Kurs i obuka - Upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi

Tim lideri kao i menadžeri u sektoru prodaje određenih kompanija će imati najveće benefite od tema, kojima se bavi specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi. Svi poslodavci, odnosno nadležni u sektoru finansija i prodaje, pa čak i lica koja su u tim odeljenjima zaposlena bi svakako trebalo da se upoznaju sa tematikom ove specijalizovane edukacije. Inače, nastavu može svako ko želi da pohađa, uzevši u obzir da ne postoji zahtev za određenim predznanjem.

Naglasili bismo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi zainteresovanima u određenim kompanijama da pohađaju korporativni kurs. U tom slučaju se princip organizacije u potpunosti prilagođava svim zahtevima klijenta, tako da nastava može biti održana i u okviru te firme. Tada je neophodno da vlasnik preduzeća ispoštuje sve zahteve organizatora, te da obezbedi adekvatno opremljen prostor. U principu, pravila su vrlo fleksibilna kada je u pitanju nastava za zaposlene, tako da se časovi organizuju u skladu sa dogovorom koji će imati nadležno lice zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora. Nakon što preciziraju gde će časovi biti organizovani, oni bi trebalo da se usaglase i oko datuma početka korporativnog seminara, ali i oko rasporeda časova, odnosno termina u kojima će ih određeni broj radnika pratiti.

Prijavljivanje se zahteva od svakog pojedinačnog polaznika, jer je to u skladu sa pravilima institucije organizatora. Uopšteno govoreći, svoje ime i prezime mora navesti svaki kandidat, te datum rođenja i naravno broj telefona. A konkretne informacije može ili da pošalje na zvaničnu mejl adresu najbliže poslovnice pomenute institucije ili da ih jednostavno izdiktira zaposlenima preko telefona, odnosno lično.


Takođe je u skladu sa pravilnikom pomenute institucije i to da svaki prijavljeni kandidat mora lično da bude prisutan onog momenta, kada se organizuje zvaničan upis. Naravno da će dostaviti i sva dokumenta koja su neophodna, a o čemu će svakako da bude prethodno detaljno informisan.

Upravo u trenutku zvaničnog upisa bi trebalo svaki kandidat da odluči da li će specijalizovani seminar - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi da pohađa u prostorijama konkretne poslovnice, a na klasičan način ili će to učiniti onlajn. Takođe bi trebalo da se opredeli i između mogućnosti da klasičnu, odnosno online edukaciju pohađa samostalno, te u grupi ili u paru. Kada bude izneo svoju odluku, svakako da će biti dodatno obavešten i o svim detaljima vezano za organizaciju izabranog tipa nastave.

U suštini je osnovna razlika između poluindividualne, grupne i individualne obuke vezana upravo za broj polaznika. Od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro ljudi treba da pohađaju edukaciju u grupi, a poluindividualnu prati njih dvoje u isto vreme, te samo jedno lice pohađa individualni kurs.

TESTOVI


Svakako da su prisutne i određene razlike u načinu organizacije nastave, pa će kandidati dodatno o tome biti informisani.

Ovlašćeni koordinator za nastavu je jedini koji ima ovlašćenja da odredi kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi za grupu polaznika, kao i u kojim terminima će oni časove pohađati i na koji način će ukupan broj časova da bude u tom slučaju raspoređen. Sve to on može da odredi tek pošto najmanje četvoro kandidata prijavu bude izvršilo u toj poslovnici, jer će upravo tada biti ostvaren zahtev za početak nastave tog tipa, uzevši u obzir da će grupa biti formirana. Inače je u pitanju prilično strog princip organizacije, te iz tog razloga kandidati moraju znati da nemaju pravo nikakav zahtev vezano za promenu onoga što koordinator za nastavu bude definisao oni da iznesu. Podrazumeva se da će im to biti dodatno napomenuto kada ih nadležni u konkretnoj poslovnici budu obaveštavali o ovim detaljima.

Upravo iz tog razloga i jeste u ponudi i individualna nastava i poluindividualna nastava, jer tada mnogo veći nivo slobode ima svaki polaznik. I jedna i druga se organizuju na potpuno isti način, samo se razlikuje broj kandidata koji predavanja treba da pohađaju. Napominjemo da predavač koji će izabrani tip edukacije da vodi, treba da se u tom slučaju sa jednim ili dvoje polaznika, odnosno sa koordinatorom za nastavu dogovori oko toga kako će časovi biti organizovani. A to zapravo podrazumeva da oni zajedno definišu ne samo termine u kojima će predavanja biti organizovana i njihov raspored, nego isto tako određuju i datum početka izabranog tipa kursa.

Preostalo je pored svega pomenutog da navedemo i to da se kako grupna, tako isto i individualna i poluindividualna obuka mogu organizovati i prema klasičnom principu, to jest u poslovnicama navedene institucije i preko interneta.

Podrazumeva se da mora imati sopstveni računar svako, ko odabere drugu ponuđenu opciju, a takođe je neophodno i da specijalni softver na taj uređaj on instalira. Ukoliko ne bude uspeo to da učini samostalno, trebalo bi da se obrati nadležnima u konkretnoj poslovnici, kako bi mu članovi IT odeljenja pomogli da razreši bilo koji problem. Bitno je napomenuti i to da stabilna internet konekcija mora da postoji na mestu, na kome kandidat bude odlučio da boravi dok pohađa predavanja na taj način.

Već smo naveli da je klasična nastava ona, koja se organizuje u brojnim poslovnicama pomenute institucije. A one se nalaze na više od 20 lokacija, tako da bi svaki kandidat trebalo da bude u dogovorenim terminima prisutan u prostorijama konkretnog predstavništva.

Plan i program specijalizovanog kursa - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi

Na samom početku ove obuke će profesori govoriti o tome zbog čega je važno da prodaja konkretnog proizvoda bude podignuta na viši nivo.

A posle toga će stručni kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi biti usmeren na prezentovanje pravila vezano za celokupan postupak prodaje. Zapravo će profesori govoriti o osnovnim smernicama koje se u praksi primenjuju, ali će odmah posle toga prisutni dobiti informacije i o tome koje se tehnike najčešće u praksi primenjuju, a koje imaju za cilj da prodaja bude poboljšana. Naravno da će objasniti i koje su mane takvih tehnika, ali i koje prednosti.

U praksi su dostupni brojni alati čijim pravilnim korišćenjem prodaja zaista može biti povećana, tako da će predavači upravo njih i predstaviti.

Saznaće svako ko odluči da pohađa ovaj kurs i šta je takozvano ROI stablo, te na koji način taj alat pomaže da likvidnost određene kompanije bude maksimalno usklađena sa njenom profitabilnošću.

Po kom principu funkcioniše postupak targetiranja, ali i kako bi trebalo kalkulisati prodajnu, odnosno cenu koštanja za konkretni proizvod da bi on bio na dugoročnom planu isplativ su, svakako teme kojima će predavači naročitu pažnju da posvete.

Svakako da će u brojnim segmentima ovog specijalizovanog kursa biti polaznicima predstavljeni i adekvatni primeri.

A u slučaju da se organizuje korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi, predavači su u mogućnosti da upravo te primere usklade sa poslovanjem preduzeća, u kome su konkretni polaznici zaposleni. Naravno da se očekuje da nadležno lice te kompanije iznese zvaničan zahtev predavaču o drugačijem izboru primera iz prakse. Isto tako se podrazumeva da će profesor maksimalno da se potrudi taj zahtev klijenata da ispoštuje, a kako bi zaposlenima u okviru konkretne firme bilo omogućeno lakše razumevanje tematike ove edukacije.

Po kom principu funkcioniše finansijsko planiranje, a kako strategijski menadžment su, takođe teme o kojima će profesori govoriti.

Predviđeno je programom da polaznici nauče i kako se kreira plan prodaje, te koje se sve informacije u tom slučaju uzimaju u obzir.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na prezentovanje informacija o tome kako bi trebalo da budu analizirani različiti parametri, odnosno kako funkcioniše izveštavanje, a sve sa ciljem da prodaja bude maksimalno poboljšana.

Upravo u toku završnog časa je predviđeno da svi prisutni uzmu učešće, a u smislu da sa profesorom i ostalim kolegama razgovaraju o obrađenim temama. Naravno da ako nekome nešto nije jasno od svega toga, ima apsolutno pravo da u toku tog predavanja zamoli profesora da mu tu nedoumicu razjasni.

Gde će i kada biti održana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi?

U svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada broji Obrazovni centar Akademije Oxford će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi. Naravno da je ponudom ove institucije obuhvaćena i opcija da zainteresovani edukaciju pohađaju onlajn, to jest preko sopstvenog računara.

Samo iz tog razloga i ne možemo uopšteno reći gde će biti održan ovaj specijalistički kurs, jer svaki polaznik treba lično da izabere koja od ponuđenih mogućnosti mu više odgovara.

Bitno je da u prostorijama same poslovnice bude prisutan onaj kandidat, koji se opredeli za prvu od ponuđenih mogućnosti. Naravno da termini u kojima će časovi u tom slučaju da bude organizovani zavise isključivo od toga koji tip edukacije on lično bude odlučio da pohađa.

A u slučaju da je njegov izbor druga od ponuđenih varijanti, obavezan je najpre da poseduje sopstveni računar. Upravo će preko njega pratiti predavanja online, odnosno preko specijalnog programa, koji bi trebalo samostalno da instalira pre početka. Sve informacije o celokupnom postupku instalacije softvera će polaznicima da budu na raspolaganju blagovremeno, a isto tako će i biti dostupna pomoć IT stručnjaka, koje svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava. Inače, da bi specijalizovani seminar - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi koji se organizuje online mogao da bude na visokom nivou kvaliteta, zahteva se stabilna internet veza. Zato bi trebalo kandidat da bude siguran da ona postoji u prostoru, u kome će on boraviti dok pohađa predavanja.

Svakako se i online i klasična obuka mogu organizovati i za samo jednu osobu i za grupu polaznika (od četvoro do osmoro njih) i za dvoje u isto vreme. Naime, ponudom je obuhvaćena individualna nastava, zatim grupna i poluindividualna, pa se baš iz tog razloga zahteva da svaki prijavljeni takođe lično odabere kako će predavanjima pristupati.

Samim tim što je organizator tačno definisao koliko ljudi ima pravo da pohađa nastavu u grupi, to se zahteva da najpre četvoro njih prijavu izvrše, odnosno da se oformi grupa u jednoj od poslovnica. Upravo to je i navedeno jao jedini uslov za organizaciju tog tipa nastave, a posle toga će nadležno lice konkretnog predstavništva definisati kako će časovi biti organizovani. Sa tim u vezi moramo naglasiti da koordinator za nastavu određuje kako datum početka grupne obuke, tako isto i definiše u kojim će terminima predavanja biti organizovana, te kako će biti celokupan nastavni fond koji je predviđen programom raspoređen. A od prijavljenih se zahteva da se u potpunosti pridržavaju onoga što ovlašćeno lice same poslovnice bude definisalo, zato što se izmene ne vrše kod grupnog kursa.

Mnogo manje je rigorozna poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi, a kada nastavu dvoje kandidata u isto vreme pohađaju. Zapravo se potpuno ista pravila primenjuju kao i kada se organizuje individualni tip edukacije, samo što tada jedan kandidat predavanja prati. U principu će svako od njih da se direktno se zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, ali i sa predavačem koji je nadležan za vođenje tog tipa edukacije, dogovori oko toga na koji način će časovi biti organizovani. Pod tim mislimo da je predviđeno pravilnikom ove institucije da se oni usaglase prvo oko datuma početka kako individualne nastave, tako isto i poluindividualne, a potom i da preciziraju termine u kojima će predavanja da budu organizovana, odnosno da se dogovore oko njihovog rasporeda. Posredno sve to znači da će oni zajedno definisati i koliko će ukupno trajati jedan ili drugi tip edukacije.

Uzevši u obzir da je tematika ove obuke naročito interesantna zaposlenima, to njihovi nadležni mogu zahtevati da bude organizovan korporativni kurs. A što se tiče sprovođenja nastave tog tipa, pravila su prilično fleksibilna. Naime, predviđeno je da ovlašćeno lice preduzeća, čiji bi radnici trebalo predavanja da pohađaju zajedno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora treba da definiše kako će časovi da budu organizovani i na kom mestu. Zapravo, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da isključivo kad je u pitanju korporativni seminar, organizator dozvoljava izmenu vezano za mesto održavanja nastave, a u slučaju da to klijent zahteva i da u sopstvenoj kompaniji može da obezbedi optimalne i zakonom propisane uslove za rad. Inače je u pitanju prilično fleksibilan princip organizacije, tako da vlasnik konkretne firme, to jest osoba koja je zvanično ovlašćena treba da se sa predstavnikom institucije organizatora dogovori i oko lokacije održavanja časova za radnike i oko svih ostalih detalja. U suštini to znači da će se oni usaglasiti kako oko datuma početka nastave za zaposlene, tako isto i oko termina u kojima će oni predavanja da pohađaju i oko rasporeda, te će samim tim da se dogovore i oko toga koliko će korporativna obuka ukupno da traje.

Koliko će stručni kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi ukupno da traje?

Predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da samo kandidati koje interesuje grupna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi unapred dobiju informacije o trajanju nastave, a svi ostali će to dobiti naknadno.

Naime, poluindividualni i individualni tip edukacije podrazumevaju i specifičan način organizacije, jer upravo polaznici tada definišu raspored časova sa nadležnim licima jedne od poslovnica, odnosno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Ne samo da se oni dogovaraju o rasporedu časova, pa posredno i o trajanju bilo poluindividualne nastave, bilo individualne, već je potrebno da preciziraju i termine u kojima će pohađati predavanja, kao i datum početka edukacije.

A ako je u pitanju edukacija koja se organizuje za grupu polaznika, institucija organizatora je unapred svakako definisala koliko će nastava trajati. Ono što će polaznici naknadno saznati jeste datum početka grupnog seminara, kao i termine održavanja časova, odnosno dinamiku u skladu sa kojom će da budu održani.

Predviđeno je da ukupno tri sedmice članovi konkretne grupe pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi. Inače se u nastavnom fondu nalazi ukupno 12 časova.

Na koji način će biti raspoređena predavanja prilikom organizacije nastave za zaposlene zavisi samo od dogovora, koji će nadležni u konkretnoj kompaniji imati sa predstavnikom institucije organizatora. U pitanju je takav princip organizacije gde se klijent mora dogovoriti sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica pomenute institucije o svemu vezano za sprovođenje časova za zaposlene, pa i o tome na koji način će celokupan fond nastave da bude raspoređen. A to ustvari znači da će se oni tom prilikom dogovoriti i oko toga koliko će ukupno nastava za zaposlene da traje. Naknadno će polaznici, odnosno zaposleni u toj kompaniji da dobiju informacije o svim tim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje