Kurs i obuka - Upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga

Od strane institucije organizatora nije zvanično iznet nijedan zahtev koji bi bili u obavezi polaznici ove stručne obuke da ispune, pa je u tom smislu otvorena mogućnost za svakoga ko ovu temu smatra interesantnom i da pristupi pohađanju nastave. Najpre je važno da kandidati izvrše prijavu, uz poštovanje pravila, a nakon toga i da ispoštuju sve što se odnosi na postupak upisa.

Prilikom zvaničnog prijavljivanja će svakom pojedinačnom polazniku na raspolaganju biti informacija o tome da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga može biti organizovan na tri različita načina, tako da svako od njih bira da li će časove pohađati samostalno, u grupi ili u okviru takozvane poluindividualne nastave, kada dvoje njih prisustvuju predavanjima.

Sledeće što će saznati kandidati tom prilikom jeste da za sva tri tipa edukacije važi pravilo da mogu biti organizovana ili putem interneta ili na klasičan način. Shodno tome se očekuje od svakoga da izabere kako želi da pristupa predavanjima i gde tačno.


Međutim, pre nego što sve to učini mora se prijaviti, a zatim isto tako uz maksimalno poštovanje pravila i upisati.

Svakog radnog dana u toku kalendarske godine ima pravo kandidat da putem telefona ili lično izvrši prijavu u toku radnog vremena konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. A isto tako je omogućeno i elektronsko prijavljivanje, kada se očekuje da na mejl adresu zainteresovani pošalju zahtevane podatke. U suštini je dovoljno da dostave svoje ime i prezime, te da navedu i datum rođenja i broj telefona.

Isto tako će biti informisani i o samom postupku upisa, koji u skladu sa pravilima može biti izvršen samo ako kandidat bude lično prisutan. Nadležni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora će svakoga od njih obavestiti i o tome koja dokumenta moraju da prilože u tom trenutku.

TESTOVI


Da se vratimo sada na način organizacije nastave. Naime, kada je u pitanju grupna obuka i kurs - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga, to podrazumeva učešće od najmanje četiri do najviše osam polaznika u toku nastave. Poluindividualna edukacija je ona, koju treba dvoje njih da pohađaju, dok individualni tip nastave podrazumeva prisustvo samo jednog kandidata.

Iako jeste osnovna razlika između njih vezana upravo za broj polaznika, postoje i odstupanja u načinu organizacije. Da budemo precizni, po istom principu se organizuju poluindividualna i individualna nastava, dok grupna podrazumeva znatno drugačija pravila.

Jedan ili dvoje kandidata bi trebalo da u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom, koji će da vodi poluindividualnu ili individualnu edukaciju, sve detalje u vezi sa organizacijom časova preciziraju. A to znači da će se oni prvo dogovoriti oko tačnog datuma početka nastave koju žele da prate. Posle toga će precizirati i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, te i koliko će konkretni seminar da traje, jer su u obavezi da se dogovore i o rasporedu predviđenog broja časova.

Suprotno od toga, kada je u pitanju nastava za grupu polaznika, kandidati u potpunosti moraju prihvatiti sve što organizator bude pre toga definisao. Tačnije, prilikom prijavljivanja će svako od njih biti obavešten o tome koliko je predviđeno da u tom slučaju nastava traje, ali tek posle formiranja grupe mogu da dobiju i ostale podatke. Naime, četiri osobe moraju prvo prijavu zvanično u konkretnom predstavništvu da izvrše, kako bi im bilo omogućeno da pohađaju edukaciju na taj način, budući da ova obrazovna institucija navodi upravo formiranje grupe kao osnovni uslov za početak nastave te vrste. U skladu sa pravilima će koordinator konkretne poslovnice, to jest one u kojoj je grupa ranije formirana, definisati i raspored časova, zatim će odrediti u kojim terminima bi trebalo članovi te grupe da ih pohađaju, a svakako će precizirati i kog datuma će da počne specijalizovani seminar - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga u tom slučaju. Uz maksimalno poštovanje pravila će zatim da obavesti sve članove te grupe o ovim detaljima, a od njih se zahteva da prihvate odluku, jer se ne dozvoljavaju promene ukoliko neko uopšte i iznese takav zahtev.

Kao što smo već pomenuli, svaka od tih edukacija može biti organizovana u samoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, a ako nekome odgovara klasičan princip sprovođenja časova. Inače se predstavništva nalaze na mnogobrojnim lokacijama u celoj zemlji, tako da ne bi trebalo nikakve poteškoće kandidat da ima da pronađe onu koja mu je najbliža, to jest o kojoj želi predavanja da pohađa na takav način.

Izabraće samostalno sa kog mesta želi da prati časove svako, ko se opredeli za drugu opciju koja je ponuđena. Nastava online podrazumeva korišćenje ličnog računara svakog kandidata, kao i obaveznu instalaciju predviđenog softvera za praćenje predavanja. Predstavnici institucije organizatora će svakoga od njih uputiti u detalje u vezi sa instalacijom programa na vreme, a ako se ne snađu, biće im omogućena i tehnička podrška po potrebi. Naročito je važno da u toku svakog predavanja bude dostupna stabilna veza sa internetom, kako ne bi dolazilo ni do kakvog ometanja.

Treba pomenuti i to da sa tematikom ove stručne edukacije mogu da se upoznaju i radnici bilo koje kompanije, a ako nadležna lica budu smatrala da je to potrebno. Važno je da direktor tog preduzeća ili njegov zvanično ovlašćeni predstavnik kontaktira nadležne u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije, kako bi izneo zahtev da bude organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga. A tom prilikom će oni zajedno definisati gde će nastava biti organizovana i na koji način, jer postoji mogućnost i da časovi budu sprovedeni u samoj kompaniji. Naime, svi uslovi, koji su propisani od strane institucije organizatora, u tom slučaju neizostavno moraju da budu ispoštovani. Dakle, nastava može biti organizovano u okviru dotične kompanije isključivo ako prostor bude odgovarao zahtevima organizatora. Svakako će se predstavnici jedne i druge strane usaglasiti o trajanju edukacije za zaposlene, s tim da su u obavezi i da preciziraju tačan raspored predviđenog broja predavanja. Isto tako je potrebno da se dogovore i o ostalim detaljima, a prvenstveno se misli na to kog datuma će početi nastava za radnike tog preduzeća i na to u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Posle svega toga će na za to određeni način obavestiti svakog polaznika i o detaljima u vezi sa organizacijom nastave i o tome na kojoj tačno lokaciji će časovi da budu održani.

Kojim će se temama baviti specijalizovani seminar - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga?

Potrebno je da u toku uvodnog predavanja bude razjašnjeno svim polaznicima kako je definisana oblast kontrolinga, to jest zbog čega je važno da u određenom preduzeću ona bude primenjena. Profesor će posle toga objasniti i kako se definiše uopšteno holistički pristup, da bi prisutnima bila jasnija tematika ove stručne edukacije.

Vrlo je važno napomenuti i da je u pitanju novi trend, odnosno novi pristup poslovanju, u okviru koga su spojene različite metode kontrolinga.

Osnovni cilj koji ima specijalizovana obuka i kurs - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga jeste da polaznicima budu predstavljene različite metode, koje podrazumevaju nešto drugačiji pristup ovom procesu.

Sa tim u vezi naglašavamo da će u toku uvodnih predavanja profesor govoriti o osnovnim karakteristikama različitih metoda, a sa aspekta kontrole troškova i cene, s tim što će govoriti i o tome kako je potrebno da na pravilan način bude izračunata cena koštanja.

Dobiće prisutni informacije i o tome kako u praksi funkcioniše holistički pristup kontrolingu, te na koji način se u tom slučaju definišu ciljevi. Posle toga će predavač govoriti i o postupku planiranja samog procesa korak po korak.

Predviđeno je nastavnim programom da kandidati nauče i na koji način takav pristup kontrolingu može da ima uticaja na finansijsko poslovanje određenog preduzeća, ali i koje metode treba primeniti u praksi da bi ti gubici bili svedeni na minimum.

Podrazumeva se da će stručni kurs i obuka - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga pružiti priliku polaznicima da nauče i na koji način se dele troškovi, odnosno kako bi trebalo da bude izvršena analiza onih troškova, koji se smatraju specifičnim. U tom delu će biti govora i o pravilima, koja bi trebalo primenjivati prilikom obračunavanja cene koštanja.

Izuzev takozvane Capex metode, biće predstavljen i takozvani Gemba kontroling sistem i to sa svih aspekata. Pored toga što će polaznici dobiti informacije teoretski o tim metodama, profesor će im omogućiti i da kroz praktične primere usavrše njihovu primenu.

U toku završnog dela je predviđeno da stručni seminar - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga bude usmeren na predstavljanje pravila, koja bi trebalo da budu poštovana prilikom kreiranja izveštaja za nadležne.

Posle toga će svi prisutni da diskutuju o temama o kojima je pre toga bilo govora. A ako imaju bilo kakvu nedoumicu, upravo tada je pravi trenutak da traže od profesora njeno razjašnjenje.

U kojim terminima će biti specijalizovana obuka i kurs - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga održana i na kojoj lokaciji?

Kada pojedinačni polaznici budu vršili prijavljivanje, organizator od njih očekuje i da se opredele kako će nastavu pohađati, odnosno gde. Tom prilikom će biti informisani o tome da specijalizovani seminar - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga može biti organizovan ne samo u formi grupne nastave, nego i individualne i poluindividualne. Sem toga, dobiće informaciju i o tome da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana kako online, tako isto i na način, koji se smatra klasičnim. Sve to u suštini znači da prijavljeni kandidati treba da izaberu kako im najviše odgovara da pohađaju predavanja i na kojoj lokaciji.

Moraju znati fizička lica da se od njih zahteva posedovanje računara sa odgovarajućim karakteristikama, ukoliko odluče da predavanja pohađaju online. Naime, u pitanju je takozvano učenje na daljinu, kada se očekuje da uz korišćenje specijalnog softvera svaki kandidat preko sopstvenog kompjutera prati predavanja. A svakako da u tom slučaju konkretni program mora samostalno pojedinac da instalira i to prema instrukcijama koji će mu ranije dati nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Na raspolaganju je polaznicima u tom slučaju i tim stručnjaka, čija je dužnost da vrše uslugu tehničke podrške, tako da će pomoći svakom pojedincu da razreši bilo kakvu nedoumicu ili teškoću na koju naiđe. Inače je važno da internet veza za sve vreme trajanja predavanja bude na visokom nivou, jer se na taj način kvalitet edukacije online obezbeđuje.

Takođe pojedinačni polaznici mogu odabrati da nastavu pohađaju prema klasičnom principu. A to ustvari znači da će oni predavanja pratiti u prostorijama jedne od poslovnica ove obrazovne institucije. Trebalo bi napomenuti da na više od 35 lokacija u ovom trenutku postoje predstavništva institucije organizatora, tako da kandidat bira gde mu odgovara najviše časove da pohađa.

Uzevši u obzir da se kako onlajn nastava, tako i klasična mogu organizovati na jedan od tri pomenuta načina, to se očekuje da svaki kandidat odluči da li mu više odgovara grupni kurs i obuka - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga ili poluindividualna, odnosno nastava namenjena samo jednom polazniku, to jest individualna. Kada to bude odlučio i saopštio nadležnima, dobiće i sve potrebne informacije o načinu organizacije časova, odnosno o tome da li ima određene obaveze i koje su to.

Svakako je važno naglasiti da su vrlo fleksibilna pravila koja se implementiraju prilikom organizacije individualne i nastave u paru. Zapravo se radi o potpuno istim pravilima, a razlika je samo u tome što jedno lice pohađa individualnu nastavu, a poluindividualnu dvoje njih. Tom prilikom je potrebno da se kandidati direktno sa predstavnikom institucije organizatora dogovore o svim detaljima, počev od datuma početka individualne ili poluindividualne edukacije, pa do termina održavanja i trajanja nastave. Zapravo će oni da definišu kojim tempom će predviđeni broj časova da bude sproveden u tom slučaju, što će dovesti do donošenja odluke o trajanju konkretnog tipa edukacije.

Sasvim suprotno od toga, grupni tip nastave podrazumeva mnogo strožija pravila. Ustvari isključivo organizator odlučuje o svemu u tom slučaju, a od kandidata se svakako očekuje da se pridržavaju svega toga u potpunosti, zato što se kod nastave tog tipa izmene po zahtevu polaznika ni u kom slučaju ne smeju dozvoliti. Potrebno je da svi zainteresovani znaju i to da od četvoro ljudi minimalno, pa do osmoro njih maksimalno sme prisustvovati predavanjima tom prilikom. Iz tog razloga je neophodno da grupa od minimalnog broja članova u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora prvo bude formirana, pa tek onda da se pristupi definisanju detalja. Ustvari će kandidati u trenutku zvaničnog prijavljivanja dobiti jedino informaciju o tome koliko će ukupno da traje grupna obuka i kurs - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga, uzevši u obzir da se to precizira od strane organizatora i primenjuje za svaku grupu, bez obzira u kojoj poslovnici da je formirana. Još moramo naglasiti i to da koordinator za nastavu kasnije odlučuje o datumu početka i terminima održavanja nastave, odnosno o rasporedu časova, to jest vrlo brzo pošto grupa u konkretnom predstavništvu zvanično bude bila oformljena.

Važno je napomenuti i podatak da ova obrazovna institucija po zahtevu klijenata može da ispuni njihova očekivanja i organizuje nastavu namenjenu isključivo zaposlenim licima. Dakle, ako vlasnik ili direktor neće kompanije smatra da je tematika, kojom se stručni seminar - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga bavi interesantna njegovim zaposlenima, neophodno je da kontaktira nadležne u jednoj od poslovnica institucije organizatora i sa njima se oko apsolutno svih neophodnih detalja usaglasi. Ne samo da je potrebno tom prilikom da se oni dogovore o trajanju nastave, to jest o rasporedu časova, već je neophodno i da definišu kog datuma će početi korporativni kurs, odnosno u kojim će terminima biti u obavezi kandidati da pohađaju časove. Međutim, tu nije kraj pogodnostima koje imaju pravna lica. Naime, ako se to bude smatralo boljom opcijom u datoj situaciji, odnosno ako u okviru konkretnog preduzeća postoje uslovi za to, organizator će dozvoliti izmenu mesta održavanja nastave. Dakle, potrebno je da optimalni uslovi za rad u okviru konkretne firme budu ispunjeni, da bi radnicima bilo omogućeno predavanja da prate praktično na svom radnom mestu.

Trajanje stručnog kursa - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga

Svakom fizičkom licu, koje želi da se upozna sa temom ove edukacije je na raspolaganju opcija da nastavu pohađa u formi poluindividualne, individualne ili grupne. A samim tim što postoji toliko opcija u ponudi, te je način njihove organizacije drugačiji, to utiče i na trajanje nastave.

Važno je napomenuti da samo kada je u pitanju specijalizovani seminar - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga namenjen grupi polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford će ranije da navede koliko će nastava u tom slučaju da traje. Ali ako polaznik odluči časove da pohađa ili kroz individualnu ili kroz poluindividualnu nastavu, onda će biti primenjen drugačiji princip organizacije.

Dakle, u nastavnom fondu se nalazi 8 časova ukupno. Predviđeno je u slučaju organizacije nastave u grupi da će ona trajati 5 dana ukupno.

S obzirom na to da su vrlo stroga pravila organizacije nastave za grupu polaznika, to je naveden zahtev i da prvo mora biti formirana grupa i to od četiri člana najmanje, da bi nadležni definisali datum početka nastave i termine, odnosno raspored predavanja.

Prilikom organizacije nastave u paru ili individualne bi trebalo da se svaki polaznik usaglasi sa predstavnicima institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i predavačem koliko će ukupno da traje u tom slučaju specijalizovana obuka i kurs - upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga. Naravno da bi trebalo da se dogovore i oko ostalih detalja, a primarno se misli na datum početka nastave i na termine, u kojima bi trebalo da budu u navedenom slučaju organizovana predavanja.

Ostalo nam je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija može da ostvari zahtev klijenata, koji žele zaposlenima u svojoj kompaniji da omoguće praćenje ove edukacije. Važno je da se oni međusobno dogovore najpre o mestu održavanja nastave za taj broj zaposlenih, a zatim i o svim ostalim detaljima. Pod tim se misli na datum početka nastave, kao i na termine održavanja časova i naravno na njihov raspored, što će dovesti do toga da se dogovore i oko trajanja korporativne nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte jedan od holističkih pristupa oblasti kontrolinga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje