Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje

Menadžerima koji su zaduženi za sektor nabavke, ali i uopšteno svima koji su na rukovodećim pozicijama u kompanijama zaposleni je namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje.

Inače, organizator ove edukacije nije naveo neke posebne zahteve, koji je bi polaznici trebalo da ispune, pa zato nastavu ima pravo svako ko želi da pohađa.

Prijava je obavezna i vrši se u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u toku radnog vremena. Takođe, zainteresovani za praćenje ove edukacije mogu i da se prijave putem telefona, ali i elektronski. No, bez obzira koji način za prijavljivanje budu odabrali, kandidati moraju navesti svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i obavezno broj telefona, kako bi zaposleni u konkretnoj poslovnici mogli sa njima da komuniciraju.


Postupak upisa je jasno definisan pravilnikom ove institucije i podrazumeva obavezno prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata. Biće obavešteni svi oni i o dokumentima, koja imaju obavezu tada da prilaže.

Što se principa organizacije nastave tiče, svaki polaznik ima mogućnost da sasvim samostalno izabere i gde će pohađati časove i na koji način. U ponudi se nalazi online i klasična nastava, a pravilnikom navedene institucije je predviđeno da se oba tipa edukacije mogu pohađati u okviru kako individualne i poluindividualne, tako isto i grupne nastave. Samim tim se i očekuje da svaki polaznik izabere i gde će časove pohađati i na koji način.

Da pojasnimo, online seminar - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje podrazumeva praćenje nastave preko interneta, a sa lokacije koju polazniku u tom slučaju lično bira. Njegova je dužnost tada da instalira specijalni program, kako bi mogao predavanja da pohađa. Sledeće što mora obezbediti jeste stabilna internet konekcija, pošto bi nastava tog tipa trebalo bez ikakvih smetnji da bude organizovana. Članovi IT sektora u okviru svih poslovnica ove institucije su na raspolaganju polaznicima, a sasvim je svejedno da li je njima pomoć tih stručnjaka potrebna u toku instalacije softvera ili kada budu pratili nastavu preko sopstvenog računara.

TESTOVI


Druga mogućnost je vezana za klasičnu edukaciju, koja podrazumeva praćenje nastave u poslovnicama konkretne institucije. Naravno da bi kandidati trebalo u prethodno preciziranim terminima da budu prisutni u predstavništvu, koje pre toga budu lično odabrali za prijavljivanje i zvaničan upis.

Neophodno je i da se svako od prijavljenih opredeli između mogućnosti da nastavu prati u grupi, zatim u društvu još jednog polaznika i sasvim samostalno, pošto se u ponudi ove institucije sva tri tipa edukacije nalaze.

Svako ko bude doneo odluku da nastavu pohađa sa određenim brojem polaznika, odnosno u okviru grupne će morati da sačeka prvo da grupa bude formirana. Naime, upravo to je navedeno kao osnovni zahtev za početak nastave tog tipa, što znači da četvoro polaznika minimalno moraju prijavu prvo izvršiti, s tim da osmoro ljudi najviše imaju pravo da prisustvuju tom tipu edukacije. Svakako će koordinator za nastavu biti u obavezi da odluči kako će obuka da bude organizovana tek posle toga. Zapravo će on posle formiranja grupe precizirati ne samo datum početka nastave, nego i termine u kojima će polaznici časove da pohađaju, kao i njihov raspored. Isto tako će odlučiti i o tačnim terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, a potom će prijavljene da o svemu tome obavesti. S obzirom na to da se radi o vrlo strogom principu organizacije, obaveza je svakog člana te grupe da se svega toga u potpunosti pridržava.

Nasuprot tome, individualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje se organizuje prema mnogo slobodnim pravilima. Zapravo se na isti takav način organizuje i nastava u paru, s tim što nju tada treba dvoje kandidata u isto vreme da pohađaju. Predviđeno je pravilnikom da se u tom slučaju koordinator za nastavu, zatim dvoje polaznika ili samo jedan, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualna ili individualna edukacija, te nadležni predavač, moraju dogovoriti oko detalja vezano za sprovođenje časova. Generalno govoreći, oni će precizirati termine njihovog održavanjaa, zatim njihov raspored i datum početka nastave.

Skoro da se potpuno ista pravila primenjuju kada je potrebno organizovati obuku za određeni broj zaposlenih u nekoj firmi. Naime, ovlašćeno lice određenog preduzeća će sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora u tom slučaju da definiše ne samo pomenute detalje, nego i lokaciju na kojoj će radnici časove da prate. Radi se o tome da je korporativna obuka zapravo jedina kod koje organizator dopušta izmene vezano za mesto održavanja. Ako u konkretnom preduzeću postoje uslovi za to, te ako klijent zahteva, predavanja mogu biti održana i u tim prostorijama. Inače bi trebalo nadležna lica institucije klijenta i organizatora da definišu ne samo mesto održavanja časova, nego i da odluče o datumu početka korporativnog kursa. Sem toga, potrebno je da se oni usaglase i oko rasporeda predavanja, odnosno termina u kojima će radnici da pristupe časovima. Svakako će polaznici dobiti precizne informacije o svemu tome na vreme.

Kojim temama se stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje bavi?

Osnovna definicija, koja je opšteprihvaćena vezano za pojam tražnje će biti predstavljena na samom početku ove specijalizovane edukacije. A tom prilikom će profesori objasniti da je pojam tražnje definisan kao količina određene robe, odnosno dobara, koju kupci mogu i žele da kupe, a po potpuno tačno definisanoj ceni. Tako će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje početi, a odmah posle toga će biti predstavljeni i ostali pojmovi prema ustaljenoj definiciji. Naime, polaznici će saznati i ko su kupci, kako se definiše cena robe i na koji način funkcioniše tržište.

Koji su to parametri koji utiču na povećanje potražnje će, isto tako prisutni imati prilike da saznaju. Na primerima iz prakse će njima predavači vrlo detaljno objasniti i kako se sve ti parametri posmatraju, odnosno analiziraju, a sve sa ciljem poboljšanja prodaje.

Saznaće prisutni i da potrošači mogu biti fizička lica, odnosno pojedinci ili privatna domaćinstva, ali i pravna, kao i specifični kupci, te potrošači u koje spada na primer jedna država. Upravo zato što oni kupuju određena dobra ili robu, kupci bilo koje vrste utiču i na tražnju.

Zvaničnim nastavnim planom i programom je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje detaljno obradi i zakon tražnje. Radi se o tome da ovaj zakon navodi vezu između tražnje i cene, a koja je donekle specifična. Naime, prema zakonu tražnje ako cena određene robe ili dobra opada, onda se tražnja za tim dobrom povećava. Međutim, ako cena raste, samim tim i tražnja za njim opada. Upravo iz tog razloga će profesori objasniti prisutnima i kako da usklade cenu sa ovim zakonom, te da povećaju tražnju.

Vrlo je jednostavan zakon tražnje i on će biti predstavljen prisutnima na brojnim primerima, kako bi ga brže i lakše shvatili. Naime, jasno je da samim tim što je cena određene robe ili dobra uopšte niža, sve je više ljudi koji imaju dovoljno novca da je plate, odnosno koji su spremni da tu sumu izdvoje. Međutim, da bi analiza bila dobra, te da bi uopšte ovaj zakon funkcionisao kako treba, stručnjaci koji su zaduženi za formiranje cene robe moraju da znaju koja je razlika između potrošača. Najjednostavnije govoreći, postoje dve grupe potrošača. U prvoj se nalaze oni koji imaju dovoljno finansijskih sredstava i žele da kupe određenu robu, dok su u drugoj oni koji žele da je kupe, ali nemaju dovoljno finansijskih sredstava za to. Kada je u pitanju tražnja, nju čine prvenstveno oni potrošači koji i žele da kupe određenu robu i imaju dovoljno finansijskih sredstava da je zaista i kupe.

Predavači će se potruditi da odaberu što bolje primere iz prakse, na osnovu kojih će biti predstavljeno polaznicima sasvim jednostavno kako u praksi zakon tražnje funkcioniše.

Nakon toga je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje obradi temu funkcije tražnje. Naravno da postoji opšteprihvaćena definicija, koja najjednostavnije rečeno podrazumeva da je funkcija tražnje zavisnost između traženih količina određene robe i cene po kojoj se ta roba na tržištu prodaje, odnosno koju ona ostvaruje.

Ukupno je 4 najvažnija faktora tražnje, pa će svaki od njih tokom ove edukacije biti detaljno obrađen i biće omogućeni primeri polaznicima. Prvo će se upoznati sa značenjem preferencija potrošača, odnosno predavači će im objasniti zbog čega se moraju preferencije potrošača posmatrati pravilno da bi tražnja bila što bolje definisana. U osnovi, pod pojmom preferencije potrošača se smatraju mišljenja svakog potrošača pojedinačno i to prvenstveno o tome koliko je određena roba korisna. Takođe se tom prilikom uzimaju u obzir i informacije o tome koliko potrošač smatra da ta roba vredi, jer sve to ima izuzetnog značaja na formiranje cene, a svakako utiče i na tražnju.

Posle toga će biti predstavljen pojam nivoa dohotka potrošača, a što u osnovi može da se tretira kao kupovna moć svakoga od njih. Jasno je da to utiče na zakon tražnje vrlo jednostavno, zato što što je veći dohodak potrošača, on ima veću želju i volju da kupi još veću količinu robe. Samim tim kada se nivo dohotka potrošača poveća, to pozitivno utiče na tražnju, dok u suprotnom kada se smanji, tražnja postaje manja.

Svakako da će biti obrađen i faktor cene komplementarnih proizvoda, odnosno cene supstituta. Polaznicima će biti objašnjeno da su komplementarni proizvodi oni koji se koriste u kombinaciji sa nekim drugim proizvodom, dok je supstitut roba, odnosno proizvod koji donekle služi istoj svrsi, jer se koristi za zadovoljenje sličnih potreba. Primeri će i u tom delu edukacije biti predstavljeni, što će omogućiti polaznicima da lakše razumeju tematiku.

Na kraju će biti obrađen i vrlo bitan faktor tražnje, a on se odnosi na to šta se očekuje od određene robe u budućnosti. Tom prilikom će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje biti usmeren na predstavljanje adekvatnih primera, a kroz robu koja je manje - više poznata svim polaznicima. Biće im objašnjeno kako očekivanja u budućnosti imaju uticaja na povećanje tražnje, te kako na osnovu toga treba formirati marketinšku strategiju.

Pojam se kojim će svi polaznici ove specijalizovane edukacije biti upoznati takođe jeste elastičnost tražnje. A u pitanju je pojam koji je vezan za međusobni uticaj promene cene i tražnje, jer se upravo taj odnos meri njenom elastičnošću. Dobiće informacije prisutni i o formuli koja se matematički tada mora postaviti i izračunati. Naravno da će predavači objasniti i šta koji znak u formuli podrazumeva, te kako se definiše takozvana neelastična tražnja.

Da bi tražnja bila poboljšana, bitno je da bude usklađena marketinška strategija sa potrebama tržišta, odnosno izvršene sve neophodne analize. Upravo o tome će u završnom delu specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje biti posvećena. Polaznicima će biti ponuđeni i vrlo lepo odabrani primeri iz prakse, na osnovu kojih će oni saznati kako funkcioniše celokupna analiza i kako tražnja može biti povećana.

Pitanja koja kandidati imaju mogu postavljati na kraju svakog pre avanja, a primarno u toku završnog. Naime, upravo ono je zamišljeno da bude interaktivno, a u smislu da bi trebalo svi učesnici ove edukacije da razgovaraju u obrađenim temama.

Na kom mestu i kada će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje da bude organizovan?

Lokacija održavanja ove edukacije zavisi samo od toga za koju opciju od ponuđenih se svaki polaznik opredeli. Naime, ponudom je obuhvaćena online obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje, kada polaznik časove pohađa preko računara, ali i edukacija koja se organizuje na klasičan način.

U principu, sa bilo koje lokacije kandidat ima pravo da prati nastavu onlajn, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog kompjutera. Najbitnije je da u odabranom prostoru postoji dobra veza sa internetom, kako ne bi bilo nikakvih poteškoća tokom praćenja časova. Podrazumeva se da je obaveza svakog polaznika u tom slučaju da namenski program instalira samostalno na svoj računar, a u tome će mu svakako pomoći nadležni u odabranom predstavništvu pomenute institucije. Isto tako se može svako, ko ima bilo kakve poteškoće ili nejasnoće tokom postupka instalacije softvera ili pristupa nastavi, obratiti članovima tima za tehničku podršku u okviru ma koje poslovnice pomenute institucije.

Sasvim je jasno da je klasična edukacija ona, koja se organizuje u prostorijama poslovnica navedene obrazovne institucije. A u tom slučaju je važno da svaki kandidat bude u dogovorenim terminima prisutan u poslovnici, koju prethodno bude izabrao.

Ako kandidat želi da sazna u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje biti organizovan, potrebno je da izabere kako će nastavu pohađati, jer od toga upravo zavise i termini održavanja časova.

Naime, u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi grupni tip edukacije, kao i individualna nastava, ali i poluindividualna. Sve to znači da će polaznik biti u obavezi da se prilikom zvaničnog upisa odluči između svih ponuđenih opcija, a kako bi mogao da dobije sve potrebne informacije i o terminima održavanja časova, ali i o dinamici njihovog sprovođenja, te svakako o datumu početka.

Broj polaznika je ono što se smatra osnovnom razlikom između njih, mada je razlika prisutna i u pravilima organizacije.

Ipak da naglasimo da jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, dok u grupi sme biti prisutno najviše osmoro, a najmanje četvoro ljudi, te je poluindividualnu obuka ona koja podrazumeva prisustvo dvoje kandidata.

Na potpuno isti način se sprovode i individualna i poluindividualna edukacija, a pravila su maksimalno fleksibilna i idu na ruku svakom polazniku. Naime, njima je dato pravo da zajedno sa profesorom, koji bi trebalo tu edukaciju da vodi i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu definišu princip organizacije. Bitno je da se oni svi zajedno usaglase prvo oko datuma početka, kako individualne, tako isto i poluindividualne nastave. Posle toga će precizirati i koliko bi trebalo izabrani tip edukacije da traje, kao i oko toga u kojim terminima će oni da pohađaju predavanja.

Ali kada polaznik odluči da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje pohađa u grupi, mora biti spreman na jasno definisana pravila, koja ne smeju da budu izmenjena. A njih u tom slučaju definiše ovlašćeni koordinator za nastavu, ali tek nakon što grupa bude bila formirana u toj poslovnici. Da bi grupa mogla da bude napravljena, neophodno je da najmanje četiri osobe izvrše zvaničnu prijavu, te da jasno navedu da su zainteresovani za praćenje nastave u grupi. Neposredno posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati najpre tačan datum početka, a posle toga i raspored predavanja, odnosno termine u kojima će oni biti održani. Očekuje se da u potpunosti svaki kandidat ispoštuje ono što je koordinator definisao, pošto se kod grupnog tipa edukacije ne dozvoljavaju apsolutno nikakve izmene.

Trebalo bi da pomenemo i podatak da ova edukacija može biti prilagođena zaposlenima, s obzirom na to da je u ponudi i takozvani korporativni kurs. Časovi će u tom slučaju biti organizovani baš kako odgovara polaznicima, odnosno vlasnicima kompanija u kojima su oni zaposleni. Zato i jeste predviđeno da se ovlašćeno lice bilo kog predstavništva institucije organizatora oko svih detalja mora dogovoriti sa vlasnikom ili direktorom konkretnog preduzeća. Bitno je da oni preciziraju prvo datum kada će edukacija početi, a zatim i da se usaglase kod dinamike sprovođenja predavanja za zaposlene, odnosno oko tačnih termina u kojima će časovi biti održani. Takođe moramo naglasiti i to da samo korporativna obuka može da bude održana na drugom mestu, a prvenstveno u prostorijama same kompanije. U tom slučaju je klijent u obavezi da ispoštuje sve smernice, koje će prethodno dobiti od organizatora, a koje se tiču adekvatne opremljenosti prostorija, u kojima će nastava za radnike te kompanije biti organizovana. Sve informacije o načinu sprovođenja časova će polaznici dobiti naknadno, u skladu sa pravilima.

Koliko traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje?

Samim tim što se u zvaničnom nastavnom fondu, prema čijim pravilima se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje organizuje nalazi 12 časova, to informacije o trajanju kandidat dobija samo ako odluči da nastavu pohađa u grupi.

Naime, radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford unapred određuje samo koliko će nastava u grupi trajati. Upravo iz tog razloga ističemo da će tri sedmice pohađati časove svaki polaznik, koji se opredeli da u grupi pohađa ovu edukaciju. Dodatne informacije o dinamici održavanja časova, odnosno od terminima i svakako o datumu početka nastave u grupi dobijaju polaznici nakon ostvarenja osnovnog zahteva. Zapravo, kada u jednoj od poslovnica minimum 4 osobe budu izvršile prijavu, ovlašćeni koordinator za nastavu će odlučiti o svemu tome i obavestiti svakog kandidata pojedinačno, koji je pre toga izvršio prijavu i upis.

Pravila prema kojima se organizuje nastava u paru, kao i individualna su sasvim drugačija. Zato i nije moguće unapred reći koliko će ukupno trajati i jedan i drugi tip edukacije. Potrebno je da tada svaki polaznik zajedno sa zvanično ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu navedene institucije, kao i sa nadležnim predavačem precizira sve detalje, pa i dinamiku održavanja časova. Samim tim će oni tada i saznati koliko će ukupno trajati specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje, a koji se organizuje kroz individualnu ili poluindividualnu nastavu.

Slobodno možemo reći da se vrlo slična pravila primenjuju prilikom organizacije nastave za zaposlene. Zato i nije moguće unapred da bude definisano koliko će ukupno trajati korporativni kurs. O svemu tome će odlučiti ovlašćeno lice određene poslovnice institucije organizatora u dogovoru sa vlasnikom preduzeća, čiji radnici bi trebalo edukaciji da prisustvuju. A ne samo o tome, već će se oni dogovoriti i o datumu početka korporativnog kursa, zatim u dinamici održavanja časova i terminima, te o tome na kojoj lokaciji će radnici časove da prate.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje