Kurs i obuka - Upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga

Jasno je da bi ovoj edukaciji trebalo da pristupe prvenstveno nadležni u kompanijama, koje posluju u oblasti farmaceutske industrije. A pod tim prvenstveno mislimo na činjenicu da je stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga namenjen licima, koja u takvim preduzećima imaju dodira sa podacima, a poželjno je i da nadležni u odeljenju ljudskih resursa, te direktorima i vlasnicima takvih firmi, odnosno svima koji tematiku ove edukacije vide kao interesantnu i korisnu.

Bitno je da svi koji su zainteresovani imaju na umu činjenicu da organizator ne zahteva da polaznici imaju predznanje o ovoj temi, tako da u principu ko god ima želju da se sa konkretnom temom upozna, to svakako ima pravo i da učini. Dovoljno je da izvrši prijavu na za to propisani način, te da se nakon toga upiše u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Važno je naglasiti da je polaznicima na raspolaganju tri mogućnosti za prijavljivanje, te da oni mogu izabrati kako to žele da učine. U principu je dozvoljeno i da osnovne informacije pošalju na mejl adresu, odnosno da prijavu izvrše putem telefona ili ličnim dolaskom u jednoj od poslovnica konkretne institucije. Od podataka se zahteva da navedu kako svoje prezime i ime, tako isto i datum rođenja, te obavezno i broj telefona.


Nakon što budu izvršili prijavu, kandidati će biti obavešteni o detaljima koji se odnose na postupak upisa i o dokumentima, koja tom prilikom moraju da dostave. Najbitnije je da lično budu prisutni kada bude organizovan upis, jer tako pravila institucije organizatora nalažu.

Isto tako je važno da upravo u momentu upisa svaki prijavljeni kandidat navede i gde će da pohađa nastavu i na koji način. Stvar je u tome da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga može biti organizovana online i prema klasičnom principu, te da je otvorena mogućnost praćenja predavanja kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu. Upravo zato što je toliko opcija u ponudi, svaki prijavljeni kandidat je u obavezi da se između njih odluči, posle čega će dobiti detaljne informacije o načinu organizacije nastave.

S obzirom na to da pomenuta institucija ima predstavništva na više od 20 lokacija, to se u svakome od njih organizuje nastava na klasičan način. Najbitnije je da polaznici imaju na umu informaciju da prethodno moraju da se odluče kako će nastavu pohađati na klasičan način, a da bi dobili informacije o terminima održavanja časova i o svim ostalim neophodnim detaljima.

TESTOVI


Postoji mogućnost i da zainteresovano lice nastavu pohađa onlajn. U tom slučaju treba da koristi sopstveni kompjuter, a konkretni uređaj mora imati odgovarajuće performanse. Bitno je i da samostalno instaliraju program, preko koga će predavanja da pohađaju. Naravno da će dobiti sve neophodne informacije o načinu instalacije softvera i o principu njegovog funkcionisanja, te uopšteno i o pohađanju časova na taj način. Trebalo bi da napomenemo i to da svaka poslovnica pomenute institucije ima i IT odeljenje, tako da kandidati imaju obezbeđenu tehničku podršku. A upravo se njima kandidati mogu obratiti ukoliko se ne budu snašli prilikom instalacije konkretnog programa, odnosno ako se javi bilo kakav problem dok budu pratili predavanja.

Onog trenutka kada prijavljeni odluči da li će časove pohađati online ili na klasičan način, u obavezi je i da izabere hoće li specijalizovani seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga da prati u okviru grupne, individualne ili poluindividualne nastave. A na osnovu te njegove odluke će dobiti informacije i o načinu organizacije časova.

Različit je broj polaznika za svaki tip edukacije, tako da dvoje njih pohađaju poluindividualnu nastavu, jedno lice individualnu, a grupu obično čini od četvoro do osmoro prijavljenih.

Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da broj kandidata koji prisustvuju predavanjima nije jedina razlika između svih pomenutih tipova edukacija. Zapravo postoji i određena razlika vezano za princip organizacije nastave, odnosno u vezi sa time ko ima dozvolu da definiše na koji način će časovi u konkretnom slučaju da budu održani.

Prilično su slobodna pravila prema kojima će biti organizovan i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga i individualna nastava. U tom slučaju će dvoje kandidata ili samo jedan da se o načinu organizacije časova dogovore sa ovlašćenim licem poslovnice, u kojoj je prijavu izvršio i sa stručnjakom, koji bi trebalo edukaciju da vodi. Jednostavnije rečeno, oni će precizirati prvo datum početka poluindividualne ili individualne nastave, a nakon toga će se usaglasiti i oko termina održavanja časova i oko toga kakvom dinamikom će da bude sproveden nastavni fond, koji je predviđen programom ove obuke.

Međutim, pravila prema kojima se organizuje nastava za grupu polaznika su drugačija i ujedno mnogo strožija. U suštini je najbitnije da grupa od 4 kandidata najmanje bude oformljena u okviru konkretnog predstavništva, jer tek posle toga nastava na taj način i može da bude organizovana. Sve što je vezano za način sprovođenja časova definiše isključivo koordinator za nastavu predstavništva, u kome je grupa kreirana. Upravo on će odlučiti i o datumu početka edukacije i o dinamici sprovođenja časova i naravno o tome u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana. Prethodno prijavljeni kandidati će o svemu tome da budu propisno obavešteni. A njima će, takođe biti napomenuto da ne postoji mogućnost izmene svega toga, zato što tako predviđa pravilnik pomenute institucije. Dakle, članovi te grupe imaju obavezu da se pridržavaju u potpunosti svega onoga što koordinator pre toga bude definisao.

Izuzev mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju fizička lica, dostupna je i ona koja podrazumeva organizaciju nastave za zaposlene u kompanijama. Naravno da će tom prilikom biti organizovan korporativni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga, te da će i zahtevi klijenata, odnosno nadležnih u okviru konkretnog preduzeća biti maksimalno ispoštovani. Zapravo će organizator da se potrudi da časove organizuje upravo onako, kako to radnicima te kompanije i njihovim nadležnima odgovara. U principu je potrebno da se predstavnik institucije organizatora i konkretnog preduzeća dogovore oko svih detalja. Preciziraće kog datuma počinje korporativna obuka, potom u kojim terminima će biti organizovani časovi i koliko će nastava trajati, uzevši u obzir da će precizno definisati i u skladu sa kakvom dinamikom će da budu organizovana predavanja. Jedino odstupanje u tom slučaju je vezano za mesto održavanja kursa. Radi se o tome da organizator dozvoljava izmenu u tom segmentu, samo kada je u pitanju nastava za zaposlene, te omogućuje da predavanja budu organizovana i u okviru zainteresovanog preduzeća, odnosno da polaznici časove pohađaju na svom radnom mestu. Neophodno je u tom slučaju da nadležno lice te firme obezbedi prostor, koji će biti prema pravilima opremljen. U svakom slučaju će klijent biti precizno informisan o svemu onome što mora da se nađe u konkretnom prostoru, a da bi nastava mogla kvalitetno da bude sprovedena. Svaki polaznik, odnosno radnik te kompanije će da bude informisan i o mestu održavanja nastave i o svim ostalim detaljima na vreme.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga?

S obzirom na to da je tematika ove edukacije usmerena primarno na konkretni zakon, sasvim je jasno da će profesori biti fokusirani na prikazivanje onih odredbi, koje su prvenstveno usmerene na zdravstvene i farmaceutske usluge, odnosno na preduzeća koja u tim oblastima ostvaruju svoje poslovanje.

Podrazumeva se da će stručni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga omogućiti da svakom polazniku budu predočene i osnovne odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. A to znači da će polaznici biti upoznati sa poljem primene tog zakona, zatim sa izrazima koji se u njemu sreću i sa osnovnim načelima. Takođe će dobiti informacije o tome kako se razlikuju konkretne vrste podataka o ličnosti, zatim kada je dozvoljena obrada ličnih podataka od strane nadležnih lica, te koji sve uslovi moraju biti ostvaren i da bi bila zakonitost njihove obrade ispoštovana.

Svakako da će predavači govoriti i o posebnim vrstama podataka o ličnosti, te o načinu njihove obrade, a sve prema slovu pomenutog zakona.

Dobiće polaznici informacije i o tome koja sve prava imaju ona lica, čiji podaci bi trebalo da budu korišćeni od strane nadležnih.

Vrlo je važno napomenuti i to da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga u određenom segmentu obraditi i one članove konkretnog zakona, koji se odnose na pristupanje konkretnim podacima o ličnosti. U tom delu će posebno biti razdvojene one situacije kada se konkretne informacije o ličnosti prikupljaju od strane lica, na koja se ti podaci odnose i kada se prikupljaju od strane lica, na koja se ne odnose. Naravno da će profesori objasniti i kako je prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti definisano ograničenje prava na pristup konkretnim informacijama, te po kom principu funkcioniše brisanje podataka, njihova ispravka ili prenosivost, odnosno dopuna i u kojim slučajevima to pravo može da bude dozvoljeno.

Predavači će govoriti i o kaznenim odredbama ovog zakona uopšteno, tako da će polaznici biti u prilici da saznaju i o čemu moraju voditi računa u praksi, kako ne bi povredili nijednu odrebu konkretnog zakona.

Naročito je bitno i da svaka kompanija, koja posluje u oblasti zdravstva ili farmacije, ali i u bilo kojoj drugoj oblasti, uskladi princip svog poslovanja sa zakonskom regulativom koja je trenutno aktuelna. Nastavnim programom, u skladu sa čijim smernicama će biti organizovan stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga je predviđeno i da polaznici dobiju informacije o potencijalno rizičnim situacijama, a koje se najčešće u praksi događaju. Naučiće ih predavači i kako te situacije treba izbeći, odnosno kako njihov negativan efekat može da bude sveden na minimum.

Sve obaveze koje imaju nadležni u kompanijama, a koje posluju u zdravstvenoj i u farmaceutskoj industriji će biti predstavljene polaznicima ove specijalizovane edukacije. Važno je i da pružaoci i zdravstvenih i farmaceutskih usluga zakonsku regulativu u potpunosti ispoštuju, kako ne bi osetili negativne posledice lošeg postupanja u praksi. Takođe je bitno i da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Trenutno važeći evropski i svetski standardi u oblasti zaštite podataka o ličnosti će, isto tako biti predstavljeni polaznicima ove stručne obuke. A polaznici će dobiti informacije i o tome koje su opšte obaveze, a koje su obaveze nadležnih u kompanijama, koje se bave pružanjem farmaceutskih ili zdravstvenih usluga.

Svakako da će predavači govoriti i o tome da li je neophodno u određenoj kompaniji da bude imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti i po kom osnovu se taj stručnjak mora izabrati.

Praktično će biti pokazano prisutnima i kako bi trebalo da izgleda pravilno vođenje evidencije podataka o ličnosti. A u tom segmentu će specijalizovani seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga ponuditi primere iz prakse prisutnima, a profesori će naročito ukazati na greške koje se najčešće u praksi javljaju.

Mada će se predavači truditi da što preciznije predstave sve teme koje se nalaze u aktuelnom programu ove edukacije, može se dogoditi da polaznik ima određenih nedoumica. A upravo njih može i da otkloni u toku završnog predavanja, koje bi trebalo da bude interaktivno, u smislu da polaznici i međusobno i sa predavačem treba da razgovaraju o temama koje su u toku ove obuke obrađene.

Kada i gde se održava specijalizovani seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga?

Prilikom prijavljivanja, to jest u trenutku zvaničnog upisa bi trebalo svaki kandidat da odluči koji tip edukacije želi da pohađa.

Radi se o tome da stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga može biti održana za samo jednu osobu, zatim za njih dvoje u isto vreme i za grupu polaznika, jer se u ponudi nalazi individualna, poluindividualna i grupna nastava.

Isto tako je neophodno da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa onlajn ili u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kom slučaju se ona organizuje na klasičan način. Dakle i vreme i mesto održavanja nastave isključivo zavise od toga kako kandidat odluči časove da pohađa.

U slučaju da izabere samostalno predavanja da prati, to podrazumeva da će se sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici on samostalno dogovoriti oko načina organizacije predavanja. A u tom slučaju će se kandidat sa profesorom, koji bi individualni seminar trebalo da vodi i sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici dogovoriti prvo oko datuma početka individualne edukacije. Potom će se oni zajedno usaglasiti i oko termina održavanja časova, kao i oko rasporeda predavanja, što zapravo znači da će oni definisati i koliko bi trebalo ukupno individualna nastava da traje.

U principu sve to isto važi i za poluindividualnu obuku. Jedina razlika je vezana za broj polaznika, što znači da njih dvoje treba da se sa nadležnima u konkretnoj poslovnici institucije organizatora dogovore oko svih pomenutih detalja.

A u ponudi se nalazi i grupni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga, kada časove treba da pohađa više polaznika. U jednoj grupi bi trebalo da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi, a taj tip edukacije ne može početi dok grupa ne bude formirana. Neophodno je da četiri osobe najmanje u tom predstavništvu izvrše prijavu i da navedu da žele nastavu da pohađaju u grupi, posle čega će ovlašćeno lice da definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Uz to što bi trebalo da odluči o datumu početka edukacije u grupi, koordinator za nastavu će precizirati i detalje vezano za dinamiku sprovođenja časova i za termine u kojima će oni biti održani. U skladu sa pravilima institucije organizatora, sve to će biti saopšteno polaznicima, uz obaveznu napomenu da se izmene ne dozvoljavaju kod edukacije te vrste.

S obzirom na to da se sva tri tipa nastave mogu organizovati na dva načina, očekuje se da svaki kandidat odabere da li će stručni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga pohađati online ili u jednoj od poslovnica.

Nastava onlajn će biti organizovana uz korišćenje računara svakog polaznika, a taj uređaj bi trebalo da ima propisane karakteristike, sa kojima će naravno svaki prijavljeni kandidat na vreme da bude upoznat. U tom slučaju će časovi biti organizovani uz korišćenje specijalnog softvera, a njega će biti u obavezi svaki polaznik samostalno na svoj kompjuter da instalira. Činjenica je da postupak instalacije programa ne spada u naročito zahtevne, te je sasvim očekivano da polaznici mogu to samostalno da učine. Međutim, ako im to ne pođe za rukom, mogu kontaktirati zaposlene u IT odeljenju u konkretnom predstavništvu institucije organizatora i zatražiti pomoć od njih. Podrazumeva se da ti stručnjaci mogu otkloniti i svaki problem, na koji polaznici budu naišli dok prate predavanja na taj način.

U okviru prostorija svake poslovnice navedene institucije će biti organizovana nastava prema klasičnom principu. A u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se polaznici odluče će biti definisano i u kojim terminima će predavanja tada da budu organizovana.

Inače može biti održana i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga, ukoliko bude za tim bio iznet zahtev. U tom slučaju predavanja treba da pohađaju radnici određene kompanije, a nadležno lice u toj firmi je u obavezi da definiše na koji način će predavanja za zaposlene da budu organizovana. Neophodno je da on sa organizatorom, to jest sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica definiše po kom principu će u tom slučaju predavanja da budu organizovana. Ne samo da će odlučiti o datumu početka korporativnog seminara, nego će precizirati i termine u kojima bi zaposleni trebalo časove da pohađaju. Isto tako je neophodno da se usaglase i oko rasporeda predavanja, odnosno oko toga prema kakvoj dinamici bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen. Budući da oni odlučuju o rasporedu predavanja, posredno definišu i trajanje korporativne obuke. Postoji mogućnost i da nastava za zaposlene bude organizovana u okviru zainteresovane kompanije, ali samo ako budu ostvareni svi uslovi koji su zakonom propisani. U tom slučaju je klijent u obavezi da obezbedi uslove za rad, odnosno za nesmetano odvijanje nastave. Svi koji bi trebalo je da edukaciju tada pohađaju će da dobiju zvanično obaveštenje o načinu organizacije nastave, a u skladu sa pravilnikom pomenute institucije.

Koliko traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga?

U nastavnom programu ove edukacije se nalazi ukupno 15 časova. Međutim, iako je tačno definisano koliko časova obuhvata specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga, nije moguće tačno unapred reći koliko će nastava da traje, izuzev kada je u pitanju edukacija namenjena grupi polaznika.

Budući da je takav princip organizacije, na nivou apsolutno svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford je prethodno određeno da će nastava namenjena grupi polaznika trajati ukupno jedan mesec.

Dodatno će biti svaki član te grupe informisan o detaljima vezano za raspored časova na prvom mestu, ali i za termine njihovog održavanja i za datum početka grupne edukacije. A sve te informacije će biti prijavljenima na raspolaganju onog trenutka kada ih definiše koordinator za nastavu te poslovnice, to jest vrlo brzo pošto grupa od najmanje 4 člana bude oformljena.

Drugačija se pravila primenjuju prilikom organizacije nastave u paru ili one koju treba da pohađa samo jedno lice. Naime i individualna i poluindividualni edukacija mogu trajati kraće ili duže nego nastava u grupi, uzevši u obzir da će odluku o tome doneti polaznik, odnosno dvoje njih u dogovoru sa koordinatorom za nastavu izabrane poslovnice i sa nadležnim predavačem, koji bi trebalo poluindividualni ili individualni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga da vodi.

Slobodni smo da kažemo da gotovo ista pravila važe i kada se organizuje nastava za zaposlene u određenoj kompaniji. Jedina razlika jeste što u tom slučaju treba da se o rasporedu časova i o svim ostalim detaljima dogovore nadležna lica institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća. A pored toga što će se usaglasiti oko datuma početka korporativne obuke, oni će precizirati i raspored časova, odnosno dinamiku njihovog sprovođenja, te samim tim i trajanje nastave. Potrebno je da se usaglase i oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana i oko lokacije na kojoj će korporativni seminar da bude održan, pošto pomenuta obrazovna institucija dozvoljava promenu lokacije održavanja nastave samo u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje