Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi

Sa tematikom ove edukacije bi na prvom mestu trebalo da budu upoznati vlasnici i direktori preduzeća, ali i sve ono osobe čija je dužnost u vezi sa podacima zaposlenih. Sem toga, specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi bi trebalo da pohađa i svako ko je na čelu odeljenja ljudskih resursa ili pravnog sektora u okviru ma kog preduzeća. Takođe, sva ona lica koja na neki način imaju uvid u podatke o zaposlenima i o klijentima će, isto tako da imaju korist od tematike kojom se ova specijalizovana edukacija bavi.

U principu je vrlo važno naglasiti i to da zainteresovani ne bi trebalo da poseduju bilo kakvo znanje u vezi sa konkretnom temom, što znači da svaki pojedinac koji to želi, ima i pravo da pristupi pohađanju nastave.

Izuzev za fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata može da organizuje i korporativnu obuku. U tom slučaju će nastavi biti u obavezi da prisustvuju zaposleni u okviru zainteresovane firme. A nadležno lice te kompanije bi trebalo da iznese sve zahteve u vezi sa organizacijom predavanja predstavniku institucije organizatora, odnosno licu koje je ovlašćeno za te poslove u okviru konkretne poslovnice. Pored toga što bi trebalo da preciziraju kog datuma će početi korporativni kurs, usaglasiće se i oko termina u kojima će časovi da budu održani, ali će svakako precizirati i dinamiku njihovog sprovođenja, odnosno tačan raspored predavanja. Uzevši u obzir da i taj segment oni zajedno definišu, podrazumeva se da će precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi. A da bi svi zahtevi klijenata bili u potpunosti ispoštovani, postoji mogućnost i da dođe do izmene mesta održavanja nastave za zaposlene. Podrazumeva se da će klijent u tom slučaju izneti zahtev nadležnima u vezi sa tim, a biće i obavešten o detaljima koji se tiču samo prostora u kome bi nastava trebalo da bude organizovana. Vrlo je važno da to bude prostor čije karakteristike odgovaraju propisanim zahtevima, jer nastava i u tom slučaju mora biti organizovana na visokom nivou. Svi zaposleni koji bi trebalo časove da pohađaju će na vreme da budu o tim detaljima obavešteni, a sve u skladu sa pravilima pomenute institucije.


Od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva da u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije izvrši najpre prijavu, a da upisu posle toga pristupi.

Važno je da prilikom prijavljivanja svaki polaznik navede ne samo svoje ime i prezime, nego i datum kada je rođen i broj telefona. A svaki polaznik pojedinačno bira da li će te informacije poslati elektronskim putem, odnosno na mejl adresu ili će to učiniti direktno u jednoj od poslovnica, odnosno telefonskim putem. Naravno da je sasvim svejedno na koji način će prijavu da izvrši, jer svaki kandidat ima mogućnost izbora.

U suštini je sasvim svejedno na koji način će polaznik prijavu da izvrši, jer je pravilo da posle toga mora lično upisu da prisustvuje. Svakako će nadležni u konkretnom predstavništvu svakog pojedinačnog kandidata da informišu i o tome, ali i o dokumentima koja će biti u obavezi u trenutku upisa da dostavi.

TESTOVI


Izabraće upravo u momentu upisa svaki prijavljeni kandidat na koji način nastavu želi da pohađa, pa će u skladu sa time i da dobije relevantne informacije o tome na koji način će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi da bude održana.

Najpre da napomenemo da mora izabrati svaki prijavljeni kandidati na kom mestu će predavanja da pohađa, a da je u ponudi online i nastava koja podrazumeva klasičan princip organizacije. Njegova je obaveza i da u momentu zvaničnog upisa odluči da li želi časove da pohađa samostalno, u paru ili mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni tip nastave. Na osnovu svega toga će i biti informisan o neophodnim detaljima, a koji su vezani za način organizacije časova.

Kada je u pitanju klasičan princip organizacije nastave, to podrazumeva da kandidati časove pohađaju u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora. Svakako da će u dogovorenim terminima oni biti u obavezi da predavanjima lično prisustvuju, a sve zavisi od toga za koji vid edukacije od ponuđenih se u tom slučaju budu odlučili.

Izabraće lokaciju održavanja nastave svako ko bude odlučio da specijalizovani seminar pohađa online. Naravno da mora posedovati kompjuter svaki kandidat u tom slučaju, a njegove performanse moraju biti usklađene sa zahtevima institucije organizatora. Biće informisan svaki polaznik u tom slučaju i o obavezi instaliranja namenskog programa za praćenje nastave, a što bi trebalo da učini potpuno samostalno. Naravno da mu u tome mogu pomoći i stalni članovi IT odeljenja bilo kog predstavništva navedene institucije. Upravo njima se svaki polaznik može obratiti i ako bude imao ma kakvu poteškoće kada nastavu bude pohađao po tom principu. Veza sa internetom u okviru prostora, u kome polaznik odluči nastavu da pohađa, neizostavno mora biti kvalitetna, jer to utiče i na kvalitet edukacije koja se na taj način sprovodi.

Sasvim je svejedno na koji način će polaznik odabrati nastavu da pohađa, odnosno da li će to učiniti online ili na klasičan način, jer svakako treba i da izabere da li će predavanja pratiti u formi grupne, odnosno poluindividualne ili individualne nastave. A očekuje se da odluku o tome svaki prijavljeni kandidat donese kada bude bio vršen zvaničan upis.

Najvažnije je da zainteresovani za praćenje edukacije u grupi znaju da u tom slučaju predavanja treba da pohađa veći broj polaznika, tačnije od minimum četvoro do maksimum osmoro njih. Važe vrlo striktno definisana pravila organizacije u tom slučaju, jer isključivo koordinator za nastavu donosi odluku o svim detaljima. Ne samo da će definisati datum početka nastave u grupi, nego će precizirati i termine u kojima će časovi da budu održani. Potrebno je i da odluči o rasporedu predavanja, dok za svaku poslovnicu prethodno organizator navodi koliko bi trebalo da nastava u grupi traje. Sa svim tim detaljima će blagovremeno da budu upoznati polaznici, ali svakako moraju znati da čak i ako oni to zahtevaju, organizator ne sme da dozvoli izmenu bilo kog segmenta. Dakle, važno je da svaki pojedinačni polaznik bude informisan o tome da mora prihvatiti u potpunosti ono što koordinator za nastavu bude pre toga odredio.

Postoji mogućnost i da pojedinačni polaznici pohađaju nastavu potpuno samostalno ili da to učine u društvu još jedne osobe. Ponudom je obuhvaćen i individualni i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi, a nastava se u oba slučaja prema istom principu organizuje. Zapravo je broj polaznika koji prisusustvuju predavanjima jedina razlika između te dve vrste edukacije. Vrlo je važno da svaki kandidat u tom slučaju zajedno sa nadležnim licem konkretnog predstavništva, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom koji bi trebalo da vodi individualni ili poluindividualni seminar odluči o načinu organizacije časova. Uopšteno rečeno, oni će odlučiti kako o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana, tako isto i o rasporedu predavanja, te o datumu početka poluindividualne ili individualne nastave.

Program stručnog seminara - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi

Na samom početku ove edukacije će polaznici dobiti informacije o tome zbog čega je važno da odredbe konkretnog zakona budu u praksi poštovane. Takođe će profesori da se potrude i da objasne polaznicima kako bi trebalo da princip svog poslovanja usklade upravo sa odredbama ovog pravnog akta. Sve novine koje su predviđene tim zakonom, će isto tako biti predstavljene polaznicima. Podrazumeva se i to da će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi omogućiti svakom kandidatu da dobije informacije o tome koje sve interne i eksterne akte mora doneti određeno pravno lice, da bi njegovo poslovanje bilo usklađeno sa aktuelni zakonom.

Vrlo je važno da napomenemo i to da će akcenat ove edukacije biti stavljen na diskusiju, te da se očekuje učešće svakog pojedinačnog polaznika. A podrazumeva se da sve nejasnoće kandidati mogu tom prilikom rešiti, te slobodno mogu i da postave pitanja profesorima o ovoj temi.

Koje su to osnovne odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i koji je cilj primene ovog zakona je prva tema sa kojom će kandidati da budu upoznati. A odmah posle toga će profesori objasniti i koje je polje primene ovog zakona, te kako je okarakterisan podatak o ličnosti, a zatim i šta podrazumeva ograničavanje obrade i obrada podataka o ličnosti. Takođe će objasniti prisutnima i koje sa aspekta ovog zakona rukovalac, a ko primalac ili obrađivač, te kako je definisana treća strana i šta podrazumeva zbirka podataka.

S obzirom na to da u određenim situacijama mora biti dat pristanak konkretnog lica, čiji će podaci biti korišćeni, to znači da će prisutni saznati i kako je definisan pristanak, te u kojim slučajevima dolazi do povrede podataka o ličnosti. Svi ostali izrazi, koji su pomenuti u ovom zakonu će takođe precizno biti objašnjeni u toku uvodnog dela ovog kursa.

A prema nastavnom programu je predviđeno da posle toga specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi bude usmerena na osnovna načela koja su navedena u ovom zakonu. Prvo i osnovno u tom smislu što polaznici treba da saznaju jeste šta podrazumeva načelo obrade, a zatim će predavači govoriti o obradi u druge svrhe. Takođe će saznati prisutni i šta tačno podrazumeva obrada u druge svrhe, ali od strane nadležnih lica i u kojim slučajevima ona treba da bude vršena prema odredbama navedenog zakona.

S obzirom na to da postoje i vrste lica na koja se odnose konkretni podaci, ali i različite vrste podataka o ličnosti, to podrazumeva da će profesori razjasniti prisutnima i to.

Na osnovu određenih zakonitosti može da bude vršena obrada podataka o ličnosti, tako da će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi i te aspekte pomenutog zakona predstaviti. Saznaće polaznici kako funkcioniše zakonitost obrade kada je vrše nadležni organi u posebne svrhe, odnosno po kom principu ona funkcioniše ako su u pitanju takozvani posebni slučajevi. Svakako da će biti objašnjeno prisutnima i šta se sa aspekta ovog zakona može smatrati posebnim slučajem.

Da li i u kojim slučajevima lice čiji se podaci koriste treba da da pristanak i na koji način će isto tako da sazna svako ko bude odlučio ovu obuku da pohađa. Posebno će profesori u tom delu nastojati da predstave adekvatne primere iz prakse, a kako bi olakšali prisutnima da razumeju te odredbe konkretnog zakona.

Ko ima pravo da pristupa informacijama o ličnosti i zbog čega, ali i koje su kaznene odredbe ovog zakona ukoliko zloupotrebi svoj položaj su, naravno vrlo važne teme koje će biti tokom ovog kursa obrađene. U pojedinim slučajevima postoji i ograničenje tog prava, a primarno kada je u pitanju zaštita javne, odnosno nacionalne bezbednosti, zatim zaštita slobode i prava drugih lica i zaštita za rad sprečavanja mogućnosti ometanja službenog lica u vršenju dužnosti i u drugim situacijama, što će svakako biti napomenuto takođe polaznicima.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi i da se bavi onim odredbama konkretnog zakona koje su vezane za lica koja učestvuju u obradi i u pristupu ovim podacima. U tom smislu će polaznici saznati i koje su opšte obaveze obrađivača, odnosno rukovaoca podacima, te koje bi mere zaštite trebalo da budu preduzete da bi sve to bilo usklađeno sa zakonom.

Mora postojati visok nivo bezbednosti podataka o ličnosti, a što je takođe regulisano konkretnim zakonom. Zato i napominjemo da će profesori posebnu pažnju obratiti na članove 50., 51. i 52., te će ih vrlo precizno predstaviti prisutnima. Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti, prema pomenutom zakonu postoje situacije kada rukovalac ima obavezu da o tome obavesti nadležne organe i lice čiji su podaci zloupotrebljeni. A kako će to uraditi, kao i o čemu treba posebno da vodi računa je svakako tema koju će detaljno predstaviti predavači prisutnima.

Po kom principu se bira lice za zaštitu podataka o ličnosti i koje su njegove obaveze u konkretnoj kompaniji, ali i kako funkcioniše kodeks postupanja u tom slučaju, odnosno na koji način se izdaje sertifikat su isto teme, koje je predviđeno da obradi specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi.

Ipak, u određenim slučajevima dolazi do kršenja pomenutog zakona, pa tada slede određene kaznene mere. A svakako da će i sa njima kandidati da budu detaljno upoznati, kako bi vodili računa da u svom poslovanju odredbe konkretnog zakona ne prekrše, jer će onda morati da snose odgovarajuće pravne posledice.

Gde će biti održan specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi i u kojim terminima?

Lokaciju organizacije nastave bi trebalo, praktično rečeno da izabere svaki polaznik pojedinačno prilikom zvanične prijave. Važno je da zainteresovani znaju i to da je u ponudi stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi koja se organizuje na klasičan način i ona, koja podrazumeva praćenje nastave online. Iz tog razloga i jeste naglašeno da bi svaki kandidat trebalo prilikom zvaničnog upisa da navede nadležnima kako želi nastavu da pohađa, odnosno gde.

A kada su u pitanju termini održavanja časova, možemo reći slobodno da i to zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika. Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford i onlajn i klasičnu nastavu može organizovati u formi poluindividualne, individualne ili grupne.

Dakle, u trenutku zvaničnog upisa se očekuje da svaki polaznik izabere između svih tih opcija, posle čega će dobiti i precizne informacije o neophodnim detaljima.

Ističemo da poslovnice ove obrazovne institucije postoje na brojnim lokacijama u zemlji. Ukoliko nekome odgovara, edukacija može u prostorijama konkretnog predstavništva da bude na klasičan način organizovano. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora će svaki kandidat biti obavešten o apsolutno svim detaljima, koji su vezani za organizaciju nastave, a prvenstveno se misli na termine održavanje časova, uzevši u obzir da je njegovo lično prisustvo u prostorijama same poslovnice naravno obavezno.

Postoji i mogućnost da kandidati nastavu pohađaju online i to sa bilo kog mesta. Sopstveni računar mora da koristi u tom slučaju svaki polaznik, a biće informisan od strane nadležnih i o tome koje karakteristike bi taj uređaj trebalo da ima. Bitno je da veza sa internetom bude odgovarajuća u tom prostoru, odnosno maksimalno kvalitetna, kako bi i nastava bez ikakvih problema bila organizovana. Posebnu vrstu softvera bi trebalo na svoj kompjuter svaki kandidat u skladu sa pravilima institucije organizatora na vreme da instalira. Napominjemo da celokupan proces instalacije programa ne može da se svrsta u naročito zahtevne, te iz tog razloga se i očekuje da sasvim samostalno svako od njih to može i da učini. U svakom slučaju moraju biti informisani i o tome da IT sektor postoji u sklopu svake poslovnice navedene institucije. Stručnjaci koji su tamo zaposleni mogu da odgovore na zahteve svakog polaznika, a sasvim svejedno da li je on na određeni problem naišao dok je pokušavao da samostalno instalira softver za praćenje nastave ili se to dogodilo dok je pratio predavanja preko sopstvenog računara.

Prethodno smo naveli da oba tipa edukacije mogu biti organizovana na jedan od tri načina, tako da i termini u kojima bi nastava trebalo da bude održana isključivo zavise od toga za koju opciju se budu odlučili.

Različit je broj polaznika predviđen za svaki od pomenutih vidova nastave. Tako dve osobe pohađaju poluindividualnu edukaciju, od četvoro do osmoro njih grupnu nastavu, a individualna obuka je namenjena samo jednoj osobi. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti i to da razlika u broju prisutnih nije i jedina, jer postoje odstupanja u načinu organizacije pomenutih vrsta obuke.

Najjednostavnija se pravila primenjuju prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave, s tim što je jedina razlika između njih u broju osoba, koje treba časove da pohađaju. Pravilo je da u tom slučaju ili samo jedan kandidat ili dvoje njih treba da se usaglase sa predstavnicima institucije organizatora o tome kako će predavanja da budu organizovana. Najpre će sa profesorom, a potom i sa kordinatorom za nastavu polaznici da definišu kog datuma bi trebalo ili individualna ili poluindividualna edukacija da počne, a svakako će precizirati i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored. S obzirom na to da će se oni usaglasiti i oko toga kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, oni će odrediti i trajanje ili individualne ili nastave u paru.

Mnogo su strožija pravila prema kojima će biti organizovan stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi za grupu polaznika. Pomenuli smo prethodno da je broj prisutnih u tom slučaju vrlo jasno definisan, pa zato i jeste iznet zvaničan zahtev od strane organizatora o formiranju grupe od minimum 4 člana. Kada konkretni uslov bude bio ostvaren, koordinator za nastavu u tom predstavništvu će da definiše na koji način bi trebalo predavanja da bude organizovana. Pod tim mislimo na činjenicu da će odlučiti kako o datumu početka grupne edukacije, isto tako i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana. Iako će on tom prilikom odlučiti i o dinamici sprovođenja časova, trebalo bi da zainteresovani znaju da konkretna obrazovna institucija definiše prethodno koliko bi trebalo grupna edukacija da traje, dok koordinator za nastavu odlučuje samo o dinamici sprovođenja časova.

Zaposleni u okviru bilo koje kompanije imaju, takođe mogućnost da pohađaju ovu edukaciju, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar. Biće prethodno definisano koliko radnika treba da pristupi predavanjima, a nadležni u toj kompaniji imaju obavezu da zajedno sa predstavnikom institucije organizatora definišu na koji način će časovi da budu organizovani i gde. Vrlo je važno da se oni usaglase oko datuma početka korporativne obuke, te oko rasporeda predavanja i termina u kojima će biti održana. A osim toga je bitno i da definišu na kojoj lokaciji bi zaposleni trebalo ovu edukaciju da prate. Reč je o tome da postoji mogućnost izmene u vezi sa tim, zato što zaposleni u toj kompaniji imaju pravo i nastavu da pohađaju u okviru svog radnog mesta. Očekuje se od nadležnih u tom slučaju da osiguraju propisno opremljen prostor, a u skladu sa zahtevima o kojima će pre toga precizno da budu obavešteni.

Koliko bi trebalo da stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi traje?

U celokupnom nastavnom fondu se nalazi 14 časova. Ali iako je od strane organizatora jasno definisan broj časova, praktično nije moguće reći koliko će ukupno trajati stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi, osim kada je u pitanju praćenje nastave u grupi.

Zapravo je za svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford određeno da grupni tip edukacije treba da traje ukupno jedan mesec.

Međutim, princip organizacije nastave je takav da se podrazumeva da će koordinator za nastavu kasnije odlučiti i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana i o njihovom rasporedu, a naravno da će odrediti i datum početka grupnog tipa edukacije. Najbitnije je u svakom slučaju da u okviru same poslovnice grupa od najmanje četiri osobe bude oformljena, pošto je upravo to navedeno od strane organizatora kao uslov za sprovođenje nastave u grupi.

I poluindividualna i individualna edukacija mogu trajati duže od mesec dana i kraće, jer se primenjuje drugačiji princip organizacije. Vrlo je važno da sa tim budu upoznati zainteresovani polaznici, jer bi oni trebalo da sa nadležnim licem te poslovnice i ovlašćenim predavačem preciziraju, između ostalog i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Sem toga, potrebno je da oni definišu zajedno i datum početka nastave i termine održavanja časova, ali i sve ostale detalje.

Svakako postoji mogućnost i da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi bude organizovan i isključivo za zaposlene u nekoj firmi. A kada je u pitanju korporativna obuka, pravila su vrlo slična onima koja se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne ili individualne edukacije za fizička lica. Zato i naglašavamo da će korporativni kurs trajati onoliko, koliko budu definisali zajedno predstavnik zainteresovanog preduzeća i jedne od poslovnica institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njihovom pravilnom primenom u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje