Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta

Svima koji su zainteresovani za poboljšanje kvaliteta poslovnog procesa u kompaniji koju vode ili u kojoj su zapsoleni je namenjen stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta. Ipak, ne postoje obavezni zahtevi koje bi polaznici trebalo da ispune, kako bi im bilo dozvoljeno da časove pohađaju, pa je zato dozvoljeno svakome ko ima interesovanje da se sa konkretnom temom upozna što bolje, da se prijavi za pohađanje ove specijalizovane edukacije.

Bitno je da svi koji su zainteresovani ispoštuju vrlo važno pravilo, te da izvrše prijavu, a zatim i da lično dođu u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i upišu se zvanično.

Svakog radnog dana može da bude izvršena prijava ili preko telefona ili direktno u predstavništvu pomenute institucije. Takođe, kandidati kojima ne odgovara ni jedan ni drugi način mogu da se opredele za treću ponuđenu opciju, a ona podrazumeva prijavljivanje elektronski, kada je neophodno da na zvaničnu mejl adresu svoje podatke oni pošalju. Inače se od podataka zahteva ne samo prezime i ime kandidata, nego i broj njegovog telefona, kao i datum rođenja.


Biće informisan svaki prijavljeni i o postupku upisa, budući da je njegovo lično prisustvo tada obavezno. Naravno da će dobiti informacije i o svim o dokumentima koja mora tada da dostavi, a prema pravilniku organizatora.

Pomenuta institucija nudi mogućnost vlasnicima kompanija da njihovi zaposleni pohađaju korporativni seminar - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta. Potrebno je da klijent to iznese kao zahtev, a kako bi mogao da bude upoznat sa principom organizacije nastave tog tipa. Radi se o tome da korporativna obuka predstavlja jedini tip edukacije kod koga može da bude dozvoljena promena mesta održavanja časova. Naime, samo u slučaju da u konkretnoj firmi za to postoje uslovi, određeni broj njenih zaposleni može nastavu i tamo pohađati. Podrazumeva se da će nadležno lice u toj kompaniji dobiti sve neophodne informacije o onome što se mora naći u prostoru u kome bi nastava u tom slučaju trebalo da bude organizovana. Inače se korporativna edukacija organizuje vrlo jednostavno, jer sve detalje zajedno definišu vlasnik određene firme, odnosno njen ovlašćeni predstavnik i ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora. Da pojednostavimo, oni će se dogovoriti na prvom mestu oko toga na kojoj lokaciji će zaposleni časove pohađati, a posle toga će definisati i sve ostalo. U principu, to znači da će se usaglasiti prvo oko datuma početka edukacije, a potom i oko termina u kojima će časovi biti održani i svakako oko njihovog rasporeda. Konkretne informacije će na za to određen način biti prosleđene radnicima koji bi trebalo nastavu da prate.

A kada su u pitanju pojedinačni polaznici, u tom slučaju se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta organizuje onako kako njima odgovara. Pomenuta institucija nastavu može održati i u svojim poslovnicama, a na klasičan način, ali može isto tako ponuditi polazniku i da časove prati online, to jest preko računara. Što se tiče principa organizacije, i jedan i drugi vid edukacije se mogu pratiti kako u formi grupne nastave, tako isto i potpuno samostalno, odnosno u paru, pošto se u ponudi nalazi grupna, individualna i edukacija koja je poznata kao poluindividualna.

TESTOVI


Jasno je sada zbog čega se navodi da polaznik prvo mora da izabere koji tip nastave će pratiti i gde, a da bi dobio informacije o svim detaljima.

Neophodno je kao prvo da ima sopstveni računar, a kao drugo da instalira specijalnu vrstu softvera na njega i kao treće da obezbedi stabilnu internet konekciju na onom mesto, na kome će odlučiti da bude dok prati nastavu online. A ako se ne bude snašao prilikom instalacije softvera, odnosno ako naiđe na neki problem dok pristupa časovima na taj način, svaki polaznik ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu organizatora i zahteva pomoć IT stručnjaka.

U svakom predstavništvu navedene institucije se organizuje nastava na klasičan način. U tom slučaju polaznici su u obavezi da predavanja pohađaju u terminima, koji su pre toga jasno određeni.

Kod organizacije nastave u grupi pravila određuje isključivo koordinator za nastavu, a svaki polaznik sa njima mora u potpunosti da se saglasi. Naime, taj stručnjak je u obavezi da odredi ne samo kog datuma će početi grupana edukacija, nego isto tako i u kojim terminima će da budu organizovani časovi. Sem toga, koordinator za nastavu treba da definiše i raspored predavanja, odnosno da odluči o tome na koliko dana će biti raspoređen ukupan nastavni fond, pa samim tim i koliko će nastava trajati. Ali je jasno navedeno ograničenje vezano za početak nastave u grupi i odnosi se na formiranje grupe. Naime, kada u jednoj od poslovnica pomenute institucije prijavu bude izvršilo četvoro kandidata i to najmanje, grupa može da bude formirana, te specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta može da počne. U grupi može biti prisutno osmoro ljudi najviše, a svi oni su u obavezi da se pridržavaju pravila koja definiše koordinator.

Slobodnija su pravila prema kojima se organizuje i individualna edukacija i poluindividualna, samo što se razlikuje broj polaznika. Zapravo jedno lice prisustvuje individualnoj nastavi, a dvoje kandidata u isto vreme treba da pohađaju poluindividualnu. Upravo će se oni o načinu organizacije dogovarati sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici i to primarno sa profesorom, koji će tu obuku da vodi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. A zapravo to znači da će oni zajedno definisati i termine u kojima bi trebalo časovi da bude organizovani, ali i datum početka kako poluindividualne, tako isto i individualne nastave, te dinamiku sprovođenja ukupnog nastavnog fonda.

Plan i program stručnog kursa - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta

Kako glasi definicija tržišta, koja je opšteprihvaćena je prva tema koju će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta obraditi.

Predavači će zatim govoriti o tome na koji način privreda može da bude organizovana, a akcenat će biti stavljen na dva osnovna oblika.

Prisutni će dobiti informacije o tome kako se definiše takozvana komandna privreda, odnosno kako tržišna, s tim da će svakako akcenat biti stavljen na drugi tip organizacije.

U tržišnoj privredi glavnu ulogu imaju privredni subjekti, koji donose sve odluke vezano za privredni život. Upravo ti privredni subjekti, a na prvom mestu kompanije i domaćinstva su povezani preko tržišta. Na odluke koje oni donose prvenstveno ima uticaj stanje na tržištu i to posmatrano sa ekonomskog aspekta.

Ukratko će predavači predstaviti i istorijat privrede, odnosno tržišta, a posebno će biti obrađena tema velike svetske ekonomske krize, koja se odigrala između 1929. i 1933. godine, pošto je upravo posle toga došlo do značajnih promena i u organizaciji privrede na svetskom nivou i u organizaciji tržišta uopšte.

A posle svega toga će osobe, koje budu pohađale specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta saznati i kako se tačno definiše takozvana mešovita privreda. Biće im objašnjeno da je to specifičan oblik organizacije, u kome je dominantna uloga tržišta, a u okviru koga je prisutna i intervencija države u određenim segmentima. Kroz primere će polaznici saznati u kojim državama je veća, a u kojima manja uloga državnog aparata u funkcionisanju privrede.

Na koji način dolazi do razmene na tržištu je, takođe tema kojom će se profesori baviti, a objasni će polaznicima i kako se ta razmena izražava kroz cene. Saznaće prisutni i kako u današnjim uslovima funkcioniše tržište, te zbog čega je vrlo važno da marketinške aktivnosti budu pažljivo osmišljene i dobro usklađene.

Da bi neko mogao da razume na koji način funkcioniše tržište mora da bude precizno upoznat sa time šta podrazumeva ponuda, a šta potražnja i kakav je njihov međusobni odnos. Upravo iz tog razloga će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta naročitu pažnju posvetiti i toj temi. A polaznicima će biti olakšano dodatno tako što će profesori kroz primere da im pojasne kako zapravo funkcioniše tržište.

Klasifikacija tržišta je sledeća tema, a predavači će govoriti o različitim tipovima podele tržišta. Tako će prisutni saznati da se tržište klasifikuje prema prostoru na kome se organizuje (regionalno, svetsko, lokalno i nacionalno tržište), zatim prema uslovima razmene (vezano i slobodno tržište), kao i prema vrsti proizvoda ili usluge koja je predmet razmene (tržište novca, tržište potrošnih dobara, tržište radne snage, tržište usluga i tržište proizvodnih dobara).

Biće govora i o podeli na osnovu pravnih propisa koji se koriste za regulaciju prodaje i kupovine (zatvoreno i otvoreno tržište), zatim podeli na osnovu konkurentskih odnosa koji vladaju na određenom tržištu (monopolsko, konkurentsko i oligopolsko tržište). A biće informisani prisutni i o tome da postoji tržište maloprodavaca, odnosno veleprodavaca, zatim tržište prodavaca i kupaca, a svaki od navedenih pojmova će biti precizno objašnjen.

Sa sve četiri osnovne funkcije svakog tržišta će biti upoznat svaki polaznik konkretne edukacije. Naravno da će biti dati primeri kako za distributivnu i informativnu, tako isto i za selektivnu, odnosno alokativnu funkciju tržišta.

A u toku završnog predavanja će profesori sa polaznicima ove obuke razgovarati o temama, koje su predstavljene, kako bi eventualno razjasnili sve nedoumice koje neko od njih ima.

Na kom mestu i kada će biti specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta organizovan?

Očekuje se prvo da svako ko izvrši prijavu, odnosno ko zvanično bude izvršio upis, navede i kako želi da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi sa jedne strane poluindividualna, grupna i individualna nastava, a sa druge klasična i online edukacija. Najjednostavnije rečeno, svaki polaznik bira i mesto na kome će pratiti časove, ali i kako će to učiniti, odnosno u okviru kog tipa nastave.

Svakako moramo naglasiti i to da ova institucija osim nastave namenjene fizičkim licima, organizuje i korporativnu obuku. Tada se u potpunosti princip organizacije časova prilagođava polaznicima, odnosno licima koja su zaposlena u okviru zainteresovane firme. Praktično govoreći, nadležni predstavnik konkretne kompanije, odnosno ovlašćeno lice ima obavezu da se sa predstavnikom prethodno odabrane poslovnice institucije organizatora dogovori oko svega. Pored toga što će definisati tačan datum početka korporativnog kursa, oni će se usaglasiti i oko termina u kojima će nastava biti organizovana. Takođe je potrebno da definišu i raspored časova, odnosno samim tim da se usaglase i oko trajanja korporativnog seminara. Jedini tip edukacije kod koga je dopušteno vršiti izmene vezano za mesto održavanja je upravo nastava namenjena zaposlenima, kada časovi mogu biti sprovedeni i u okviru njihovog matičnog preduzeća. Tada će nadležni u okviru konkretne kompanije biti informisani o svemu što moraju da obezbede, kako bi nastava funkcionisala bez apsolutno ikakvih smetnji.

Pošto svaki pojedinačni polaznik zna koji tipovi edukacije su ponudi, od njega se i zahteva da se između njih opredeli, kako bi dobio precizne informacije i o mestu održavanja časova i o ostalim detaljima.

U slučaju da nekoga interesuje individualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta, njegova je obaveza da definiše sa nadležnima na koji način će časovi biti organizovani. A to podrazumeva da će predavač, zajedno sa polaznikom i sa kordinatorom za nastavu da se usaglasi prvo oko datuma početka, a potom i oko termina održavanja časova, te oko njihovog rasporeda. Samim tim će biti i definisano koliko će ukupno individualni tip obuke da traje.

Kada je u pitanju poluindividualna nastava, napominjemo da je ona poznata i kao nastava u paru, zato što tvoje kandidata istovremeno pohađaju predavanja. Potpuno se isti princip primenjuje kao i kod individualne obuke, samo što tada dvoje njih treba sa nadležnima sve pomenuto da definišu. Princip prema kome se organizuje grupni tip kursa je sasvim drugačiji i ujedno podrazumeva mnogo strožija pravila. Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu tada odlučuje o svemu, a polaznici to imaju obavezu da prihvate. Kod nastave tog tipa nije dozvoljeno vršiti apsolutno nikakve izmene ako to neko od prijavljenih bude zahtevao. Inače je organizator predvideo prisustvo od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro ljudi nastavi tog tipa, tako da grupa od četvoro njih prvo mora biti u određenom predstavništvu u formirana. Onog momenta kada se to bude desilo, ovlašćeno lice konkretne poslovnice će definisati sve što je potrebno. A u tom slučaju će kordinator za nastavu odlučiti prvo kog datuma će grupni kurs da počne, a zatim će precizirati i termine u kojima će časovi biti održani, odnosno prema kakvom rasporedu. Obavezni smo da naglasimo još jednom da se izmene nijednog segmenta ne smeju dozvoliti kod grupne obuke.

Važno je da odmah posle toga svaki polaznik izabere da li će časove pohađati online ili će dolaziti u jednu od poslovnica i pratiti je na onaj način, koji se smatra klasičnim.

Ko god se bude opredelio da to učini online mora znati da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta u tom slučaju biva praćena preko njegovog ličnog računara, koji naravno mora posedovati. A da bi uopšte mogao predavanja da prati po tom principu, kandidat je u obavezi i da instalira poseban tip softvera na taj uređaj. Očekuje se da to svaki polaznik učini samostalno, ali može da zatraži i pomoć IT stručnjaka, koji će mu dati dodatna objašnjenja. U principu je sasvim svejedno da li kandidat na problem naiđe kada pristupa nastavi onlajn ili u toku postupka instaliranja specijalnog programa, jer će ovi stručnjaci da mu pomognu što pre taj problem da otkloni.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta?

Vrlo je važno da naglasimo da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta može trajati različito, jer se u ponudi nalazi i individualna i poluindividualna i grupna nastava. Uzevši u obzir da svaki prijavljeni bira tako će časove pohađati, to upravo od njegove odluke i zavisi u većini slučajeva koliko će nastava trajati.

U zvaničnom nastavnom fondu ove edukacije postoji 15 časova, a kako će oni biti raspoređeni kod poluindividualne i individualne edukacije, odlučuju zajedno dvoje kandidata ili samo jedan, zatim predavač i ovlašćeni ordinator za nastavu. U principu, oni se dogovaraju o dinamici sprovođenja časova, pa samim tim zajedno i donose odluku o tome koliko će trajati ili poluindividualna nastava ili individualna.

A za grupni tip edukacije važe potpuno drugačija od pravila, pa je predviđeno od strane organizatora da polaznici u tom slučaju nastavu pohađaju ukupno mesec dana. Naravno da će svi članovi jedne grupe biti informisani i o tačnim terminima održavanja časova, odnosno o njihovom rasporedu, ali i o datumu početka edukacije, onog momenta kada u poslovnici, u kojoj su oni prijavu i upis izvršili, bude ostvaren uslov za početak nastave tog tipa, to jest nakon što grupa od četiri člana minimum bude zvanično formirana.

Izuzev mogućnosti da ovuedukaciju pohađaju fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta, to jest nastava koja se samo za zaposlene organizuje. A u tom slučaju će dinamiku održavanja časova, te posredno i trajanje edukacije za zaposlene definisati nadležni predstavnik institucije organizatora, kao i lice koje je u dotičnoj kompaniji za to i ovlašćeno. Sem toga, oni će se usaglasiti i oko termina održavanja časova, ali i oko datuma početka, a onda će buduće polaznike o svemu tome obavestiti na propisan način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje