Kurs i obuka - Upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije

Koliko je u svakodnevnom životu važna usmena komunikacija, isto toliko je važno i pisanim putem pravilno se izražavati. A to je posebno bitno za posao, pa zato svako ko želi da unapredi takav vid komuniciranja sa poslovnim saradnicima i kolegama, odnosno nadležnima treba da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije.

S obzirom na to da organizator ne navodi nikakav zahtev, koji bi polaznici bili u obavezi da ispune, sasvim slobodno možemo reći da ovu obuku svako ko ima želju može da prati.

Inače se nastava organizuje i za fizička lica i za zaposlene u preduzećima, a kada se sprovodi korporativni kurs. U suštini, Obrazovni centar Akademije Oxford prilagođava nastavu tada zahtevima polaznika, odnosno radnika neke kompanije. Predviđeno je zvaničnim pravilnikom da se predstavnik te firme mora dogovoriti oko načina sprovođenja časova direktno sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora. Pored toga što će oni da se usaglase oko dinamike održavanja časova i termina, preciziraće i datum početka korporativnog seminara, ali i mesto na kome će polaznici časove da pohađaju. Da ne bi bilo nikakve zabune, naglašavamo da jedino tada postoji mogućnost promene lokacije održavanja nastave. U slučaju da to klijentu više odgovara, te da obezbedi odgovarajući prostor, časovi za zaposlene će biti u njihovoj matičnoj firmi organizovani. Potrebno je da nakon dogovora o načinu organizacije nastave sve te informacije na propisani način budu prosleđene polaznicima.


A ako ovu edukaciju želi da pohađa fizičko lice, prvo i osnovno mora da izvrši prijavu. Svakog radnog dana u toku godine može da kontaktira putem telefona zaposlene u konkretnoj poslovnici i dostavi osnovne informacije o sebi. Takođe, prijava može biti izvršena i lično, ali i elektronski, kada na mail kandidat te podatke mora poslati. U principu je dovoljno da navede ime i prezime, kao i broj telefona i svakako datum rođenja.

Upis je zamišljen tako da mu mora prisustvovati svako ko pre toga bude izvršio prijavu u skladu sa pravilima. A o tome koja dokumenta treba da dostavi će biti naknadno obavešten svaki kandidat pojedinačno.

Moramo naglasiti i to da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije može biti organizovan online i direktno u poslovnicama ove institucije, u kom slučaju se časovi sprovode na uobičajeni način. Zato i jeste važno da u trenutku upisa, svaki kandidat naglasi koji tip edukacije želi da pohađa.

TESTOVI


A to isto se odnosi i na način organizacije časova, uzevši u obzir da se u ponudi izuzev grupne nastave, nalazi i individualna, ali i ona koja je poznata kao nastava u paru, odnosno poluindividualna.

Napominjemo da kandidati moraju imati lični računar ako žele nastavu da pohađaju online. A u skladu sa pravilima institucije organizatora je njihova obaveza i da namenski softver na njega instaliraju neposredno pre početka edukacije. Svakako moramo naglasiti da nije zahtevan sam proces instaliranja tog programa, ali da kandidati, koji ne budu uspeli to da učine bez problema svakako mogu kontaktirati nadležne u konkretnom predstavništvu pomenute institucije i zahtevati pomoć stručnjaka. Radi se o tome da u svakoj poslovnici funkcioniše i IT sektor, tako da kandidat koji ne bude možda mogao da pristupi predavanjima online ili koji naiđe na neku poteškoću dok instalira program, upravo njih može da kontaktira i zatraži pomoć.

Prethodno smo već pomenuli da postoji klasična nastava, a to podrazumeva praćenje časova direktno u poslovnici pomenute institucije. U terminima koje će prethodno dogovoriti sa organizatorom će kandidat lično da prati predavanja.

Za oba tipa edukacije koja su pomenuta važi pravilo da ih kandidati mogu pohađati kako samostalno i u paru, tako isto i u grupi. Kada se budu opredelili između ponuđenih opcija, dobiće i sve informacije o načinu na koji će predavanja biti organizovana.

Bitno je da budu informisani da samo grupna obuka i kurs - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije podrazumeva izuzetno stroga pravila, dok je mnogo fleksibilniji princip prema kome se organizuju i poluindividualna nastava i individualna.

Da pojasnimo, kandidati koji odluče da časove pohađaju u formi grupne nastave prihvataju u potpunosti sve ono što organizator, odnosno koordinator za nastavu nadležne poslovnice bude odredio. Naglašavamo da u grupi može biti prisutno od 4 do 8 ljudi najviše, pa zato mora najmanji broj njih da izvrše prijavu, kako bi grupa bila kreirana i da bi nastava koja se na taj način organizuje mogla da počne. Zato se uvek ističe zainteresovanima za praćenje časova na taj način da moraju biti strpljivi, jer taj uslov neizostavno mora da bude ispunjen. Bitno je i da sve ono što nadležno lice konkretnog predstavništva bude odredilo, kandidati u potpunosti ispoštuju, jer se izmene ne dozvoljavaju. Dakle, kada grupa bude bilo formirana, predviđeno je da koordinator za nastavu odluči ne samo o terminima održavanja časova i datumu početka, nego isto tako i da precizira njihov raspored. Svakako će polaznici biti na propisani način o tome na vreme obavešteni.

Maksimalno su slobodna pravila prema kojima se organizuje i individualna edukacija i poluindividualna, a razlika je samo u broju polaznika. Naime, jedno lice pristupa individualnoj nastavi, a poluindividualnu treba u isto vreme njih dvoje da prate. Sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, u okviru predstavništva u kome izvrše prijavu i upis će se polaznici u tom slučaju dogovoriti o načinu organizacije časova. Svakako će zajedno odlučiti prvo o datumu početka individualne obuke ili poluindividualne, a potom i o tome kojim tempom će časovi da budu održavani i u kojim terminima.

Šta sve izučava specijalizovani kurs i obuka - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije?

Iako je predviđeno da stručni seminar - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije bude fokusiran na taj tip komunikacije, u toku uvodnog predavanja će profesori uopšteno govoriti o tome koliko je i usmena i pisana komunikacija važna za kvalitet poslovanja.

Svakako će prisutni dobiti informacije i o tome koja je razlika između formalne i neformalne pisane i usmene komunikacije. Biće omogućeni i primeri, a na osnovu kojih će mnogo jasnije biti predstavljen i jedan i drugi vid komuniciranja.

Zbog čega je važno da pisana komunikacija u određenoj kompaniji, ali i sa poslovnim partnerima bude na visokom nivou je svakako tema, kojom će se profesori detaljno baviti. A prisutni će saznati i kako se loša komunikacija odražava na poslovne odnose, te uopšteno na celokupan poslovni proces.

Na internom nivou, odnosno među kolegama donekle može da postoji i neformalna komunikacija u pisanoj i usmenoj formi, ali je uvek preporuka zadržati se u granicama pristojnog ponašanja.

Međutim, kada je u pitanju eksterna komunikacija, vrlo je važno na koji način se pisanim putem komunicira sa poslovnim partnerima.

Valjalo bi napomenuti i to da će se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije baviti detaljno time kako bi trebalo da izgleda elektronska poruka namenjena kolegama, a kako bi trebalo da izgleda ona koja će biti prosleđena poslovnim partnerima. Naučiće polaznici i da definišu cilj poruke, te da se jasno i koncizno izražavaju.

Poštovanje gramatičkih i pravopisnih pravila je obavezno i u formalnoj i neformalnoj komunikaciji, pa će i na to biti stavljen akcenat ove edukacije.

A nakon što sve to budu predstavili polaznicima, profesori će im dati zadatak. Naime, dobiće informaciju o tome kome se obraćaju i iz kog razloga, a oni onda treba da napišu poslovno pismo u skladu sa pravilima sa kojima su prethodno upoznati. Pošto svi budu završili izradu zadatka, profesor će analizirati urađeno i dati komentar. Isto tako bi trebalo i da svaki kandidat prokomentariše rad svog kolege, a kako bi konstruktivna kritika urodila plodom.

Nakon što savladaju osnovne forme, predviđeno je da stručni kurs i obuka - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije predstavi i neke od specifičnih formi komunikacije pisanim putem. A to se odnosi na primer na dopise i molbe, kao i na ostale sadržaje tog tipa.

Uzevši u obzir da se u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje i korporativni tip edukacije, to zadatak koji je predviđen za polaznike u toku ove obuke, može za temu da ima i nešto što ima veze sa kompanijom u kojoj su polaznici zaposleni. Svakako je važno da to bude predočeno profesoru, a kako bi on mogao da ostvari zahteve klijenata u potpunosti.

U završnom delu ovog kursa će prisutnima biti predstavljeno koje se greške najčešće javljaju prilikom pisane komunikacije i to u različitim oblicima, a primarno u elektronskim porukama.

U slučaju da neko ima bilo kakvo pitanje u vezi tematikom ove obuke, trebalo bi da ga postavi tokom završnog časa, a u kome će učestvovati svi polaznici. Naime, diskusija o obrađenim temama je predviđena upravo za kraj ove edukacije.

Kada će biti organizovan stručni seminar - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije i na kojoj lokaciji?

U okviru poslovnica institucije organizatora se održava stručni kurs i obuka - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije, kada se primenjuje klasičan način sprovođenja časova. Takođe je dostupna i opcija svim kandidatima da nastavu pohađaju online, odnosno preko sopstvenog kompjutera.

Samim tim što su ove dve mogućnosti u ponudi se i očekuje da svaki polaznik izabere gde će nastavu pohađati.

Ukoliko se opredeli za mogućnost da časove pohađa online, on je naravno u obavezi da tom prilikom koristi sopstveni kompjuter. Bitno je da u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford na njega instalira namenski softver i to se očekuje da učini samostalno. Nije naročito težak postupak instalacije, a svakako će biti objašnjeno kandidatima kako to da učine. Ukoliko se i bude dogodilo da ne uspeju samostalno da instaliraju taj program, mogu se obratiti nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora i zahtevati pomoć nekoga od IT stručnjaka, uzevši u obzir da su i oni u timu svake poslovnice zaposleni. A da bi online nastava mogla da bude organizovana na maksimalno visokom nivou, zahteva se da postoji stabilna veza sa internetom. Zato je preporuka da kandidat odabere upravo prostor u kome je internet konekcija odgovarajuća.

Kada su u pitanju termini, u kojima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije, informacije o tome dobijaju kandidati kada odluče da li će časove pohađati u formi grupne, individualne ili poluindividualne nastava, pošto su sve one u ponudi.

Vrlo se prema strogim pravilima organizuje grupni seminar, a u tom slučaju isključivo koordinator za nastavu definiše kako će predavanja da budu organizovana. Osim što odlučuje o datumu početka nastave u grupi, njegova je obaveza da precizira i termine održavanja časova, odnosno da odluči o tome na koji način bi trebalo celokupni nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Ali postoji zahtev koji mora da bude ispunjen, a da bi nastava u grupi mogla u određenoj poslovnici da bude organizovana. Zapravo je predviđeno da od četvoro do osmoro ljudi časove u tom slučaju pohađaju, pa se zahteva da se najmanji broj kandidata prvo prijavi u toj poslovnici, posle čega se pristupa definisanju pravila o organizaciji nastave. Inače, kao što smo već pomenuli, pravila su vrlo stroga, što znači da se izmene po zahtevu kandidata ne smeju vršiti kod nastave u grupi.

Međutim, svi kojima ne odgovaraju tako strogo definisana pravila mogu da odluče časove da pohađaju potpuno samostalno ili u paru. Bez obzira da li se opredele za praćenje individualne ili poluindividualne edukacije, važe potpuno ista pravila, a ona su vrlo fleksibilna. U principu, napominjemo da će se tada kandidati precizno dogovoriti sa nadležnima u određenoj poslovnici o načinu organizacije nastave. Pored toga što će odrediti koordinator za nastavu, predavač i dvoje ili jedan kandidat tačan datum početka, definisaće i u kojim terminima će poluindividualni ili individualni seminar - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije biti organizovan. Potrebno je da se usaglase i oko dinamike sprovođenja časova, tako da će posredno oni zajedno odlučiti i o tome koliko će konkretni tip edukacije ukupno da traje.

Inače, postoji mogućnost i da ova obuka bude prilagođena zaposlenima u konkretnom preduzeću, a kada se organizuje korporativna nastava. Pravila su vrlo fleksibilna, tako da način organizacije časova definišu zajedno ovlašćeno lice jedne od poslovnica i zvanični predstavnik kompanije klijenta. Usaglašavaju se oko datuma početka, zatim rasporeda časova i termina u kojima će zaposleni da pohađaju predavanja. A postoji još jedna opcija, koja je dozvoljena samo kod korporativnog kursa. Naime, ako to bude bilo naglašeno i zahtevano od strane klijenta, nastava za zaposlene može biti organizovana i u okviru konkretnog preduzeća. Svi uslovi za rad moraju biti obezbeđeni, a prostor mora da bude opremljen u skladu sa smernicama, koje će organizator na vreme dati klijentu.

Koliko je određeno da ukupno traje obuka i kurs - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije?

Kada se budu prilikom upisa polaznici opredelili koji tip edukacije žele da pohađaju, oni će dobiti informacije i o principu organizacija nastave, kao i o tome koliko će specijalizovani seminar - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije ukupno da traje.

Uopšteno govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo prethodno da odredi samo koliko će nastava u grupi za fizička lica da traje. Zapravo je u pitanju strog princip organizacije, pa o tome brine koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije.

Napominjemo da se 16 časova nalazi u nastavnom programu, po kome se ova edukacija sprovodi. A kada je u pitanju obuka koja se organizuje za grupu polaznika, taj broj časova će biti raspoređen na jedan mesec.

Predviđeno je pravilnikom da naknadno članovi te grupe dobiju informacije o rasporedu predavanja, kao i o tačnim terminima u kojima će časovi da budu održani, te svakako o datumu početka grupne edukacije. Razlog za to jeste što je naveden zahtev da prvo grupa od minimum 4 člana bude formirana, kako bi uopšte taj tip nastave mogao da bude organizovan.

Međutim, kada pojedinačni polaznik odluči da časove pohađa ili u paru ili samostalno, on bi trebalo da sa koordinatorom za nastavu u okviru izabranog predstavništva institucije organizatora i sa nadležnim profesorom precizira na koji način će biti časovi raspoređeni. Svakako to znači da će se oni usaglasiti i oko trajanja poluindividualne ili individualne edukacije, što znači da one mogu trajati i duže od mesec dana, ali i kraće, pošto sve zavisi od brzine sprovođenja predavanja.

Ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije, odnosno nastava namenjena zaposlenima u kompanijama. A i tom prilikom se primenjuje vrlo sličan princip organizacije, kao i kada jedan ili dvoje polaznika pohađaju predavanja. Ovlašćeno lice određenog predstavništva institucije organizatora bi trebalo da se dogovori o svemu, pa i o rasporedu časova direktno sa vlasnikom kompanije, čiji zaposleni bi trebalo predavanja da pohađaju, odnosno sa ovlašćenim licem. A zapravo to znači da će polaznici naknadno da dobiju obaveštenja o rasporedu časova, ali i o terminima njihovog održavanja, odnosno o datumu početka korporativnog seminar. Takođe važi isto kao i za poluindividualnu edukaciju, koja je namenjena fizičkim licima, odnosno individualnu, da korporativna obuka može trajati i kraće od mesec dana, ali i duže, a sve u zavisnosti od dogovora pomenutih lica.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte tehnike za poboljšanje pisane komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje