Kurs i obuka - Upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima

Zaposleni u svim onim kompanijama, koje su usmerene prvenstveno na stavljanje farmaceutskih sredstava u promet, ali i onima koji se bave prodajom dijetetskih i medicinskih sredstava, kao i njihovom distribucijom, te zaposlenima u firmama koje su zvanično ovlašćene od strane vodećih proizvođača farmaceutskih i medicinskih sredstava u svetu je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima. Svakako da nastavu imaju pravo da prate i pojedinci, koji su u potrazi za zaposlenjem ili koji imaju bilo kakve veze sa navedenom oblašću, te koji imaju iz bilo kog razloga interesovanje da se sa tematikom ove specijalizovane edukacije upoznaju, budući da ne postoji nikakav uslov i zahtev koji moraju ispuniti polaznici.

Ne samo da fizičkim licima Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da pristupe ovoj edukaciji, već je ponudom obuhvaćena i korporativna nastava, koju bi trebalo da pohađaju radnici određenog preduzeća. U tom slučaju je predviđeno da nadležni u okviru zainteresovane kompanije definišu princip organizacije nastave direktno sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora. Takođe bi trebalo napomenuti da postoji mogućnost i da samo korporativna obuka bude održana na drugoj lokaciji, ako nadležni u dotičnoj kompaniji zahtevaju da njihovi radnici na svom radnom mestu pohađaju predavanja. Naravno da tada moraju obezbediti sve uslove za rad, a biće detaljno informisani i o tome na vreme. Isto tako se podrazumeva da će se oni usaglasiti oko datuma početka korporativnog kursa, zatim oko tačnih termina održavanja nastave i svakako oko dinamike po kojoj će časovi biti sprovođeni za zaposlene.

Budući da je ponudom obuhvaćen i kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima za fizička lica, od njih se prvo zahteva da izvrše prijavu, a potom i da u trenutku upisa budu lično prisutni.


Neophodno je da ili putem telefona ili lično u predstavništvo ove institucije, odnosno elektronski i to preko mejl adrese dostave svoje ime i prezime, kao i da navedu datum rođenja i broj telefona za kontakt.

Obavezno prisustvo svakog prethodno prijavljenog pojedinca se zahteva u trenutku upisa, a svakako će nadležni u jednoj od poslovnica njih informisati i o dokumentima koja moraju da pripreme, kako bi upis bio sproveden u skladu sa aktuelnim pravilima.

Naročito je važna informacija da ova edukacija može biti praćena kako na klasičan način i to u okviru poslovnica pomenute institucije, tako isto i onlajn, a kada polaznik bira mesto sa koga će pohađati predavanja, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog računara.

TESTOVI


Bitno je i da poseduje kompjuter svako, ko se opredeli za opciju praćenja nastave online, te da prema aktuelnim pravilima instalira namenski softver na svoj računar. A da bi bez ikakvih smetnji mogao da pohađa predavanja na taj način, kandidat je obavezan i da osigura kvalitetnu internet konekciju u datom prostoru. Članovi tima svake poslovnice nude i mogućnost pružanja tehničke podrške polaznicima, a ukoliko se javi neki problem prilikom pristupa predavanjima online ili u toku instalacije konkretnog softvera.

Prema pravilniku institucije organizatora, kako onlajn, tako isto i klasični seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima može biti organizovan na jedan od tri načina, što znači da polaznici imaju mogućnost izbora između grupne, poluindividualne i praćenja nastave potpuno samostalno, a kroz individualnu.

S obzirom na to da jedna grupa može brojati između četvoro i osmoro ljudi, jer tako navode pravila pomenute institucije, predviđeno je da prvo bude kreirana grupa od najmanjeg broja članova, da bi edukacija tog tipa uopšte i mogla da bude organizovana. Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj je taj uslov ispunjen će odrediti kog datuma počinje edukacija, odnosno u kojim terminima će polaznici časove pohađati i kakvom dinamikom bi trebalo da bude raspoređen nastavni fond. A sve te informacije će biti na vreme na raspolaganju polaznicima, tako da se od njih zahteva da se svega toga maksimalno pridržavaju, uzevši u obzir da se kod grupnog tipa obuke izmene po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju.

Pravila su drugačija kod individualne nastave, odnosno ako kandidat odluči da je pohađa u paru, a u okviru poluindividualne. Naime, tada je dozvoljeno da svaki polaznik, odnosno njih dvoje, a u slučaju poluindividualne obuke, način organizacije časova definiše u direktnom kontaktu sa ovlašćenim predavačem i sa nadležnim koordinatorom za nastavu onog predstavništva institucije organizatora, u okviru koga je neposredno pre toga izvršio prijavu i zvaničan upis. Valjalo bi da oni preciziraju ne samo datum početka poluindividualne ili individualne edukacije, već i da se usaglase oko termina u kojima bi predavanja trebalo da budu organizovana i oko dinamike njihovog sprovođenja, te samim tim i oko trajanja poluindividualnog ili individualnog kursa.

Šta će izučavati specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima?

Na samom početku ove edukacije će polaznici biti u prilici da se upoznaju sa predmetom uređivanja pomenutog zakona, a zatim će im profesori predočiti osnovne pojmove koji će biti pominjani i definicije sa kojima će imati prilike da se susretnu.

Planom i programom, u skladu sa čijim pravilima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima je definisano da prisutni treba da se upoznaju i sa načinom funkcionisanja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a prvenstveno sa njenom nadležnošću prema slovu ovog zakona. Isto tako će predavači govoriti i o savetodavnim telima te institucije, odnosno komisijama, te će prisutni saznati i na koji način se određuje lista stručnjaka, čije se mišljenje uvažava, odnosno koji učestvuju u radu pomenute agencije.

Nakon toga, biće reči o svim uslugama koja agencija pruža i o njihovom tarifiranju, a posmatrano sa aspekta konkretnog zakona. Svakako će prisutni imati mogućnost da saznaju i koje ministarstvo je nadležno za nadzor funkcionisanja ove agencije, to jest kako se može uložiti žalba i kome, a vezano za nepoštovanje propisa, odnosno propustieu radu konkretne agencije.

Isto tako će specijalizovani seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima omogućiti polaznicima da saznaju i koji su to osnovni zahtevi, posmatrano sa aspekta ovog zakona, a koje određeno medicinsko sredstvo treba da ispuni da bi moglo da bude stavljeno u promet i da bi moglo da bude korišćeno u praksi. U tom delu je vrlo važno da predavači napomenu prisutnima šta je to ocenjivanje usaglašenosti i koja su to dokumenta, koja konkretno medicinsko sredstvo mora posedovati da bi prema pravilima moglo da bude plasirano na tržište naše zemlje.

Takođe će polaznici saznati i šta je to znak usaglašenosti, kao i koja sve dokumenta moraju biti obezbeđena da ne bi došlo ni do kakvih povreda pomenutog zakona. Budući da postoje konsekvence i ako znak usaglašenosti ne bude pravilno postavljen, to će kandidati imati prilike da saznaju i kako je ta situacija regulisana zakonom.

Upoznaće se polaznici ove edukacije i sa osnovnim karakteristikama najzastupljenijih vrsta medicinskih sredstava i sa njihovom klasifikacijom.

S obzirom na to da je potrebno da se izvrši usaglašavanje proizvoda, a neposredno pre njihovog stavljanja u promet, to je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima usmeri pažnju i na taj postupak. Biće govora o standardima koji moraju biti ispoštovani prilikom kliničkog ispitivanja, a isto tako će polaznici saznati i kako funkcioniše registracija u skladu sa zakonskim normama konkretnog medicinskog sredstva.

Na koji način se produžava period registracije, ali i koja su to sve medicinska sredstva koja nije potrebno zvanično registrovati, te na koji način se prethodno registrovano medicinsko sredstvo briše iz zvaničnog registra su sve informacije, koje će polaznici ove edukacije dobiti.

Pored ostalog, biće govora i o tome kako je proizvodnja medicinskih sredstava sa stanovišta ovog zakona regulisana na području Republike Srbije, a zatim će profesori govoriti o prometu tih sredstava i to sve posmatrano upravo sa stanovišta navedenog zakona.

Predviđeno je da kandidati nauče i na koji način je pomenutim zakonom regulisan uvoz onih medicinskih sredstava, koja pre toga na teritoriji naše zemlje nisu plasirana, a biće govora i o postupku povlačenja određenih sredstava, odnosno o situacijama kada taj postupak mora biti izvršen i na koji način.

Trebalo bi da profesori objasne prisutnima i zbog čega je važno da aspekti zakona vezani kako za obeležavanje medicinskih sredstava, tako isto i za uputstvo za njihovu upotrebu budu usaglašeni sa osnovnim zakonskim odredbama, a svakako da će biti reči i o incidentima medicinskog sredstva, koje je prethodno plasirano na tržište. A u tom segmentu će polaznici dobiti jasne smernice o postupku koji mora biti ispoštovan bez ikakvog dvoumljenja, a da bi odredbe navedenog zakona bile pravilno primenjene u praksi.

Kandidati će saznati i na koji način funkcioniše nadzor nadležne komisije, odnosno koja ovlašćenja ima inspektor, te koje su dužnosti pravnih lica koja su predmet inspekcijskog nadzora.

Podrazumeva se da će svaki polaznik ove obuke saznati i koje kazne su predviđene za kršenje trenutno važećeg Zakona o medicinskim sredstvima Republike Srbije, a trebalo bi da tokom završnog predavanja svaki polaznik kome bilo šta od prezentovanih tema nije jasno, sve to razjasni direktno sa profesorima.

Kada će biti organizovan stručni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima i gde?

Prilikom zvaničnog upisa je obavezan svaki pojedinačni polaznik da odluči da li mu više odgovara poluindividualni seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima, kada dvoje kandidata nastavu pohađaju ili će se opredeliti za opciju praćenja nastave u grupi, a u kom slučaju bi trebalo od četvoro do osmoro ljudi da bude prisutno, odnosno kroz individualnu, kada samo jedan kandidat treba da prisustvuje predavanjima. Upravo na osnovu svega toga će polaznicima i biti dostupne informacije o terminima održavanja časova.

Naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford posebno vodi računa o kvalitetu edukacija, koje ima u ponudi, te iz tog razloga broj polaznika u jednoj grupi ne sme biti veći od 8. Inače je definisano da četvoro kandidata minimum mogu pohađati taj tip edukacije, a pravila vezano za sprovođenje nastave u grupi su vrlo strogo definisana. Stvar je u tome da ovlašćeni koordinator za nastavu i to isključivo u okviru poslovnice, u kojoj grupa od minimum četiri člana bude bila formirana ima pravo da odluči kog datuma će edukacija početi. A njegova je obaveza, isto tako i da donese odluku o terminima, u kojima će časovi biti organizovani, te naravno i o tome kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana, odnosno koliko dugo će grupni tip edukacije trajati. Sve to po zahtevu polaznika ni u kom slučaju ne sme biti izmenjeno i to će, svakako prijavljenima biti predočeno.

Uzevši uobzir činjenicu da se u ponudi ove institucije nalazi i mogućnost praćenja nastave u paru ili individualno, to podrazumeva da svi koji su za nešto fleksibilniji pristup edukaciji imaju mogućnost da se opredele između toga da li će časove pohađati samostalno ili u društvu još jednog kandidata. Istakli bismo da je data velika sloboda polaznicima u tom slučaju, a vezano za definisanje načina organizacije časova. Da ne bude zabune, njima je dozvoljeno da zajedno sa predavačem koji će poluindividualnu ili individualnu obuku voditi, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, definišu i kada će kurs početi i kojim tempom će predavanja biti organizovana i u kojim terminima.

Naravno da svakog prijavljenog zanima i gde će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima, a i u tom slučaju odgovor dobija tek kada se opredeli između opcija koje su ponuđene.

Naime, dostupna je mogućnost organizacije nastave prema uobičajenom principu, a direktno u brojnim poslovnicama pomenute institucije. A isto tako svi koji su zainteresovani mogu da se opredeli i časove da pohađaju onlajn, kada imaju pravo da odaberu lokaciju, ali samo ako obezbede računar, preko koga će i pohađati predavanja.

Da pojednostavimo, online nastava podrazumeva praćenje predavanja preko namenskog softvera, koji bi trebalo svaki kandidat pojedinačno na svoj računar prvo da instalira u skladu sa pravilima. Naravno da se podrazumeva i da je stabilna internet konekcija u tom prostoru obavezujuća, a kako ne bi dolazilo do prekida, odnosno do poteškoća u toku nastave onlajn. Postupak instalacije softvera nije uopšte komplikovan, te se ne očekuje da polaznici imaju bilo kakve poteškoće, ali ako ipak do toga dođe mogu se za savet i pomoć obratiti nadležnima u IT sektoru, koji postoji u okviru svake poslovnice institucije organizatora.

Pored svega navedenog, trebalo bi informisati i nadležne u kompanijama da korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima po njihovom zahtevu može isto tako da bude organizovan. Naravno da će oni odlučiti o broju polaznika edukacije u tom slučaju, a inače je princip organizacije nastave za zaposlene specifičan u tom smislu što njihovi nadležni direktno sa nadležnima u instituciji organizatora definišu na koji način će nastava da bude organizovana. Praksa je da oni odlučuju zajedno i o tome da li će prethodno definisani broj zaposlenih nastavu pohađati na klasičan način, odnosno u poslovnicama ove institucije ili preko interneta, s tim što korporativni kurs može biti po zahtevu klijenata organizovan i direktno u prostorijama njihove kompanije. Podrazumeva se da u tom slučaju nadležni u toj firmi moraju sve propisane zahteve da ispune, te da konkretni prostor u skladu sa pravilima opreme.

Koliko je određeno da traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima?

Na ukupno četiri sedmice će biti raspoređeno 12 časova nastavnog programa, a kada je u pitanju grupna obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima. U tom slučaju će nadležni predstavnik jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, tačnije one u kojoj bude bila zvanično formirana grupa od najmanjeg broja članova, da definiše i datum početka, a potom i termine u kojima će časovi biti organizovani, pa će o tome obavestiti prethodno prijavljene.

Uzevši u obzir da se na drugačiji način organizuje nastava namenjena da je pohađa jedan ili dvoje kandidata, to pravilnik ove institucije predviđa da se o trajanju individualne ili poluindividualne edukacije polaznici direktno dogovaraju sa nadležnima određenom predstavništvu i stručnjakom, koji bi trebalo edukaciju da vodi, uzevši u obzir da tako predviđaju pravila ove specijalizovane institucije.

Zvanična ponuda obuhvata i edukaciju namenjenu isključivo zaposlenima u brojnim preduzećima, a podatak o tome koliko će ukupno trajati korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima će radnici imati naknadno. Naime, nadležno lice zainteresovane firme bi trebalo da se, između ostalog dogovori i oko dinamike održavanja časova, te oko mesta organizacije korporativnog seminara, ali i oko svih ostalih neophodnih detalja i to direktno sa onim licem, koje je u okviru odabrane poslovnice pomenute institucije za to i ovlašćeno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje