Kurs i obuka - Saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun

Svi koji su ili bili ili su u tom trenutku zaposleni u osiguravajućim društvima, odnosno oni koji žele da se bave poslovima osiguranja su dobrodošli da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun. Zapravo će njima biti izuzetno korisno da se upoznaju sa tom tematikom, kako teorijski, tako isto i praktično. Ipak, moramo napomenuti da nije neophodno nikakvo predznanje da ima kandidat, što zapravo znači da svako ko ovu temu nalazi interesantnom ima dozvolu i da pohađa predavanja.

Nastava se organizuje online i u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford širom naše zemlje, a na klasičan način. Takođe je ponudom obuhvaćena individualna, poluindividualna i grupna edukacija, pa se samim tim i zahteva od svakog prijavljenog da među ponuđenim opcijama izabere upravo onu, koja će njegova očekivanja i zahteve u potpunosti ispuniti.

Pre nego što detaljno pojasnimo kako se koji vid edukacije za pojedinačne polaznike organizuje, moramo napomenuti da je njihova obaveza prijavu da izvrše u skladu sa pravilima ove institucije, odnosno da se upišu.


Inače je dozvoljeno da svaki zainteresovani osnovne informacije o sebi, a u koje izuzev imena i prezimena, spada i datum rođenja kandidata, ali kontakt podaci, to jest broj telefona, pošalju ili na mejl ove institucije ili da prijavu izvrše putem telefona, odnosno u toku radnog vremena odabrane poslovnice lično.

A potpuno je svejedno za koju od ponuđenih opcija će da se polaznik odlučiti, jer posle toga on dobija obaveštenje o načinu upisa. Radi se o tome da lično mora biti prisutan svaki prijavljeni u predstavništvu ove institucije, te da je vrlo važno i da donese zahtevanu dokumentaciju, a o čemu će naravno prethodno biti obavešten.

Kada je u pitanju online kurs i obuka - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun, nastavu bi trebalo polaznici da pohađaju odakle god žele, jer to čine preko sopstvenog računara. Svakako da internet konekcija na lokaciji, sa koje će pratiti predavanja mora biti adekvatna, jer je to uslov za nesmetano pohađanje časova u tom slučaju, a što će biti predočeno svakom prijavljenom. Da bi mogao da pohađa časove na taj način, svaki kandidat je u obavezi i da na sopstveni računar izvrši instalaciju programa, koji je tome i namenjen. Sve informacije o postupku instalacije će biti blagovremeno dostupne prijavljenima, kao i članovi tima IT sektora, koji će pružiti tehničku podršku svakome kome to bude bilo potrebno.

TESTOVI


Druga opcija podrazumeva da polaznici dolaze u jednu od poslovnica i pohađaju predavanja na uobičajen način.

Naveli smo prethodno da se i klasična nastava i ona koje se odvija preko računara mogu pratiti na tri načina, tako da bi svaki prijavljeni trebalo da izabere hoće li je pohađati u grupi, kada časovima prisustvuje od četvoro do najviše osmoro ljudi ili će to učiniti u paru, odnosno sasvim samostalno, pošto je u ponudi i poluindividualna nastava i individualna. Kada se bude opredelio između tih varijanti, svaki kandidat će precizno dobiti obaveštenja o načinu organizacije časova u tom slučaju.

Bitno je da znaju svi zainteresovani da sve do trenutka dok četiri osobe minimum ne izvrše prijavu u jednoj od poslovnica, grupni tip edukacije ne može da počne, pošto je upravo to od strane organizatora navedeno kao osnovni zahtev za početak nastave tog tipa. Baš zato se zahteva strpljenje od prijavljenih, kada će grupa biti formirana. U pitanju je najstrožiji tip nastave, jer isključivo zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, odnosno koordinator za nastavu poslovnice u kojoj je grupa formirana, donosi odluku o tome kako će časovi biti organizovani. Jednostavnije rečeno, on definiše prvo datum početka, a posle toga i odlučuje o terminima održavanja časova, odnosno o tome prema kakvoj dinamici će oni biti sprovedeni, ali i o tome koliko će ukupno grupna obuka da traje.

Praktično govoreći, sve to ne važi kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun, odnosno individualni tip edukacije, a koji se na potpuno isti način organizuju. Predviđeno je da u tom slučaju svaki kandidat ponaosob i to u dogovoru sa koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva institucije organizatora, ali i sa stručnjakom koji će prethodno izabrani tip nastave da vodi, odluči o tome na koji način će časovi biti organizovani. Definisaće on tom prilikom i datum početka i trajanje bilo individualne nastave, bilo nastave u paru, kao i tačne termine u kojima će jedan ili dvoje polaznika predavanja da pohađaju.

Vrlo je važna informacija da ova institucija može organizovati i korporativnu obuku, a u slučaju da se to zahteva. Naime, postoje kompanije koje neprekidno ulažu u edukaciju svojih radnika, te im omogućuju da pristupe korporativnom kursu. Tada može nastava biti organizovana i u njihovoj kompaniji, a u slučaju da to nadležni zahtevaju od predstavnika institucije organizatora. Naravno da svi zahtevi koji se tiču primarno onoga što konkretni prostor mora da sadrži, neizostavno moraju da budu ispunjeni, a o svemu tome će klijenti da budu na vreme obavešteni. Princip organizacije korporativnog seminara je specifičan u tom smislu što se omogućuje nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća da se u direktnom kontaktu sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovori kako će zaposleni pohađati predavanja, a u smislu da definiše i datum početka nastave te vrste, ali i dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine. Prema pravilniku ove institucije je predviđeno da svi radnici, koji bi trebalo da pristupe korporativnoj obuci budu naknadno o tome informisani.

Plan i program stručnog kursa - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun

Kako je u pitanju specifična tematika ove edukacije, te činjenica da je ona prvenstveno namenjena osobama koje su već bile zaposlene u oblasti osiguranja ili su u tom trenutku zaposlene u tom sektoru, to predavači imaju pravo da u toku uvodnog dela edukacije jednostavno predoče prisutnima čime će se tačno specijalizovani seminar - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun baviti, bez nekih uvodnih pojašnjenja o konkretnoj temi. Međutim, činjenica je da Obrazovni centar Akademije Oxford nije zvanično postavio nijedan zahtev pred zainteresovane, tako da će na osnovu sastava same grupe ili uopšteno znanja jednog ili dvoje polaznika, a kada je u pitanju individualna ili poluindividualna edukacija, profesori proceniti da li će u toku uvodnog predavanja predstaviti osnovne pojmove u oblasti osiguranja ili za tim nema potrebe.

Trebalo bi da svi polaznici saznaju šta je to osiguranje za tuđi račun, te na koji način u praksi funkcioniše postupak osiguranja kada se ono vrši za treće lice.

Svakako da će biti govora i o tome koja ovlašćenja u skladu sa trenutno aktuelnim zakonom ima kako osoba koja je zadužena za ugovaranje osiguranja tog tipa, tako isto i sam osiguranik, odnosno korisnik konkretne polise.

Kako je prema Zakonu o osiguranju Republike Srbije definisano društvo za osiguranje, te koje sve dozvole mora posedovati to pravno lice je, isto tako tema sa kojom će svaki polaznik ove edukacije da bude upoznat. Isto tako će profesori predočiti i da je osnovno načelo osiguranja upravo dobrovoljnost, a bez obzira da li se radi o osiguranju lica ili imovine, te će im biti detaljno objašnjeno i koje su to situacije u kojima je osiguranje obavezno.

U pojedinim slučajevima postoji mogućnost da se izvrši i takozvano saosiguranje, pa će prisutni dobiti informacije i o tome kada je to dozvoljeno i kome, odnosno u kojim slučajevima. Takođe će biti objašnjeno i šta je to reosiguranje, a primarno kroz pažljivo izabrane primere iz prakse.

Posebno je važna informacija da može biti organizovana i stručna obuka i kurs - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun samo za zaposlene u nekim preduzećima, s tim da isključivo u okviru korporativne edukacije profesori mogu da prilagode praktične primene polju poslovanja kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Zapravo se radi o tome da njihovi nadležni mogu izneti zahtev da u dogovoru sa predavačima odaberu drugačije primere, kako bi maksimalno olakšali svojim zaposlenima shvatanje konkretne tematike.

Saznaće kandidati i koje su to vrste životnih osiguranja, te koje su njihove specifičnosti, a isto tako će biti govora i o neživotnom osiguranju, te o situacijama kada je moguće zaključiti polisu tog tipa.

Budući da u Zakonu o osiguranju jasno postoje definisane kako grupe osiguranja, tako isto i podgrupe, predavači će posvetiti pažnju i toj temi, a biće informisani polaznici i o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Naravno da će prisutni dobiti informacije i o tome koja institucija je zadužena da vrši nadzor nad kompanijama koje su zadužene za poslove osiguranja, te će biti govora i o tome kako konkretna institucija štiti interese i prava svih lica koja koriste usluge osiguranja bilo kog tipa.

Koja su osnovna načela poslovanja društva za osiguranje ili društva za posredovanje u osiguranju, odnosno društva za zastupanje u osiguranju ili društva za reosiguranje u svakako teme koje će biti obrađene.

Podrazumeva se da će profesori svakom polazniku navedene obuke objasniti i koja sve dokumenta moraju biti popunjena i na koji način, a da bi osiguranje za tuđi račun bilo izvršeno u skladu sa pravilima i zakonskim normama. Svakako će biti reči i o plaćanju premije, odnosno o ugovoru o ispunjenju njegovih odredbi.

A da bi polaznici mogli sva predočena znanja mnogo bolje da shvate i u svom budućem radu primene pravilno, predviđeno je nastavnim programom prema kome se specijalizovani kurs i obuka - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun organizuje, da njima bude prikazan i ugovor koji se mora potpisati sa klijentom, kao i da profesori predoče koje greške zaposleni često čine, te da im objasne i kako da ih izbegnu.

Kakva sve prava ima treće lice ukoliko dođe do nesrećnog slučaja, a bez obzira da li je u pitanju korisnik osiguranja života ili osiguranja od nesrećnog slučaja ili osiguranja imovine je isto tema, kojom će se predavači baviti. Naravno da će kandidatima biti detaljno objašnjeno i šta se prema slovu Zakona o osiguranju smatra višom silom, odnosno u kojim slučajevima se odredbe pomenutog zakona ne primenjuju.

Ukoliko jedna od ugovornih strana bude prekršila odredbe ugovora o osiguranju za tuđi račun, moraće da snosi posledice, a sve u skladu sa odredbama konkretnog zakona, pa će se i time baviti navedena edukacija. Svakako će saznati prisutni i kako se u tom slučaju mora postupiti, odnosno koje institucije imaju nadležnost za rešavanje sporova, ali će biti upoznati i sa mnogim drugim detaljima.

Interaktivno je predviđeno da bude završno predavanje u toku ove edukacije, a kako bi bilo omogućeno svakom polazniku da uputi pitanje u vezi sa temom koju možda nije razumeo, te da bi profesori mogli na licu mesta da mu daju odgovor i pomognu da shvati što bolje sve teme i naravno, da ih sa uspehom primenjuje tokom svog budućeg radnog angažovanja.

Gde i kada će biti organizovan stručni seminar - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun?

U više od 20 gradova širom Republike Srbije postoje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u njima se tokom cele godine organizuje specijalizovana obuka i kurs - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun na klasičan način.

Ponudom ove institucije je obuhvaćena i nastava online, a upravo zato se i zahteva od svakog prijavljenog kandidata da izabere varijantu koja mu najviše odgovara, kako bi u skladu sa tim dobio informacije o svim neophodnim detaljima vezano za organizaciju. Sve to zapravo znači da će svaki prijavljeni kandidat tek nakon što izabere da li mu više odgovara online ili klasična edukacija, moći da bude informisan i o mestu njenog održavanja.

Istakli bismo da je obavezan svaki polaznik u dogovorenim terminima da prisustvuje nastavi u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora, a ako se odluči za prvu ponuđenu opciju.

A što se tiče nastave onlajn, nju može pratiti praktično govoreći sa apsolutno bilo koje lokacije, naravno ako ima sopstveni računar i ako je internet konekcija u tom prostoru adekvatna, jer je vrlo važno da ne dolazi ni do kakvog ometanja polaznika za vreme praćenja časova na taj način. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora, potrebno je da svaki prijavljeni izvrši i instalaciju programa na sopstveni računar, kako bi mu bilo omogućeno da prati predavanja po tom principu. Ukoliko ne bude uspeo to da učini, može kontaktirati najbližu poslovnicu navedene institucije i zahtevati pomoć stručnjaka, koji su angažovani u IT sektoru.

Da bi kandidati saznali u kojim terminima će biti organizovan stručni kurs i obuka - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun, oni moraju da se opredele između tri ponuđene varijante, jer ova institucija organizuje nastavu u grupi, zatim za samo jednu osobu ili za njih dvoje, odnosno u paru. Naglašavamo da u jednoj grupi od četiri do osmoro ljudi uzima učešće, dok jedna osoba pohađa individualnu nastavu, a poluindividualnoj moraju da pristupe njih dvoje u isto vreme.

Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da nije jedina razlika između svih tih tipova edukacija vezana za broj polaznika, već da postoje razlike i u načinu organizacije.

Naime, pravila su vrlo jednostavna i kod individualne i kod poluindividualne nastave, jer se one organizuju na potpuno isti način. U tom slučaju koordinator za nastavu ima obavezu da zajedno sa nadležnim predavačem, koji će i biti zadužen za vođenje izabranog tipa nastave, ali i sa prijavljenim polaznicima, to jest sa jednim ili dvoje njih, definiše na koji način će časovi biti organizovani. Ustvari se oni dogovaraju kako o rasporedu, tako isto i o terminima održavanja predavanja, ali i o datumu početka tipa nastave koji izaberu da pohađaju. A sve to ustvari znači da se i poluindividualna i individualna nastava maksimalno prilagođavaju zahtevima polaznika.

Međutim, ako kandidat odluči da specijalizovani seminar - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun pohađa u grupi, on će morati da prihvati apsolutno sve što nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora budu tom prilikom naveli. Radi se o tome da koordinator za nastavu odlučuje o svemu pomenutom, to jest definiše kako datum početka grupne edukacije, tako isto i termine u kojima će biti organizovana predavanja, ali i njihov raspored. Jedino ograničenje koje je vezano za ovaj tip nastave se odnosi na početak, s obzirom na to da je organizator naveo da mora biti prvo najmanje četiri osobe prijavljeno u konkretnoj poslovnici, a da bi uopšte mogla da bude zvanično organizovano nastava u grupi. Dakle, o tome će biti informisani svi prijavljeni, jer je ponekad potrebno da prođe i nekoliko meseci da bi se dovoljan broj zainteresovanih prijavio. U svakom slučaju, radi se o vrlo strogom načinu organizacije, pa je iz tog razloga zabranjeno vršiti izmene po zahtevu prijavljenih kandidata.

Za određeni broj zaposlenih u bilo kom preduzeću će ova specijalizovana institucija organizovati korporativno obuku, a koliko to njihovi nadležni budu zvanično zahtevali. Ovde je izuzetno značajno da naglasimo i to da nastava može biti organizovana i u samom preduzeću, čiji radnici bi trebalo da je prate, ali samo ako se nadležni budu potrudili da ispune sve zahteve organizatora, to jest da opreme prostor u skladu sa pravilima. Naglašavamo i to da je u pitanju specifični tip edukacije, te da se omogućuje klijentima da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom i to bilo koje poslovnice institucije organizatora odluče o tome kako će predavanja za zaposlene da budu organizovana. Da pojednostavimo, oni će se usaglasiti kako oko termina održavanja časova i datuma početka korporativnog kursa, tako isto i oko rasporeda celokupnog nastavnog fonda, što zapravo znači da će definisati i trajanje nastave tog tipa. Radnici koji bi trebalo da pohađaju predavanja će naknadno dobiti sve neophodne informacije o organizaciji te edukacije.

Koliko traje obuka i kurs - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun?

Ukupno će 3 sedmice biti u obavezi svaki polaznik, koji odluči da specijalizovani seminar - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun pohađa u formi grupne nastave, da prisustvuje predavanjima. Napominjemo da sve ovo isključivo za grupni tip edukacije važi, zato što je to u skladu sa pravilima institucije organizatora.

Međutim, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford navodi obaveza formiranja grupe u jednoj od poslovnica, a da bi takva vrsta kursa bila organizovana, posle čega će koordinator za nastavu odlučiti o svemu, pa i o rasporedu 8 časova nastavnog programa, sve to znači da će kandidati informacije o tačno u rasporedu dobiti kasnije. Zapravo će oni biti informisani o dinamici sprovođenja časova tek nakon onog trenutka, kada u jednoj od poslovnica pomenute institucije zvanično grupa bude bila oformljena.

Ponudom je obuhvaćena i nastava za 2 osobe, odnosno samo za jednu, to jest poluindividualna i individualna. A princip njihove organizacije se svakako razlikuje u odnosu na nastavu u grupi, pa je iz tog razloga potrebno da napomenemo i to da i individualna i poluindividualna edukacija mogu trajati kako duže nego nastava u grupi, tako isto i kraće. Jednostavnije govoreći, na koji način će celokupan fond da bude raspoređen u konkretnom slučaju, odnosno koliko će edukacija trajati, zavisi isključivo od dogovora koji će polaznici da imaju sa nadležnim profesorom, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu ove institucije, u kome su se prvo prijavili, a posle toga i upisali.

Gotovo da se ista pravila primenjuju i kada se organizuje korporativni kurs i obuka - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun, u kom slučaju će članovi kolektiva nekog preduzeća pohađati predavanja. Neophodno je da se direktor te kompanije, to jest lice koje poseduje propisana ovlašćenja, direktno dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora o svim detaljima vezano za sprovođenje korporativnog seminara, pa i o dinamici po kojoj se časovi za zaposlene da budu organizovani, to jest o trajanju kursa. Zato i naglašavamo da će radnici naknadno biti obavešteni o trajanju nastave, kao i o svim ostalim detaljima koji su vezani za njenu organizaciju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje