Kurs i obuka - Upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora

U principu, specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora je namenjena svakome, kome je ta tema interesantna, a prvenstveno vlasnicima, odnosno direktorima kompanija, ali i nadležnima primarno u sektoru finansija. Osim njih, korist od znanja koja će biti prezentovana mogu imati i knjigovođe, zatim ovlašćene računovođe i stručnjaci koji se bave finansijskim konsaltingom, ali i lica koja su zadužena za savetovanje u oblasti poreza, kao i svi koji imaju dodira sa radom poreske kontrole.

Ovom prilikom moramo posebno izdvojiti podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao organizator ove specijalizovane edukacije ne navodi apsolutno nikakav zahtev, a koji bi polaznici morali da ispune, te iz tog razloga napominjemo da ovu edukaciju svako ko želi ima pravo i da pohađa.

Obavezan je svaki pojedinac da prema pravilima institucije organizatora izvrši prijavu, to jest da osnovne informacije o sebi dostavi nadležnima u bilo kojoj poslovnici. A to može učiniti ili putem telefona ili lično, kao i elektronski, kada zahtevane podatke šalje na mejl adresu. Naravno da će tom prilikom navesti ime i prezime, a potrebno je i da obavesti nadležne o datumu svog rođenja, te da svakako dostavi i broj telefona zbog daljeg kontakta.


Podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat biti obavešten o tome da ova institucija u ponudi ima online, ali i stručni seminar - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora koji se organizuje na klasičan način, a da je pravilnikom ove institucije predviđeno da se i jedan i drugi tip edukacije mogu pohađati ili u okviru individualne ili grupne, ali i poluindividualne nastave. Zapravo sve to znači da je svaki prijavljeni pojedinac u obavezi da jednu od ponuđenih opcija odabere, posle čega će precizno biti informisan kako o datumu početka edukacije, tako isto i o terminima u kojima će časovi biti održani, ali i o trajanju odabranog tipa kursa, te će svakako biti informisan i o obavezama koje u konkretnom slučaju ima.

Vrlo je važno da poseduje računar svako ko odluči da nastavu pohađa onlajn, jer će upravo preko tog uređaja i pratiti predavanja, a sa one lokacije koju prethodno bude lično odabrao. Bitno je da u tom prostoru postoji stabilna veza sa internetom, kao i da svaki kandidat pojedinačno izvrši instalaciju namenskog programa na svoj uređaj. A sa tim u vezi moramo sve zainteresovane informisati da mogu zatražiti i stručnu pomoć, a ako naiđu na bilo kakav problem ili prilikom pristupa časovima na taj način ili u toku procesa instalacije namenskog softvera, uzevši u obzir da tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške postoji u svakoj od preko 20 poslovnica pomenute institucije.

Klasična nastava jeste ona, kako joj sam naziv kaže, koju kandidat na uobičajeni način pohađa, odnosno koja se u prostorijama odabranog predstavništva organizatora prema prethodno utvrđenim pravilima održava.

TESTOVI


Napominjemo da i klasična i online nastava mogu biti organizovane kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednu osobu, ali i za njih dvoje, s obzirom na to da se u ponudi nalazi kako grupni i individualni kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora, tako isto i poluindividualna nastava. A sve to znači da polaznici moraju odabrati kako će časove pohađati, odnosno da moraju odlučiti koji im princip od svih ponuđenih najviše odgovara.

A ono što svakako moraju imati na umu jeste da su najstrožija pravila, koja se poštuju prilikom održavanja nastave u grupi. Zapravo, u tom slučaju ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora donosi odluku najpre o datumu početka nastave, a zatim i o terminima u kojima bi trebalo časovi da budu sprovedeni, te svakako definiše njihov raspored, odnosno donosi odluku o dinamici održavanja časova. Međutim, moraju biti svi zainteresovani za praćenje nastave u grupi informisani o tome da tek pošto osnovni uslov bude bio ostvaren, koordinator za nastavu sve navedeno može da definiše. A zapravo se radi o tome da mora biti oformljena grupa u toj poslovnici, što znači da minimum četvoro zainteresovanih moraju izvršiti prijavu, s tim što je organizator predvideo da najviše osmoro kandidata imaju pravo taj tip obuke da prate. Dakle, sve do tog trenutka koordinator za nastavu ne može ništa od pomenutog definisati. Ističemo i to da se izmene kod grupnog kursa ne vrše, pa samim tim ne mogu ni biti uzeti u obzir zahtevi prijavljenih vezano za promenom bilo kog segmenta.

Pravila prema kojima se organizuje i individualna i poluindividualna nastava su potpuno ista i ujedno mnogo fleksibilnija od onih, koja se poštuju prilikom sprovođenja obuke u grupi. Jednostavnije rečeno, svaki polaznik u tom slučaju treba da zajedno najpre sa predavačem, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu odluči o tome kako će se predavanja u konkretnom slučaju odvijati. Ustvari će se oni usaglasiti prvo oko tačnog datuma početka kako individualne edukacije, tako i one koju dvoje kandidata treba da pohađaju, to jest poluindividualne, a potom će definisati i termine u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana. Podrazumeva se da će se oni usaglasiti i oko dinamike, prema kojoj će časovi da budu održani u tom slučaju, što automatski znači da će precizirati i trajanje konkretnog tipa kursa.

Naročito je važna informacija da ova specijalizovana institucija može da organizuje i takozvanu korporativnu obuku, kada radnici određenog preduzeća treba da pohađaju predavanja. Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se direktor, odnosno vlasnik ili nadležno lice zainteresovane firme dogovara direktno sa osobom, koja je u bilo kom predstavništvu pomenute institucije nadležna o tome kako će zaposleni časove pohađati. Zapravo će oni precizirati i kog datuma bi trebalo nastava da počne i kojim tempom će predavanja da budu organizovana i u kojim terminima. A razlika između korporativnog tipa obuke i one vrste nastave, koju bi trebalo da pohađaju fizička lica je u tome što postoji mogućnost da časovi za zaposlene budu organizovani i u okviru kompanije, čiji će radnici da ih prate. Ističemo i to da u tom slučaju nadležni u samoj kompaniji moraju sva pravila koja su vezana za izabrani prostor, odnosno njegovu opremljenost u potpunosti da ispoštuju, jer jedino u tom slučaju nastava može da bude na toj lokaciji organizovana.

Šta izučava stručna obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora?

Osnovni uslov da bi nadležni u okviru bilo koje kompanije bili upoznati sa predloženim modelom ponašanja prilikom dolaska poreskih kontrolora, a koji svakako mora da bude ispoštovan, jeste da oni prvo budu upoznati sa njihovom nadležnošću, pa je upravo to prva tema sa kojom će zainteresovane da upozna specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora. Predviđeno je nastavnim programom ove edukacije da polaznici detaljno budu upoznati i sa momentalno važećim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji Republike Srbije.

Na samom početku će prvo biti objašnjeni svi pojmovi, koji su vezani za taj zakon, tako da će pored ostalog prisutni saznati i ko se smatra poreskim obveznicima, a zatim i na koji način se krivična dela iz te oblasti mogu utvrditi, odnosno koja prava i obaveze sa jedne strane ima poreski kontrolor, a sa druge poreski obveznik.

Svakako će profesori govoriti o celokupnom poreskom postupku, a sa aspekta konkretnog zakona, te će biti predočena i sva načela, počev od načela zakonitosti i vremenskog važenja poreskih propisa, preko načela čuvanja službene tajne u poreskom postupku, odnosno načela omogućavanja uvida u činjenice, pa do načela fakticiteta i načela postupanja u dobroj veri.

Isto tako se podrazumeva da će specijalizovani seminar - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora omogućiti polaznicima da saznaju i koje su to stranke, koje učestvuju u određenom poreskom postupku, odnosno koje obaveze i prava svako od njih ima.

Šta je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji Republike Srbije definisano kao poreska obaveza je, naravno tema koje će detaljno biti predstavljena prisutnima. Saznaće tom prilikom i šta je potrebno da učine da bi konkretnu poresku obavezu ispunili u različitim situacijama, a koje su vezane za status određenog pravnog lica.

Podrazumeva se da će predavači govoriti i o svim pravima koje poreski obveznici imaju u skladu sa ovim zakonom, odnosno o obavezama koje moraju da ispune. U tom segmentu će biti reči najpre o identifikaciji poreskih obveznika, a zatim i o samom postupku njihove registracije, odnosno o načinu upisa u registar i svim onim koracima koji moraju u tom slučaju da budu sprovedeni, da bi zakon maksimalno bio ispoštovan.

Kako funkcioniše naplata poreza, ali i šta je dovoljno da bi poreski postupak u konkretnom slučaju bio pokrenut su, svakako teme kojima će se baviti stručna obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora. Vrlo detaljno će polaznici biti upoznati i sa postupkom podnošenja poreske prijave, a u smislu da će im biti predočeno kako se ona popunjava, koje podatke mora da sadrži i u kojim rokovima, odnosno kome mora biti predata.

Kako poreski kontrolori imaju obavezu da utvrde činjenice na terenu, to će polaznicima ove edukacije biti objašnjeno i kako sa aspekta konkretnog zakona taj postupak funkcioniše i to korak po korak. Tom prilikom će saznati i koja sve ovlašćenja poreski kontrolori imaju, odnosno na koji način bi oni trebalo u toj situaciji da postupe, a primarno kada ustanove neki propust.

Naravno da će biti reči i o načinu utvrđivanja poreza, odnosno o njegovoj naplati, a sve opet sa aspekta Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je trenutno na snazi.

U kojim slučajevima se obračunava kamata i kolika je kamatna stopa će, takođe saznati prisutni, kao i to kako funkcioniše prinudna naplata u određenim situacijama.

S obzirom na to da je ovim zakonom definisano više načina obezbeđenja potraživanja naplate poreza, odnosno prinudne naplate, to će ukratko predavači pojasniti prisutnima kako svaki od njih u praksi funkcioniše. Naravno da će im biti objašnjeno i koje se sve greške mogu tada javiti, odnosno šta može da se smatra propustom u tom slučaju, te će im biti objašnjeno i kako bi trebalo da postupaju prilikom dolaska poreskih kontrolora, a da te propuste maksimalno izbegnu.

Polaznici ove edukacije će biti u prilici da saznaju i šta je to sekundarna poreska obaveza, odnosno kako se usled njenog postojanja utvrđuje i naplaćuje porez.

Po kom principu funkcioniše poreska uprava i koji su njeni zadaci je tema, kojoj će ova edukacija posebno biti posvećena. A u tom segmentu će polaznici pored ostalog saznati i kako se kreira plan poreske kontrole, odnosno gde se ona odvija i uopšteno kako celokupan postupak poreske kontrole u različitim situacijama funkcioniše. Naravno da će biti obezbeđeni i adekvatni primeri iz prakse, a polaznici će saznati i šta sve mora da sadrži zapisnik o poreskoj kontroli da bi bio pravno validan.

Biće govora i o tome kako treba da izgleda poresko rešenje, a koje mora da bude doneto u poreskoj kontroli, odnosno saznaće polaznici ove edukacije i na koji način je pomenutim zakonom regulisano kažnjavanje, a usled primećenih propusta.

Isto tako je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora ponudi prisutnima mogućnost da saznaju i šta se dešava kada poreski kontrolor utvrdi povrede aktuelnog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, te koje se sve mere u tom slučaju donose, a da bi uočeni propusti bili što pre otklonjeni.

Naravno da u praksi postoje i poreska krivična dela, a kandidati će biti u prilici da saznaju i na koji način se ona otkrivaju, odnosno kako se krivična prijava u datom slučaju podnosi i kome, s tim da će kroz primere sve to biti dodatno pojašnjeno. Trebalo bi da predavači objasne prisutnima i šta je to pravni lek, odnosno kako se postupa u tom slučaju, to jest ko ima pravo da podnese žalbu, koji rok ima za to i kome bi trebalo da je podnese.

Budući da poreski obveznici u određenim slučajevima imaju potrebu da dobiju pravnu pomoć, to će polaznici ove edukacije saznati i kada je to dozvoljeno, odnosno koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi zaista neko mogao da zahteva pravnu pomoć.

Ukoliko bilo koji polaznik ove specijalizovane edukacije ne bude razumeo neku od obrađenih tema, on ima pravo da uputi pitanje predavaču, kako nakon završenog pojedinačnog predavanja, tako i u toku završnog predavanja, a koje je osmišljeno tako da bude interaktivno. U tom segmentu je predviđeno da svi prisutni razgovaraju o obrađenim temama, te da sve postojeće nejasnoće razjasne.

Kada će i na kojoj lokaciji biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da nastavu pohađaju na različite načine, to će i informacije o tome u kojim terminima će biti organizovan stručni seminar - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora, odnosno na kom mestu, oni dobiti tek pošto izaberu jednu od ponuđenih opcija.

Naglašavamo da je prvo i osnovno to da časovi mogu biti pohađani kako u poslovnicama ove institucije, a koje se u ovom trenutku nalaze na više od 20 lokacija, tako isto i online, odnosno sa lokacije koju kandidat bude lično izabrao.

A istakli bismo i to da nastava koja se organizuje onlajn podrazumeva praćenje predavanja sa željene lokacije, uzevši u obzir da to kandidati čine preko sopstvenog računara. Drugo o čemu treba voditi računa u tom slučaju jeste internet konekcija, koja neizostavno mora biti odgovarajuća, odnosno kvalitetna, a da bi polaznici mogli bez ikakvih smetnji predavanja da pohađaju. Treće i još važnije jeste njihova obaveza da instaliraju namenski softver na svoj kompjuter, a kako bi mogli preko njega da prate predavanja.

Vrlo je važno naglasiti da se očekuje da u prethodno definisanim terminima svaki kandidat bude prisutan, ukoliko se bude opredelio da nastavu pohađa na klasičan način, jer se ona tada organizuje u prostorijama konkretnog predstavništva pomenute institucije.

Princip organizacije nastave je takav da se pred prijavljene stavlja mogućnost izbora između individualne, grupne i poluindividualne, posle čega svakako dobijaju informacije o detaljima.

Najpre da napomenemo da se grupna obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora organizuje za veći broj ljudi, tačnije za najviše osmoro njih, s tim što je obavezno da četvoro kandidata najmanje izvrše prijavu, kako bi uopšte nastava u grupi u toj poslovnici mogla da bude organizovana. Dakle, vrlo brzo pošto grupa od minimalnog broja članova bude bila zvanično formirana, ovlašćeni koordinator za nastavu će precizirati datum početka, odnosno odlučiće o tome u kojim terminima će članovi grupe da prate predavanja i naravno, definisaće dinamiku njihovog održavanja. U skladu sa pravilima institucije organizatora, svaki prijavljeni će dobiti precizna obaveštenja o tome, a naročito će biti istaknuta informacija da se izmene po zahtevu prijavljenih ne vrše kod grupnog tipa obuke.

Baš zato je njima na raspolaganju mogućnost da pohađaju individualnu ili takozvanu nastavu u paru, takođe poznatu i kao poluindividualnu, jer u tom slučaju imaju mnogo više slobode u odlučivanju. Naime, dozvoljeno im je da kako sa predavačem, tako isto i sa ovlašćenim koordinatnom za nastavu, oni definišu na koji način će časovi biti organizovani i kog datuma će ili poluindividualni kurs ili individualni da počne. Zapravo će se oni usaglasiti oko termina, u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i oko toga kakvom dinamikom će biti sprovedeni časovi, što znači da će precizno odrediti i koliko će ukupno konkretni tip nastave da traje.

Izuzev mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju pojedinci, to jest fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora, što je tip edukacije namenjen zaposlenima u bilo kom preduzeću. Organizator će se potruditi da ispuni zahteve klijenta u tom slučaju što je moguće više, zato što je poznat podatak da radnici nemaju toliko slobodnog vremena. Iz tog razloga će biti dozvoljeno klijentu da omogući svojim zaposlenima i predavanja da pohađaju na svom radnom mestu, ali isključivo onda kada bude obezbedio uslove koji su propisani i sa kojima će pre toga da bude upoznat. Princip organizacije korporativnog seminara je vrlo jednostavan, te podrazumeva da će se nadležna lica u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane kompanije dogovoriti na koji način će nastava da bude organizovana. Jednostavnije rečeno, oni će precizno definisati prvo kog datuma će početi edukacija za zaposlene, a zatim će odlučiti i o tome u kojim terminima će časovi da budu organizovani, te će definisati i dinamiku njihovog održavanja, kao i naravno mesto na kome će predavanja da budu održana. Predviđeni broj zaposlenih će biti obavešten o tome na propisan način, a odmah nakon dogovora nadležnih.

Koliko bi trebalo da stručni seminar - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora traje?

Na samom početku naglašavamo da ukupno 18 časova uključuje nastavni program, prema čijim pravilima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora.

A samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da nastavu pohađaju na nekoliko načina, to će samo oni polaznici, koji odluče da časove prate u grupi prethodno imati na raspolaganju informaciju o trajanju edukacije.

Zato i naglašavamo da će celokupan nastavni fond biti raspoređen na 5 sedmica, a detalje vezano za tačan raspored časova će svi kandidati imati na raspolaganju tek onog trenutka kada u konkretnoj poslovnici bude bila kreirana grupa, odnosno ispunjen zahtev za početak edukacije tog tipa.

Budući da se u ponudi nalazi i poluindividualna, odnosno nastava koju treba samo jedno lice da pohađa, to će svako od njih imati pravo da definiše dinamiku održavanja časova zajedno sa predavačem, koji će individualnu ili poluindividualnu obuku da vodi, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Pored nastave koju treba da pohađaju fizička lica, ponudom je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora, kada edukaciji pristupaju radnici neke kompanije i to prethodno tačno definisani broj njih. Baš zato što je pravilnikom ove institucije predviđen takav način organizacije, nije moguće unapred navesti koliko će korporativni seminar da traje, pošto o tome treba da se dogovore nadležni predstavnik jedne od poslovnica organizatora i zvanično ovlašćeno lice u okviru one firme, čiji bi zaposleni trebalo predavanja da pohađaju. Upravo nakon što se oni budu usaglasili oko dinamike sprovođenja časova, precizna obaveštenja o tome će dobiti i polaznici.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje