dinamikom će nastavni fond da bude raspoređen, svi članovi jedne grupe dobiti naknadno, odnosno pošto koordinator za nastavu bude definisao sve to.

Kod poluindividualne i individualne edukacije se primenjuju potpuno drugačija pravila, uzevši u obzir da nastava tog tipa treba da bude organizovana baš onako, kako definišu profesor, jedan ili dvoje polaznika i koordinator za nastavu te poslovnice. A to zapravo znači da će oni da precizira ju prvo datum početka bilo nastave u paru, bilo individualne, a zatim će definisati i termine održavanja časova, ali i dinamiku po koji će oni biti sprovedeni. Jednostavnije govoreći, i jedan i drugi tip edukacije mogu trajati duže nego nastava u grupi, ali i kraće.

S obzirom na to da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu, te da je to tip edukacije namenjen isključivo zaposlenima u nekoj kompaniji, to se i njegova organizacija razlikuje. Naime, pored toga što će se nadležno lice jedne od poslovnicq institucije organizatora i zainteresovane kompanije dogovoriti o datumu početka nastave koja je namenjena zaposlenima, oni će se usaglasiti i o njenom trajanju, ali i o svim ostalim detaljima, posle čega će precizno o svemu tome da obaveste polaznike konkretne obuke.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte koji je najbolji način da unapredite korporativnu kulturu u kolektivu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje