Kurs i obuka - Upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce

Posebno je važno da nadležni u kompanijama, ali i oni koji su zaduženi za nadzor odeljenja ljudskih resursa pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce, pošto će tako stečena znanja uticati na kvalitet njihovog rada u budućnosti, odnosno na uspešnost poslovanja konkretnog preduzeća u kome su zaposleni. Naravno da ne postoji ograničenje vezano za prethodno obavezno znanje ili veštine svakog polaznika, te je navedeno da ovoj edukaciji ima pravo da pristupi ko god to želi.

Izuzev mogućnosti da pojedinci pohađaju nastavu, Obrazovni centar Akademije Oxford može po zahtevu da organizuje i takozvani korporativni kurs. S obzirom na to da se nastava u tom slučaju organizuje samo za tačno definisani broj zaposlenih u nekoj firmi, to je predviđeno pravilnikom institucije organizatora da nadležni u tom preduzeću definišu kako će se časovi održavati. U principu, trebalo bi da oni kontaktiraju najbližu poslovnicu ove institucije i da se informišu kod nadležnih o svemu tome, te da se upravo sa njima i usaglase oko datuma početka korporativne obuke, odnosno oko toga u kojim terminima će zaposleni časove pohađati i kako će oni biti raspoređeni, to jest na koliko dana ukupno. Bitno je da svi zainteresovani za taj vid edukacije znaju da postoji mogućnost i da ona bude organizovana u samoj kompaniji, ukoliko nadležni budu procenili da je to bolje za zaposlene, te ukoliko klijent obezbedi uslove, koji su pravilnikom institucije organizatora propisani i sa kojima će on biti prethodno upoznat.

Neophodno je da se svako fizičko lice, koje želi da pohađa ovo edukaciju, prvo prijavi, a posle toga i zvanično da pristupi upisu. Ovde moramo naglasiti da svako bira da li će osnovne informacije o sebi, odnosno broj telefona, ime i prezime, kao i datum rođenja izdiktirati direktno zaposlenima u najbližem predstavništvu ove institucije ili će to učiniti putem telefona, odnosno elektronski, a u kom slučaju je neophodno da sve te informacije pošalje na mejl adresu organizatora.


Podrazumeva se da će sve podatke o postupku upisa, odnosno o tome na koji način se on sprovodi dobiti prethodno prijavljeni. A tom prilikom će saznati da je neophodno lično da bude prisutan prilikom upisa, te će saznati i koja sve dokumenta mora tada da pripremi i priloži.

Ono što je važno jeste da se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce može pohađati u svakoj poslovnici pomenute institucije, u kom slučaju se nastava organizuje na klasičan način. Međutim, postoji još jedna opcija, a ona podrazumeva praćenje nastave online.

Jedini uslov koji mora ispuniti svaki kandidat, koji se opredeli za varijantu praćenja časova onlajn jeste da ima računar, a trebalo bi i da neposredno pre početka odabranog tipa nastave na njega instalira softver, kako bi mogao časove da prati. Praktično govoreći, podrazumeva se da je stabilna veza sa internetom obavezujuća, jer ne bi trebalo da dolazi do prekida za vreme trajanja predavanja. Sve informacije o samom softveru, odnosno o postupku njegove instalacije će dobiti na vreme prijavljeni, a svakako da će im i članovi stručnog tima za tehničku podršku biti na raspolaganju, ako naiđu na bilo kakav problem kada pristupaju nastavi na taj način ili tokom instalacije samog softvera.

TESTOVI


Pravilnikom pomenute institucije predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik bira i da li će onlajn, odnosno klasičnu edukaciju pohađati potpuno samostalno, u paru ili sa više polaznika, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena individualna obuka i kurs - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce, zatim takozvana poluindividualna, ali i grupna edukacija.

Broj polaznika se razlikuje kod svake od njih, pa tako najviše osmoro ljudi, a najmanje četvoro treba da pohađaju grupnu, dok dvoje njih prate predavanja u okviru poluindividualne edukacije, a individualnoj pristupa samo jedna osoba.

Ne samo da se razlikuje broj polaznika, nego i način organizacije, odnosno to ko definiše termine održavanja, dinamiku i datum početka kursa. Naime, radi se o tome da kod grupne edukacije o svemu tome jedino ima pravo zvanično da odluči koordinator za nastavu, dok se kod individualne i poluindividualne o tim detaljima dogovaraju polaznici i nadležna lica konkretne poslovnice organizatora, to jest profesor i koordinator za nastavu.

Naročito je važno istaći i to da grupna obuka ne može početi čim se jedan kandidat prijavi, jer je neophodno da bude kreirana grupa, a u njoj se mora naći 4 osobe najmanje. Uz to, tek kada navedeni uslov zvanično bude bio ispunjen, koordinator definiše sve detalje i zatim informiše prijavljene, a njihovi zahtevi vezano za izmenama bilo kog segmenta ne smeju da budu uzeti u obzir, budući da pravila navedene obrazovne institucije tako navode.

Kako sve neophodne dozvole izdate od strane nadležnih institucija ima Obrazovni centar Akademije Oxford, to će kandidatima po završetku odabranog tipa edukacije biti izdat pravno validan dokument o tome, odnosno sertifikat. A samim tim što su u pitanju dokumenta koja su zakon o priznata, podrazumeva se da bi polaznici trebalo da kontaktiraju najbližu poslovnicu Nacionalne službe za zapošljavanje, te da se informišu o svemu što se odnosi na upisivanje sertifikata u njihov radni dosije, pošto je to moguće izvršiti samo u okviru poslovnica te državne institucije.

Šta izučava kurs i obuka - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce?

Na samom početku ove edukacije će svi presudni biti upoznati sa osnovnim odredbama trenutno važećeg zakona o radu, odnosno biće im predstavljeno šta je tačno njime regulisano po segmentima. Odmah posle toga će specijalizovani seminar - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce biti usmeren na detaljno prezentovanje upravo odredbi, koje su osnovna tema ove specijalizovane obuke.

Trebalo bi da prisutni saznaju i da se pod pojmom poslodavac, a prema slovu tog zakona smatra ili pravno lice ili fizičko, koje radno angažuje određenog pojedinca ili više njih, a koje može biti i domaćeg i stranog porekla.

Sa tim u vezi će biti predočeno prisutnima i da poslodavac ima obavezu najpre da obezbedi optimalne uslove za rad, a primarno sa stanovišta zakona o bezbednosti i zaštite životne sredine, odnosno zdravlja na radu, te uz maksimalno poštovanje svih propisa koji su za tu oblast vezani. Zatim, dužnost poslodavca u skladu sa zakonom o radu Republike Srbije jeste i da poštuje odredbe ugovora o radu, te da isplaćuje zaradu zaposlenom u dogovorenom iznosu i roku, odnosno da mu obezbedi informacije o uslovima i organizaciji rada, kao i da maksimalno poštuje prava zaposlenih lica. Takođe ovim zakonom predviđeno je i da poslodavac ima obavezu da u slučajevima, koji su precizno utvrđeni aktuelnim zakonom, zatraži mišljenje nadležnih u sindikatu.

Bitno je napomenuti i to da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce podrazumeva prezentovanje onih odredbi pomenutog zakona koje su vezane za zabranu diskriminacije, uzevši u obzir da se od svakog poslodavca očekuje da prilikom odabira lica koje želi da zaposli, ne sme da vrši diskriminaciju prema polu, zdravstvenom stanju i boji kože, odnosno invalidnosti i veroispovesti, te bračnom statusu i nacionalnoj pripadnosti, kao i seksualnom opredeljenju i ostalim aspektima koji su navedeni u konkretnom zakonu. Svakako da će profesori objasniti i zbog čega je važno to poštovati, odnosno na koji način se potencijalni rizici u tom slučaju mogu svesti na minimum.

Dobiće prisutni informacije i o tome kako se vrši inspekcijski nadzor poslodavaca, odnosno o čemu posebno inspektori vode računa kada vrše proveru.

Naravno da će im biti objašnjeno i koju dokumentaciju mora posedovati nadležno lice, a ukoliko dođe do inspekcijskog nadzora. Vrlo je važno i da sva ta dokumentacija bude popunjena u skladu sa pravilima, tako da će profesori detaljno objasniti polaznicima ove edukacije na koji način se sva ta dokumenta moraju pripremiti i prezentovati inspektorima po potrebi. Biće im objašnjeno i koje se sve greške najčešće javljaju prilikom pripreme dokumentacije, te će saznati i na koji način se one mogu izbeći.

Predviđeno je nastavnim programom, prema kome se organizuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce, da polaznici dobiju informacije i o tome kako se vrši kažnjavanje poslodavaca prema pomenutom zakonu, a ukoliko angažuju radnike bez poštovanja osnovnih odredbi tog pravnog akta. Vrlo detaljno će biti prezentovana i visina kazni za nadležno lice, koje angažuje radnike bez adekvatne dokumentacije, a dobiće informacije i o tome u kom roku moraju izvršiti plaćanje određene kazne i koje posledice sve to može imati na poslovanje njihovog preduzeća.

A da bi zaista mogli da izbegnu sve neprijatnosti prilikom inspekcijskog nadzora, polaznici će biti upućeni i u to šta je potrebno da pripreme od dokumentacije, odnosno kako bi trebalo da se ponašaju prilikom posete inspektora i na koji način bi trebalo da reaguju u toj situaciji. Biće im prikazani i mnogobrojni primeri, kako bi što bolje shvatili na koji način se može izbeći primena kaznenih odredbi konkretnog zakona, odnosno kako se sve to u praksi može preduprediti da ne bi bilo nikakvih posledica ni po samu kompaniji i njeno poslovanje, a ni po nadležno lice.

Prema kom principu se seminar - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce organizuje?

Prilično su jednostavna pravila u skladu sa kojima se organizuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce za zaposlene u određenom preduzeću, a ona su praktično ista kao i kada nastavi pristupaju pojedinačni polaznici, to jest fizička lica.

Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford dozvoljava vlasniku konkretnog preduzeća ili nadležnom licu da iznese svoje zahteve vezano za datum početka edukacije zaposlenih, kao i za termine održavanja časova i njihovu dinamiku, pa čak i za mesto na kome će određeni broj radnika predavanja pohađati. Zapravo jedino korporativna obuka može biti održana van prostorija poslovnica ove institucije, odnosno u okviru njihove firme, ali ako klijent obezbedi propisane uslove za nesmetani rad i profesora i polaznika. Praktično govoreći, radnici će časove pohađati onda kada to budu definisali nadležno lice u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane kompanije.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, njima su na raspolaganju kako onlajn i klasična edukacija, tako isto i mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce bude organizovan u formi individualne edukacije.

Bitno je napomenuti da se u prostorijama preko 20 poslovnica ove specijalizovane obrazovne institucije organizuje nastava na klasičan način, a da je dostupna i opcija koja podrazumeva da je kandidati mogu pratiti sa različitih lokacija i to preko sopstvenog računara.

Da bi mogli časove da pohađaju onlajn, potrebno je da koriste sopstveni računar i da na njega u skladu sa pravilima instaliraju namenski softver. Naravno da je očekivano i da u prostoru, u kome će boraviti tokom praćenja predavanja postoji što bolja konekcija sa internetom, a da ne bi dolazilo ni do kakvih poteškoća za vreme trajanja nastave. Članovi tima za tehničku podršku su na raspolaganju kandidatima u svakom predstavništvu ove institucije, tako da im se sasvim slobodno mogu obratiti ukoliko im je potrebna pomoć bilo u toku pohađanja predavanja online, bilo prilikom instalacije softvera.

Svakako bi trebalo da se polaznici opredele i između toga da li će nastavu pohađati u grupi ili im više odgovara poluindividualni seminar - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce, odnosno individualni tip edukacije.

Važno je naglasiti da polaznici koji se odluče da nastavu pohađaju u grupi imaju obavezu da sačekaju njeno kreiranje, pošto je potrebno da četiri osobe najmanje izvrše prijavu u jednoj od poslovnica, da bi mogla da bude zvanično oformljena jedna grupa. Inače, organizator predviđa da najviše osmoro ljudi može prisustvovati tom tipu edukacije, a princip njene organizacije je takav da koordinator za nastavu, vrlo brzo pošto grupa bude bila formirana, definiše u kojim terminima će polaznici pohađati predavanja, zatim kakvom dinamikom će ona biti organizovana i naravno, kog datuma će grupni tip edukacije početi. Kod tog tipa obuke nije dostupna mogućnost izmene niti jednog segmenta koji organizator definiše, pa će to biti posebno naglašeno svakom kandidatu.

Mnogo su slobodnija pravila koja se poštuju prilikom organizacije individualne nastave, a koju pohađa jedan polaznik, odnosno poluindividualne, kojoj pristupaju dvoje kandidata. Zajedno sa koordinatorom za nastavu i profesorom će se oni dogovoriti na koji način će biti predavanja organizovana, odnosno definisaće kako datum početka izabranog tipa edukacije, tako isto i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored.

Koliko je određeno da obuka i kurs - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce traje?

Kada se uzme u obzir informacija da nadležni u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford odlučuju o tome koliko ukupno će trajati grupni kurs i obuka - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce, to je moguće navesti unapred samo informaciju za taj tip edukacije. Ukupno osam časova nastave će biti raspoređeno na tri dana u tom slučaju, a sve dodatne podatke o rasporedu časova će polaznici dobiti nakon što grupa od najmanje 4 člana u toj poslovnici bude bila formirana.

Drugačija se pravila primenjuju kod poluindividualne i individualne obuke, pa sami polaznici definišu sa profesorom i nadležnim koordinatorom za nastavu kakvo će biti raspoređeni časovi i koliko će odabrana edukacija trajati.

Samim tim što je u ponudi i korporativni seminar - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce, moramo naglasiti da je predviđen takav princip organizacije gde nadležno lice kompanije, čiji zaposleni će pratiti nastavu i ovlašćeni predstavnik određene poslovnice pomenute institucije definišu, između ostalog i raspored časova, odnosno trajanje korporativne obuke.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje