Kurs i obuka - Upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa

U većini slučajeva za ovu obuku su zainteresovane osobe koje su već zaposlene u sektoru, koji je vezan za zaštitu životne sredine, ali u principu ne postoji nikakvo ograničenje, odnosno uslov, koji moraju ispuniti oni koji žele da pohađaju ovu edukaciju. Iz tog razloga i navodimo da je specijalizovani seminar - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa, u principu namenjen apsolutno svakome ko želi da se sertifikuje za navedeno zanimanje.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford spada u red onih institucija, koje maksimalno poštuju pravila, te imaju i sve neophodne dozvole, to kandidati po završetku ove specijalizovane edukacije postaju vlasnici sertifikata o pohađanju obuke. Svakako je neophodno da se nakon toga raspitaju u nadležnim institucijama o detaljima vezano za sticanje dozvole za rad u struci.

A ono što bi trebalo svi zainteresovani da imaju na umu jeste prijavljivanje, koje je obavezno, a može biti izvršeno svakog radnog dana u prostorijama jedne od poslovnica ove institucije. Takođe je omogućeno i da zainteresovani osnovne informacije o sebi (ime i prezime, broj telefona i datum rođenja), dostave na mejl, odnosno da ih zaposlenima u konkretnoj poslovnici pomenute institucije izdiktiraju putem telefona.


Pravilnikom je predviđeno da upisu zvanično prisustvuje svaki prijavljeni kandidat, a sve informacije o dokumentima koja tom prilikom mora da priloži će dobiti svako od njih na vreme.

Svakako je na raspolaganju polaznicima mogućnost da pohađaju edukaciju onlajn, mada se organizuje i klasična obuka i kurs - Upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa širom Srbije, to jest u svakom gradu u kome pomenuta institucija ima otvoreno predstavništvo.

Svi oni kandidati koji se budu odlučili da časove pohađaju preko interneta, moraju imati sopstveni kompjuter, te će na njega u skladu sa pravilima instalirati i namenski softver. Trebalo bi, isto tako i da obezbede što stabilniju vezu sa internetom u onom prostoru, iz koga odluče časove na taj način da prate. Pomoć IT stručnjaka je dostupna zainteresovanima, uzevši u obzir da tim za tehničku podršku funkcioniše u svakom predstavništvu ove institucije.

TESTOVI


Kako klasična edukacija, tako isto i ona koja se organizuje preko interneta može biti sprovedena za jednog polaznika, za njih dvoje, kao i za grupu, s obzirom na to da je ponudom obuhvaćen individualni, poluindividualni i grupni kurs i obuka - Upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa.

Broj polaznika za grupnu nastavu je ograničen i precizno definisan, te podrazumeva da od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše sme prisustvovati nastavi tog tipa. Uz maksimalno poštovanje pravila institucije se organizuje taj tip edukacije, a termine održavanja časova i datum početka, odnosno trajanje nastave određuje isključivo ovlašćeni predstavnik poslovnice, u kojoj je oformljena grupa. Naglašavamo da se 4 osobe minimum moraju prvo prijaviti, da bi grupa mogla da bude kreirana, a da se izmene po zahtevu polaznika ne vrše kod nastave tog tipa.

Svako ko se opredeli da predavanja pohađa ili u paru ili kroz individualnu nastavu ima pravo da odluči kada će časovi biti organizovani, a zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu onog predstavništva pomenute institucije, u kome je prethodno izvršio prijavu i upis. Napominjemo da bi oni svi zajedno trebalo da odluče i kog datuma će početi ili individualna ili poluindividualna nastava, ali i u kojim terminima, odnosno kakvom dinamikom će biti organizovana.

U ponudi ove specijalizovane institucije se nalazi i korporativna obuka, odnosno tip nastave koji je isključivo namenjen tačno određenom broju radnika neke kompanije. Tada bi trebalo da se direktor zainteresovane firme, odnosno njen ovlašćeni predstavnik dogovori sa nadležnim licem bilo koje poslovnice institucije organizatora kada će nastava za zaposlene početi, u kojim terminima će časovi biti organizovani i kojim tempom. Samo kod korporativnog kursa je dopušteno promeniti mesto održavanja edukacije, a u smislu da se zainteresovanom klijentu dozvoljava da nastava bude organizovana i u okviru njegove kompanije, ali isključivo ukoliko osnovni uslovi za to budu ispunjeni.

Program i plan stručnog seminara - Upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa

Sve informacije o postupku sticanja ovog zvanja će na samom početku edukacije dati prisutnima predavači, a posle toga će stručni kurs i obuka - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa biti usmeren na prezentovanje koraka, koji će zainteresovane dovesti do toga.

Iako smo pomenuli da ne postoji neko posebno ograničenje, vezano za lica kojima je omogućeno da prisustvuju ovoj edukaciji, obično to čine one osobe, koje su u kompanijama bilo koje veličine ili strukture zadužene za zaštitu od hemijskih udesa, te koje imaju veze sa kontrolom opasnih materija, s tim da naravno nastavi može da prisustvuje svako ko želi.

Šta se tačno smatra pod pojmom hemijski udes će najpre biti prezentovano polaznicima ove edukacije, a na primerima iz prakse će dodatno tu tematiku izučiti.

Osnovne odredbe Zakona o vanrednim situacijama će, isto tako biti predstavljene, a trebalo bi da svaki polaznik sazna i šta je to plan zaštite od udesa, koji mora biti izrađen u skladu sa odredbama pomenutog zakona. Tom prilikom će profesori ponuditi i primere dobro urađenog plana, kako bi polaznici shvatili šta sve on mora da sadrži, a predviđeno je i da kandidati postavljaju pitanja ukoliko ih imaju o svemu tome.

Nakon toga bi trebalo da stručna obuka i kurs - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa ponudi informacije o dokumentima, odnosno o svim procedurama koje moraju biti ispoštovane u skladu sa sistemom upravljanja bezbednošću, te će takođe biti ponuđeni i primeri iz prakse, kako bi bilo olakšano kandidatima da sve prezentovano mnogo bolje razumeju, te da kasnije u svom radu mogu ta znanja i da primene.

Poseban akcenat će biti stavljen na pravnu regulativu vezano za zaštitu od hemijskog udesa, a sa aspekta kako pravnih, tako isto i fizičkih lica.

Svakako da će biti govora i o organizaciji celokupnog odeljenja u određenoj kompaniji, a kako bi maksimalno bila ispoštovana procedura koja je zakonom propisana. Isto tako se podrazumeva da će specijalizovani seminar - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa omogućiti prisutnima da korak po korak prođu kroz celokupan postupak procene obimnosti određenog hemijskog udesa, ali i kroz pripremu sve neophodne dokumentacije.

Naravno da će naučiti polaznici i kako se tačno mora izraditi plan zaštite od udesa, a sve uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnih zakonskih odredbi.

S obzirom na to da je tematika ove edukacije donekle specifična, te da je mnogo važnije da polaznici budu upoznati najpre sa time šta podrazumeva posao specijaliste za zaštitu od hemijskih udesa, a zatim i kako je sa pravnog aspekta sve to regulisano, to će se profesori potruditi da u većini slučajeva uključe u rad i sve prisutne. A sve to ustvari znači da će nastava manje - više biti interaktivna, tako da će već tokom edukacije polaznici imati mogućnost da dobiju informacije o svemu što ih zanima, a što možda profesor nije predočio ili neko od prisutnih nije u potpunosti razumeo. Na taj način će oni biti u prilici da se kasnije u skladu sa pravilima vrlo lako sertifikuju za navedeno zanimanje, te da u svojoj matičnoj kompaniji primenjuju pravila aktuelnih zakona i pripremaju dokumentaciju koja je neophodna, odnosno organizuju celokupan proces zaštite od hemijskih udesa u određenom preduzeću.

Gde će i u kojim terminima biti sprovedena specijalizovana obuka i kurs - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa?

Najpre u brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford u celoj Srbiji se organizuje stručni kurs i obuka - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa, a zatim je u ponudi i online nastava.

A sve to znači da prijavljeni imaju apsolutno pravo da izaberu na kojoj lokaciji će pohađati časove, odnosno da li će to učiniti na uobičajen način ili preko interneta.

Njihova je obaveza da obezbede kako računar sa odgovarajućim performansama, tako isto i propisanu internet vezu u prostoru, iz koga budu odlučili da pohađaju časove. Članovi tima za tehničku podršku će biti na raspolaganju prijavljenima, a ukoliko budu imali bilo kakvu nedoumicu vezano ili za instalaciju specijalnog softvera ili kada budu pohađali časove putem onlajn platforme.

S obzirom na to da ova institucija omogućuje i da online i klasična edukacija budu sprovedene kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu, predviđeno je da svaki kandidati bira koji tip edukacije mu najviše odgovara.

Ističemo da specijalizovani seminar - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa, koji se organizuje prema pravilima grupne edukacije, treba da prati najmanje četvoro, a najviše osmoro kandidata. Sa tim u vezi je važno naglasiti i to da institucija organizatora, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica definiše kako tačan datum početka edukacije u grupi, tako isto i termine održavanja časova i njihov raspored. Međutim, postoji vrlo važan zahtev koji neizostavno mora da bude ispunjen, a da bi taj tip edukacije uopšte počeo. Minimum četiri osobe moraju da budu prijavljene u jednoj od poslovnica da bi edukacija u grupi mogla da bude organizovana, pa će posle toga kordinator za nastavu tog predstavništva i da definiše kog datuma će časovi početi, te u kojim terminima će biti organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom. A sve to će biti saopšteno kandidatima, uz napomenu da izmene kod tog tipa edukacije ne smeju da budu vršene po zahtevu prijavljenih.

Sasvim je drugačiji princip prema kome se organizuje individualna, odnosno poluindividualna nastava, a jedina razlika između njih je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da je jedna osoba pohađa individualnu, a dvoje kandidata poluindividualnu. Trebalo bi da se sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu svaki taj polaznik ili dvoje njih dogovore kako oko tačnog datuma početka poluindividualne ili individualne edukacije, tako isto i oko termina održavanja časova, te naravno oko njihovog rasporeda, to jest oko trajanja nastave.

Budući da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa, to je ujedno i jedini tip nastave koji može biti na drugoj lokaciji organizovan. Stvar je u tome da korporativni tip edukacije pohađaju radnici određene kompanije, pa tada njihovi nadležni definišu sve detalje sa ovlašćenim licima u određenom predstavništvu institucije organizatora. Jednostavnije govoreći, oni će se usaglasiti najpre oko tačnog datuma početka časova, potom oko termina njihovog održavanja, te uopšteno oko trajanja nastave. A isto tako će precizirati i gde će nastava biti organizovana, jer postoji mogućnost da to bude u predstavništvu institucije organizatora, odnosno onlajn, ali i u prostorijama koje klijent bude odredio, ali samo ako u toj kompaniji postoje uslovi za nesmetano odvijanje časova.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa?

U skladu sa nastavnim programom, grupni seminar - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa bi trebalo da traje 14 školskih časova. A informacije o tome kako će časovi nastave biti raspoređeni u tom slučaju će biti na raspolaganju kandidatima tek pošto u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila kreirana grupa, a u kojoj mora biti četiri osobe najmanja. Naime, raspored časova definiše isključivo organizator, kao i datum početka i termine u kojima će predavanja biti održana u slučaju grupne obuke.

Važno je napomenuti da za pojedinačne polaznike ova institucija organizuje i individualnu nastavu, ali i takozvanupolu individualnu, a njihovo trajanje definišu zajedno jedan ili dvoje kandidata, predavač i ovlašćeno lice jedne od poslovnica. Potrebno je da oni odluče i kakvim tempom će biti organizovana nastava, te u kojim terminima će pojedinci pohađati časove i kada će konkretni kurs početi.

Trebalo bi napomenuti i to da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa, a podatke o trajanju nastave u tom slučaju zaposleni dobijaju naknadno. Zapravo se radi o tome da korporativni tip edukacije biva organizovan onako kako to zajedno definišu, sa jedne strane ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a sa druge direktor ili nadležno lice u zainteresovanoj kompaniji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa načinima zaštite od hemijskih udesa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje