Kurs i obuka - Upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije

S obzirom na to da je tema ove edukacije specifična, odnosno da može biti prvenstveno interesantna nadležnima u firmama, to jest vlasnicima preduzeća, ali i osobama koje su zaposlene u javnom sektoru, odnosno u odeljenju ljudskih resursa, to navodimo da je stručni kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije prvenstveno tim licima namenjen. Ipak, s obzirom na to da nisu navedena ograničenja, odnosno specijalni zahtevi koje moraju polaznici da ispune, to naglašavamo da svako ko želi može da izvrši prijavu i upiše se za praćenje pomenutog seminara.

Svakako je važno informisati sve zainteresovane da na više od 20 lokacija postoje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji, a da nastavu mogu pohađati kako fizička lica, tako isto i zaposleni u različitim kompanijama, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs. Taj tip edukacije se organizuje upravo onako kako klijent zahteva, odnosno kako budu definisali nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane kompanije. Naime, potrebno je da se oni usaglase kako oko termina u kojima će časovi biti organizovani, odnosno dinamike, tako isto i oko datuma početka i mesta održavanja obuke. Zapravo jedini slučaj kada organizator dozvoljava da bude promenjena lokacija sprovođenja nastave jeste korporativni tip edukacije, a u većini slučajeva se ona održava u okviru matičnog preduzeća polaznika. Vrlo je važno da propisani uslovi za rad u tom slučaju budu ispunjeni, a sa detaljima o tome kako bi trebalo da prostor bude opreme će svaki klijent blagovremeno biti upoznat.

Kada je u pitanju edukacija koju treba da pohađaju fizička lica, ona se organizuje kako online, tako isto i u okviru svakog predstavništva ove institucije, odnosno prema uobičajenim principima. Inače je za oba tipa edukacije predviđeno da polaznici biraju da li će pohađati grupni, individualni ili poluindividualni seminar - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije.


Najpre da napomenemmo da mora imati kompjuter svaki kandidat, koji odabere nastavu da pohađa onlajn, a što može učiniti sa bilo koje lokacije, na kojoj ima propisane uslove. Zapravo to znači da mora obezbediti stabilnu vezu sa internetom i instalirati tačno definisani tip softvera na svoj kompjuter, prema aktuelnim pravilima. Sve informacije o postupku instaliranja softvera će biti na raspolaganju prijavljenima neposredno pre početka edukacije, kao i pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u okviru brojnih poslovnica pomenute institucije.

Prilično su strogo definisana pravila, prema kojima se organizuje nastava u grupi, a prvo i osnovno jeste vezano za početak tog tipa edukacije. Stvar je u tome da najmanje 4 kandidata moraju izvršiti prijavu u određenom predstavništvu, pošto će nakon toga biti ostvaren uslov za početak tog tipa obuke, odnosno biće formirana grupa, u kojoj osmoro ljudi najviše sme biti prisutno. Svakako da je predviđeno pravilnikom da koordinator za nastavu odmah posle toga određuje najpre kog datuma će grupni kurs početi, a potom i kojim tempom će časovi biti organizovani i u kojim terminima, te obaveštava sve prethodno prijavljene kandidate o tome. A tom prilikom će posebno istaći podatak da se izmene kod tog tipa edukacije ne dozvoljavaju, tako da se podrazumeva da će kandidati prihvatiti ono što ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora bude prethodno definisalo.

Mnogo su slobodnija pravila u skladu sa kojima se organizuje individualna obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije, odnosno poluindividualna nastava, jer praktično rečeno u tom slučaju sve definišu polaznici i nadležni profesor, odnosno koordinator za nastavu. Jednostavnije, predviđeno je da se oni dogovore najpre o tačnom datumu početka bilo individualne, bilo poluindividualne edukacije, a da posle toga odluče i kojim tempom će predavanja biti organizovana, odnosno u kojim tačno će to terminima biti.

TESTOVI


Svakog radnog dana može biti izvršena prijava i to kako direktno u poslovnici institucije organizatora, tako isto i putem telefona. Pravilnikom je predviđeno da polaznici treba tom prilikom da navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, odnosno da ostave kontakt informacije.

Njihovo prisustvo u trenutku upisa je obavezno, a podrazumeva se da će sve neophodne informacije o postupku upisa, odnosno o dokumentima koja moraju kandidati da dostave njima biti blagovremeno na raspolaganju.

Budući da institucija organizatora ima sve što je potrebno da izda sertifikat o pohađanju, koji je pravno validan, to polaznici nemaju nikakvog razloga za zabrinutost. Naime, uzevši u obzir da se radi o sertifikatu koji je sa zakonskog aspekta potpuno priznat, oni imaju pravo da od nadležnih u najbližoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje zahtevaju upis konkretnog dokumenta, a ukoliko imaju otvoren radni dosije u okviru te institucije. Preciznije rečeno, postupak upisa diplome i sertifikata je izmenjen, te isključivo nadležni u pomenutoj službi imaju pravo da upisuju ta dokumenta u radne dosijee kandidata, te je vrlo važno da oni njih kontaktiraju nakon završetka edukacije i preuzimanja dokumenata, kako bi taj sertifikat u njihov radni dosije prema pravilima bio upisan.

Nastavni program stručnog kursa - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije

Vrlo je važno da na samom početku svaki polaznik ove obuke sazna zbog čega je potrebno da evidencija, koja je usklađena sa trenutno aktuelnim zakonom bude pravilno vođena. Svakako da će specijalizovani seminar - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije početi od te teme, koja će biti u nastavku detaljno obrađena.

U principu, ukoliko se u nekoj kompaniji vrši nadzor nadležnih inspektora, oni proveravaju da li poslodavac ima urednu evidenciju, a koja je usklađena sa trenutno važećim zakonom.

Upravo iz tog razloga će prisutni imati prilike da se upoznaju sa onim aspektima zakona o radu, koji su vezani za taj deo, tako da će pored ostalog dobiti informacije o tome koje su to evidencije iz oblasti rada, a koje u skladu sa odredbama tog zakona svaki poslodavac ima obavezu da vodi.

Naravno da će kroz primere kandidati dobiti mnogo jasniju sliku o svemu tome, a trebalo bi i da pitaju profesore sve što im vezano za vođenje konkretne evidencije možda nije u potpunosti jasno. U tom segmentu će oni dobiti na uvid sva dokumenta koja mogu zahtevati inspektori, te će saznati i kako se ona pravilno popunjavaju.

Napominjemo i to da postoje određene vrste dokumenata, koja bi trebalo poslodavac da vodi, ali nije u obavezi, mada se preporučuje. Iz tog razloga će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije posvetiti pažnju i takvim dokumentima, jer njihovo vođenje ima direktno uticaja na zaštitu poslovanja pravnog lica.

Da bi pravilno vodili propisane evidencije, poslodavci moraju znati da je njihova obaveza da konkretne podatke zaštite, a svakako će biti informisani polaznici ove edukacije i o tome na koji način se prikupljeni podaci obrađuju i u koju svrhu se smeju koristiti, a sa aspekta onih odredbi aktuelnog zakona, koje su vezane primarno za zaštitu podataka zaposlenih.

U kojim slučajevima bi poslodavci trebalo da komuniciraju sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je isto tema, kojom će se baviti specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije.

Još bi trebalo napomenuti i to da će svako ko odluči da pohađa ovaj specijalizovani seminar imati mogućnost da se i teorijski i praktično upozna sa postupkom vođenja propisane evidencije.

Isto tako bi trebalo kandidati da znaju i to da im je dato pravo u toku nastave, a kada to profesor bude dozvolio, da postavljaju pitanja u vezi sa konkretnom tematikom, kako bi eventualno sve postojeće nedoumice tom prilikom rešili.

Gde se i kada sprovodi seminar - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije?

U skladu sa pravilima koja se primenjuju u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u ponudi je poluindividualni, individualni kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije i grupni, a nastava se organizuje online i na klasičan način.

Od pojedinačnih polaznika se očekuje da izvrše odabir između ponuđenih opcija, odnosno da se opredele kako će pratiti nastavu i odakle.

Svako ko se bude odlučio da to učini u okviru individualne edukacije će imati slobodu da sa koordinatnim za nastavu poslovnice, u kojoj je izvršio prijavu i upis, odnosno sa profesorom definiše termine u kojima će pohađati časove, ali i dinamiku i datum kada će individualna nastava početi. Potpuno je isti princip u skladu sa kojim se organizuje poluindividualna edukacija, a jedina razlika jeste što tada dvoje kandidata prisustvuje nastavi.

U jednoj grupi može biti od četvoro do osmoro ljudi maksimalno, a u tom slučaju koordinator za nastavu definiše kako će se predavanja odvijati. Zapravo, pošto bude osnovni uslov za početak tog tipa edukacije ostvaren i formirana grupa u bilo kom predstavništvu, on će doneti odluku o datumu početka grupne edukacija, te će definisati termine u kojima će biti predavanja održana, a odrediće i kakvom dinamikom će se časovi sprovoditi. Prethodno prijavljene polaznike će o svemu tome obavestiti i istaći da se njihovi zahtevi za promenama ne uzimaju u obzir kod tog tipa edukacije.

Trebalo bi da se prijavljeni odluči i da li će pohađati nastavu na klasičan način, a koja se organizuje u brojnim poslovnicama ove institucije ili mu možda više odgovara princip koji podrazumeva onlajn obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije.

U slučaju da je njegova odluka da časovima pristupa online, mora u tu svrhu koristiti sopstveni kompjuter, na koji će u skladu sa pravilima da instalira softver, kako bi pratio nastavu. Uslov je i da postoji stabilna internet veza u prostoru, iz koga on ima nameru da pohađa predavanja online. S obzirom na to da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i IT stručnjake, koji pružaju tehničku podršku kandidatima, to se svaki pojedinačni polaznik, a koji ima poteškoća prilikom instalacije softvera ili kada pristupa predavanjima onlajn može njima i obratiti za pomoć.

Istakli bismo i to da je ponudom ove specijalizovane institucije obuhvaćen i korporativni seminar - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije, a kada se časovi organizuju isključivo za definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji. Zahtevima njihovih nadležnih se maksimalno izlazi u susret, jer upravo oni sa ovlašćenim licem institucije organizatora dogovaraju datum početka korporativnog kursa, odnosno termine održavanja časova i dinamiku. A dozvoljeno je samo kod korporativne obuke da bude održana i na drugoj lokaciji i to primarno u samoj firmi čiji zaposleni će je pohađati.

Koliko će kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije da traje?

Trebalo bi da prilikom organizacije korporativne nastave nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća definišu koliko će ukupno trajati stručna obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije, a sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Ustvari će se oni usaglasiti oko toga na koliko dana će 10 časova nastavnog fonda biti je raspoređeno, ali i o svim drugim detaljima.

Pojedinačni polaznici koji se opredele da časove pohađaju u formi individualne ili poluindividualne nastave, isto tako treba sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa nadležnim profesorom da se dogovore kako oko rasporeda časova, tako isto i oko termina u kojima će oni biti održani, te oko toga kada će individualna ili edukacija koja se odvija u paru biti organizovana.

Međutim, kada fizičko lice odluči da pohađa grupni seminar - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije, organizator definiše koliko će ukupno edukacija trajati, te je u ovom slučaju određeno da to bude 4 dana. Precizan raspored časova će biti na raspolaganju prijavljenim kandidatima onda kada bude bio osnovni uslov ostvaren, odnosno nakon što grupa od najmanje četiri člana u jednoj od poslovnica ove institucije bude bila zvanično formirana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje