Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi

Direktorima i vlasnicima preduzeća, ali i svim onim licima koja se nalaze na čelu pravnog sektora, odnosno osobama koje imaju potrebu ili želju da se sa osnovnim odredbama ovog zakona upoznaju je u principu namenjena edukacija, koju organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford. Uopšteno govoreći, pred kandidate nije stavljen nijedan zahtev, koji moraju da ispune ako žele da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi, pa zato i naglašavamo da svako ko to želi ima pravo prema pravilima da izvrši prijavu i upis.

Bitno je da napomenemo i to da organizator dozvoljava svakom polazniku da izabere i gde će pohađati predavanja i na koji način, jer se u ponudi nalazi online i klasična edukacija, a obe mogu biti organizovane za samo jednu osobu, za grupu njih i u paru.

Sopstveni računar mora imati svako ko bude želeo časove da pohađa online, zato što upravo preko računara on časove tada prati. Podrazumeva se da može izabrati lokaciju na kojoj će boraviti tokom održavanja nastave, a predavanjima pristupa preko specijalne internet platforme, odnosno programa, koji će samostalno biti u obavezi da instalira na računar. Iako moramo naglasiti da je sam proces instalacije u principu vrlo jednostavan, ova institucija nudi priliku svakom kome je to potrebno da kontaktira službu za pružanje tehničke podrške, koju čine IT stručnjaci zaposleni u okviru svakog predstavništva navedene institucije. A da bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan bez ikakvih smetnji, preporuka je i da kandidat obezbedi stabilnu internet konekciju, a u okviru onog prostora u kome odluči da boravi tokom praćenja predavanja.


Kada kažemo da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi može pratiti i na klasičan način, to znači da će nastava da bude organizovana u okviru jedne od poslovnica navedene institucije, tako da je svaki polaznik koji se za tu opciju opredeli u obavezi da u prethodno definisanim terminima bude prisutan u konkretnom predstavništvu institucije organizatora.

S obzirom na to da se i klasična i online nastava mogu pohađati ili u okviru grupne ili individualne, odnosno poluindividualne, to se i zahteva se od svakog kandidata da odluči koji tip edukacije mu najviše odgovara, kako bi mogao da dobije informacije i o datumu početka i o terminima održavanja časova, odnosno o trajanju odabranog tipa obuke.

Kada je u pitanju poluindividualna nastava, nju treba da pohađa dvoje kandidata u isto vreme, a organizuje se po vrlo jednostavnim pravilima. Naime, dozvoljeno je polaznicima da u tom slučaju definišu zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, odnosno poslovnice u kojoj su prijavu izvršili, kao i sa stručnjakom koji bi trebalo poluindividualnu nastavu da vodi, kada će edukacija početi, potom u kojim terminima će biti predavanja organizovana i koliko će ukupno taj tip obuke da traje, to jest kakvom dinamikom će biti nastavni fond koji je predviđen, raspoređen.

TESTOVI


Moramo napomenuti i to da se potpuno ista pravila primenjuju i kada polaznik odluči da nastavu pohađa potpuno samostalno, samo što se tada naravno on lično o svemu dogovara sa profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Međutim, kada je u pitanju grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi, primenjuju se sasvim drugačija i ujedno mnogo strožija pravila. Naime, kako će časovi u tom slučaju biti organizovani ima pravo da odluči isključivo koordinator za nastavu i to samo u okviru one poslovnice, u kojoj prijavu izvrši dovoljno polaznika. A s obzirom na to da je organizator predvideo prisustvo od četvoro do osmoro ljudi u jednoj grupi, prvo mora da bude oformljena grupa od minimalnog broja članova u toj poslovnici, da bi koordinator mogao da pristupi definisanju svega pomenutog. Tako, nakon što se grupa od najmanje 4 člana u tom predstavništvu oformi, on će definisati datum početka, zatim termine održavanja časova i dinamiku, pa će o tome informisati prijavljene. Da ne bi došlo do zabune, svi oni će već prilikom prijave i upisa biti informisani o tome da se prema pravilima institucije organizatora promene ne dozvoljavaju kod grupne edukacije.

Svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da ili putem telefona ili lično prvo izvrši prijavu, te da tom prilikom dostavi osnovne informacije o sebi, a u koje izuzev imena i prezimena spada i datum rođenja, odnosno broj telefona.

A u skladu sa pravilima, svi prijavljeni će biti precizno informisani o načinu upisa, odnosno o činjenici da je njihovo lično prisustvo tada obavezno. Takođe će dobiti sve neophodne informacije i o dokumentima, koja bi morali tom prilikom da pripreme.

Nadležni u okviru bilo kog preduzeća bi trebalo da znaju da ovaa obuka može biti organizovana i isključivo za njihove zaposlene, a prema pravilima koja podrazumeva korporativni seminar - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi. A u tom slučaju bi trebalo samo radnici te kompanije da budu prisutni, s tim da će organizator uskladiti način sprovođenja časova sa zahtevima klijenata, odnosno nadležnih predstavnika te kompanije. Sa tim u vezi moramo naglasiti da bi direktor zainteresovane firme, odnosno osoba koja je njen ovlašćeni predstavnik trebalo da se sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora dogovori prvo oko datuma početka edukacije za zaposlene, a zatim i oko toga kakvom dinamikom će časovi biti organizovani i u kojim terminima. Obavezni smo da napomenemo i to da postoji mogućnost organizacije korporativne obuke u prostorijama zainteresovanog preduzeća, ali u tom slučaju klijent mora da obezbedi propisane uslove za rad. Naravno da ga ih nadležno lice konkretne poslovnice institucije organizatora sa svim tim detaljima blagovremeno upoznati.

Program seminara - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi

U toku uvodnog predavanja navedene edukacije je predviđeno da polaznici dobiju informacije o osnovnim pojmovima, koji će biti pominjani u konkretnom zakonu, a posle čega će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi da se osvrne na to koja oblast je konkretnim zakonom regulisana.

Biće upoznati polaznici i sa time kada je konkretni zakon usvojen, te koji je njegov osnovni cilj i na koja lica se on primarno odnosi.

Bitno je napomenuti i to da će profesori objasniti zbog čega je vrlo značajno da se odredbe navedenog zakona u praksi primenjuju pravilno.

A to ko se zaista može voditi kao stvarni vlasnik bilo zadužbine ili udruženja, kako domaćeg, tako i predstavništva stranog udruženja, bilo ostalih pravnih lica su isto teme koje će profesori vrlo precizno predstaviti polaznicima ovog kursa.

Po kom principu funkcioniše uvođenje u centralnu evidenciju i ko je zadužen za te poslove, odnosno koja državna institucija to vrši i na koji način je, svakako tema koje će tokom ove edukacije biti obrađena.

Podrazumeva se da će polaznici dobiti vrlo precizne informacije i o tome šta se događa kada se pravila pomenutog zakona ne poštuju, te koje su kaznene odredbe.

Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi omogućiti svakom polazniku da sazna i koja pravna lica su obuhvaćena konkretnim zakonom, ali i koji pravilnici vezano za celokupni zakon, koji je predmet ove edukacije, su nedavno usvojeni, odnosno koji su dati za usvajanje.

Na koji način se podaci o pravnim subjektima, koji su predmet ovog zakona, mogu dostaviti i koja je kazna ukoliko to klijent ne bude ispoštovao su, naravno teme o jima će profesori, tokom ove obuke takođe detaljno govoriti.

Iako je tematika konkretnog kursa prilično jednostavna i laka za prezentovanje, predviđeno je da u toku završnog dela te edukacije bude dozvoljeno svakom polazniku da predavaču postavi pitanje u vezi sa temama, koje su obrađivali. Na taj način će svako od njih otkloniti bilo kakvu nejasnoću, koju možda ima u vezi sa primenom odredbi navedenog zakona.

Na kom mestu će biti sproveden stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi i u kojim terminima?

Uzevši u obzir da svaki polaznik bira da li će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi pohađati u paru ili potpuno samostalno, odnosno u grupi, te svakako treba i da odluči hoće li nastavu pratiti onlajn ili će to činiti na uobičajen način, informacije i o mestu i o vremenu održavanja edukacije isključivo zavise od toga koju opciju od svih ponuđenih on bude odabrao.

A ako nekome odgovara da nastavi prisustvuje potpuno samostalno, treba da zna da se individualni tip edukacije organizuje uz maksimalno poštovanje zahteva svakog polaznika. Zapravo, potpuno samostalno će se on u tom slučaju da se o datumu početka individualne obuke, zatim o terminima u kojima će časovi biti održani, ali i o njihovom rasporedu direktno dogovarati sa profesorom, koji će taj tip edukacije voditi, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu navedene institucije, u kome taj polaznik u skladu sa pravilima pre toga bude izvršio prvo prijavu, a zatim i zvanični upis.

Druga opcija podrazumeva da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi bude organizovana za dvoje kandidata istovremeno, a u kom slučaju se oni opredeljuju za praćenje takozvane poluindividualne nastave. Princip njene organizacije je potpuno isti kao i kada se održava individualna edukacija, s tim da se razlikuje samo broj polaznika. Ustvari će tada sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu da se o svemu navedenom dogovaraju i jedan i drugi kandidat, koji se opredele časove po tom principu da pohađaju.

U jednoj grupi sme biti prisutno između četvoro polaznika najmanje i osmoro najviše, a pravilo je da ovlašćeni koordinator za nastavu konkretne poslovnice pomenute institucije definiše na koji način će da budu organizovani časovi. S obzirom na to da je organizator definisao tačno broj lica, koja smeju prisustvovati grupnom tipu obuke, njihova je obaveza da se pridržavaju pravila koja koordinator za nastavu bude naveo, jer se promene kod grupnog kursa ne dozvoljavaju. Takođe se očekuje i da svaki prijavljeni bude strpljiv, budući da postoji zahtev vezano za početak te vrste obuke, a on podrazumeva da grupa od najmanje 4 osobe u tom predstavništvu institucije organizatora mora biti formirana. Iz tog razloga i navodimo da grupna obuka može početi tek nakon što toliko polaznika minimum izvrše prijavu i upis, a upravo posle toga koordinator za nastavu odlučuje ne samo o tome kog datuma će grupni seminar zvanično i da počne, nego i o tome kako će biti nastavni fond raspoređen, odnosno u kojim terminima će biti časovi za članove te grupe organizovani.

Napomenuli smo da se i individualna, ali i grupna i poluindividualna obuka mogu pratiti na klasičan način, kojom prilikom se časovi organizuju u prostorijama izabrane poslovnice pomenute institucije, ali je dostupna i opcija online praćenja nastave. Zato i jeste važno da svaki prijavljeni izabere kako će časove pohađati, odnosno na kojoj lokaciji, pa će posle toga dobiti sve relevantne informacije o načinu organizacije tog tipa obuke.

Bude li se odlučio da nastavu pohađa onlajn, biće u obavezi kao prvo da obezbedi lični kompjuter, kao drugo da osigura stabilnu vezu sa internetom na bilo kojoj lokaciji, a sa koje bude pohađao predavanja na taj način i kao treće, da instalira posebnu vrstu programa. Ističemo da postupak instalacije konkretnog softvera ni malo nije komplikovan, te se iz tog razloga očekuje da će svaki polaznik biti u prilici da potpuno samostalno izvrši njegovu instalaciju, ali za svaki slučaj je obezbeđena i pomoć IT stručnjaka u okviru svake poslovnice navedene institucije, koje kandidati po potrebi mogu kontaktirati.

Uz sve što smo do sada naveli, moramo pomenuti i to da se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije takođe nalazi. U pitanju je edukacija koju bi trebalo da pohađaju samo radnici određene kompanije, pa će način organizacije časova sa njihovim zahtevima i potrebama biti maksimalno usklađen. Neophodno je da nadležno lice zainteresovanog preduzeća kontaktira ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, kako bi se dogovorili o tome na koji način je nastava za određeni broj zaposlenih biti organizovana. Naime, oni će se usaglasiti prvo oko datuma početka korporativnog seminara, a posle toga će zajedno definisati i termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno preciziraće raspored njihovog održavanja. Jedino odstupanje koje je prisutno kod komparativne nastave jeste vezano za mesto na kome će časovi da budu organizovani, tako da po zahtevu klijenata predavanja za zaposlene mogu biti održana i u njihovoj kompaniji. Bitno je da u tom slučaju klijent ispoštuje sva pravila, sa kojima će pre toga da budu upoznat, a koja se prvenstveno odnose na adekvatnu opremljenost prostora, kako bi nastava i na drugoj lokaciji bila održana uz maksimalni kvalitet.

Koliko je određeno da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi traje?

Jedino kada je moguće unapred da polaznici dobiju informacije o tome koliko će tačno stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi da traje jeste kada odluče da u grupi pohađaju nastavu.

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da koordinator za nastavu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ima obavezu da nakon kreiranja grupe na tom mestu definiše i raspored predavanja. Sve te informacije, ali i one koje su vezane za tačan datum početka, odnosno za termine održavanja časova će on proslediti polaznicima, a posebno mora biti naglašeno da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave tog tipa, već se očekuje da svaki kandidat u potpunosti ispoštuje sve ono što koordinator za nastavu bude definisao.

Uopšteno govoreći, 15 časova, koliko ih je obuhvaćeno u nastavnom programu za ovu edukaciju, će kandidati pohađati mesec dana. Svakako će naknadno, odnosno posle formiranja grupe od najmanje četiri člana u tom predstavništvu pomenute institucije, oni biti informisani i o ostalim detaljima.

Inače, ponudom je obuhvaćena i poluindividualna nastava, kada dvoje polaznika časove pohađaju, ali i individualna, a u kom slučaju je samo jedna osoba prisutna. I jedan i drugi tip edukacije se organizuje drugačije nego ona, koju treba da pohađa grupa polaznika, pa se tada dozvoljava kandidatima da obuku prate onako kako oni žele. Zapravo bi oni trebalo da zajedno sa nadležnim profesorom, a u dogovoru sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva navedene institucije, definišu na koji način će biti raspoređeni časovi u tom slučaju, to jest da se zajedno dogovore o svemu, pa i o tome koliko će ukupno poluindividualna ili individualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi da traje.

Slobodno možemo reći da gotovo isti princip važi i kada se organizuje korporativni seminar. Odnosno kada nastavi treba određeni broj zaposlenih u nekoj firmi da pristupi. Nadležno lice tog preduzeća bi trebalo sa predstavnikom institucije organizatora u jednoj od poslovnica da se dogovori o dinamici sprovođenja nastavnog fonda koji je predviđen, odnosno o terminima održavanja časova, kao i o datumu početka i mestu na kome će radnici predavanja da pohađaju, posle čega će svi oni o tome precizno da budu obavešteni. Jednostavnije govoreći, i korporativna obuka za zaposlene i individualna, odnosno poluindividualna edukacija za fizička lica mogu trajati i kraće nego nastava u grupi, ali i duže, jer isključivo sve zavisi od dogovora koji će imati polaznici, odnosno nadležna lica u okviru zainteresovane kompanije i ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovom pravilnom primenom u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje