Kurs i obuka - Upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu

Posebno će veliku korist od tema, koje obrađuje ovaj kurs imati marketing stručnjaci, ali i osobe koje su zaposlene u odeljenju finansija, bez obzira u kojoj oblasti da posluje konkretna firma. Podrazumeva se da bi direktori prodaje trebalo da prate predavanja, kao i osobe koje su zaposlene na poslovima kontrolera, ali i vlasnici preduzeća, te direktori i menadžeri. Uopšteno rečeno, svako kome je tematika zanimljiva ima mogućnost da se sa njom upozna, jer ne postoji uslov koji treba da bude ispunjen ili neko ograničenje.

Na početku moramo naglasiti da ova specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu može biti organizovana ne samo za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, nego isto tako i za pravna, a shodno iznetim zahtevima nadležnih u preduzećima, kada nastavu pohađaju njihovi zaposleni. U tom slučaju će biti organizovan takozvani korporativni vid nastave, kada će biti primenjena nešto fleksibilnija pravila, jer Obrazovni centar Akademije Oxford izlazi maksimalno u susret zahtevima nadležnih u toj kompaniji. Naime, samo tom prilikom će biti dozvoljeno da seminar bude organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, odnosno u okviru namenskih prostorija konkretnog preduzeća, ali isključivo ako te prostorije zadovoljavaju osnovne zahteve pomenute obrazovne institucije. Pošto budu nadležni u okviru jedne od poslovnica i u okviru zainteresovane firme precizirali gde će biti nastava za zaposlene organizovana, oni su u obavezi da definišu i kada će ona početi. Međutim, to nije sve, jer bi trebalo da se usaglase i oko termina održavanja časova za radnike, ali isto tako i oko toga na koliko dana će biti raspoređen celokupni nastavnih fond, to jest koliko će ukupno u tom slučaju da traje obuka. Svi zaposleni koji treba da pristupe predavanjima će shodno pravilniku institucije organizatora da dobiju precizna obaveštenja čim sve pomenuto bude definisano.

A ukoliko ovu edukaciju želi da pohađa bilo koje fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik, on ima obavezu i da se opredeli između svih ponuđenih opcija, ali i da prvo pristupi prijavljivanju, pa zatim upisivanju.


Potrebno je da svoje ime i prezime, kao i datum rođenja i broj telefona pošalje na mejl adresu, ako mu odgovara takav način prijavljivanja. Takođe ponuđena je i opcija da lično prošeta do odabranog predstavništva institucije organizatora i tako izvrši prijavu, ali i da to učini putem telefona.

Svejedno za koju se opciju opredeli, jer mora posle toga da ispoštuje pravilo i da dođe lično u izabranu poslovnicu, kako bi bio izvršen upis. Svakako će dobiti precizne informacije i o dokumentima koja treba da donese prilikom upisa, da bi on bio sproveden u skladu sa pravilima.

A važno je i da svaki kandidat odluči da li mu odgovara da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu bude organizovan u formi poluindividualne ili grupne, odnosno individualne nastave, te da se opredeli između opcije da predavanja pohađa onlajn ili prema klasičnom principu.

TESTOVI


Najpre da naglasimo da je jasno definisan broj polaznika, koji treba da pohađaju grupnu nastavu i da to podrazumeva učešće najviše osmoro njih, a najmanje četvoro. Svakako se tom prilikom primenjuju izuzetno stroga pravila organizacije, a sve ono što ovlašćena lica pomenute obrazovne institucije budu odredila nije podložno nikakvim promenama po zahtevu polaznika. Dakle, kako je broj polaznika jasno definisan u tom slučaju, tako je i iznet zahtev da prvo minimalan broj njih moraju prijavu izvršiti, kako bi se stekao uslov za formiranje grupe. Posle toga je obaveza ovlašćenog koordinatora za nastavu da odredi i kog datuma će početi edukacija i u kojim će terminima časovi da budu održani. Inače se tom prilikom primenjuju izuzetno stroga pravila organizacije, a sve ono što ovlašćena lica pomenute obrazovne institucije budu odredila nije podložno nikakvim promenama po zahtevu polaznika. Što se tiče trajanja nastave u grupi, taj podatak je dostupan svakom zainteresovanom prilikom prijavljivanja, uzevši u obzir da se o tome odlučuje na nivou celokupne institucije organizatora.

Sa druge strane, polaznici koji odluče da nastavu pohađaju ili u formi individualne ili poluindividualne imaju mnogo veću slobodu. Naime, neophodno je da u tom slučaju svako od njih precizira najpre sa nadležnim profesorom, a svakako uz prisustvo koordinatora za nastavu kako će časovi biti organizovani. Usaglasiće se oko datuma početka poluindividualne ili individualne nastave, a potom će precizirati i termine održavanja časova. Shodno pravilniku ove obrazovne institucije je predviđeno da se oni dogovore i o rasporedu predavanja, što će rezultirati i definisanjem trajanja ili jednog ili drugog tipa obuke.

Potrebno je naglasiti da ova obrazovna institucija ima poslovnice na više od 35 lokacija širom Republike Srbije. Upravo u namenskim prostorijama svake poslovnice će biti organizovana stručna obuka i kurs - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu prema klasičnom principu. Zato je potrebno da svaki klijent koji se odluči tako nastavu da pohađa, izabere poslovnicu koja mu najviše odgovara, to jest koja mu je najbliža.

Nasuprot tome, kada je u pitanju nastava koja se organizuje online, praktično govoreći svaki polaznik samostalno bira gde želi da boravi dok predavanja traju. Međutim, da bi na visokom nivou kvaliteta nastava i u tom slučaju bila održana, neophodno je da se ispoštuje pravilo o obezbeđivanju stabilne veze sa internetom za sve vreme njenog trajanja. Svakako će to biti napomenuto polaznicima, a od njih se očekuje da uspeju samostalno namenski program da instaliraju, preko koga će predavanja pohađati. Podrazumeva se da će koristiti lični računar tom prilikom, ali je vrlo važno da to bude uređaj sa odgovarajućim karakteristikama. Sem toga, moramo napomenuti da je na raspolaganju svakom od njih i tim stručnjaka, koji su u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora zaduženi za pružanje tehničke podrške kad god je to i kome god je to potrebno.

Čime se bavi specijalizovani seminar - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu?

Jedan od najvažnijih aspekata za uspešno poslovanje jeste i pravilno definisanje cene određenog proizvoda, čega su sigurno svesni svi koji u finansijskom o odeljenju kompanija rade. U okviru uvodnog predavanja će profesor objasniti i šta podrazumeva takozvani Price controlling, te na koji način u praksi upravljanje prodajnom cenom proizvoda treba da funkcioniše, kako bi se to odrazilo na što bolji način i na poslovanje celokupno firme.

Svakako je predviđeno nastavnim programom i da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu pruži mogućnost prisutnima da nauče na koji način bi trebalo da izrade strategiju, koja će im omogućiti da upravljaju na najbolji mogući način cenom na tržištu. Predavač će zatim da pojasni i kakva taktika je poželjna u različitim situacijama, ali i kako sve to treba da bude primenjeno u praksi.

Uzevši u obzir da je tematika specifična i da je mnogo važnije pokazati praktično kako sve to funkcioniše, to se podrazumeva da će profesor polaznicima omogućiti i da na primerima sve to vide i nauče da primenjuju.

Biće govora o tržišnom i o troškovnom određivanju prodajne cene proizvoda, kako teoretski, tako isto i praktično, odnosno kroz primere.

A nakon što to gradivo bude predstavljeno, profesor će od polaznika da zahteva i da na osnovu zadatih smernica pristupe računanju prodajne cene proizvoda, odnosno da implementiraju prethodno stečena znanja.

Podrazumeva se da će biti detaljno objašnjeni i svi aspekti takozvanog troškovnog pristupa određivanju prodajne cene proizvoda, a zatim i tržišnog. Ne samo da će profesor govoriti o tome šta su ciljani troškovi i kako se bira cenovna strategija, već i o tome kako bi trebalo da se nakon pravilnog definisanja implementira u praksi prodajna cena i da se njom upravlja.

Saznaće svako ko bude pohađao ovu edukaciju i šta podrazumeva takozvani proaktivan pristup definisanju prodajne cene. Uz to je predviđeno i da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu ponudi objašnjenje prisutnima o tome zašto je uvek preporuka fokusirati se na kupce, odnosno na potencijalne korisnike određenog proizvoda.

U slučaju da se zahteva organizacija takozvane korporativne obuke, a da bi zaposlenima u okviru samog preduzeća, koji treba da pohađaju u tom slučaju nastavu, bilo omogućeno da mnogo lakše prihvate sve ono o čemu ova edukacija govore i primeri iz prakse, kao i zadaci svakako mogu biti njima i prilagođeni. Iz tog razloga je potrebno da nadležno lice u tom preduzeću ostvari kontakt sa predavačem i da se sa njim usaglasi oko promene ovog segmenta stručnog seminara. Samim tim će polaznicima biti u velikoj meri lakše da sve ono što nauče tokom kursa i primene u praksi, to jest u okviru kompanije koju vode ili u kojoj su u tom trenutku zaposleni.

Da napomenemo još i to da bi svaki polaznik trebalo da uputi pitanje profesoru, ako bilo šta od obrađenog gradiva ne bude u potpunosti razumeo. Poželjno je da to učini u toku završnog predavanja, jer je ono o smišljeno da bude interaktivno, to jest da svi kandidati uzmu tom prilikom učešće. Tako će imati mogućnost da razjasni svako od njih sve što možda nije u potpunosti dobro razumeo.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu?

Važno je da svi koji su zainteresovani za upoznavanje sa tematikom ove specijalizovane edukacije znaju da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje najpre za pojedinačne polaznike, a zatim i po zahtevu korporativni vid nastave, za ardnike kompanije.

Potrebno je napomenuti i da svaki klijent, koji želi da određenom broju svojih zaposlenih omogući upoznavanje sa tematikom ove obuke, ima pravo i da precizira način organizacije časova direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Sve to znači da će oni definisati kao prvo datum početka nastave, potom u kojim će terminima radnici da pohađaju časove i na kraju kakva će dinamika u tom slučaju da bude ispoštovana, što znači da će na taj način definisati i ukupno trajanje korporativne nastave. Pored svega toga će biti u obavezi da se usaglase i oko toga na koji će lokaciji da bude obuka organizovana, tako da bude omogućeno zaposlenima na najlakši mogući način da pristupe predavanjima. Napominjemo da isključivo kada je u pitanju edukacija te vrste, ova obrazovna institucija dozvoljava izmenu, te omogućuje klijentu da određeni broj njegovih radnika nastavu prate u okviru svog matičnog preduzeća. Međutim, da bi taj ustupak bio dozvoljen, klijent se mora obavezati da ispoštuje pravilnik institucije organizatora, što se primarno odnosi na opremljenost samog prostora. Isključivo ako se to ispoštuje biće organizovana nastava i u okviru same firme, čiji zaposleni treba da je pohađaju.

Moramo napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost fizičkim licima da prate obuku. Njima je na raspolaganju opcija da predavanjima pristupaju online, zatim da to učine na klasičan način, a svakako će izabrati i da li im odgovara časove da prate u grupi, samostalno ili u paru.

Da kažemo to jednostavnije, klasična nastava i onlajn će biti organizovane u formi grupne, ali i individualne i takozvane poluindividualne ili nastave u paru. Iznet je zahtev pred svakog polaznika da u momentu prijavljivanja navede kako mu odgovara predavanja da pohađa i na kojoj lokaciji. A zatim će na osnovu toga da bude precizno informisan i o svim detaljima.

Najrigoroznija pravila se primenjuju kada je u pitanju stručna obuka i kurs - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu namenjena grupni polaznika. A kada kažemo grupa, mislimo na četvoro do osmoro ljudi, jer je tako definisano pravilnikom navedene obrazovne institucije. Isto tako je istaknuta i obaveza formiranja grupe u jednom predstavništvu, kako bi nastava prema takvom principu mogla da bude održana. Dakle, onog trenutka kada se 4 osobe najmanje budu prijavile, biće ispunjen i uslov za početak nastave u grupi. Naravno da će to biti predočeno prilikom prijavljivanja svakom pojedinačnom kandidatu, zato što organizator ne može unapred da navede kog datuma će početi edukacija tog tipa. A ono što može unapred da odredi i sa čime će svi oni biti upoznati u momentu prijavljivanja jeste koliko će seminar da traje. Ali će zato tek kasnije, to jest posle nastanka grupe u jednoj od poslovnica, svako od njih da dobije dodatne informacije o načinu organizacije. Zapravo pod tim mislimo na datum početka edukacije tog tipa, a zatim i na termine u kojima će biti organizovani časovi i na njihov raspored. Moramo naročito istaći podatak da se izmene kod nastave tog tipa ne dozvoljavaju, to jest ne uzimaju se u obzir zahtevi polaznika u vezi sa izmenama, budući da je tako pravilnikom ove obrazovne institucije precizno određeno.

Suprotno od toga, kada kandidat odluči da nastavu pohađa u formi bilo poluindividualne, bilo individualne, imaće i mnogo veća prava da definiše kako će predavanja biti organizovana. Najpre se misli na činjenicu da je prisutan takav princip organizacije, da se dozvoljava svakom kandidatu da precizira detalje zajedno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom koji će da vodi edukaciju u tom slučaju. Stvar je u tome da oni imaju obavezu prvo da odrede kog datuma će početi individualna ili poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu, a posle toga i sve ostalo. Prvenstveno se misli na određivanje termina održavanja časova, a potom i na definisanje njihovog rasporeda, što će posredno da dovede do toga da će oni zajedno odrediti i koliko bi ukupno konkretni tip edukacije trebalo da traje. Jasno je da su pravila organizacije mnogo fleksibilnija nego kad je u pitanju nastava u grupi.

Dodaćemo i to da kandidati treba da izaberu da li će časove pratiti online ili prema principu, koji se smatra uobičajenim.

Ko god se opredeli za prvu ponuđenu varijantu treba da koristi lični kompjuter kako bi pristupao predavanjima. Međutim, da bi to mogao da učini, potrebno je prvo da taj uređaj ima odgovarajuće performanse, a drugo da izvrši instalaciju namenskog programa na njega. Dakle, edukacija u tom slučaju treba da bude praćena preko specijalne vrste softvera, a svaki kandidat će biti upoznat sa celokupnim postupkom njegove instalacije od strane nadležnih. Takođe će mu biti predočena činjenica da veza sa internetom mora da bude stabilna u toku apsolutno svakog časa, jer je to vrlo važno za nesmetano odvijanje nastave onlajn. Ukoliko se neko ne bude snašao u toku postupka instalacije programa ili ima neko pitanje, odnosno nedoumicu, trebalo bi da kontaktira članove IT sektora konkretnog predstavništva institucije organizatora, koji su upravo tu na raspolaganju za pružanje tehničke podrške kandidatima, kojima je to potrebno.

Polaznici koji se odluče da stručni seminar - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu pohađaju prema drugoj varijanti, to jest na klasičan način, prihvataju da časove prate u jednoj od poslovnica. Naravno da nije nikakav problem da pronađu u kojoj poslovnici žele obuku na taj način da pohađaju, zato što se one nalaze na više od 35 lokacija širom naše zemlje.

Koliko će trajati stručni kurs i obuka - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu?

Zvaničnom ponudom institucije organizatora je, kada su u pitanju fizička lica, obuhvaćeno više tipova edukacije. A s obzirom na to da svaka od njih podrazumeva nešto drugačija pravila organizacije, to se vrlo lako može dogoditi da i trajanje nastave bude drugačije.

U suštini samo kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu za grupu polaznika, biva ranije precizno definisano trajanje. U svakom drugom slučaju će to naknadno saznati polaznici.

A kada je u pitanju nastava u paru ili individualna, pravila su takva da se prepušta svakom pojedinačno kandidatu da se direktno sa predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest sa koordinatorom za nastavu, kao i sa predavačem dogovori o tome na koji način će predviđenih 12 časova nastavnog programa da bude raspoređeno. Samim tim će oni zajedno da preciziraju i koliko dana će trajati jedan ili drugi tip nastave.

Ipak, kada je u pitanju edukacija za grupu kandidata, a u kom slučaju nastavi treba između četvoro i osmoro ljudi da prisustvuje, organizacija je drugačija. Naime, na nivou celokupne institucije organizatora se ranije precizira da će definisanih 12 časova nastavnog programa da bude raspoređeno na ukupno 7 dana.

Međutim, kako je to definisano pravilima, koordinator za nastavu predstavništva pomenute obrazovne institucije će naknadno definisati i termine u kojima će časovi biti organizovani, ali i njihov tačan raspored i datum početka nastave u grupi. Sve to može da bude određeno isključivo nakon što četiri osobe minimalno budu u toj poslovnici prijavljivanje izvršile, jer će na taj način biti ostvaren uslov za formiranjem jedne grupe od minimalnog broja članova.

Nadležni u okviru bilo koje kompanije, koji smatraju da je specijalizovani seminar - upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu interesantan njihovim zaposlenima, imaju pravo da zahtevaju organizaciju korporativne nastave. U tom slučaju su pravila organizacije isto tako slobodna, kao i kada fizička lica pohađaju nastavu u paru ili individualnu. Razlika je samo u tome što predstavnik zainteresovane kompanije, to jest njen direktori li vlasnik tom prilikom ima obavezu da sa zvanično ovlašćenim licem u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije precizira sve detalje, pa i na koliko dana će definisani broj časova da bude raspoređen. Zatim će sve te informacije biti prosleđene na tačno određeni način polaznicima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa najboljim načinom za upravljanje cenom na tržištu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje