Kurs i obuka - Upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi

Trebalo bi da prvenstveno računovođe, odnosno osobe koje se bave knjigovodstvenim poslovima, pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi. Takođe, ovaj edukacija je namenjena i nadležnima u sektoru finansija, kao i u pravnoj službi, ali i svakom pojedincu koji sa navedenom tematikom želi da se na najbolji mogući način upozna.

U toku cele godine se i za fizička lica i za zaposlene u preduzećima organizuje ova obuka, a princip sprovođenja nastave se razlikuje u zavisnosti od odabira prijavljenih. Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima poluindividualnu, grupnu i individualnu edukaciju, a da prema pravilima svaka od njih može biti organizovana na klasičan način, to jest u poslovnicama ove institucije ili preko interneta.

Pre nego što odaberu koji tip nastave će pohađati, pojedinačni polaznici imaju obavezu da izvrše prijavu i to ili putem telefona ili direktno u predstavništvu ove institucije. Isto tako je dozvoljeno i da osnovne informacije o sebi pošalju na mejl adresu, a potrebno je da navedu najpre ime i prezime, potom datum rođenja i broj telefona.


Vrlo je važno da svaki prijavljeni kandidat bude upoznat sa informacijom da je obavezno njegovo lično prisustvo kada se vrši upis, a o dokumentima koja tom prilikom treba da dostavi će dobiti sve neophodne informacije nakon prijave.

Očekuje se da svaki kandidat izabere između ponuđenih opcija, pa će na osnovu toga saznati i gde će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi i u kojim tačno terminima.

A da bi neko mogao nastavu da pohađa online, on mora imati prvenstveno računar i to sa odgovarajućim performansama, a zatim i u konkretnom prostoru stabilnu konekciju sa internetom. Uz to, obaveza prijavljenog jeste i da izvrši pravilno instalaciju softvera, koji će koristiti za pristup nastavi. Činjenica je da je sam postupak instaliranja programa prilično jednostavan, ali da postoje kandidati koji ipak imaju problem u toku postupka instalacije, ali i kada pristupaju predavanjima online, pa će njima biti omogućena pomoć IT stručnjaka, koje takođe institucija organizatora zapošljava i to u svakom svom predstavništvu.

TESTOVI


Uzevši u obzir da je i za online i za klasičnu edukaciju predviđeno da mogu biti organizovane kako za grupu polaznika, koja broji između četvoro i osmoro ljudi, tako isto i u okviru individualne ili takozvane nastave u paru, odnosno poluindividualne, to je vrlo važno da prijavljeni izaberu jednu od ponuđenih opcija.

Svakako da je najstrožiji princip prema kome se organizuje grupni tip edukacije, jer u tom slučaju pravo da definiše kako će se nastava odvijati ima samo ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora. U principu, grupni kurs se organizuje tek kada se za to budu stvorili uslovi, to jest nakon što u konkretnom predstavništvu pomenute institucije bude prijavu izvršilo najmanje četvoro ljudi, jer je upravo to navedeno kao osnovni zahtev za početak tog tipa edukacije. Koordinator za nastavu posle formiranja grupe od minimalnog broja članova ima obavezu da definiše datum početka nastave, zatim tačne termine u kojima će predavanja da budu organizovana i da odredi njihov raspored. Posle toga će polaznici dobiti precizna obaveštenja o svim tim detaljima, a s obzirom na to da ne postoji mogućnost da se bilo šta od toga izmeni, od njih se očekuje da maksimalno poštuju date smernice.

Moramo napomenuti da se i individualni i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi organizuje na potpuno drugačiji način, a nastavi prisustvuje ili samo jedan polaznik ili njih dvoje u isto vreme. Trebalo bi da se sa nadležnim predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu onog predstavništva, u kome izvrše prijavu, kandidati dogovore kako o datumu početka ili poluindividualne edukacije ili individualne, tako isto i o dinamici održavanja časova, odnosno o terminima.

Ističemo da ova institucija po zahtevu zainteresovanih može organizovati nastavu i za zaposlene u njihovoj kompaniji, a samo u tom slučaju postoji mogućnost promene mesta održavanja predavanja. Isključivo korporativna obuka može biti organizovana i u prostorijama preduzeća, čiji radnici će pohađati predavanja. Podrazumeva se da je nadležno lice kompanije u obavezi da ispoštuje pravila koja se tiču opremljenosti prostora, a sa njima će detaljno biti upoznati na vreme. Princip organizacije korporativnog kursa je svakako specifičan u tom smislu što se klijentu omogućuje da definiše sve detalje direktno sa organizatorom. Naime, oni će se dogovoriti kako oko mesta održavanja časova, tako isto i oko njihovog rasporeda, odnosno oko tačnih termina u kojima će nastava biti organizovana, posle čega će i polaznici o svemu tome dobiti detaljna obaveštenja.

Program stručne obuke - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi

Potrebno je da u toku uvodnog predavanja kandidati budu upoznati sa osnovama trenutno aktuelnog Zakona o porezu Republike Srbije, a poseban akcenat će specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi tom prilikom staviti na one tačke pomenutog zakona, koje su vezane za dohodak građana.

Profesori će predočiti prisutnima da postoje brojne nejasnoće, odnosno nedoumice, koje su vezane za obračun dohotka građana u specifičnim situacijama, pa se upravo na to i fokusira ova edukacija.

S obzirom na to da će polaznicima biti ponuđeni i brojni primeri iz prakse, to će oni imati priliku da već tokom edukacije nauče koje su to greške koje je primećeno da se najčešće u praksi javljaju. Takođe će profesori da im predoče i kako je potrebno da postupaju u određenim situacijama, da bi konkretne greške potpuno izbegli ili ih makar sveli na najmanju moguću meru.

Podrazumeva se da će predavači objasniti prisutnima i kako se aspekti pomenutog zakona primenjuju na obračun poreza na dohodak građana, ali i u uobičajenim situacijama. Odmah zatim će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi biti fokusirana na obračun specifičnih naknada, kao što su naknade za lečenje ili solidarna pomoć, odnosno otpremnine po različitim osnovama. U tom segmentu će profesori ukazati prisutnima na to da u praksi postoje određene razlike u obračunu, a prema aktuelnom zakonu, odnosno radno - pravnim propisima, te će im objasniti i koje obaveze imaju poslodavci u tom slučaju, odnosno prava, ali i koje obaveze i prava imaju zaposleni.

S obzirom na to da postoje različiti tipovi radnog angažovanja, to se različito obračunava i porez na njihov dohodak, pa će i o tome biti reči tokom ove edukacije.

Ukoliko kod određenog pravnog lica treba da bude radno angažovan kandidat, koji je prijavljen na evidenciju nezaposlenih lica, vrlo je važno da obračun zarade i tom kandidatu bude izvršen u skladu sa pravilima. Upravo to jeste još jedna od tema kojom će sve stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi baviti. Svakako će kandidati biti u prilici da nauče kako se vrši obračun zarade, ali i poreza na dohodak takvim kandidatima, odnosno koje greške se tom prilikom mogu javiti i kako da ih na najbolji mogući način izbegnu.

Pored već pomenutih tema, svi polaznici ove specijalizovane edukacije će imati prilike da se upoznaju i sa obračunom poreza na dohodak onih kandidata, koji su zaposleni na području Republike Srbije, a koji su strani državljani. Predavači će objasniti na koji način oni mogu biti radno angažovani, to jest kako može da im bude isplaćen dohodak i shodno tome, a uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnih zakonskih normi, obračunat porez na njihove zarade.

Podrazumeva se da će prisutni imati prilike da saznaju i kako treba da izgleda ugovor o delu, odnosno koje sve stavke sadrži ugovor o privremenim i povremenim poslovima, te kako je definisan dopunski rad, odnosno na koji način se obračunava porez na dohodak za radnike, koji su po tim osnovama angažovani u bilo kojoj kompaniji.

Predviđeno je da nakon završenog teorijskog dela, odnosno predstavljanja gradiva, kandidati pristupr studiji slučaja, a kasnije i praktičnom radu. Profesori će im tom prilikom dati zadatak, koji će oni na osnovu prethodno prezentovanih znanja biti u obavezi na najbolji mogući način da izvrše. Podrazumeva se da će nakon toga biti održan i razgovor sa svim učesnicima konkretne edukacije o izvršenim zadacima. Svi oni će imati uvid u rad kolega, o čemu će diskutovati, te će nastojati i da pronađu greške, odnosno da nađu najbolje rešenje kako bi ih u što kraćem roku i na što bolji način otklonili.

Sva pitanja koja polaznici ove edukacije budu imali u vezi sa prethodno obrađenom tematikom mogu da postave profesorima u toku završnog predavanja, jer je tako predviđeno nastavnim programom. U principu, biće dozvoljeno kandidatima i da po završetku svakog časa upute pitanje predavačima, vezano za obrađenu temu, a kako bi na licu mesta sve razjasnili.

Očekuje se da po završetku ove specijalizovane obuke svi polaznici budu potpuno osposobljeni da samostalno obračunavaju porez na dohodak građana, koji su angažovani na različite načine i spadaju u različite kategorije zaposlenih, a podrazumeva se da će tom prilikom maksimalno poštovati sve odredbe Zakona o porezu Republike Srbije, koji je trenutno na snazi.

Kada i gde se održava seminar - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi?

Kako je ponudom institucije organizatora omogućeno da kandidati pohađaju nastavu i online i direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave, to je predviđeno da svaki polaznik pojedinačno odluči koji kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi njemu najviše odgovara. Na osnovu njegove odluke će i moći da dobije informacije kako o mestu održavanja nastave, tako isto i terminima.

U jednoj grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro kandidata istovremeno, dok je individualna nastava namenjena samo jednoj osobi, a u okviru poluindividualne učešće uzima dvoje kandidata istovremeno. Naravno da se ne razlikuje samo broj polaznika koji prisustvuju nastavi, već i princip organizacije za svaku od njih.

Najpre moramo naglasiti da minimum 4 osobe moraju izvršiti prijavu u samom predstavništvu, a da bi grupni tip edukacije mogao da bude organizovan. Vrlo brzo pošto grupa od minimalnog broja članova bude bila zvanično formirana, koordinator za nastavu će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo da obuka počne, kao i o tome u kojim terminima će nastava biti organizovana i prema kakvoj dinamici će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, pa će samim tim odrediti i koliko tačno će taj tip obuke trajati. Podrazumeva se da će svi kandidati dobiti i jasne informacije o tome, a organizator naglašava da se promene bilo čega od definisanog ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, pošto je tako definisanom trenutno aktuelnim pravilnikom te institucije.

Fleksibilnija su pravila prema kojima se organizuje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi, a osnovna i jedina razlika između njih je vezana za broj polaznika. Naime, trebalo bi da se svako od njih o načinu organizacije časova dogovori direktno sa osobom, koja će konkretni tip edukacije da vodi, kao i sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice, odnosno sa kordinatorom za nastavu. Pored toga što će se oni dogovoriti o datumu početka poluindividualne ili individualne edukacije, preciziraće i termine u kojima će časovi biti organizovani, te će se naravno dogovoriti i oko njihovog rasporeda, odnosno oko toga prema kakvoj dinamici će nastavni fond u konkretnom slučaju da bude raspoređen.

A što se tiče mesta održavanja nastave, već smo pomenuli da zavisi takođe od odluke svakog kandidata, jer mu je na raspolaganju mogućnost da časove pohađa onlajn i u samoj poslovnici institucije organizatora.

Ističemo da mora imati sopstveni računar svako ko bude izabrao prvu opciju, a podrazumeva se da je njegova obaveza i da izvrši instalaciju softvera, preko koga će predavanja pohađati, kao i da osigura stabilnu vezu sa internetom u onom prostoru, iz koga bude odlučio nastavu da pohađa. Napominjemo da je postupak instalacije softvera relativno jednostavan, ali svakako i tom prilikom i kada pristupa nastavi, kandidat može naići na neku poteškoću, s tim da će mu u rešavanju nastalog problema pomoći članovi IT sektora institucije organizatora, a koji su zaposleni u okviru predstavništva u svakom gradu.

Nadležni u kompanijama, koji su zainteresovani za korporativni seminar - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi bi trebalo da kontaktiraju bilo koju poslovnicu pomenute institucije, kako bi se sa ovlašćenim licem dogovorili oko svih neophodnih detalja. Naime, princip organizacije korporativne edukacije je vrlo jednostavan i podrazumeva da se nadležni u instituciji organizatora dogovaraju direktno sa ovlašćenim predstavnikom dotične kompanije o datumu početka edukacije, zatim o terminima u kojima bi predavanja trebalo da budu organizovana i svakako definišu njihov raspored, odnosno dogovaraju se o dinamici sprovođenja časova. Takođe, postoji mogućnost i da korporativna obuka bude organizovana u samom preduzeću, čiji bi određeni broj zaposlenih trebalo časove da prati, ali isključivo onda kada to klijent navede kao jasan zahtev i kada obezbedi propisane uslove za sprovođenje nastave.

Koliko će trajati stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi?

Trebalo bi da kandidat, koji odluči da pohađa grupni seminar - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi, to čini u trajanju od mesec dana. Prema programu ove edukacije je predviđeno ukupno 15 časova.

Naknadno je predviđeno da nadležni u Obrazovnom centru Akademije Oxford sve prijavljene informišu i o tačnom rasporedu grupne nastave, jer će to definisati tek nakon što se grupa u tom predstavništvu bude oformila, to jest pošto četvoro kandidata najmanje prijavu bude izvršilo.

U principu, samo grupni tip edukacije podrazumeva unapred definisano trajanje, dok kod poluindividualne i individualne obuke to nije slučaj. S obzirom na to da je u pitanju drugačiji princip organizacije, to se svaki polaznik direktno sa nadležnim licem u konkretnom predstavništvu institucije organizatora i sa predavačem dogovara o rasporedu predviđenog nastavnog fonda. A to zapravo znači da oni zajedno definišu i koliko će individualna ili poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi da traje. Naravno da to može biti i duže nego nastava u grupi i kraće, jer sve zavisi od njihovog dogovora.

Podatak o tome koliko je određeno da traje korporativna obuka će polaznici dobiti odmah nakon što i to bude definisano između nadležnog lica kompanije, koja je zainteresovana za taj tip edukacije i institucije organizatora. Stvar je u tome da će oni precizirati kako će biti raspoređen nastavni fond, odnosno koliko dana ukupno će kandidati pohađati nastavu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje