Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu

Korist od pohađanja ove edukacije mogu imati svi, koji posluju u oblasti ugostiteljstva, ali i turizma.

U principu, stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu je na prvom mestu namenjen svima koji pružaju ugostiteljske ili usluge smeštaja, ali i svima onima koji se bave organizacijom turističkih putovanja. Napominjemo i to da će informacije, koje će dobiti tokom praćenja ove edukacije, moći da iskoriste za poboljšanje svog poslovanja i svi oni koji se bave uslugama iznajmljivanja vozila, kao i svi oni koji su na bilo koji način poslovno povezani ili sa oblašću ugostiteljstva ili sa turizmom.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nije zvanično naveo niti jedan zahtev za polaznike ove edukacije, to navodimo da je ona praktično govoreći namenjena svakome ko sa pomenuta dva zakona ima želju da se upozna.


Moramo posebno istaći informaciju da je prijavljivanje obavezno za svakog kandidata, a ono može biti izvršeno, praktično govoreći u toku cele godine i to na način koji zainteresovanima najviše odgovara. Jedna od opcija podrazumeva prijavljivanje putem telefona, zatim direktno u predstavništvu pomenute institucije, a svakako da je omogućeno kandidatima i da elektronski izvrše prijavu, što znači da će osnovne podatke o sebi oni tada poslati na mejl institucije organizatora. Potrebno je da navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i datum kada su rođeni, te da obavezno ostave i broj telefona za dalji kontakt.

Bitno je da ispoštuju sva pravila koja važe za upis, odnosno da dostave zahtevanu dokumentaciju i da lično budu prisutni u tom momentu. Naravno da će ih zaposleni u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora detaljno informisati o svim dokumentima, koja su obavezni da prilože u trenutku upisa.

Takođe se pred sve prijavljene stavlja zahtev da odluče da li će pohađati specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu online ili na klasičan način, odnosno da li će se opredeliti za varijantu da nastavu pohađaju u grupi, u paru ili individualno, uzevši u obzir da je ponudom ove institucije obuhvaćena grupna, poluindividualna i individualna obuka.

TESTOVI


Dakle, svako ko se odluči da časove pohađa na klasičan način, bi trebalo da u jednu od poslovnica institucije organizatora dolazi i to u terminima, koje će prethodno dogovoriti sa nadležnima.

A kada je u pitanju edukacija, koja se organizuje online, predavanja u tom slučaju kandidati mogu da pohađaju sa različitih lokacija, uzevši u obzir da to čine samo preko sopstvenog računara. Iz tog razloga i jeste naglašeno da je posedovanje računara obaveza za sve, koji se za tu opciju opredele. Takođe je važno i da specijalnu vrstu softvera oni samostalno instaliraju na sopstveni kompjuter, a napominjemo da je u pitanju prilično jednostavan proces. Naravno, da je omogućena i tehnička podrška svakom polazniku, koji ne bude mogao samostalno to da učini, s tim da se brojnim IT stručnjacima mogu obratiti i kandidati ukoliko imaju neke poteškoće kada nastavi na taj način pristupaju.

Nakon što budu odlučili da li će časove pohađati na klasičan način ili preko interneta, svi prijavljeni bi trebalo i da odaberu kako će to učiniti, a u smislu da li će nastavu pratiti samostalno, u grupi ili u paru.

Svako ko bude odlučio da časove pohađa u okviru grupne nastave mora biti spreman da pričeka, zato što je prvo važno da grupa bude formirana, pa da se posle toga pristupi definisanju pravila, odnosno načina organizacije nastave tog tipa. Naime, radi se o tome da koordinator za nastavu definiše kada će početi grupna obuka, zatim u kojim terminima će da budu organizovana predavanja i kakvom bi to trebalo da bude dinamikom, ali sve to ne može da precizira dok grupa ne bude bila formirana. A da bi grupa bila formirana u jednoj od poslovnica, potrebno je da četiri osobe najmanje izvrše prijavu, s tim što najviše osmoro kandidata treba da prisustvuju grupnom tipu edukacije. Napomenućemo i to da apsolutno sve što koordinator za nastavu bude definisao, prijavljeni moraju da prihvate, zato što se izmene niti jednog segmenta ne dozvoljavaju.

Ponudom pomenute institucije je obuhvaćena i individualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu, kada jedno lice treba da pohađa predavanja, kao i nastava u paru, to jest poluindividualna, a u kom slučaju dvoje kandidata prisustvuje nastavi, dok se i jedna i druga organizuju na potpuno isti način. Uopšteno rečeno, svaki pojedinačni polaznik će u tom slučaju zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu izabranog predstavništva pomenute institucije i sa ovlašćenim predavačem da se dogovori kako oko tačnog datuma početka bilo poluindividualne edukacije, bilo individualne, tako isto i oko termina održavanja časova, odnosno oko dinamike njihove organizacije, to jest trajanja nastave.

A uz to što se ova edukacija organizuje za fizička lica, pomenuta institucija nudi mogućnost sprovođenja i korporativne obuke, kada nastavi treba da prisustvuju zaposleni u nekom preduzeću. maksimalno se izlazi u susret zahtevima polaznika, odnosno njihovih nadležnih, sa kojima će i biti precizirano na koji način će časovi biti organizovani. Da ne bude zabune, potrebno je da ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća kontaktira nadležnog predstavnika jedne od poslovnica institucije organizatora, te da definiše kako datum početka korporativnog kursa, tako isto i dinamiku održavanja časova, odnosno termine, a dozvoljeno je i da se usaglase oko mesta održavanja nastave. Upravo je korporativni seminar jedini tip edukacije kod koga organizator dozvoljava izmenu lokacije sprovođenja časova, tako da po zahtevu nadležnih u toj kompaniji, zaposleni mogu i u okviru svoje radne organizacije predavanja da pohađaju. U tom slučaju je vrlo važno da ovlašćeni predstavnik institucije klijenta bude upoznat sa svim detaljima, koji su vezani za opremljenost prostora, jer je vrlo važno da kvalitet nastave bude održan na visokom nivou.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu?

Ukratko će na samom početku ove edukacije biti predstavljane osnovne odredbe jednog i drugog zakona, a posle toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu fokus stavi na detaljno predstavljanje odredbi oba zakona.

Svi polaznici će biti upoznati sa osnovnim pojmovima, koji se pominju najpre u Zakonu o ugostiteljstvu, te će im biti objašnjeno i koji su to izrazi, sa kojima će se susretati i šta svaki od njih podrazumeva.

Dobiće prisutni i informacije o tome kako je pomenutim zakonom definisana ugostiteljska delatnost, te ko ima pravo i pod kojim uslovima da je obavlja.

Biće prezentovane i sve obaveze koje ugostitelj ima, te se podrazumeva da će profesori taksativno navesti svaku od njih i objasniti šta se dešava ako se ugostiteljski objekat nalazi u okviru specifičnih objekata.

U skladu sa nastavnim programom, predviđeno je da kandidati dobiju informacije i o tome na koji način se vodi evidencija i ugostitelja, ali i ugostiteljskih objekata, te da saznaju i na koji način funkcioniše centralni informacioni sistem i to ne samo u oblasti ugostiteljstva, nego i u oblasti turizma.

Trebalo bi da posebnu pažnju specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu posveti tome da sve prisutne upozna sa kategorizacijom, odnosno sa vrstama ugostiteljskih objekata i njihovim osnovnim karakteristikama. A tom prilikom će biti objašnjeno prisutnima kako funkcioniše korak po korak postupak kategorizacije ugostiteljskih objekata, odnosno koje informacije mora sadržati zahtev, te kome mora biti predat i u kom roku se može očekivati odgovor nadležnih.

Podrazumeva se da će predavači ukazati polaznicima ove edukacije i na to šta se dešava ako se vlasnik određenog ugostiteljskog objekta promeni, odnosno ako dođe do promena koje utiču na drugačiju kategorizaciju.

Biće reči i o tome u kojim situacijama prestaje da važi rešenje, koje je vezano za kategorizaciju konkretnog objekta, a saznaće prisutni i na koji način je Zakonom o ugostiteljstvu regulisana domaća radinost, odnosno seosko turističko domaćinstvo. A u tom segmentu će detaljno biti objašnjeno prisutnima i ko ima pravo da bilo u okviru seoskog turističkog domaćinstva, bilo u nekom objektu domaće radinosti pruža ugostiteljske usluge.

S obzirom na to da ugostitelj ima obavezu da izda fiskalni račun, stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu će omogućiti polaznicima da se informišu i o tome šta sve mora sadržati konkretni račun i koja je obaveza ugostitelja vezano za vođenje evidencije izdatih računa na dnevnom nivou, odnosno kakobi trebalo on u tom slučaju da postupa.

Naravno da će polaznici saznati i kako je pomenutim zakonom regulisan nautički turizam, odnosno u kakvim objektima se taj tip turizma može obavljati i ko ima pravo u tom smislu da pruža usluge. Svakako će detaljno profesori da objasne polaznicima ove specijalizovane obuke i koje sve obaveze ima lice, okarakterisano kao pružalac nautičko - turističkih usluga, a sa aspekta odredbi pomenutog zakona. A biće govora i o tome koje sve vrste nautičko - turističkih usluga postoje, a saznaće prisutni i po kom principu se vrši kategorizacija marina.

Posle toga je predviđeno nastavnim programom da akcenat bude stavljen na lovno - turističku delatnost, a kojom prilikom će polaznici saznati i ko ima pravo da pruža usluge tog tipa, te koje su obaveze fizičkih lica koja su fokusirana na pružanje lovno - turističkih usluga. Pprisutni će dobiti informacije i o tome koji sve tipovi objekata, a aspekta pomenutog zakona mogu da budu vezani za lovni turizam, odnosno dobiće informacije o tome kako funkcioniše njihova kategorizacija u tom slučaju.

Šta je boravišna taksa i kada se ona naplaćuje, odnosno u kom iznosu, je isto tema kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu. A dobiće prisutni informacije i o tome na koji način se boravišna taksa plaća, odnosno ko je sve izuzet od obaveze da tu taksu plati. Informisaće predavači prisutne i o tome gde se raspodeljuje prihod od naplaćenih boravišnih taksi, a zatim će biti predstavljene završne odredbe konkretnog zakona.

Svakako da će biti govora i o tome koje obaveze ima turistički inspektor, ali i koja su njegova prava, odnosno u kojim slučajevima je on dužan da vrši nadzor.

Ukoliko turistički inspektor utvrdi da ima određenih propusta, moraju biti primenjene kaznene odredbe konkretnog zakona, a koje za sobom primarno povlače novčane kazne u tačno definisanim iznosima, sa kojima će svakako svi polaznici ovog kursa da budu upoznati.

Nakon toga će predavači uputiti prisutne u osnovne izraze, koji će biti pomiljani u Zakonu o turizmu, a koji je trenutno na snazi. Tom prilikom će prisutni dobiti informacije o detaljima koji su vezani za izmene i dopune postojećeg zakona, budući da je najnovija izmena pomenutog zakona doneta 14 - og marta 2019. godine.

Polaznici će saznati šta se tačno uređuje pomenutim zakonom, a nakon toga će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu biti usmeren na prezentovanje osnovnih pojmova i načela konkretnog zakona, te će biti govora i o tome kako je njime regulisan razvoj, odnosno planiranje turizma.

Saznaće polaznici ove obuke i to koja su sve dokumenta vezana za integralno planiranje, odnosno šta se prema slovu tog zakona može svrstati u takozvana planska dokumenta.

Na koji način je zamišljena strategija Republike Srbije za razvoj turizma i koji su njeni osnovni ciljevi su isto tako teme kojima će se ova edukacija baviti. A kandidati će dobiti informacije i o tome koji je marketinški plan za konkretnu strategiju predviđen, odnosno kako će funkcionisati strategijski master plan i koje su promotivne aktivnosti predviđene.

Šta se smatra turističkim proizvodom i na koji način je predviđen program njegovog razvoja je vrlo važna tema, kojom će se takođe stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu baviti. Profesori će objasniti polaznicima i to kako je pomenutim zakonom regulisano proglašenje turističkog prostora i njegovo održivo korišćenje.

Naravno da će biti reči i o svim onim poslovima, koji imaju naročito veliki značaj za razvijanje turizma i turističke ponude, a zatim će predavači govoriti o turističkim mestima i o njihovoj kategorizaciji.

Na koji način su slovom pomenutog zakona definisane turističke organizacije, čija je osnovna svrha da promovišu turizam Republike Srbije je, svakako vrlo važna tema, kojom će se profesori tokom ove edukacije baviti. A u tom segmentu će biti govora najpre o Turističkoj organizaciji Srbije, a zatim i o turističkoj organizaciji autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Sve informacije o tome kako bi trebalo svaka od tih organizacija da koordiniše marketinške aktivnosti su naročito značajne, pa će profesori i njima da posvete veliku pažnju.

Izuzev toga, predviđeno je da polaznici budu upoznati i sa time kako je rad turističkih agencija definisan pomenutim zakonom, odnosno koje vrste agencija tog tipa postoje i koje su njihove obaveze. A zatim će predavači govoriti o dobijanju licence za obavljanje te vrste poslovanja, te će prisutni dobiti informacije i o tome koje uslove određeno privredno društvo, odnosno bilo koje pravno lice ili privatni preduzetnik treba da ispoštuje, da bi mogao uopšte da stekne uslov za dobijanje licence.

Zbog čega je vrlo važno da bude data garancija putovanja će, pored ostalog saznati polaznici, a biće informisani i o tome u kojim slučajevima dolazi do prestanka važenja licence, odnosno kada turističkoj agenciji, koja je organizator putovanja biva oduzeta licenca i koje su pravne posledice u tom slučaju.

Trebalo bi da profesori detaljno objasne prisutnima i kako funkcioniše prodaja bilo kog turističkog putovanja u skladu sa odredbama pomenutog zakona, a u tom segmentu će biti detaljno objašnjeno svakom polazniku i na koji način je pomenutim i ostalim zakonima definisana elektronska trgovina, a u slučaju da određena turistička agencija konkretno turističko putovanje klijentu prodaje elektronskim putem.

Poseban akcenat će stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu staviti na prezentovanje obaveza, koje u skladu sa odredbama pomenutog zakona imaju turističke agencije, a biće reči i o tome koji su to opšti uslovi putovanja, odnosno kako bi trebalo da izgleda program putovanja, te koje informacije mora da sadrži ugovor o posredovanju. Predviđeno je nastavnim programom da polaznici dobiju informacije i o tome koje obaveze ima pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja posredničke usluge u okviru turističke delatnosti.

Podrazumeva se da će biti informisani svi koji pohađaju ovu specijalizovanu obuku i o tome koje su sve usluge dostupne u oblasti turizma, odnosno ko ima pravo da postane turistički vodič, zatim turistički pratilac ili lokalni turistički vodič, kao i predstavnik na turističkoj destinaciji i turistički animator.

Inače, pomenutim zakonom je regulisana i delatnost iznajmljivanja motornih vozila, pa će i o tome biti reči u završnom delu ove edukacije.

Polaznici će dobiti informacije i o tome šta je to Registar turizma, te ko ima pravo i pod kojim uslovima da bude u njega upisan, odnosno ko je nadležan za njegovo vođenje.

Uzevši u obzir da je pomenutim zakonom regulisana i oblast nadzora, odnosno rada turističke inspekcije, to je predviđeno da stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu obradi i te članove konkretnog zakona, odnosno da polaznicima bude predstavljeno i to koje obaveze ima turistički inspektor, odnosno koje su njegove dužnosti i prava, kao i ovlašćenja. Saznaće i koje su kaznene odredbe navedene u pomenutom zakonu, te u kom iznosu i u kojim slučajevima će konkretno pravno lice ili preduzetnik, koji obavlja delatnost u oblasti turizma biti kažnjen i koje će posledice tom prilikom imati.

Sva pitanja koja polaznici ovo kursa budu imali će biti u prilici da upute profesoru u toku završnog predavanja, koje je predviđeno da bude interaktivno, odnosno da svi kandidati tokom njegovog trajanja uzmu učešće.

Kada i gde se održava stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu?

Tačni termini održavanja nastave isključivo zavise od toga da li kandidat odluči da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu pohađa individualno ili u grupi, s tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost i organizacije nastave za dvoje polaznika, a u okviru poluindividualne.

Ako se pojedinci opredele da časove pohađaju potpuno samostalno, onda oni imaju obavezu da definišu tačne termine njihovog održavanja direktno sa profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica pomenute institucije. Upravo sa njima će definisati i datum početka individualne obuke, ali i dinamiku prema koji će predavanja da budu organizovana, što ustvari znači da će oni precizirati i koliko će individualni tip kursa da traje.

Moramo naglasiti da sve ono što važi za individualnu nastavu, važi i za poluindividualnu, ali tada prisustvuje časovima dvoje kandidata, te se oni zajedno sa pomenutim licima dogovaraju oko svega vezano za sprovođenje časova.

Pravila koja se primenjuju kada se organizuje grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu su sasvim drugačija i vrlo striktna. A njih u tom slučaju definiše koordinator za nastavu i to upravo onog predstavništva institucije organizatora, u okviru koga je grupa od minimum četiri člana oformljena. Zapravo se radi o tome da u grupi može biti prisutno između četvoro i najviše osmoro ljudi, pa iz tog razloga tek nakon kreiranja grupe od minimalnog broja članova, koordinator za nastavu definiše kako će kurs tog tipa da bude održan. U principu, on odlučuje prvo o datumu početka, zatim o terminima u kojima će časovi biti organizovani, te o njihovoj dinamici, a posredno odlučuje i o trajanju edukacije u grupi. Ističemo i to da sve što koordinator za nastavu bude definisao, ni u kom slučaju ne sme biti promenjeno, čak i ako neki kandidat to bude zahtevao.

Mesto na kome će ovaj edukacija biti održana, isto tako zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i klasična i nastava koja se organizuje online. Jednostavnije govoreći, svaki polaznik bira da li će časove pohađati u poslovnicama pomenute institucije ili preko računara.

A u slučaju da se neko odluči za drugu ponuđenu varijantu, mora obezbediti sopstveni kompjuter, te zatim i na njega instalirati specijalni program. Iako u principu postupak instalacije uopšte nije komplikovan, te se očekuje da svaki kandidat može potpuno samostalno to da učini, njemu će biti na raspolaganju i pomoć IT stručnjaka, koji su u okviru svakog predstavništva pomenute institucije zaposleni. Uopšteno rečeno, potpuno je svejedno da li im je pomoć IT stručnjaka potrebna u toku postupka instalacije softvera ili kada naiđu na bilo kakav problem, kada budu pristupali nastavi.

Još je vrlo važno da naglasimo i to da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu može biti organizovana i samo za određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću, jer je ponudom ove institucije obuhvaćen i korporativni tip nastave. U tom slučaju predavanja pohađa tačan definisanim broj radnika određene kompanije, a pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da nastava bude organizovana baš onako kako klijentu odgovara. Naime, trebalo bi da direktor tog preduzeća, odnosno nadležno lice definiše zajedno sa predstavnikom institucije organizatora kako će časovi biti organizovani i gde. Pored toga što će odlučiti zajedno o datumu početka korporativne obuke, odnosno o terminima održavanja predavanja, oni će se usaglasiti i oko dinamike sprovođenja časova, ali i oko svih ostalih detalja. Ako klijent bude smatrao neophodnim, organizator ima mogućnost da nastavu održi i u prostorijama tog preduzeća, ali isključivo onda kada taj prostor bude sadržao sve što je neophodno da bi časovi bez bilo kakvih smetnji mogli tamo da budu organizovani. Sve informacije o tome šta bi trebalo da sadrži određeni prostor će biti na vreme dostupne klijentu.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu?

U nastavnom programu, u skladu sa čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu se nalazi 15 časova. Međutim, iako je vrlo precizno definisan broj časova, nije moguće unapred reći koliko će da traje specijalizovani kurs, osim kada kandidati odluče da ga pohađaju u grupi.

Zapravo je to u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer kod grupne edukacije koordinator za nastavu definiše trajanje, a što ne važi za poluindividualnu i individualnu.

U skladu sa pravilima institucije organizatora, ukupno bi trebalo mesec dana kandidati da pohađaju ovu obuku, a ukoliko budu odlučili da to učine u grupi. Pošto četvoro njih najmanje bude prijavu izvršilo, dobiće precizno obaveštenje o datumu početka, odnosno o rasporedu časova i o svim ostalim detaljima, a to nije podložno promenama.

Budući da se drugačija pravila primenjuju kada se organizuje poluindividualni ili individualni tip edukacije, to u principu svaki polaznik ima pravo da zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem odluči koliko će ukupno obuka trajati. Stvar je u tome da je predviđeno da se o dinamici rasporeda celokupnog nastavnog fonda oni moraju dogovoriti zajedno.

Gotovo da je potpuno isti princip, koji se poštuje kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu, samo što u tom slučaju odluku o dinamici održavanja časova, odnosno o trajanju edukacije donosi ovlašćeno lice zainteresovane kompanije i predstavnik institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje