Kurs i obuka - Upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek

Svako ko je zaposlen u kompaniji, koja je usmerena na prehrambenu proizvodnju će sasvim sigurno imati velike koristi od pohađanja ove stručne edukacije. Međutim, dobro je naglasiti odmah da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva da polaznici imaju bilo kakvo predznanje o ovoj temi. Iz tog razloga ističemo da svako ko želi da se upozna sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek može to da učini kroz pohađanje ove stručne edukacije.

Najbitnije je da zainteresovani znaju da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost kako fizičkim licima da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek, tako isto i pravnim licima, uzevši u obzir da se po zahtevu može organizovati i korporativni tip nastave.

Od svakog fizičkog lica koje želi da se upozna sa tematikom ove stručne edukacije se zahteva da izvrši prijavljivanje u skladu sa pravilnikom institucije organizatora. A to znači da bi trebalo osnovne informacije o sebi da pošalje ili na mejl adresu ili da ih izdiktira direktno u prostorijama bilo koje od 40 poslovnica institucije organizatora, a to može učiniti isto i preko telefona.


U sva tri slučaja se zahteva da kandidat osim svog imena i prezimena, navede i broj telefona, kao i datum rođenja. U najkraćem mogućem roku posle toga će dobiti informacije i o postupku upisa, koji se isključivo organizuje uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata. Isto tako će biti informisan i o dokumentima, koja mora da pripremi prilikom upisivanja.

A da bi bilo koji polaznik mogao da dobije informaciju kako o tome kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek, tako isto i o svim ostalim detaljima koji se tiču organizacije, neophodno je da se opredeli između opcija koje su u ponudi. Stvar je u tome da pomenuta obrazovna institucija pojedinačnim polaznicima nudi mogućnost da nastavu pohađaju kako u formi individualne i grupne, tako isto i kroz nastavu u paru, poznatu kao poluindivudualna.

Odmah da razjasnimo, kada se pominje nastava u grupi, to se odnosi i na edukaciju koju treba da pohađaju polaznici u mikro grupi, kada je prisutno tri osobe u isto vreme, ali i u formi standardne grupe, kada je pravilo da je prisutno između četvoro i osmoro kandidata. Princip organizacije obuke je potpuno isti u oba slučaja i podrazumeva da koordinator za nastavu precizira apsolutno sve detalje u vezi sa sprovođenjem časova. A to znači da on odlučuje ne samo o tome kog datuma bi trebalo da počne kurs u tom slučaju, nego i u kojim će terminima svi članovi jedne od grupa da pohađaju predavanja, odnosno na koji način će nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen. Ali da ne bi bilo nikakve zabune, potrebno je da naglasimo da se na nivou celokupne institucije organizatora najpre definiše koliko će grupni tip edukacije trajati, tako da je ta informacija na raspolaganju polaznicima već prilikom prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja. Sve ono što ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica bude odredilo, a kada je u pitanju organizacija nastave u grupi, ne može ni u kom slučaju da bude izmenjeno.

TESTOVI


Svim onim osobama kojima odgovara nešto fleksibilniji pristup je na raspolaganju specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek, koji se organizuje u formi poluindivudualne ili individualne nastave. Naime, radi se o tome da ova obrazovna institucija u tom slučaju praktikuje da se nastava organizuje prema vrlo slobodnim pravilima. U suštini će sve detalje u vezi sa sprovođenjem časova zajedno da definišu koordinator za nastavu, profesor i jedan ili dvoje kandidata, a što sve zavisi od toga da li je u pitanju individualni ili poluindivudualna tip edukacije.

Neophodno je i da svaki pojedinačni polaznik izabere gde želi nastavu da pohađa. Na raspolaganju mu je mogućnost da to učini prema klasičnom principu, odnosno direktno u prostorijama izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Sem toga, postoji opcija i da nastava bude organizovana online. A kada je u pitanju stručni seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek, koji se organizuje u formi nastave na daljinu, postoji obaveza svakog pojedinačnog polaznika da obezbedi propisane uslove za rad. Ti uslovi se odnose prvenstveno na stabilnu internet konekciju u izabranom prostoru, a zatim i na obezbeđivanje računara sa odgovarajućim performansama. Da bi mogao da prati nastavu na taj način, svaki polaznik ima obavezu i da u skladu sa pravilima institucije organizatora izvrši na vreme instalaciju namenskog softvera. Podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici svakog kandidata o neophodnim detaljima na vreme i obavestiti. Ako se neko ne bude snašao u bilo kom trenutku, bez obzira da li dok instalira konkretni softver ili dok pristupa predavanjima, ima pravo da kontaktira članove tima za pružanje tehničke podrške, koji postoji u okviru apsolutno svake poslovnice navedene obrazovne institucije.

Treba naglasiti još i to da zainteresovana pravna lica mogu zahtevati da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek bude organizovana isključivo za određeni broj radnika neke kompanije. Podrazumeva se da će u tom slučaju pravila biti nešto fleksibilnija, budući da korporativni tip edukacije treba da pohađa tačno određeni broj radnika određenog preduzeća. Naime, biće dozvoljeno nadležnom licu te kompanije da iznese svoje zahteve u vezi sa načinom organizacije časova na prvom mestu. Sem toga, ima pravo i da iznese zahtev da nastava bude organizovana u prostorijama samog preduzeća. Podrazumeva se da tada treba obezbediti propisane uslove za rad, s tim što nadležni u konkretnoj kompaniji treba da dobiju precizne informacije o tome šta mora da sadrži izabrani prostor, da bi nastava u njemu mogla da bude organizovana. Svakako će se usaglasiti predstavnik institucije organizatora i predstavnik zainteresovane kompanije i o ostalim detaljima, poput datuma početka korporativnog tipa nastave, zatim termina održavanja časova i njihovog rasporeda. A uzevši u obzir da se dogovaraju i o rasporedu predavanja, to automatski podrazumeva da će se oni dogovoriti i oko toga koliko je predviđeno da će nastava u tom slučaju trajati.

Šta izučava stručni seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek?

U toku uvodnog predavanja je predviđeno da profesor ukratko uvede polaznike u ovu temu, te da im prikaže određene statističke podatke o tome koliko na svetu ima gojaznih ljudi sa jedne strane, odnosno koliko ljudi u celom svetu nema šta da jede i praktično umire od gladi. Da bi se taj problem rešio, potrebno je da budu implementirani globalni prehrambeni sistemi, a koji moraju biti održivi.

Upravo iz tog razloga će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek omogućiti svakom pojedinačnom polazniku na prvom mestu da se upozna sa konkretnim pojmom, odnosno da sazna ko sve učestvuje u takvim sistemima.

S obzirom na to da se prehrambeni sistemi karakterišu kao deo proizvodnje, prerade i agregacije, zatim distribucije, kao i potrošnje i odlaganja različitih prehrambenih proizvoda, bez obzira da li oni potiču iz šumarstva, poljoprivrede ili ribarstva, to znači da će svaki pojedinačni polaznik biti u prilici da se upozna sa detaljima, odnosno sa delovima jednog prehrambenog sistema. A da bi bolje razumeo celokupnu tematiku, odnosno osnovne karakteristike takvog jednog sistema, profesor će naravno predstaviti i odgovarajuće primere iz prakse.

Predviđeno je nastavnim programom da posle toga svaki pojedinačni polaznik bude upoznat i sa podsistemima prehrambenih sistema. U skladu sa nastavnim planom je definisano da takođe profesor prikaže i odgovarajuće primere iz prakse, odnosno da objasni svakom pojedinačnom polazniku na koji način su podsistemi povezani sa ostalim ključnim sistemima.

Kako se definiše održivi prehrambeni sistem, odnosno koje su njegove osnovne karakteristike je naredna tema sa kojim će svaki pojedinačni kandidat da bude precizno upoznat. Kakvu korist treba da ima za društvo takav jedan sistem će takođe saznati, ali i kako bi trebalo da utiče na prirodno okruženje. Određeno je zatim da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek bude usmeren na implementaciju takvih sistema u praksi.

A na osnovu odgovarajućih primera iz prakse će kandidatima biti omogućeno i da shvate kako bi to trebalo da funkcioniše ne samo na lokalnom nivou, nego isto i na nacionalnom, zatim regionalnom i svetskom, to jest globalnom nivou.

Saznaće pored ostalog i koje prednosti ima implementacija jednog prehrambenog sistema, koji se smatra održivim, te šta je sve potrebno u praksi učiniti da bi to zaista moglo da se dogodi.

A poznato je da da bi jedan prehrambeni sistem, koji se može okarakterisati kao održiv, mogao da bude implementiran maksimalno kvalitetno, ljudi koji rade na tom poslu moraju biti upoznati sa svim njegovim karakteristikama, odnosno i prednostima i manama. Iz tog razloga je izuzetno važno da svako ko radi u kompaniji, koja će biti zadužena za implementaciju jednog takvog sistema, pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek, kako bi se detaljno sa tim temama upoznao.

I ne samo to, već ako bude bio iznet zahtev da Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju organizuje isključivo za radnike nekog preduzeća, može doći do prilagođavanja primarno primera iz prakse. Naime, radi se o tome da organizator dozvoljava klijentu da iznese zahtev za drugačijim odabirom primera iz prakse, u smislu da oni budu isključivo vezani za konkretnu kompaniju. Svakako da je potrebno da klijent na vreme obavesti profesora o tome, kako bi on mogao njegovim zahtevima da izađe u susret. Izuzetno je važno i da svaki pojedinačni polaznik bude upoznat sa time šta se smatra manom jednog takvog sistema, odnosno zbog čega je važno prilagoditi pristup. U principu, postoji holistički pristup, kao i takozvani koordinisani, a svakako će biti predstavljeni i odgovarajući primeri iz prakse, kako bi polaznici bolje razumeli o čemu se radi. Dobiće informacije i o tome šta se podrazumeva pod takozvanim strukturiranim prehrambenim sistemom, te koje su njegove osnovne karakteristike. Naravno da će polaznici dobiti informaciju i o tome kako bi trebalo da izgleda točak jednog prehrambenog sistema, na osnovu koga će moći da bolje izvrše njegovu implementaciju.

U završnom delu ove stručne edukacije će svaki pojedinačni kandidat saznati i na osnovu čega se jedan prehrambeni sistem može okarakterisati kao održiv. Takođe će specijalizovani seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek ponuditi polaznicima mogućnost da se kroz pažljivo odabrane primere upoznaju sa time kako se mogu ispraviti različite greške, koje se mogu javiti u praksi, a koje mogu uticati na definisanje konkretnog sistema kao održivog, odnosno na njegovu implementaciju u praksi.

Pravilnikom je predviđeno da treba da bude omogućeno svakom pojedinačnom polazniku da u toku završnog predavanja primarno uputi pitanje o konkretnoj temi profesoru, a ako ima bilo kakve nejasnoće u vezi sa gradivom, koje je obrađeno tokom ove stručne edukacije.

Na kojoj će lokaciji biti stručni kurs i obuka - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek organizovan i u kojim terminima?

S obzirom na to da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek može biti organizovana i za pojedinačne polaznike i za pravna lica, u formi korporativne nastave, kao i da postoji više načina organizacije, to u principu nije moguće unapred bilo koji kandidat da dobije informacije o tome na kom mestu će biti edukacija organizovana i u kojim tačno terminima.

Zapravo se radi o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford u okviru svake svoje poslovnice nudi mogućnost organizacije nastave na klasičan način, ali isto tako kandidati mogu odabrati i opciju da časove pohađaju online. Upravo od svega toga i zavisi gde će tačno nastava biti održana.

Ako se odluči za prvu varijantu koja je ponuđena, odnosno da specijalizovani seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek bude organizovan na klasičan način, potrebno je prvo da izaberu u kojoj od 40 poslovnica će nastavu pohađati. Zatim je njihova obaveza da u ranije dogovorenim terminima budu u prostorijama te poslovnice prisutni, kako bi nastavu pratili na klasičan način.

Druga opcija koja je ponuđena podrazumeva praćenje predavanja sa apsolutno bilo koje lokacije, uzevši u obzir da u tom slučaju nastava treba da bude organizovana na daljinu. Zapravo je neophodno da svaki pojedinačni polaznik obezbedi prvo računar, čije performanse moraju biti odgovarajuće i preko koga će i da prati časova. A kada obezbedi računar, mora sa puno pažnje da odabere i prostor, u okviru koga će boraviti dok budu časovi trajali, u smislu da u njemu mora da postoji kvalitetna veza sa internetom. Inače je to vrlo važan segment edukacije koja se na taj način organizuje, jer je potrebno da svaki polaznik pojedinačno osigura optimalne uslove za rad i to će mu naravno biti predočeno. Zatim je neophodno i da u skladu sa pravilima institucije organizatora svako od njih instalira na konkretni uređaj namenski program. Prethodno će zaposleni u samoj poslovnici informisati apsolutno svakog polaznika pojedinačno o tome kako bi trebalo da funkcioniše postupak instalacije softvera, a takođe će im biti predočeno i da u okviru svakog predstavništva ove obrazovne institucije postoji tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku kandidatima. Dakle, bez obzira da li neko od njih naiđe na problem u toku instalacije konkretnog programa ili ima bilo kakvu poteškoće tokom nastave online, može se obratiti članovima IT sektora za pomoć.

Potrebno je da prilikom upisivanja svaki pojedinačni polaznik navede i kako mu odgovara da nastavu pohađa, jer će upravo na osnovu toga i dobiti informaciju u kojim tačno terminima će specijalizovani seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek u tom slučaju da bude organizovan.

Da ne bude nikakve zabune, moramo napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost svakome od njih da predavanja pohađaju ili u formi individualne nastave ili u paru ili u grupi. A dalje te grupe mogu biti mikro i standardne. U principu, mikro grupa podrazumeva prisustvo tri osobe u isto vreme, dok standardna grupa podrazumeva prisustvo između četvoro i osmoro ljudi tokom predavanja. Kada se pominje poluindivudualna nastava, to znači da dvoje polaznika u isto vreme prisutno, dok samo jedno lice pohađa individualni tip edukacije.

Samim tim što je tačno određeno koliko polaznika treba da pohađa nastavu u formi mikro ili standardne grupe, to je neophodno da prvo grupa bude u konkretnoj poslovnici institucije organizatora oformljena. A to znači da nastava tog tipa može biti organizovana isključivo nakon što se dovoljno polaznika u samom predstavništvu bude prijavilo. Naravno da će sve to biti na vreme objašnjeno polaznicima, jer organizator nije u mogućnosti ranije da navede kog datuma će početi edukacija tog tipa. Kada se bude taj uslov ispunio, odnosno kada dovoljno polaznika prijavu bude u toj poslovnici izvršilo, to znači da će biti formirana grupa i da će koordinator za nastavu sve ostale detalje definisati. Zapravo je predviđen takav princip organizacije, gde upravo koordinator za nastavu donosi odluku o datumu početka, a zatim i definiše termine održavanja časova i precizira njihov raspored. Jedina informacija koja će biti dostupna ranije polaznicima, koji se odluče da edukaciju pohađaju u formi mikro ili standardne grupe, jeste koliko će ona trajati. Sve ono što se odnosi na princip organizacije nastave u grupi ni u kom slučaju nije podložno promenama, tako da se od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da se tih detalja u potpunosti pridržava.

A ako nekome iz bilo kog razloga ne bude odgovarao tako strog princip organizacije nastave, ima mogućnost da se odluči za druge opcije.

Najpre se u ponudi nalazi stručni kurs i obuka - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek za jednu osobu, odnosno individualni tip edukacije, koji podrazumeva i vrlo fleksibilan način organizacije. A taj način znači da će jedan kandidat u dogovoru sa nadležnim predavačem definisati i kog datuma bi trebalo nastava da počne i koliko će trajati i u kojim terminima će biti održani časovi. Ustvari će se oni dogovoriti o dinamici, prema kojoj će celokupan nastavni fond da bude sproveden, pa će zahvaljujući tome odlučiti i o trajanju nastave poznate kao jedan na jedan.

Treba svakako istaći i to da je ponudom obuhvaćena i poluindivudualna ili nastava u paru, kada dve osobe predavanja treba da pohađaju. U principu će biti primenjena potpuno ista pravila, kao i kada je u pitanju nastava jedan na jedan, s tim što će se dvoje polaznika tom prilikom o svemu dogovarati sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu.

A ukoliko direktor neke kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik smatra da tema ove stručne obuke može da bude interesantna zaposlenima u toj kompaniji, potrebno je da iznese zahtev nadležnima u konkretnoj poslovnici, kako bi bila organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek. S obzirom na to da samo određeni broj radnika te kompanije treba predavanja u tom slučaju da pohađaju, predviđeno je da nastava bude organizovana zapravo onako kako njihovim nadležnima i njima bude odgovaralo. U tom smislu organizator dopušta i promenu mesta održavanja nastave, tako da ona može biti u okviru samog preduzeća u kome su polaznici zaposleni i organizovana. Vrlo je važno obratiti pažnju na to da svi propisani uslovi moraju biti ispunjeni, odnosno da prostor mora u skladu sa aktuelnim pravilima da bude opremljen. Izuzev toga je predviđeno da se predstavnik zainteresovanog preduzeća dogovara direktno sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave.

Misli se prvenstveno na definisanje datuma njenog početka, kao i na određivanje termina u kojima će časovi da budu organizovani i njihovog rasporeda. Potpuno isto kao i kada je u pitanju poluindivudualna ili individualna edukacija za fizička lica, tako i ovde klijent i organizator određuju i koliko će korporativni tip nastave ukupno da traje, s obzirom na to da se usaglašavaju i oko rasporeda predavanja. Zatim u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima, svi oni koji će pohađati predavanja moraju da budu informisani o ovim detaljima.

Dobro je da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford u ovom momentu funkcioniše prema trenutno aktuelnim propisima, odnosno nastavu organizuje uz maksimalno poštovanje važećih mera donetih usled pandemije korona virusa. A to znači da nastava za sada može da bude praćena i na klasičan način, ali uz poštovanje svih propisanih preventivnih mera. Ukoliko bude bilo nekakvih promena u vezi sa time, podrazumeva se da će polaznici na vreme da budu o tim detaljima informisani.

Koliko je predviđeno da će da traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek?

Kako se u ponudi institucije organizatora nalazi nekoliko opcija u vezi sa načinom organizacije nastave, a svaka od njih podrazumeva drugačiji pristup, to kandidatima nije na raspolaganju ranije informacija o tome koliko će ukupno da traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek.

Da budemo precizni, samo kad da se nastava organizuje za grupu polaznika, a nevezano za to da li je u pitanju klasična ili mikro grupa, oni će prethodno dobiti informaciju i o trajanju nastave, zato što tako propisuje pravilnik.

Iz tog razloga ističemo da se u nastavnom fondu ove stručne edukacije nalazi ukupno 8 časova. A kada je u pitanju grupni tip edukacije, predviđeno je da taj broj časova bude raspoređen na tri dana.

Međutim, kako je pravilnikom određeno, važno je naglasiti da će članovi konkretne grupe informacije o tacnom rasporedu časova dobiti tek nakon što grupa bude bila formirana i nakon što koordinator za nastavu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford te detalje bude definisao. Stvar je u tome da je neophodno prvo da grupa od minimalnog broja članova bude formirana u okviru same poslovnice, da bi bio ostvaren glavni uslov i da bi koordinator mogao da pristupi definisanju ostalih detalja.

A kako se u ponudi ove obrazovne institucije nalaze i dve opcije još, odnosno nastava u paru i individualna, to njihovo trajanje može da bude drugačije. Radi se ustvari o drugačijem način organizacije nastave, u okviru koga jedan polaznik ili dvoje njih treba sa koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj su prijavu i upis izvršili, kao i sa profesorom koji će konkretnu edukaciju i da vodi, da preciziraju ne samo raspored predavanja, odnosno trajanje nastave u paru ili individualne, nego i kog datuma će ona početi.

Isto to se odnosi i na korporativni tip edukacije, samo što u tom slučaju polaznici su zaposleni u okviru istog preduzeća, a o svim detaljima se dogovaraju predstavnici institucije organizatora i predstavnici zainteresovanog preduzeća. Sve to u suštini znači da i korporativni tip edukacije, a i poluindividualna, odnosno individualna nastava za fizička lica mogu trajati duže nego edukacija namenjena grupi polaznika, odnosno kraće od tog perioda.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa održivim prehrambenim sistemima za 21. vek"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje