Kurs i obuka - Upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara

Tematika ove edukacije može da bude interesantna svakom menadžeru, koji želi da unapredi kvalitet svog poslovanja, odnosno da svoje poslovne veštine podigne na viši nivo. Mada institucija organizatora zvanično ne navodi nijedan zahtev, koji polaznici moraju ispuniti, što znači da svako ko ima želju ili potrebu, svakako može da pristupi praćenju nastave. Inače se ova edukacija organizuje za fizička lica, odnosno pojedinačne polaznike, kao i za pravna lica, a u formi korporativne.

Pojedinačni polaznici koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford njima daje pravo da izaberu kako će časove pohađati i gde, pa na osnovu toga i dobijaju informacije kako o terminima, tako isto i o mesto održavanja nastave. Radi se o tome da online i klasična edukacija, mogu biti organizovane kako samo za jednog polaznika, tako isto i za njih dvoje u isto vreme, odnosno za grupu kandidata, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i individualna, ali i poluindividualna i grupna nastava.

Uopšteno govoreći, u trenutku upisa bi trebalo svaki kandidat da izabere kako će pohađati časove i na kom mestu, da bi mogao da dobije dodatne informacije o načinu organizacije.


Grupna obuka se ujedno smatra i najstrožijom, zato što sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu konkretne poslovnice organizatora bude definisao nije podložno promenama, što znači da se zahtev bilo kog člana grupe vezano za izmenu ili termina održavanja časova ili datuma početka nastave, odnosno dinamike po kojoj bi trebalo predavanja da budu organizovana, ne sme uzeti u obzir. Dakle, sve to što koordinator za nastavu bude definisao, polaznici će biti u obavezi da u potpunosti prihvate. Princip organizacije grupne nastave je specifičan u tom smislu što se zahteva prvo formiranje jedne grupe u samoj poslovnici. A to ustvari znači da četvoro ljudi najmanje moraju prvo da izvrše prijavu i upišu se, kako bi bila kreirana jedna grupa, s tim što najviše osmoro njih može tom tipu nastave da prisustvuje, kako bi njen kvalitet ostao na visokom nivou. Pošto se dovoljan broj polaznika prijavi i grupa oformi, koordinator za nastavu pristupa definisanju svih detalja i obaveštavanju polaznika o tome.

U velikoj meri su slobodna pravila po kojima se organizuje individualni kurs i obuka - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara, a tada samo jedna osoba pohađa časove i to je tip edukacije koji je poznat kao jedan na jedan. Nadležni predavač, kao i koordinator za nastavu predstavništvu organizatora, u kome je taj polaznik prijavu i upis izvršio će sa njim definisati sve što je vezano za sprovođenje časova. Pod tim mislimo prvenstveno da će se oni usaglasiti oko datuma početka edukacije, potom oko termina njihovog održavanja, te svakako oko rasporeda časova, a posredno to znači da će oni definisati i trajanje individualne edukacije u celosti.

Dvoje polaznika treba da pristupe predavanjima u slučaju poluindividualne, odnosno nastave u paru, a tada se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada samo jedno lice pohađa predavanja. Predviđeno je da se u tom slučaju i jedan i drugi polaznik dogovaraju o svemu sa ovlašćenim licem te poslovnice i sa predavačem, koji će biti zadužen za vođenje poluindividualne edukacije.

S obzirom na to da se i grupna i individualna i poluindividualna nastava mogu organizovati i na klasičan način i online, vrlo je važno da kandidati izaberu jednu od tih opcija.

Najkraće rečeno, klasična nastava podrazumeva organizaciju predavanja u svim poslovnicama pomenute institucije, a svakako kandidat bira i na koji način će časove da pohađa.

A što se tiče edukacije koja se organizuje onlajn, obavezan je svako ko se za tu opciju opredeli da obezbedi računar sa odgovarajućim performansama, jer ga mora koristiti za pristup predavanjima.

Inače se online edukacija organizuje preko specijalnog softvera, a pravilo je da njega svaki kandidat treba samostalno da na svoj kompjuter instalira. Očekuje se i da na lokaciji, sa koje on odluči časove da pohađa, postoji kvalitetna veze sa internetom, jer je vrlo važno da ne dolazi do ometanja prilikom praćenja obuke na taj način. Sve smernice o postupku instalacije programa će taj kandidat dobiti od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, a ako bude bilo potrebno, njemu su na raspolaganju i članovi IT sektora, koji će mu pomoći da u najkraćem mogućem roku otkloni bilo kakav problem na koji naiđe ili kada prati časove onlajn ili dok vrši instalaciju namenskog programa.

Inače, specijalizovani seminar - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara može biti organizovan i isključivo za zaposlene u nekoj firmi, u kom slučaju se održava u formi takozvane korporativne nastave. Princip organizacije je prilično jednostavan, jer se zahtevi klijenata tom prilikom maksimalno poštuju. Naime, ovlašćeni predstavnik bilo kog preduzeća ima pravo da sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora definiše kako će radnici časove pohađati. Prvo i osnovno što oni moraju da preciziraju jeste mesto na kome će nastava biti održana, zato što korporativna obuka može po zahtevu klijenata da bude sprovedena i u samoj firmi. Naravno tada moraju biti obezbeđeni svi propisani uslovi za rad, a sa njima će nadležni u konkretnom preduzeću detaljno da budu upoznati. Svakako je važno da se oni usaglase i oko trajanja nastave za zaposlene, to jest da preciziraju u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo ukupan broj časova da bude raspoređen, zatim da dogovore u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju i naravno, kog datuma će korporativni kurs da počne.

TESTOVI


Koje teme obrađuje specijalizovani seminar - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara?

Prvo i osnovno što će saznati svaki polaznik ove specijalizovane edukacije jeste koja je razlika između menadžera i lidera, odnosno kako se karakteriše liderstvo. A odmah posle toga bi trebalo da stručna obuka i kurs - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara predstavi različite vrste klasifikacija, odnosno one koje se najčešće u praksi sreću.

U skladu sa time će biti reči o takozvanoj Ajova studiji, koja je nastala na osnovu istraživanja američkog univerziteta Ajova. A ta istraživanja su dovela do klasifikacije stilova liderstva na demokratski, autokratski i liberalni.

Podrazumeva se da će profesori detaljno informisati sve polaznike ove edukacije i o tome koje su osnovne karakteristike svakoga od njih. Takođe će biti objašnjeno vrlo detaljno prisutnima i koje su glavne razlike između ta tri stila liderstva. Naravno da će biti ponuđeni i primeri iz prakse, kako bi polaznici ove edukacije dobili mnogo jasniju sliku o osnovnim karakteristikama lidera koji su tipični predstavnici svakoga od stilova.

Biće govora i o drugim studijama, koje su sprovedene širom sveta, ali će svakako akcenat da bude stavljen na pomenutu, jer je ona ujedno i najzastupljenija.

Saznaće prisutni i kakva je orijentacija stilova liderstva prema sprovedenim istraživanjima. Naime, u praksi se najčešće lideri usmeravaju ili na zaposlene ili na proizvodnju. Na primerima iz prakse će stručni kurs i obuka - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara pokazati polaznicima kako izgleda lider koji je orjentisan na zaposlene primarno, a kako onaj koji je fokusiran na proizvodnju. Biće objašnjeno i koje su prednosti jednog stila liderstva, te koje drugog, odnosno koje su njihove mane i kako ih je moguće izbeći.

Da bi neko mogao da bude okarakterisan kao lider mora da ima određeno znanje i iskustvo, kao i specifične lične osobine. Upravo o tome će govoriti predavači, te kroz primere pojasniti ovu tematiku. Bitno je da svaki polaznik to zna, jer se upravo na osnovu osobenosti ličnosti određenog lidera, odnosno njegovog znanja i iskustva može definisati i stil koji je za njega karakterističan.

Vrlo je važno i da polaznici navedene edukacije znaju da posmatraju odnos jednog lidera prema njegovim kolegama, a za definisanje stila liderstva je izuzetno značajno i kakav je njegov odnos sa osobom, koja mu je iz nekog razloga najmanje simpatična. Primarno na osnovu tog odnosa može prilično lako biti određeno i koji stil liderstva je u pitanju.

Nakon što budu sve to predstavili, profesori će dati zadatke polaznicima. Naime, oni će navesti određene karakteristike jedne osobe, a obaveza je svakog kandidata da definiše koji stil liderstva on zastupa.

Koji sve faktori utiču na definisanje konkretnog stila je, takođe tema kojom će se stručni seminar - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara detaljno baviti. A u tom segmentu će polaznici imati prilike da se upoznaju i sa podacima o tome šta je osnovni zadatak svakog stručnjaka, koji je okarakterisan kao lider.

Biće predstavljena i specifična teorija, koja je poznata kao teorija put - cilj. Tada će profesori govoriti i o stilovima liderstva koji su karakteristični za tu teoriju. Naravno da će objasniti prisutnima i šta karakteriše takozvani participativni stil, zatim stil podrške i stil postignuća, kao i direktivni stil.

Sa brojnim faktorima koji utiču na definisanje liderstva će, isto tako da budu upoznati svi prisutni. Detaljno će profesori objasniti i na koji način ti faktori imaju uticaja na pojedince, odnosno na kolektiv.

A osim već pomenutih teorija, biće ukratko predstavljene i druge, koje se ređe nalaze u upotrebi. Podrazumeva se da će svaka od tih teorija biti propraćena odgovarajućim primerima.

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje ovu nastavu i u obliku korporativne, odnosno za zaposlene samo jedne kompanije, tako profesor može izaći u susret zahtevima direktora te firme, vezano za izbor primera iz prakse. Naime, ukoliko to klijent bude zvanično zahtevao, predavač će se potruditi da u dogovoru sa njim odabere primere, koji će polaznicima biti naročito bliski.

Završni deo ove specijalizovane edukacije će biti usmeren na razgovor o obrađenim temama. Tom prilikom će profesori zahtevati od prisutnih da na osnovu svega što su imali prilike da čuju definišu koji bi stil liderstva najviše njima odgovarao i da to precizno obrazlože. Pitanja koja kandidati u tom slučaju imaju mogu sasvim slobodno uputiti predavačima u toku završnog predavanja.

Na kojoj lokaciji će biti sprovedena stručna obuka i kurs - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara i u kojim terminima?

Neophodno je da svaki polaznik prvo izabere koji tip edukacije mu od svih ponuđenih najviše odgovara, a kako bi mogao da dobije informacije o tome na kom mestu će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte različite stilove liderstva i odabere onaj koji vama najviše odgovara da bude održan, odnosno kada.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima klasičnu nastavu i onu koja se organizuje online, s tim da i jedan i drugi tip edukacije mogu biti održani u okviru grupne, poluindividualne ili individualne nastave.

Ako neko izabere da časove pohađa online, to znači da će predavanjima pristupati preko sopstvenog računara, a sa apsolutno bilo koje lokacije. Uslov je naravno da ima sopstveni kompjuter, a zatim i da u samom prostoru, u kome želi da boravi tokom praćenja predavanja postoji stabilna veza sa internetom. Sledeće što mora uraditi svaki polaznik u tom slučaju jeste da instalira potpuno samostalno program, preko koga će predavanja da pohađa. Naravno da će mu zaposleni u bilo kojoj poslovnici navedene institucije dati precizne informacije o postupku instalacije softvera, a ako se ne snađe u tome biće mu na raspolaganju i članovi tima za tehničku podršku.

Pored mogućnosti da nastavu pohađa preko računara, kandidat može i specijalizovani seminar - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara da prati na klasičan način. U tom slučaju se ona organizuje u prostorijama poslovnice navedene institucije, u okviru koje je taj polaznik prijavu pre toga izvršio i zvanično se upisao.

Kada bude izabrao da li će časove pohađati na klasičan način ili onlajn, svaki polaznik pojedinačno ima obavezu i da izabere hoće li časove pohađati u grupi, u paru ili samostalno. Zapravo je u ponudi grupni tip edukacije, te poluindividualni i individualni.

Ističemo da je najrigorozniji grupni kurs, pošto u tom slučaju zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, odnosno koordinator za nastavu poslovnice, u okviru koje prijavu izvrši najmanje četvoro kandidata, definiše na koji način će časovi biti održani. A to ustvari znači da je prvo zahtevano da minimum 4 osobe izvrše prijavu, jer je tek posle toga moguće da grupa bude formirana. Vrlo brzo posle toga će kandidati dobiti informacije o načinu organizacije nastave. Naime, posle formiranja grupe, ovlašćeno lice te poslovnice odlučuje kako o tačnom datumu početka edukacije, isto tako i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, odnosno o njihovom tačnom rasporedu. Sve te informacije će biti prosleđene polaznicima na propisani način, a od njih se zahteva da to poštuju u potpunosti. Stvar je u tome da kod grupne edukacije ne postoji mogućnost da dođe do izmena ako to neki polaznik bude zahtevao.

Ipak, u ponudi se nalazi i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara, odnosno individualna nastava, koje podrazumevaju i fleksibilniji princip organizacije. Najjednostavnije rečeno, nastava tog tipa će biti organizovana baš onako kako polaznicima odgovara. A direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu će se svako od njih dogovarati o detaljima, a u tom dogovoru će učestvovati i predavač. Najvažnije je da oni definišu kog datuma će početi individualna ili nastava u paru, a svakako je neophodno da se usaglase i oko termina održavanja časova, kao i oko njihovog tačnog rasporeda.

Bude li bilo potrebno da isključivo zaposleni u nekom preduzeću pohađaju ovu obuku, može da bude organizovan korporativni tip edukacije. Tada se maksimalno način organizacije prilagođava zahtevima polaznika, odnosno zahtevima nadležnih lica u samom preduzeću, čiji zaposleni bi časove trebalo da prate. Zato i jeste iznet zahtev da se oni direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice pomenute institucije dogovaraju o datumu početka nastave za zaposlene, potom o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani i svakako da definišu njihov tačan raspored. Međutim, postoji još nešto što je naročito važno naglasiti, a tiče se mesta održavanja korporativne edukacije. Naime, organizator će isključivo tom prilikom dozvoliti da edukacija bude organizovana i u samoj kompaniji, u kojoj su polaznici zaposleni. Vrlo je važno da tada klijent ispoštuje u potpunosti sve što se tiče opremljenosti samog prostora, a sa čime će detaljno biti upoznat od strane nadležnog lica institucije organizatora.

Koliko će da traje ukupno specijalizovani kurs i obuka - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara?

Sve informacije o tome koliko bi trebalo da traje stručni seminar - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara su dostupne prilikom upisa. Naime, nije moguće unapred reći koliko će edukacija da traje, osim ako polaznik odluči da je pohađa u grupi, jer u tom slučaju zvaničan predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford donosi odluku i o tome.

Iz tog razloga napominjemo da grupni tip edukacije treba da traje ukupno tri sedmice, a prema pravilniku pomenute institucije. Ipak, kandidati će naknadno dobiti informacije o tome u kojim terminima bi predavanja trebalo da pohađaju, odnosno o tome kako će predviđeni nastavni fond tada da bude raspoređen. Kako je organizator naveo da grupa od četvoro kandidata najmanje mora prvo da bude formirana u jednoj od poslovnica, da bi nastava te vrste mogla da bude organizovana, to ovlašćeno lice tek posle toga ima pravo da definiše i kog datuma će početi grupni tip edukacije.

Kada se uzme u obzir to da individualna nastava predviđa drugačija pravila, to je jasno zašto nije moguće blagovremeno obavestiti prijavljene o trajanju kursa. Naime, svaki polaznik pojedinačno bi trebalo da se sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica konkretne institucije dogovori i o trajanju nastave.

A ako on ipak odluči da časove pohađa u paru, odnosno u društvu još jednog kandidata, oni će da definišu zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom koliko će ukupno trajati poluindividualna obuka i kurs - upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara. U principu, tada se njih dvoje zajedno moraju dogovoriti sa pomenutim stručnjacima oko apsolutno svakog detalja koji je vezan za organizaciju časova.

Potpuno ista pravila se primenjuju i kada nadležna lica bilo koje kompanije zahtevaju organizaciju korporativne obuke. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih u toj firmi će predavanja pohađati u terminima koje bi trebalo da definišu zvanično lice institucije organizatora i predstavnik kompanije, koje je zainteresovana da svojim radnicima obezbedi praćenje ove obuke. Da pojednostavimo, sve to znači da će radnici dobiti naknadno informacije o trajanju obuke, ali i o svim ostalim detaljima kojih se moraju u potpunosti pridržavati, jer tako navode pravila institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte različite stilove liderstva i odaberite onaj koji vama najviše odgovara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje